םיבו השביב רחס יביתנ .ה

תא קפסל תנמ-לע .םיברה םהישומיש ללגב קיתעה םלועב בר שוקיב היה הנובללו רומל
.הקווישלו םתרוחס לש הצפהל בטיה תנגרואמ תכרעמ ברע-םורד יבשות וחתיפ ,הזה שוקיבה
,הימטופוסמו הירוס ,לארשי-ץרא ,יניס םע רישי רשק ולש ,ברע יאה-יצח לש ומוקימ ךכל רזע
יזכרמ םע דחי םג יתשביו ימי רשק םיברעל היה ךכ .חרזממו םורדמ ,ברעממ םי ףקומהו
.הקירפא חרזמ םעו ודוה םע ימי רשקו ,ברעמבו ןופצבש םילודגה תוברתה
.םירקוחה בור חינהל וטנש יפכ ,דבלב תחא םימשב ךרד תמייק התייה אל תע םושבש ,שיגדהל שי
ודריו ולע הלא םיביתנ .םיב םהמו השביב םהמ ,םיביתנ תכרעמב ושמתשה תופוקתה לכב
ןגאבו םודקה חרזמב ,ברעב םיילכלכהו םייטילופ-ואיגה םייונישה םע ,םתובישחב ןיגוריסל
םורגל ולכי ,םיב רחוס-תוניפס דושמ האצותכ ,םידבכ םיקזנ ,לשמל ,ךכ .ןוכיתה םיה
תופוכת דוש תוטישפו השביב דבכ יוסימ :ךפהלו ,םייתשבי םיביתנב עונל ורבעיש םירחוסל
םודאה םיב םהיתורוחס תרבעהל תוניפסב שמתשהלו רוזחל םצלאל ולכי ,רבדמה יטבש לש
.זומרוה ירצימ ךרד וא

בירתי ,ביראמ ,אמיתב תונחת וללכ ןהו ,ברע-םורדבש אבשב ןאצומ תוירקיעה םימשבה יכרד
הצחו ( Aelana ) תליאב רבע תכרעמה לש רחא ףיעס .הזעו הרטפ ,ןדד , ( הנידמ )
הצחש ביתנ לש ומויק לע םידיעמ םידחא םינמיס . ( שירע-לא ) הרורוקוניר לא יניס תא
למנה ריעל תוומרצחמ עסמהש ,רפסמ ובארטס .יסרפה ץרפמל תוומרצחמ ,ברע יאה-יצח תא
.לארשי-ץראלו הימטופוסמל הנובלה החלשנ םשמו ,םוי 40 ךרא ( Gerrha ) אהרג
.ןוחטיב לש תמיוסמ הדימב עובקל ןתינ לארשי-ץראל ברע-םורדמ ךרדה לש התורצוויה ןמז תא
:ביתנב ךרענ ,ס"הנפל תירישעה האמה עצמאב ,המלש רצחל אבש תכלמ לש העסמש ,יאדוול בורק
לש םקווישל םכסה תגשה התייה הז עסמ לש ותרטמש רשפא .ןדד - בירתי - ביראמ - אבש
ךרעב לח למגה תויבש רחאמו ,םילמג אלל ירשפא יתלב היה עסמהש רחאמ .ברע-םורד ירצומ
האמל 13-ה האמה ןיב שומישל סנכנ הז ביתנש חינהל שי ,ס"הנפל 12-ה וא 13-ה האמב
לא ונממו בגנה לא התלעו ,הברעה תא אבש תכלמ תרייש התצח ךרד וזיאב .ס"הנפל 12-ה
הלעמ - הבצח ךרד וז התייהש ,יאדוול בורק .םיעדוי ונא ןיא - םילשוריו הדוהי ירה
עסמהש הארנו , ( תימורה הפוקתב וצפוש רשא תולעמ ) תוגרד הלעמ - רעורע - םיברקעה
.ביבאהו ףרוחה תפוקתב ךרענ ,םישדוח העבראכ ךשמנ רשאו ,בושו ךולה