עוציבו ןוגרא ,הנבמ - תוריישה .ג

',ירוסה רבדמה' :טנארג 'פ הניטסירכ לש הרפס לע ורקיעב ססובמ הז קרפ לש ונכות
) .תרבחמה לש הנויסנו היתוריקח לעו םייפרגוילביב תורוקמ לש בר רפסמ לע ךמתסמה
( 4
,ןתעונת תרוצו ןנבמ ,ןנוגרא ,רבדמה תורייש תינבתש הארנ ,תויודעה יפ-לעו ג"כ לש התעדל
.ס"הנפל ינשה ףלאה ףוסב תוריישה תעפוה זאמ הברה ונתשנ אל
םירואיתמ שיקהל ןתינ ךא .תונורחאה םינשה תואממ אוה ,הלא תורייש םיראתמה תורוקמה בור
:תומודקה תוריישה לש ןתינבת תא בוריקב הלא
,תורוחס ינעטמ םיאשונה םילמג וב וללכנ ס"הנפל ינשה ףלאה ףוסמ לחה - הריישה ףוג
תודחא תואמ דעו םידדובמ ,הארנכ ,ענ םילמגה רפסמ .םינוש םיעסונו םירחוס ,םימ ,הקפסא
.רתוי ףאו
ידיב רחבנ אוה . ( ישאב :תיברעב ) 'ךראידוניס'כ רדגומ אוה רומדת תלבטב - גיהנמה
- תללוכ התייה ותוירחא '.וכו םירחוס דוגיא ,יטבש ,ינוריע ,יתכלממ :םזויה םרוגה
קזח יוודב 'יחיש הז היה םירקמה בורב .דעיה ריעב הרוזיפ דעו הריישה תונגראתה בלשמ
.בחרמב עודיו
לילד :תיברעב ) ךרד-הרומ :גיהנמה לש ותרזעל םיפסונ םידיקפת ילעב - הריישה הטמ
.םיתרשמו םיצר ,לכרמא ;דמלתמה ונבו בא םעפ אל , (
.ילגר וא/ו בוכר - דיינ רמשמ
.םידחא םילמגל וא למג לכל דחא ,םיריכש םיגהנ וא םהילעב - םילמגה יגהנ
ריעל ךומסה בחרמב ',םילמג ילדגמ' םיטבש ידי-לע וא םזויה ידי-לע וקפוס - םילמגה
.אצומה
קפיס ,גיהנהש אוה דחא טבש םיתעל .הפלחהל 'םיקיר' םילמג ופרוצ הסומעה הריישה לא
.לופונומ ןיעכב - הריישה תא חטבאו םילמגה תא
:תונגראתה לש ינתלעפ בלש םדק ,אוהש ףקיה לכב ,הרייש תאיצי לכל - האיציל תונכה
תרדסה ,הטמ יונימ ,םילמג יגהנו םילמג סויג ,םינעטמה זוכיר ,גיהנמ תריחב ,ןוה זוכיר
סויגו ,םייוודב םי'חיש רקיעב - 'תוצראה יכלמ' םע רבעמ-ימכסה תרדסה ,חוטיבו םיזוח
.השולש-םיישדוח דע ךשמיהל היה לוכי הז בלש .רמשמ תודיחי
םיקיתע' רבכ ,תורכזנה תופוקתה לכב ויהש םיריצה ןיבמ גיהנמה ידי-לע רחבנ - העונתה ריצ
םימה תורוקמ בצמ ,הנשה תונוע ,תוריבע ילוקיש ןובשחב החקלש בצמ-תכרעה רואל ’,ןמזכ
רובע םלשל שיש םימולשתה הבוג ,םינושה םיריצה ךרואל ןוחטיבה בצמ ,הערמה בצמ ,בחרמב
'.וכו תוירפמיאה ןיבו םיטבשה ןיב תוחוכה יסחי ,רבעמ
,ךרדה-ירומ םע ,ימדקה רמשמה :העובק תנוכתמב בור-יפ-לע הענ הריישה - העונתה תרוצ
הכרואלשכ ,המצע הריישה םהירחאו ,והטמו גיהנמה וענ םהירחא ,הינפל םידחא םירטמוליק וענ
.רמשמה ישנא ,םישורפ ,םיענ

.רתוי הכורא םירהצ תייהש התייה םישק ברש יאנתב .תורצק ויה םויה ךשמב ךרדב תויהשה -
תקירפל - שמשה תעיקש ינפל םייתעש-העש ללכ-ךרדב התייה חטשב הליל ןוינחל הסינכה -
,לגעמב םירדוסמ םינעטמה רשאכ ,הלילה תארקל תונגראתהלו הערמל םרוזיפל ,םילמגה
.ץוחב וצברוהו ותפכנ םילמגה םג .םיפיקז םיבצומ הל הצוחמו להאמ הכותבש ,המוח ןיעכ
,םינעטמה קר וא הריישה ןמ קלח קר ןאחה רצחל הארנכ סנכוה ,םיכרדה תונחתב הליל תיינחב
,תדבעב ,ןומר רעשב ,האומב ) ץחרמה יתבב ברע םילבמ ויה הלא .םירחוסה ירישעו הטמה
.וירדחב םינלו ( תישממב
.הלילה תועשב םג תורייש תעונת תרכזומ םיתעל -
,חטש תוריבעמ ,םרפסממ ,םילמגה סמועמ ועפשוה הלא - םינעטמה לקשמו העונתה תוריהמ
טנארג 'כ יפל ) בלאחל הרצבמ עסמה '.וכו םימה תורוקמו הערמה בצממ ,הנשה תנועמ
.םוי 70-30 ךרא ,מ"ק 2000-כ וכרואש , (
,תופיצרב תועש 20-10 ךשמב ,העשב מ"ק 9-5כ עונל םילגוסמ - םיבוכר הביכר ילמג -
.חונ חטשב
.םויב מ"ק 40-30-כ ,העשב מ"ק 4-כ םיענ - םיסומע אשמ ילמג -

,סוסה תאשל םילוכיש הלאמ רתוי םידבכ תואשמ תאשל למגה לוכי רומקה ובג הנבמל תודות
,ורובע ידמ דבכ אשמה םאו ,ץבור אוהשכ בור-יפ-לע ובג לע סמעומ ןעטמה .רומחה וא דרפה
וילגר לע םג םמורתהל חילצי ,ךכב חילצה םא .תוירוחאה וילגר לע םמורתהל לוכי אל
סופרוקב .ג"ק 150 דע ,ללכ-ךרדב ,םויב םיאשונ הרהסב םידוונה ילמג .תוימדקה
,םילודג אשמ ילמג .ג"ק 200-כ םילמגה ואשנ ,הנושארה םלועה תמחלמב ,יטירבה םילמגה
( 5 ) .ליגר עסמ בצקב םפוג לקשממ תיצחמכ תאשל םילוכי ,ג"ק 600-כ םלקשמש
הביכר ילמג לש םתוליבס לע ',המכח ידומע תעבש' ורפסב חוודמ ',ברע שיא' ,סנרול א"ט
:הנושארה םלועה תמחלמב םתעונת תוריהמ לעו
...בקאנ-לא סאר ...םיבכור 8 םע יניס תא הצוח אוה 6.7.1919-ב הבקע שוביכ רחאל...
- כ - תועש 49 ךות ,הפוצר הביכרב מ"ק 240-כ ...טאש-לא ...הלתימה רבעמ ...דמת
.העש/מ"ק 5
ךרד ,םודא ירהבש הליפטמ ברע תונפל דרוי אוה ,םילמג יבכור המכ םע 1918, ראורבפב
םיעיגמו רקוב תונפל םילוע םה pass, The םיברקעה הלעמ תא ...בוסוח -ןיע ...לח'ד בקנ
.וקלחב לולת ביתנב ,העש/מ"ק 6,4-כ - תועש 20-כ ךות מ"ק 128-כ .םירהצב עבש-ראבל
( 6 )
למנה ןמ תורוחסו הטיח ליבומה רחוס ןייאר ,יבמורקרבא 'ת ',קיפרגואיג לנוישנ'ה בתכ
:ןמית-ןופצ לובג לא םאמד-דא ידועסה
ןעטמ ...תוכורא תודעצהו בחרנ היה רבדמה ...יבא לש םילמגה תוריישב יתדבע דליכ"...
1,100-כ ,םוי 60-50 היה עסמה ךשמ ...םילמג 135-כ ידי-לע לבומ היה םיקש 550-כ לש
ךות הזכ ןעטמ תוריבעמ ילש תויאשמה םויכ ...םויב מ"ק 22-כ ,למגל ג"ק 200-כ ,מ"ק
( 7 ) ..."םיימוי
תופוקתה לכב םילק םייונישב תכשמנו העיפומ ,םיכרד תנחתכ - םימ רוקמ/ןאח/הדוצמ :תינבתה
ילאירפמיא אבצ לש םינוש םיינתא םיבוליש ויה ולא תונחתב ובצוהש רמשמה תודיחי .תורכזנה
תויגולואיכראה תויודעה .םידחא םימי ןיבל הכילה םוי ןיב היה הנחתל הנחת ןיב קחרמה .םיימוקמו
.העש יפל ,רתויב תוטעמ ,ברע-ןופצבו ירוסה רבדמה קמועב וא זא'גיחב תונחתל

,םיציאמ ויה 'םיקירה' םילמגה .קוחרמ ותוא םיחירמ םילמגה ויה ,םימ רוקמל תוברקתיה םע
תורחת תחתפתמ התייה אמצ יאנתב ...םהילגרב םימה תא םיחילדמו הריישה תא םימידקמ
...םהילמג תייקשה לע םילמגה יגהנ ןיב תירזכאו היומס
ןוויכה תא דבאמ היה ישאבהו ,קבאהו לוחה תופוסב םיחמנ םיליבשה ויה םיתעל - טווינ
ןוויכה תא אוצמל ידכ הלילה דע הריישה תא הנחמ היה אוה .יפוסניאה רושימה ינפ-לע
.םיבכוכה יפ-לע
'.תיכוכז ןשבכ' ךותמ ומכ תובשונה ,רבדמה לש ברשה תוחור תורכזומ םיעסונה ירופיסב
דע םהמ תותשל היה ןתינ אלו ,חרקל ואפק רועה תודאנב םימהש ,ךכב שחמומ ףרוחב רוקה
םיקילחמ ולחה םילמגהש דע ,הקלקלח הכ םהב התשענ עקרקהש ,תומוקמ ויה םשג תעב .םירהצה
( 8 ) .המדאה םורק תושבייתהו רטמה רובע דע הריישה תא רוצעל ךרוצ היהו םילפונו

לכב שיגר אשונ היה םיוודבה יטבש לש תוירוטירטה ךרד תוריישה רבעמ - רבדמה יטבש
תונתמ ,םייטבש-ןיב תוחוכ יסחי ,םימולשת לש תפפור תכרעמ רשאכ ,תורכזנה תופוקתה
...םדיצמ דוש תוטישפ תמיוסמ הדימב םיענומ הרקויו
וסנריפ םהבש ,םיליבקמ םיפנע ויה ,תוריישה תזיבו רבעמ-ימולשת תייבג ,הרידס הלבוה
.רבדמה יבשות תא רחסה-תוחרוא