יארקמ טביה .ז

,הנובלה ,רומה ,ברע-םורד רחס תא ,תורייש בכרכ למגה תא םיריכזמה םיקוספ ןאכ ונסניכ
,יתילוקלכה עקרל תובאה תפוקת ךוראית תא לבקנ םא .ארקמה תפוקתב - רומדתו אבש ,בהז
בוליש הניה תישארב רפסב למגה תעפוהש ,רעשל לכונ ,ס"הנפל ינשה ףלאלו ישילשה ףלאל
םיאיבנ ירפסמ םיקוספ .רתוי תומודק תורוסמב ,ןויצ תבישו ןושאר תיב תפוקתמ ,רחואמ
תירושאה תופוקתהמ רקיעב םה ,וב שומישהו הנובלהו רומה רחס תא םיריכזמה ,םירישה רישמו
- תיסרפהו
םירהנ-םרא לא ךליו םקיו ודיב וינודא בוט לכו וינודא ילמגמ םילמג הרשע דבעה חקיו"...
( 11-10 ,דכ ,תישארב ) ..."םימה ראב לא ריעל ץוחמ םילמגה ךרביו .רוחנ ריע לא
.
ץוחב דומעת המל 'ה ךורב אוב רמאיו ןיעה לע םילמגה לע דמוע הנהו שיאה לא אוביו"...
אופסמו ןבת ןתיו םילמגה חתפיו התיבה שיאה אוביו .םילמגל םוקמו תיבה יתינפ יכנאו
. ( 33-32 ,םש ,םש ) ..."ותא רשא םישנאה ילגרו וילגר ץוחרל םימו םילמגל
םהילמגו דעלגמ האב םילאעמשי תחרוא הנהו ואריו ...הרובה ותוא וכילשיו והוחקיו"...
. ( 25-24 ,זל ,םש ) ..."המירצמ דירוהל םיכלוה טולו ירצו תאכנ םיאשונ
תלוס ...החנמ ןברק בירקה יכ שפנו"... . ( 24 ,ד ,תומש ) ...ןולמב ךרדב היהיו"...
. ( 1 ,ב ,ארקיו ) ..."הנובל הילע ןתנו ןמש הילע קציו ונברק היהי

לע תרטקה ןתנו ...הקד םימס תרוטק וינפח אולמו ...שא ילחג התחמה אולמ חקלו"...
. ( 13-12 ,זט ,םש ) ..."תכרפה שא תרטקה ןנעה הסכו ...שאה
ובכר רשא רענו שיא תואמ עברא יכ םהמ טלמנ אלו םתרחמל ברעה דעו ףשנהמ דוד םכיו"...
. ( 17 ,ל ',א לאומש ) ..."וסוניו םילמגה לע
םיאשונ םילמג דאמ דבכ ליחב המילשורי אובתו ...המלש עמש תא תעמוש אבש תכלמו"...
. ( 2-1 ,י ',א םיכלמ ) ..."הרקי ןבאו דאמ בר בהזו םימשב
. ( 17 ,ט ',א םיכלמ ) ..."רבדמב רומדת תאו תלעב תא המלש ןביו"...
. ( 4 ,ח ',ב י"הבד ) ..."תונכסמה ירע לכ תאו רבדמב רומדת תא ןביו"...
. ( 4 ,בי ',ב םיכלמ ) ..."תומבב םירטקמו םיחבזמ םעה"...
. ( 13 ,אכ ,והיעשי ) ..."םינדד תוחרוא ...ברעב אשמ"...
םילמג תשבד לעו םהיליח םירוע ףתכ לע ואשי ...הקוצו הרצ ץראב בגנ תמהב אשמ"...
. ( 6 ,ל ,םש ) ..."םהיתורצוא
אבשמ םלוכ הפיעו ןידמ ירכב ךסכת םילמג תעפש ...ךל ואובי םייוג ליח םי ןומה"...
. ( 6-5 ,ס ,םש ) ..."רדיק ןאצ לכ ...ואשי הנובלו בהז ואובי
. ( 1 ,ט ,םש ) ..."םיחרוא ןולמ רבדמב יננתי ימ"...
ךילכור המה המערו ילכור ...ךדי ירחוס המה רדיק יאישנ לכו ברע ...ךתלכור ןדד"...
. ( 22-20 ,זכ ,לאקזחי ) ..."בהזו הרקי ןבא לכבו םשוב לכ שארב
. ( 13 ,חל ,םש ) ..."שישרת ירחוסו ןדדו אבש"...
. ( 15 ,בע ,םילהת ) ..."אבש בהזמ ול ןתיו"...
. ( 19 ,י ,בויא ) ..."אבש תוכילה אמת תוחרא וטיבה"...
) ..."לכור תקבא לכמ הנובלו רומ תרטוקמ ןשע תורמתכ רבדמה ןמ הלוע תאז ימ"...
. ( 6 ,ג ,םירישה ריש
,םש ) ..."םימשב ישאר לכ םע תולהאו רומ הנובל יצע לכ םע ןומנקו םוכרכו דרו"...
. ( 14 ,ד
,ארזע ) ..."םילשוריב רשא 'ה תיבל םאובב ...השימחו םישלש תואמ עברא םהילמג"...
. ( 68-67 ,ב

הרוטק
םש . ( 32 ,אי ,םירבד 4-1; ,הכ ,תישארב ) םהרבא לש ושגליפכ ארקמב תרכזומ
,אבש ,חוש ,ןידמ :ארקמב םירחא םיבותכב ורכזוהש ולא .םהיצאצו הרוטק ינב תשש ונמנ
.הפיעו ןדד
.םיידכאה תורוקמב םג םירכזומ הלא םיטבש
רחסל הרורב הקיזב ארקמב םיאב ,ברע יאה-יצחב םרתאל ןתינש ,אבשו הפיע ,ןידמ ,ןדד
.ארקמה תפוקתב ברע רחס יטירפבש םיקהבומה - בהזו הרקי ןבא ,םשוב ,הנובל ,רומ
וקסעש םיטבשה תא ןייפאל אבו ,םימשבה רחסבו תרוטקב ,הארנכ ,ורוקמ 'הרוטק ינב' םשה
.םודקה חרזמה בחרמ לכב ,ארקמה תפוקתב ימואל-ןיבה רחסב
הפוקתה ןמ ,םהבש םירחואמבו ,ברע רחסל םידה םנשי םייארקמ תורוקמבו םינורחא םיאיבנב
( 14 ) .יטבנה רחסל םידה הארנכ רבכ םנשי ,בויאו םירישה ריש לשמל ,תיסרפה
לא ןכרדב ס"הנפל ינשה ףלאה ףוסמ בגנה תא תוצחל ולחה םימשב תואשונ םילמגה תורייש
לכ - דעיה ילמנו בגנה לש יפרגואיגה וטילבת ,ןהלש אצומה יסיסב .ןוכיתה םיה ילמנ
יפ-לע .ולא תורייש ליבקמב וענ םהבש ,העונת יריצ השיש-השימח תב תכרעמ וביתכה הלא
תעונת לש הפקיה רקיע טסוה ,םיימילקאהו םיילכלכה ,םייטילופ-ואיגה םיאנתה תופילח
,בחרמה ידוונ םע תונתשמ ןילמוג-יסחי-תוכרעמ תריצי ךות ,תרחאל תחא ךרדמ תוריישה
.םיילאירפמיאה םילשממה םעו עבקה יבשוי תוליהק םע ,הצחמל-םידוונה םע