םויכ הרהסב חלמה תורייש .ח

תורייש ,וז האמ לש 60-'ה תונש ףוסמ תוחוודמ ,ר'גינ תנידמב ,הרהס רבדמ םורדב
ןוימד םייק ( 15 ) .תבשונה ץראב רחס יזכרמל םתקפה רתאמ חלמ יליטמ תואשונה םילמג
ידכ וב שי .4טנארג 'כ לש הרפסב וראותש ולאל ,וננמז-תונב תוריישה רואית ןיב םישרמ
תרוסמ התוא תורמשמו ,ןה תומוד ןתעונת תוחרואו תירקיעה ןתינבתש ,הרעשהה תא קזחל
.תוירוטסיהה תופוקתה ןמ רבדמה תורייש לש
האר ) ר'גינ חרזמב ( Bilma ) המליב רבדמה תאנב אוה חלמה יליטמ לש הקפהה רתא
,ר'גינ חרזמו הירי'גלא םורד ינפ-לע ערתשמה ,ינוציק רבדמ לש הז בחרמ . ( הפמ
המליב תאנב .םודק ירברב םאצומש , ( Tuareg ) גראוטה הטמ ינב ידי-לע ורקיעב סלכואמ
תבכשב תובוצחה עוקיש תוכירב . ( רתוי ףא ילואו ) םינש תואמ הז חלמ יליטמ םיקיפמ
תסחדנ תקפומה חלמה תסיע .ןהיתונפד ףוצריק ידכ ךות ,רקובמ ךילהתב םימ תופצומ ,חלמה
םהמ השישו ,ג"ק 20-כ לקוש ליטמ לכ .תורכיכ וא םיליטמל שמשב תשבוימו ץע תוינבת לא
,חלמה יליטמל ףסונב .ץבורה למגה לש ותשבד ירבע ינשמ ןידע ןוזיאבו שק ילסב םיסמעומ
רמאמב םוליצ הארו .המהבל אופסמו םדאל ( millet ) ןחוד םידחא םילמג לע םיסמעומ
...ןומר רעשל המוד הארנ Geographic’... -’Nationalב
תורייש-תתל תחא אל לצפתמה ,ישפוח הנבמב םילמג 5,000-1,000-כ תונומ וננמז-תונב תוריישה
םילמג םירכוש אלא ,הלא תועסמב םיפתתשמ םניא םילמגה ילעב .דבלב םילמג הרשע תונב
.תופילח םיבכור וא תילגר םיכלוהה 1:10, לש סחיב Cameleers
תוראב יתשו Fachi רבדמה תאנ ךרד רבועה , ( Agades ) סדגא דע המליבמ לולסמה ךרוא
הזוזתה ינפל .רקוב תונפל המכשהה .תועובש השולש תכשמנ ךרדה .מ"ק 1,100-כ אוה ,תוחולמ
םישנאל םימה .םימי רפסמ אמצב דומעל ולכויש ידכ ",עקפתהל ידכ דע" םילמגה תא םיקשמ
םיליבש טעמכ ןיא .םירוט םירוט ,בנז-לא-שאר םירשקנ םילמגה .םיזיע רוע תודאנב םיאשינ
.ברעה יבכוכו שמשה יפ-לע תויכרואה תונוידה ןיב אוה טווינה .הזה תונוידה בחרמב
םילכוא .םיטהול תולוחה .תחתור שמשה .ןנע אלל עיקר .העש/מ"ק 4-3 העונתה בצק
תכשמנה ,העונת ידכ ךות הפה לא דיה ןמ
םילכוא .אופסמ םהל םישיגמו םתוא םיתפוכ ,םילמגה תא םיקרופ הינחב .ברעב רחואמ דע
.דואמ קותמו ףירח הת םיתושו ןוחט ןחוד
.שדחמ םילבח תעילק .םיימוי לש החונמ .י'צאפ םילקדה תאנ לא ,חריה רואל ,תוצחב העגה
םיהשמ - יארקא רטממ וא ,קוחר אל ידאוב הערמ ,הזע לוח תפוס .תויחא תורייש םע שגפמ
רבדמה ךרד חלמה תורוקמ לא בוש תוענ תוקיר תוריישו .םיימוי-םויל הריישה תא םיתעל
- - הז עגרב ףא ילוא -