Haganat Ha Teva - Azaria Alon

הרבחה' ימיקממ ;הטישה-תיב ס"יב ,ךשמה תותיכב עבט תארוה תונש 20 .עבט שיא .:א.ע
תנגהל
םירוט לעב ';לארשי לוק'ב 'ונצרא ףונ' תיעובשה הניפה - הנש 30 ';עבטה
-תעידילו עבטל
חמוצהו יחה' הידפולקיצנאה ךרוע ;ומוחתב םיבר םירפס ;תונותיעב ץראה
'.לארשי-ץראב

הרבחה' תא םיקהל ןויערה הנושארל הלעוה ,ימ ידי-לעו תוביסנ הזיאב ,יתמ :תוביבס
’?עבטה תנגהל

היה .דיחי םדא שארב ףצש ינואג ןויער אל .ךילהת אלא עקר-תקרבה וז התייה אל :הירזע
ילמלא םג - תרחא וא וז הרוצב ,רחואמב וא םדקומב ויוטיב תא אצומ היהש ,ךרוצ הז
.שקבתהש דעצ הז היה ,לארשי-תנידמ תמקה םע ורצונש םיאנתב .המקוהש יפכ 'הרבחה'
םיניבמ םניאו םיעדוי םניא םישנא טעמ אל םויכ רשא עקרה תא ריאהל ידכ רוחאל טעמ ךלא
ןאכ חתפתהל הלכי אל ,יטירבה טדנמה תפוקתב ,הנידמה םוקל ומדקש םינשה תורשעב .ותוא
לארשי-ץרא לש החטש ללכמ 5% קר ויה םידוהיה לש םתושרב '.עבטה תנגה'ל תללוכ תועדומ
,תורחא תוידוהי תונרק וא ,ל"קק יפסכב השכרנ עקרק תקלח לכ - "םש םנודו הפ םנוד" -
ללכמ ירעזמ קלחש ,רוכזל ךירצ .רועייל הטעומ הדימבו ,תובשייתהל ,תואלקחל הדעויו
התייה אל ץראה לע תוירחאה .הנידמה םוק ינפל ל"קק ידי-לע ועטינ םויכ ץראב תורעיה
םיבושייה תנגה ,תובשייתה היה ונלש ירקיעה ץמאמה .ונידיב התייה אל הטילשה .ונידיב
ץראה ילעבל ',תיבה-ילעב'ל ונכפה הנידמה םוק םע '.וכו תיקוח-יתלב היילע ,םירבעה
הביסנפואה עקר לע תאז - ונילע הלטוה תוירחאה '.לארשי יעקרקמ'ל תחאב וכפה ר"מק 20,000 -
הדש רדגב היה אלש ףונ לכ - !הממשה שוביכ ,הממשה תרבדה ,הממשה תחרפה לש תינויצה
,םויה דע .קהבומ ילילש ןבומב - 'הממש'כ ספתנ ,ל”קק רעי וא ,בושיי ,סדרפ ,יאלקח
:הרתונש יעבט חמוצו תונויד תסיפ לע םשו הפ יתוא םילאוש דוע ,הרדח תוביבסב םישגפמב
תילאטוטה השיגה דגנ אציש ימ לכ .תונויצה התייה תאז ?...והשמ הפ םיקנ ףוס-ףוס יתמ
'.לארשי רכוע'כ גווס תאזה
ןיינב' ךילהת ומע אשונש עבטה תדחכה תועדומל םינושארה םייוטיבה ,םינושארה תונויערה
תודוגא - 'תינטובה הרבח'ב ',תיגולואוזה הרבח'ב םינוש םירקוח לצא תולעל ולחה ',ץראה
תישארו 49' תנש ףוסב םהלש תויוסנכתהב - טדנמה תפוקתמ דוע תומייק ויהש ,תויעדמ
הלאה תויוסנכתהה תחאמ האיצי תעבש ,ונורכז יפל ,ןעוט יבהז ץומא 'פורפ 50'. תנש
המש ,רמוא ץומא '...עבטה תנגהל הרבח' םיקהל ךירצ ,רבד םוש אציי אל הזמ :יתרמא
יכילהת תא רבכ ההיזו תופוע רקחמב םש קסע אוה .הלוחה שוביי היה ,גולואוזכ ותוא ררועש
...עווגה םגאה
ולעפ וב ',ןילוגרמ עשוהי לש ודוסימ יגולויבה ןוכמה' היה 'הרבחה' לש התורצוויה רתא
ףירצ ...הינח שרגמ םויכ ,ביבא-לתב 12 יולה הדוהי 'חרב לילג בקעיו ןוסלדנמ ךירנייה
יבולכ םע ,יגולואוז ןוכמל תויהל ךפהש ,הנטקה ביבא-לת לש ןושארה תסנכה-תיב היהש
.ורצחב םייח-ילעב
.הארוה תארקל םיצוביקה רנימסב טסירנימס זא יתייה .עבטה-יעדמ תא םיריעצכ ונדמל םש
1950. תישארב 'הרבחה' הדלונו התרהנ ,הזה ןוכמב ושחרש םיטנדוטסו םירומ לש גוח ותואב

שועיתה תייצביטומ ןויפאל - 'ידוהי ןשע' גשומה תא תעבט ,ונלש תמדוק החישב :תוביבס
ךשיבלנ"ש ,סופתל םתלחתה יתמ .התוא למיס למרכה ילגרל 'רשנ' תובורא ןשע ילואשכ ,תירבעה
?היזיבר הכירצמ ..."טלמו ןוטב תמלש

לכהו םירהה ינונבג רשיימ טימניד ...לעפמב ןש םיקרוח םלועה ילגלג" ונרש ןכא :הירזע
לכ ..."ןיירושמ ןוטב לש םלועל לועשמה ללוסו ריעצ רוד דעוצו ...הריש ךות סרהנ
םירימחמה םיטביהל תוחפ םיעדומ ונייה 'הרבחה' תמקה יבלשב .הלאה שועיתהו חותיפה יריש
ונייה .דאמ השולק ןיידע הזה אשונל תועדומה זא התייה ולוכ םלועב .הביבסה תוכיא לש
םג .תחא תומלש לש םיילרגטניא םיביכרכ - ףונה תודיחיו חמוצה ,יחה תרימשב םידקוממ
ילגר שירח תונש רשע רגוב זא יתייה .םייח םיפונכ וניאר בגנהו הדוהי :תוירבדמה תא
תשוחת יתגפס - םירקוח ירויסב ',רעונה תועונת' ילויטב ,ח"מלפה תועסמב ,םהלש בוכרו
,לשמל ,ךכו .ורמשל ךירצש ךרעכ אלא ,ודימשהל ךירצש ףונכ אל - רבדמה לש הקזח היווח
'...לילגה תוממש'כ םיחתפמה יניעב ספתנש ,קמר'גה ,ןורימ רה לש רעוימה יררהה שוגה
ןונכתב זא ולחה הלשממה-שאר דרשמ לש ןונכתה ףגאב '...הממש'כ וספתנ הלוחה תוציב
רפסב '.םיימואל םיקראפ לש םיצעוי'כ הזה ךילהתב ונבלתשה רבכ זא .הנידמה לש ללוכה
ןונכתב לולכל העצה העיפומ ,ןורש הירא לכירדאה ידי-לע םסרפתה רשא ,ןושארה ןונכתה
.ונתמורת התייה וז '.עבט תורומשו םיימואל םינג' הז ללוכ
,םהייחב הנושארל ןורימ רהב רויסל תננכתמה הרובחה תא יתאצוה .תישיא ברועמ יתייה ךכב
.יצרא-לכ הדימ-הנקב התייה ונתסיפת .םהיניע-ומב תוארל

.םויה דע ודרש ,בגנב 40-'ה תונשמ ח"מלפה תועסמ לש םירומיש תואספוק ילג :תוביבס
,קינח"מלפכ ,ךיא '.וכו םיברקעה הלעמב ,דוהי-לא-בקנ - 'ח"מלפ הלעמ' שארבו תיתחתב ,לשמל
'?עבטה תנגה'ל תעגה ',הנגה'ה שיאכ

גוהנ היהש ןפואב תורודמהו תוינחה ידירש תא 'לסחל' ונלדתשה איהה הפוקתב םג :הירזע
תועקפ ונרקעו עובלגה לא ונילע דוע הטישה-תיבב ימי תישארב ,ןכאו .רובקל - זא
...הלכ וניאש יפוסניא עבטכ ונל הארנ הז ...הסנרפ ףנעכ .קושב הריכמל תופקר לש
הנושארל העמש םרטש הרבח ךותב ,תכלוהו הקימעמ הייאר לש ךילהת אלא ,הכפהמ התייה אל וז
'.עבט ךרע' םילמה תא

תודדומתההו תועדומה לש התישארל יוטיבכ 1882,* ',םעה ביוא' הזחמה תא תרכזה ותעשב :תוביבס
- - הפוריאב 'תיתיישעתה הכפהמה' לש םוהיזה דממ םע

קבאמב דצ הזיאב יל רורב היה וב רשא ,בוטיק אוה הזה הזחמה ךותמ ילא עיגהש המ :הירזע
שאר ויחא דגנו !"םוהיז הז" - זירכמה אפורה ,ןמקוטש ר"ד לש ודיצב - דמוע ינא הזה
רוגיפ לש ימלוע טביה ןאכ שי .יתוריית-ילכלכ טביה תבוטל םירבדה תא חייטמה ,ריעה
.העדותב
- תיתיישעתה הכפהמה לש האמה תא 19-ה האמב תוארל םינוירוטסיהה לע לבוקמ םא
תורומחה היתוכלשהב הרכהל תישונאה הרבחה לש םדקתמה הקלח עיגה תיחכונה האמה עצמאב קר
:ררל םוט ,יאקירמא טסינמוה-ררושמ בתכ 1960 תנשב .הביבסה תוכיא תניחבמ

“If you come to an American city
you will find it very pretty
but of two things you must beware:
Don’t drink water
and don’t breath the air...”

,תיאקירמא ריע לכ ,ןכא"
,טייק לש ריעכ דאמ האנ
:ריהז היה םירבד ינשב ךא
( ילש םוגרתה ) ..."ריווא םושנת לאו םימ התשת לא

.הביבסה תוכיא' גשומה ךכ-רחא שרי ותואש ',היגולוקא' גשומה עיפוה וז הפוקתב
ם"ואה לש ותמקה רחאל םינש 27 1948-.ב קר דסונ 'עבטה תרימשל ימואלניבה ןוגראה'
.םלוהקוטסב 1972 תנשב - 'הביבסה תוכיא' אשונב ויגיצנ לש הנושארה תוסנכתהה התייה
תוכיא' תא 'עבטה תרימש' המידקה וז תוררועתהב .דאמ תרחואמ התייה םלועב תוררועתהה
םייניבה ימיב וקקחנש התירכו דייצ יקוחב ורוקמ עבטה תרימש יקוח לש םקלח '.הביבסה
,םהיתורעיב םייח-ילעב דייצ דגנ - םיילדואיפה תוזוחאה-ילעב ,הלוצאה דמעמ ידי-לע
םתוכזב ודרש ,זאמ ודרשש 'עבטה יכרע'מ קלח .םיתימצה םירכיאה דגנ - םהב התירכ דגנו
תא איבהש רמוכ ,דיוד רפ לש לייאה ,לייא ןימ ,לשמל ,םויכ דרש .הלא הלוצא יקוח לש
הילגנאבו דמשוה אוה ןיסב 19-.ה האמב הילגנאב תורעי המכב ותוא םלקאו ןיסמ לייאה
.יבשב דרש אוה
.דייצל םינויספ ולדיג םה .הייברה תונועב דייצ לש טלחומ רוסיא לע קוח וקקוח םיליצאה

.דייצה יעושעש םשל ןיסמ אבוה הילגנאב יחכונה רבה ןויספ

...הלוצאה לש רב-יח :תוביבס

התייה ,הדסונש הנושארה 'עבטה תרומש' - - עבטה תרימש לש התישאר התייה תאז :הירזע
עצבמ הז היה . ( 1869 ) הנש 120-כ ינפל ,תירבה-תוצרא ברעמב Yellowstone Park
..."והשמ הרקי הז רדהנ ץרא לבחלש ןכתי אל"ש ושחש ,םיאקירמא עבט-ןוזחו-תנגה ישנא לש
ןושארה ימואלה קראפה .העדותה תציפק תא ןיידע ללוח אל הז םידקת ךא .עבורמ לימ 8000 -
1909-.ב קר םקוה - ןידגניא קראפ - עבט תרימש אשונב תפומ תנידמל תבשחנה ,ץיוושב
.ימואלה קראפל הלאשה רדגב תודמועו םירפכה יבשותל םויה דע תוכייש ויתומדא

םיירקיעה התוחתפתה יבלש ויה המ - ךילהת לאכ 'עבטה תנגהל הרבח'ל סחייתהל םא :תוביבס
50-?ה תונש תישאר זאמ

ויהש עבטו רקחמ ישנא 10-כ 1949-50. ביבס .דאמ יביטימירפ היה ןושארה בלשה :הירזע
'...והשמ תושעל ךירצ'ש ךכב םירהרהמו '...הניכשה תולג לע םיננוקמ' ,םעפ ידמ םיפסאתמ
היהי ןתינש ידכ 1953, תנשב תינאמ'תוע הדוגאכ 'הרבחה' לש המושיר היה ינשה בלשה
םירבחה ויה זא םג ךא .םיימשר םירשק רוציל היהי רשפאש ידכ ,והשלכ ביצקת ליעפהל
.יתעונת ,יכוניח ,ירוביצ עקרמ יתאב ינא .עדמ ישנא ויה םבור .ויניינעב דחא לכ םינותנ
ונאצוה 1954-ב .בחרה רוביצל תרגסמה תא חותפל שי יכו 'בולכ'ב ןיידע ונחנאש יתשח
',םינרוא'ב ןושאר סנכ ונמייק ,הנש התואב תועובש גחבו וניעדוימו וניריקומ גוחל רזוח
ותחיתפב תופיחד תשוחתו אשונל הבר תועדומ עיבה םיפתתשמה לש םבור .הבוטל ונעתפוה ובו
יבהז ץומא לע '.הרבח'ל םירבח םושירב ונלחתה .רעשה תחיתפ התייה תאז .בחרה רוביצל
ונלחתה .ונתוליעפ יוסיכל םיפסכ םשמו הפמ גישהל חילצה ךיא ,םירופיס ירופיס םנשי
תוירוזאה תוצעומה דיל תוכמס-אלל-םיירוזא-םיחקפכ ונלש םישנא תורשמ יקלחב קיסעהל
.רכש אלל טעמכ - דועו לארשי-ןב הירוא ,עלס לאגי ,זפ יזע -
ןחלוש היה '...םירובד לודיגל ףגא'ב ',תואלקחה דרשמ'ל זפ יזע תרדחה היה ישילשה בלשה
הקיקחה לש אשונב לפטל ונלחתה 56' תנשב .רבה-תייח תנגהל Desk - םש םקמתה יזעו יונפ
ןתואב היהש , ( רוגי ץוביק רבח ) הדוהי-רב לארשי םע ישיא רשק יל היה .עבטה תנגהל
...'טאל תונחוט תסנכה תונחט' - עודיכ .דאמ ונל עייס אוה . ( ! ) םינפה רש םינש
'םיימואלה םינגה תושרו עבטה תורומש תושר תמקהל קוחה' רבכ עיגה 60-'ה תונש תישארב
קוחה קקחנ 1963-ב .םסרופמה ומואנ תא ,תיבה רבחכ ,רהזי .ס אשנ זא .תסנכה תאילמל
םייקל ,הב תורבחה תא ביחרהל ,ירוביצ ףוגכ חתפתהל םייתניב הכישמה 'הרבחה' .תיפוס
.הבחורלו הכרואל ץראב םיכרדומ םילויט תכרעמ חתפל ,תויוליעפ לש הרישע תשק

?ידג-ןיעב ןושארה הדש ס"יב תמקהב ברועמ תייה םאה :תוביבס

לע-תווצ תדובע לש האצות התייה אל ונתוחתפתה '.הרבחה' ידי-לע םקוה אל אוה :הירזע
,םייחה םע ונמרז ונחנא .הנושלכ ונמשגה תטרופמה םתינכת תאש ,ךורא חווטל םיננכתמ לש
רבע ידג-ןיע ץוביק .העונת-ידכ-ךות םישדח תונויער םיצמאמו םיטלוק ,החותפ המירז
רקיעב ,החונזה הדוקנה הראשנ .תימורדה תוגורע לחנ תדג לע ולש עבקה-תדוקנל 1959-ב
ומצע לע לביק ,םיביבר תא זא בזעש ,ןמדלפ יסוי .רעונ-תיינסכאל םכפהל ודמעש ,םיפירצ
ןושארה 'הדש ס"יב'ל איה הכפה ותמזויבו ...ךכב קפתסיש ידוהי אל ךא ,הינסכאה זוכיר תא
הביחרהו הזה םוידמה תא המצעל הצמיא רשא ',הרבח'ב בלתשה ותמקה ידכ ךות רשאכ ,ץראב
.תיצרא תשר ידכל ותוא

- - 'עבטה תורומש תושר' לש הדלוהה בלשל בושל םא :תוביבס

'ץראה ףונ רופישל הדוגאה' תמייק התייה ,הקיקחה ךילהתב לפטל ונלחתה רשאכ :הירזע
יפ-לע עבטב ולפטיו לע-תושרל וכפהיי םהש ונששח .ןידי לאגיו קלוק ידט לש םתושארב
לצפל ונחלצה .יתורייתה ןוויכל רתוי התטנו ,עבטה יכרוצ תנבהמ הקוחר התייהש ,םתסיפת
תושר'ו 'עבטה תורומש תושר' :תודרפנ תויושר יתש ומקוהש ךכל איבהלו תסנכה קוח תא
'.םיימואלה םינגה

תמקה התייה - 'םיימואלה םינגה תושר' ידי-לע ימואל-ךרע-עוניש - ילילש טקא :תוביבס
.הדצמ תגספ לא לבכרה

תיזחב ,ולש םוקימה - אל וא הדצמ שארל לבכר ךירצ םא הלאשה םצעל סנכיהל ילב :הירזע
,םיאמורה לש 'א הנחמל דומצ ,ומקוהש םוקמב להקה תורישל םינבמה לכו הינסכאה תמקה ,רהה
תיפצנ הנניאש הדוקנל ,המורד 'מ 200 םיזזומ ויה םה וליא .דאמ הרומח תיתביבס הלקת םה
.רגסומ רמאמב הז .תרחא לכה היה ,רהה ןמ
םהרבא ףולאה ררחתשה ןמז ותואב .זפ יזע השארב דמע 'עבטה תורומש תושר' לש התמקה םע
השמ .המוצע התייה אשונל ותמורתו 'תושרה' תושאר תא ומצע לע לביק אוה .ל"הצמ הפי
השיפת התועמשמ תא שפת ,הפופכ 'עבטה תורומש תושר' התייה ולש ,תואלקחה רשכ ,ןייד
תלצה לש עצבמל ונאצי דחי .יצרא ףקיהב ,לודגב התוא ליבוה םהרבא וליאו .תמצמוצמ
.םינווגמו םיבר םימוחתב בחרנ הלועפ ףותיש ונחתיפו ,רבה-יחרפ

?םכלש תויומידקה-רדס והמ ?'90-ה תונש תישארב 'הרבחה' לש היתורטמ ןהמ :תוביבס

םתודרשיהל םידרח ץמוק ונייה הבש ,הנש 40-כ ינפל התישארמ דאמ םויכ הקוחר 'הרבחה' :הירזע
קבאמה תא ונתוליעפ ימוחתב לולכל ונצלאנ 70-'ה תונש תישארב .םייח-ילעבו םיחרפ לש
יפוחב העיגפו תרניכה ימ םוהיז לש הרומחה העפותה ,לשמל ,הדמע .הביבסה תוכיא תרימשל
היה ןתינ אל - הרדח דיל םינינתה לחנ ךפשב חוכה תנחת תמקה לש הלאשה הדמע ;תרניכה
ירוביצה קבאמה תא םג ,תואיצמה חרוכמ ,ךכב לולכל ילבמ 'וטנ-עבטה' לע ןגהל רתוי
ףקותב אלא ,חווט-תכוראו תיתנש-בר בא-תינכת חוכמ אל ,בושו .תללוכה הביבסה תוכיאל
,ףונה לא אב דימלתהש החנהב ,תיבחרמ השיפתב ונבנ ונלש הדש רפס-יתב - לשמל .תואיצמה
.םיניבמו םיעדוי רבכש הלאל קר בוט הז לבא .םתושחרתה םוקמב םירבדה תא טלוק אוהו
אב דליה אל םהבש ,םיינוריע-הדש רפס-יתב חתפל ונלחתה ןכל ,קיפסמ אל הזש ,ררבתה
תצקמבו ץראב םילויטה תכרעמ תא דאמ ונבחרה .ורפס-תיב לא ,וילא אב התא אלא ,ךילא
,רויס יגוח ,רעונ יגוח ,תיתליהק תוליעפ ,תוטלחה ילבקמל חטשב םירויס ללוכ ,ל"וחב םג
חילצנ םא :רמוא 90-'ה תונש ידעי יבגלש ךכ .הינכתו 'הרבחה' ירמוח לש רואל האצוה
90-'ה תונש ונל וקיפסי אל - חתפלו ביחרהל ,םישגהל - ונינפל ונבצה רשא לכ תא םישגהל
לכב טעמכ ונעגנ םויכ .לארשי תנידמב תואיצמה לש תוימאנידה תוביסנל ףופכב תאז - -
.םיביצקתו םדא-חוכל ףופכב ,תקפסמ-יתלב הדימב םלוכבו ,תויוליעפהו םידעיה תשק

?בגנב םכלש 'תומחה' תורזגה ןהמ :תוביבס

;םיגומלאה תרומש רוזאב ,ותעשב ,תליא ףוח לע טפנל קוקיז-תיב תמקה דגנ קבאמ :הירזע
תיירכ דגנ קבאמ ;הינמרגמ הליער םוינימולא תלוספ דוביעל ענמת תורכמ תאייחה דגנ קבאמ
תורקנ לחנ רוזא לש ותכיפה דגנ ;הברעב 'הקירמא לוק' תמקה דגנ קבאמ ;םימיה תלעת
םוקל חרכומ םש קוידב .בהי-ןיעל הבצח ןיב ,ףזיש לחנ תרומש לע קבאמ ;שא חטשל ןותחת
...בשומ
- - דועו דועו בבוח-תמר

?ירבע בושיי תמקה ינפ-לע עבט תרומש ףידעת איהש ךכל תונויצה העיגה םאה :תוביבס

הלאשה םא לבא ,ךכ תדמוע הנניא הלאשה ,דאמ ןפוד-יאצוי םירקמל טרפ ,ללכ ךרדב :הירזע
- ףסכ הלוע רבדה רשאכ םג ,עבטהו ףונה תרימשב ךרוצב םיענכושמ רבכ לכה םאה" :איה
ןיידע ונעגה אל .בחרה רוביצה לא תיתועמשמ העגה ונעגה .הזמ דאמ םיקוחר ןיידע ונחנא
רכוז התאש םיקומינה תא עמוש התא םתיא םיקבאמב .תוטלחהה ילבקמ יגרד לא ךירצש יפכ
תולבגמ םע תדדומתמה הרומת .הנש 40-כ ול ואלמש ךילהת והז - - 50-'ה תונש תישארמ
.הלחנהו החונמה ןמ םיקוחר ןיידע ונחנא .תונויצה לש םיטביה םה הלאו הלא .תונרמש לש
- - הקעזא אלל םוי ןיא


11.1.90 ,ביבא-לת
1906-1828. ,יגברונ ,ןסביא קירנה *