תוירוטסיה תויודע .ו

תורייש תטיש לע תודיעמ רבכ ,ךליאו ס"הנפל ישילשה ףלאה ןמ תוידכאו תוירמוש תודועת
'.וכו רחס ימכסה ,םיזוח :תללכושמ ( םירומח הארנכ ) רחס
ןיידע ךא ,ס"הנפל ישילשה ףלאה ביבס ,תיתלשושה הפוקתה תליחתמ עודי למגה היה םירצמב
.תורייש בכרכ אל
.יתשבד-וד למג ( ס"הנפל 1078-1160 ) ןושארה רסאלפ תלגת ימימ םיטילבת םיראתמ רושאב
קסילבואב העיפומ ,ונזלג טילש תאמ רושא ךלמל סמכ ונתינש הלאכ םילמג ( ?תרייש )
. ( ס"הנפל 824-859 ) ישילשה רסאנמלש לש

( Palmyra ) רומדת
18-ה האמה ןמ יראמ תודועתב רקיעבו ,המודקה תילבבה הפוקתה ןמ תודועתב העיפומ
הימטופוסממ ,היירופה תשקה תפש ךרואל םיינידמ םיחילשו םירחוס תוריישל הנחתכ ,ס"הנפל
".רמא ץראב רמדת ריעה" ס"הנפל 11-ה האמב הנושארל העיפומ םיירושאה תורוקמב .הברעמ
םירשק החתיפש ריבסו ,תיקבלסה הירפמיאה תוררופתה םע ס"הנפל תישילשה האמב תמצעתמ איה
:המוחתב ולגתנ רתוי תורחואמ תוריפחב .םיטבנה םע
.סדאוס ,וזיזע ,וסרא :םיימש תורייש יהולאל תוחבזמ -
ויתוריש לע" ,סדאוס םשב תורייש גיהנמ ,יוודב 'חיש לש ודובכל ובצוהש ,ןורכיז ידומע -

".םיחרזאה ויחאלו תוריישל ,םירחוסל ...םיבוטה
תטרפמה ,תירומדתו תינווי הבותכ ',מ 5 x 1.75 היתודימש ,ס"הנפל 137 תנשמ הלבט -
תורוחס רבעמ לע סכמ :ריעה ךרד ורבעש ןהירחוסו תורייש ילעב לע ולטוהש םיסמו םיסכמ
-
,תוכתמ ,םיגירא ,שבי ןוזמ ינימ ,תיז ןמש ,םידבע ,םינילבת , ( !דבכ סמ ) םימשב
;ץע

;הנקמ ,םירומח , ( !דבכ סמ ) םילמג - תומהב רבעמ לע סכמ
;תונוז ,םיגירא ירחוס ,םימשב ירחוס - "תועוצקמ ילעבב שומיש" לע סמ
הדריש םימשגה תומכ יפל הארנכ ) הנשל הנשמ ורועישב הנוש - ריעה ימב שומיש לע סמ
; ( ףרוח ותואב
הבוג חקיי טהב ילכב אבומה , ( ?רומ ) ינחיר ןמש לש למג אשמ רובעב" - םימשב סמ
םיסמה
ןמש לש למג אשמ רובעב ... ( ריעה ןמ ) האיציב םירניד 13-ו ,הסינכב םירניד 25
אבומה ,ינחיר
) ".האיציב םירניד 7-ו הסינכב םירניד 13 םיסמה הבוג חקיי םיזע רוע לש תודאנב
( 11

הרטפ
הלחה - הלש םימה תורוקמו קיסה תרקנ רבעמ - הרטפ לש התובישח יכ ,םירעשמ ונא
לחה ,רבדמה תורייש תכרעמ לש התוחתפתהלו תורייש בכרכ למגה תעפוהל ליבקמב תולעל
.ס"הנפל ינשה ףלאה ףוסמ
יקבלס המישמ-חוכ לש הטישפ ,הידראקמ סומינוריה לש ומשב תחוודמ ס"הנפל 312 תנשב
הטישפב רוריבב רכינ רחסה תורייש בהז רגאמכ הרטפ-םקר לש התכישמ חוכ .תיטבנה הרטפ לע
תורייש-תיירפמיא םיטבנה וליעפה ובש ,הינפל םינש תואמ ןב ילוא ,ךשוממ ןמז קרפ לע דיעמו וז
( 12 ) .וז הירפמיא לש 'תפסכ' השמיש הרטפ .םיהובג םיחוור תאשונ
םידיעמה ,םינוש םיטרפ םירסמנ ,תיטנזיבה הפוקתה ףוסמ 89, 72, 31, 'סמ הנצינ-יסוריפפב
לעב" תיבה אוה 31, סוריפפב ,םהבש טלובה טרפה .הז בושיי ךרד רבדמ תורייש רבעמ לע
יחרזמה הקלחב היהש ,ןאח הארנכ ...",תיזחבש קירה שרגמהו הנוילעה המוקה ...תוטימה 96
( 13 ) .זוזע לחנ קיפאל חרזממ ,ריעה לש