הנובלו רומ .ד

ןכיהו דציכ ?קיתעה םלועב ךכ-לכ םירקיו םישקובמ ויה עודמ ?הלא םירמוח םה המ
תוילכלכה ,תויתוברתה תועפשהה ויה המ ?םהישומיש ויה המ ?וקוושו ולבוה דציכ ?ורצוי
?םהל שוקיבה לש תויטילופהו
ימימ םירפוס לש םהיבתכ לע תוססובמ הלא .תויקלח תובושת קר םויכ תומייק ולא תולאשל
תוריפח ,עסמ ירואית לע ןכו ;אמורמו ןווימ ,לארשי-ץראמ ,םירצממ ,הימטופוסממ םדק
יבתכ םה םיירקיעה םיימור-םיינוויה תורוקמה .וז האמב ושענש םירקחמו תויגולואיכרא
.ךראטולפו סוינילפ ,סוטסארפואית ,סורודויד ,ובארטס
.ילמוס ןופצבו ברע-םורדב :םלועב תומוקמ ינשב קר יעבט ןפואב םילדג הנובלהו רומה יצע
ןוסנומה תאצות ,םיעקשמ לש דחוימה יגולוקאה ףוריצה ,הארנכ ,איה תלבגומה םתצופתל הביסה
םיעיגמה ,ןמית ירהב .ולא תומוקמב קר יוצמה עקרק גוסו תוהובג תורוטרפמט ,יחרזמ-ימורדה
.מ"מ 800-ל 600 ןיב יתנשה םימשגה עצוממ ענ ',מ 3000-כ לש םיהבגל
.דחא לכ מ"ס 12-כ לש ךרואב ,הפילקב םירחא םיכותיח תועצמאב הנובלהו רומה תא םיקיפמ
םינוכמה ,םינטק םישוג םירצונ זא .ריוואה םע עגמב ואובב השקתמה ,ףרש לזונ הלא םיכתחמ
'.תועמד' םיתעל
םג ותא םיקיפמ ויה תימורה הפוקתב לבא ,יאמ שדוחב ,המחה הנועב תישענ ףרשה תקפה
,םינסחמב תונסחואמו 'תועמדה' תופסאנ ויתסב .ףסונ לובי לבקל ידכ ,ביבאה תישארב
ןוסחיא ירדח העשת ליכמ הזכ ןסחמ .לודיגה ירוזאב ומקומו וז הרטמל דחוימב וננכותש
,ףרוחה דע םימילשמ לוביה ףוסיא תא .םירמושו םידבוע ירוגמל ,דצב רתוי לודג רדחו
.םימוד ןעוציב ןמזו תולועפה רדס ויה םדק ימיב .חלשנו םיקשב ףרשה זראנ זאוהנובלה
תעב ףוקש רמוחה .בוהז בהבהצ-םוחל דע ,רוויח קורי ןיבל בוהצ ןיב ענ ףרשה עבצ
.הלבוהה תעב וזב וז תופיטנה ףושפש בקע םוטא השענ ךא ,ופסאיה
שוחלל ץמרה ףיסומ ,שאה תא םיבכמשמ .ינחיר ןשע הקיפמו תולקב תרעוב ( ה ) הנובלה
.יטמוראו ןידע חיר לעב ןבל ןשע רטקלו בר ןמז דוע
ןימל .םיימשובה תחפשממ Boswellia גוסה לש םיינככוס םיצע ינימ ינשמ תרצונ הנובלה
םיאנתב .חיש הארמ ול םיוושמו עקרקה ינפל ךומס םיאצוי םיפנעה .יזכרמ עזג ןיא ןושארה
םג עיגהל לוכי אוה דחוימב םיבוט םיאנתב לבא ',מ 2.5-כ לש הבוגל ץעה עיגמ םיליגר
'.מ 7-כ לש הבוגל עיגהל לוכי אוהו ,דיחי יזכרמ עזג שי ינשה ןימל '.מ 5 דעןחלופ יעצמאכ ,התפירש תעב חוחינ תריציל - רמולכ ( ו ) ,תרוטקל רקיעב השמיש הנובלה
םידיעמש יפכ ,לארשי םע לצא ירקיעה השומיש היה םג הז .םודקה חרזמה ימע בור לש
. ( דועו ,דכ ,ארקיו 1; ,ב ,ארקיו 34; ,ל ,תומש ) ארקמב םיבר םיקוספ
,תוחנמ ,םיחבז תותכסמ ) הנשמה ןמ הארנש יפכ ,הריפסל תונושארה תואמב ךשמנ הב שומישה
לודגה רפסמה זמרמש יפכ ,םייטרפ םיתבב המוד שומיש היהש ןכתי . ( הטוסו אמוי ,םילקש
.לארשי-ץראב תויגולואיכראה תוריפחב ואצמנש ,םינטק תרוטק ירונת לש תיסחי
יאדו לבא ,תורידנ םיתעל קר תרוטקכ השומישב הנובלה תרכזנ ,תידכאהו תירצמה תויורפסב
( ס"הנפל 1600 ) תוספשתח תירצמה הכלמה .וללה םירוזאה ינשב םג וז הרטמל השמיש
הארנכ , ( Punt ) טנופ ץראמ הנובל יצע לש םייח םיליתש םירצמל תולעהל תוחלשמ החלש
.חבושמ ףרש לעב אוהש frereana, B. - הנובל לש רב ןימ לדג םש ,ילאמוס ףוח רוזא
. ( 30 32, ) םלובילו םתטילקל רשאב הרישי תודע ןיא ךא ,יבת רוזאב ועטינ םיצעה
תרוטק התייה םנמא םא .ןחלופב תרוטקב שומישל תובר תורוכזת שי תירושא-ואינה תורפסב
לע םג לח הז רבסה .הנובלב ושמתשהש חינהל שי - םינכשה םירוזאבש תרוטקל המוד וז
ושמישש ,תרוטק יריעבמ ואצמנ הימטופוסמבו םירצמב .םיירצמ םיבתכב תרכזנה תרוטקה
,הזילנא הכרענ ,ןומא'-חנא-תות לש ורבקב ואצמנש ,תרוטקה יפיטנב .הנובל תרעבהל הארנכ
...אבה לוגלגב תרוטק תרעבהל ודעונ ילוא .הנובלכ סאקול ידי-לע והוז םהו
,האיפופל הבכשאה יסקטבש ,רפסמ סוינילפ .םימורהו םינוויה ידי-לע תרוטקכ הרעבוה הנובלה
השענ רבדהשו ,ברע-םורד לש יתנשה רוצייל הוושה הנובל תומכ הרעבוה ,ןורינ לש ותשא
,םילאל םיענהל ותרטמש ,גהנמ הז היה ורוקמבש ןכתי .תרעובה הפוגה חיר לע תוסכל תנמ-לע
...םהילע הבוהא התייה הנובלהש
התייה ךא ,םימשבבו םייטמסוק םירישכתב ,הנובלב בר שומיש היה אל ימור-ינוויה םלועב
.יוקינבו םיעצפ יופירב ,םד יפטש דגנ הליעיל התוא ושע היתונוכת .הבר תיאופר תובישח הל
,םדה ילכ תוחפנתהל ,הזחבו ףוגה דצב םיבאכל תופורתכ ,םינוש םילער דגנ הב ושמתשה
.דועו םיקתושמ םירביאל ,תועיצפל ,ןורגבו הפב םד-יפטשל
חינהל שי ,הפוקת התואב םירחא םימע לש תורפסב הז רשקהב תרכזנ הניא הנובלהש ףא-לע
תומוד םימורהו םינוויה תופורת יכ ',הרופה רהסה' תוצראב המוד הרוצב הב ושמתשהש
( 9 ) .םודקה חרזמה יאפור לש הלאל םיבר םירקמב

רומה
.חיפ ריתומ וניאו ןשע איצומ וניא טעמכו תולקב רעוב אוה .םדמדא-םוח ףרשה עבצ
תושורקה תופיטה עבצ .וחירב תצקמב החודו הנובלה חירכ ףירח וניאש ,ןבל ןשע קיפמ ץמרה
רמונמ ןכותש תופיטב םירכינ תוחפ םיחבושמה ויגוס םודא-בוהצ אוה חבושמה רומה לש
Hist. Plinius, ) ץוחבמ םג רוחש ןעבצ רתויב העורגה תוכיאה תולעב תופיטהו ,רוחש וא
. ( 35 XII, Nat.
,יזכרמ עזג לעב ינככוס ץע והז myrru. Balsamodendron ץעה ןמ קפומ ( ז ) רומה ףרש
אשונ .םילקאב יולת והבוג '.מ 6,5 דע ורטוקש חטש הסכמ ופונו ,מ"ס 30-ל עיגמ ורטוקש
רחאל .רבמטפס תליחתו טסוגוא ףוס - ןוסנומה ימשג תפוקת רחאל ,רצק ןמזל קר םילע
.םיכורא םיצוק םיפנעה לע םיעיפומ ,םירשונ םילעהש
- יראחב-לא רידב תוספשתח שדקמב ואצמנ ,תואיצמל תונמאנב םירייוצמה ,רומ יצע
םירקוחה לש הלאל רתויב םימיאתמה םירואיתה .םירצמבש ( Deir-el-bahari )
.סוטסארפואיתו סוינילפ לש םהירואית םה ,םיינרדומה
שומיש רכזנ םהב תורוקמה טועימ יפ-לע טופשל םא ךא ,תרוטקל רומה ףא שמיש קיתעה םלועב
תונתמה ןיבש ,םידמל ונא הנרמע-לא יבתכממ .הנובלה לש וזמ הנוש הדימב ,תורפסב הזכ
םג היה ,םירצמ יכלמ ,ןותאנחאל םג ילואו ,ינשה פתוחנמאל ,ינאתמ ךלמ ,התרשות חלשש
תובותכה .תוחשימכ וא םשובכ שומישל רומה דעונ םירקמה ינשבש ,ונל עודי .רומה ןמש
.הילגר לע רומ המש תוספשתחש ,תורפסמ יראחב-לא-רידב
לש םיירקיעה םיביכרמה ויה ןומניקהו רומהש ,רפסמ ( 'תוחירה לע' ) סוטסארפואית
זמרמה רבד - וחיר לשב רומב שומישל תועגונ תוספשתח שדקמב תובותכה .ירצמה םשובה
.תיסאלקה הפוקתב תרוטקל רומב ושמתשה םירצמהש ,רפסמ ךראטולפ .תרוטקל וב שומיש לע ילוא
םיבושח .רדחב ריוואה תא רהטל ידכ ילוא ,הלוחה תושארמל חנוהש רעבמב רומ ופרש רושאב
הארנכ ) ילזונ רומ ובברע לארשי-ץראב .םימשבבו הקיטמסוקב רומה ישומיש ויה הלאמ
"שדוק תחשמ ןמש"... רוציל תנמ-לע ,םידחא םילבת םע ( רומ ליכהש ילארטיינ ןמש
,םיליהת ) םייתוכלמה םישובלמה םושיבל רומה שמיש םיינוליחה םייחב . ( 23 ,ל ,תומש )
. ( 5 ,ה ,13;א ,םירישה ריש ) ומצע ףוגהו , ( 17 ,ז ,ילשמ ) בכשמה , ( 9 ,המ
תגצומה הרענ לכ רובעל הכירצ התייה ןתוא תונכהה לע רפוסמ ( 12 ,ב ) רתסא תליגמב
םישנה תדכ הל תויה ץקמ ,שורוושחא ךלמה לא אובל הרענו הרענ רות עיגהבו" :ךלמה ינפב
םישדוח השישו רומה ןמשב םישדוח השיש .ןהיקורמת ימי ואלמי ךכ יכ ,שדוח רשע-םינש
".םישנה יקורמתבו םימשבב
,ןוילגמ םסרופמה םשובה לש םיביכרמה דחא .םימשב רוצייל רומב ושמתשה םינוויה םג
םיבוטה םימשבכ - ירצמ םשובו ןוילגמ ,רומה ןמש תא הנומ סוטסארפואית .רומה ןמש היה
םשובו ,םירזפתמ םניאו םיפדנתמ םניאש הדבועהו ,ביציה םייפואו םקזוח"... ללגב םישנל
".ול תוקוקז םישנש רבדה אוה ביצי
שומישל תיעמשמ-דח תודע ןיא .הקיתעה האופרב םיבר םישומיש ויה ,הנובלל ומכ ,רומל
שומיש וב השענש רחאמ ,וז הרטמל שמישש ,החנהל דוסי שיש ףא ,לארשי-ץראב האופרל וב
,סוכרמ ) ותבילצ ינפל ושיל שגוהש הקשמהש ,ןכתי .ימור-ינוויה םלועבו םירהנ-םראב בחר
שמיש ,ןכ-ומכ .םיבאכ טיקשמ וא עיגרמ םס היה - רומו ןיי לש תבורעת - ( 23 15,
תפיטשל רישכת תריציל ,םולא םע ותוא ובברע .ףאו ןזוא ,םייניע תולחמ יופירל רומה
.הפה
רוצייה יזכרמ לע לופונומה ,הרקיה תרוטקל תבחרנה השירדה ,םייסאלקה תורוקמה יפל
הריפסל הנושארה האמב .ברע-םורד תוצראל לודג רשוע ואיבה - קווישה תורוניצ לע הטילשהו
ןפואב ךירעמ אוה רחא םוקמב ".םלועב רתויב רישעה עזג"כ םיברעה תא סוינילפ ראית
- חרזמה ןמ תורוחס לע תימורה הירפמיאה האיצוהש ,תויצרטסיס ןוילימ האממש ,ריהז
אצוה הז םוכסמ קלח .דבלב ברע תורוחס לע םוכסה תיצחמ האיצוה - ןיסו ודוה ,ברע
( 10 ) .הנובל תיינקל שמיש ובור לבא ,יסרפה ץרפמה ילמנב םינינפ תיינקל