:םיילוש תורעה

.רגאמה ףוסב םיעיפומ הז רמאמל תורוקמה ( א )
ןימ תא רידגמ ונניא ( הראיש :תיברעב ,אתריש :תימראב ) 'הרייש' גשומה ( ב )
תאו התוא םיווהמה םיטרפה
",םילמג תוריישמ תוסנכה ןובשח" אצמנ ס"הנפל 259 תנשמ ןונז יסוריפפב .םרפסמ
תונב תורייש ראתמה
יפלא ףאו תואמ ,תורשע תונמל הלוכי הרייש '.םיה ךרד' לע תולעופה ,םילמג העברא
.םילמג
.למ'ג :תיברעב ;אלמג :תימראב ;ולמג :תידכאב למג ( ג )
ףוחב Magna, Leptis הנגמ סיטפל התייה תופוקת ןתואב הזעל הליבקמ העפות ( ד )
- ילופירטל חרזממ הדבל םויכ ,בול
הרשוע .ימורל הירחאו וגתרקל הפופכ התייה .ס"הנפל תירישעה האמהמ תיקיניפ הבשומ
ידי-לע סחוימ
רבדמ תא וצח רשא ,םילמגה תורייש יביתנ לש 'רוניצה יפ' התויהל םינוירוטסיהה
.תינוושמה הקירפאמ הרהס
19, 'מע ',םילשוריב תילטנמונומ תולכירדא' / ןיול הכימ :ךותב ,לגס רותרא )
; ( למנהו ריעה תינכת
1981 Dagg, & Pilter Gauthier / Camel’ ‘The :האר
Libanotos, :תינווי Luban; :תיברע Lu-ba-nat; :תימליע Lebanatu; :תידכא ( ה )
Libanos.
תימראב , ( רטק ) תיתירגואב ךכ ;ןשע העמשמ ( ת ) רטק תימשה הלימה :תרוטק ( ו )
Qutru. Quturtu, תידכאבו ( ארטק )
.ןשעב האלעהו הפירש לש ינחלופה השעמל 'רטק' לעופה דחייתנ תיארקמה תירבעב
Murra. :תיניטלו תינווי Murru; :תיברעו תידכא ( ז )