תוביבס - תוחיש תמישר

ןולא הירזע םע החיש - עבטה תנגהל .1

רקוב-הדש הדש ס"יב יכירדמ םע החיש - ירבדמ חטשב הכרדה לע .2

ישאר ןוירש ןיצק ,ןנח-ןב יסוי ל"את - שא יחטש וא תישארב ץרא .3

יתשינבנב ןורימ םע החיש - םילא םויק-וד .4

הירא-תיב קחצי 'פורפ םע החיש - בגנב םודאו הדוהי .5

בונר'צ ןתיא 'פורפ :תאמ - תוירפס ויב תורומש .6

ןאהד יסוי ר"ד םע החיש - רשגל תחתמ ןושיל תוריח .7

לקד יבצ 'רדא םע החיש - הברעה ילושב תוריית רתא- ענמת קראפ .8

השוארד בהו לא דבע םע החיש - רחבנ םע אל .9

ןועבג ההלב םע החיש - תיתביבס תונויצ .10

גרבדלוג לופ ר"ד םע החיש - ךילהתכ תדבע ןיע ןוינק .11

יבורח ימר :תאמ / תובקעה תובקעב - תישארב ץרא לע םינורוטקרט .12

ןויצרה ימוחנ םע החיש - הביבסכ הקיסומ .13

קלוק ידט םע החיש - ונידיב אל תיבה רה .14

ןיול הכימ ר"ד םע החיש - תיתביבס תונמא לע .15

בונירמ ירוא ר"ד םע החיש - דעומה תא ונרחא םאה .16

רוזמ לאונמע 'פורפ םע החיש - ןומר שתכמב יגולואיג קראפ .17

לשמ באז ר"ד םע החיש - עבט רמוש גולואיכרא .18

ןוירוא ארזע תאמ - םיכילהת תמולאכ הביבס .19

ןוירוא ארזע תאמ - םיכרעו עלסמ לע .20

גלפ לארשי ר"ד םע החיש - תולובג ןיא הביבסה תוכיאל .21

ירפ ןד םע החיש - ןוכיתה-חרזמב עבט תרימש .22

לטנמיפ ארזע תאמ - ףושחה עלסה לע .23

ץיבוניבר ינד תאמ - סותפהו סופאה - הרטפ .24

דירש יסוי הביבסה תוכיאל רשה םע ןויאר - הביבסכ לארשי תנידמ .25

דירש יסוי רשה םע החיש - תישונאה הביבסה תוכיא .26

דקש םהרבא םע החיש - תישארב ץרא .27

עפצ-םודס עוסמ :רומיש לומ חותיפ .28

עשוהי .ב.א םע החיש - המואה בצמ לע .29