:תורוקמ

.וז תרבוחב ןהכ 'ר לש ורמאמ הארו 1983, ,רבדמה ינדא / 'א בגנ .1
Schmitt-Nilsen, K. / Desert Animals, 1964 .2
Bulliet, R.W. / The Camel and the Wheel, 1975 .3
Guthier-Pitter & Dagg / the Camel, 1981
Grant, C.P. / The Syrian Desert, 1937 .4
.The Camel (םש) .5
Lawrence, T.E. / Seven Pillars of Wisdom, 1924 .6
Abercrombie, T.J. / ‘Arabia’s Frankincense Trail’, National Geographic, .7
.October, 1985
.4 רוקמ .8
.הרוטק ,תרוטק ,אבש ,הנובל ,רומ :םיכרע / תיארקמ הידפולקיצנא .9
.9 רוקמ .10
.4 רוקמ .11
.1 רוקמ .12
Keramer, C.J. / Excavation at Nessana, 1962, Vol. 3 .13
.9 רוקמ .14
Englebert, V. / ‘I Joined a Sahara Salt Caravan’, National Geographic, .15
November, 1965, pp. 694-711. Kenneth & Slavin / The Tuareg, 1973.

:םיפסונ תורוקמ
1960. ,תליא רפס ',ארקמה תפוקתב בגנב תודוצמו םיכרד' / 'י ,ינורהא .16
',י ,סודרג :תכירעב בגנה ץרא :ךותמ ',תילארשיה הפוקתב בגנה' / 'י ,ינורהא .17
',א ,ילאומש
.1979 ,ט"לשת
ילאומש ',י ,סודרג :תכירעב בגנה ץרא :ךותמ ',רבעב בגנה יכרד תודלות' / 'ז ,לשמ .18
',א
.1979 ,ט"לשת
',א ,ילאומש ',י ,סודרג :תכירעב בגנה ץרא :ךותמ ',בגנב םיטבנה' / 'א ,בגנ .19
.1979 ,ט"לשת
',י ,סודרג :תכירעב בגנה ץרא :ךותמ ',בגנב הנובלהו תשוחנה ךרד' / 'מ ,לארה .20
',א ,ילאומש
.1979 ,ט"לשת
,רקוב-הדש הדש ס"יב תרבוח ,ןומר רעש-תדבע תיטבנה ךרדה / 'י ,רירפצ ',ז ,לשמ .21
.1974
.1960 ,תליא רפס ',ידוהה סונאיקואל חתפכ תליא' / 'מ ,הנוי-יבא .22
.א"משת ,די 'תוינומדק' ',הרימלאפ רומדת' / 'א ,לגס .23
:רפסב ( Van-Beak W. Gus ) קיב-ןאו סאג תאמ רמאמ ריצקת - הנובלו רומ .24
The Biblical Archaeologist Reader / Anchor, New-York, 1964.
.רפוע רנבא ידי-לע ןכוה ריצקתה