sicha10.gif

.םורדה זוחמ ',עבטה תנגהל הרבחב אשונה תא תזכרמ .הביבסו עבט רומישב תקסוע . :ג.ב
'.הרבחה' לש הביבסה תוכיאל הקלחמה תלהנמ 1994 ראונימ לחה

?בגנבו םורדב םויכ הביבסה רומיש תיזחב רתויב תורעובה תורזגה ןהמ :תוביבס

תנידמ לש תיתביבסה התומד לע ןושארה :םימוחת ינשב םיקבאמה תא תוארל רשפא :ןועבג
;םיאבה תורודה רובע ,ונידלי רובע םויכ םירצוי ונא התואש ,םיאבה םירושעב לארשי

,תיעבטה םתומדב ץרא ילבח הב ודרשיש הנידמ רוציל םיעצמא הזיאבו ךיא לע - ינשהו
.הנה ונאבש ינפל ויהש יפכ
םיבחרמ םשו הפ וב ודרש ןיידעש ,סלכואמ תוחפה ,ץראב ףופצ תוחפה רוזאה אוה בגנה
םיעוגנה םירוזאב גישהלו םהמ םומיסקמ רמשל איה ונתרטמ .םיעוגנ אל טעמכ םיירבדמ
.םוקיש ידי-לע ,תיברמ הביבס תוכיא
יוניב לש ,תורכמ לש ,תוישעת לש - יסיפ חותיפ לש םיקזח םיפחד םע םידדומתמ ונחנא
לש ...דאדגבל בגנה ךרד םירצממו ...היקרוטל םירצממ תודרטסוטוא תלילס לש ,יביסמ
,לאערזי קמע ךרד הפיח ץרפממ ...חלמה םיל תליא ץרפממ - םימיא תולעת - םימי תולעת
( 1 ) .דועו ...חלמה םיל הזעמ ...חלמה םיל
,הנוכנ הדימב ועצבתי חותיפה יכלהמש אלא - םש אוה רשאב חותיפ לכ דגנ םיקבאנ ונניא
יהוז .םידחכנו םיכלוה תאזה הריעזה ץראב ןילותבה יחטש ...תובשחתהב ,הביבסל תושיגרב
.ןוכיתה-חרזמה לש תוביתנ-תיבל החתפל םיצורש ,הנטק ץרא יהוז .לודג אבצ םע הריעז ץרא

אוה הלאה םילודגה תונויערה תובאמ דחא .םיישפוח-רחס-ירוזא לש ,םיחותפ םיקווש לש
',שדח-ןוכית-חרזמל םיטקייורפ האמ לש המישר חסינ אוה ,הלשממ שאר היהשכ ,ותעשב .סרפ ןועמש
תורוניצ ...םולשה הילע 'הקירמא לוק' תנחת הללכנ הב ...םינותיעה לכב העיפוה דחא רקובש
טירסתב ומכ לכה רזוח וישכעו ...ברעו יתש םימי תולעת ...זאג תורוניצ ...בגנ-יצוח טפנ
.ירוטסיה

רהרהמש ימ .החנמ ןורקעכ תחסינ ותואש ",תובשחתה" גשומה לומ בכעתנ ילוא :תוביבס
!'...טלמו ןוטב תמלש ךשיבלנ' - ץרמנה חותיפה בטוק ןיעב ךורד םיחתמ הדש תוהזל לוכי ךכב
לא ,לעש ףא' לש בטוקהו '...רירש לכ חתמתמ הננרב ,לעפמב ןש םיקרוח םלועה ילגלג'
- תישארב ץרא לש ,םע לש תוירבדמ תואיר לש - - ףושח עלסמ לש םיבחרמ לש !'תעג
,תלטוטמכ ענה לוקש והשזיא םהיניב ןמתסמ ',תובשחתה' וא 'תושיגר' תרמוא תאשכ -
?ןוכנה ,ילמיטפואה ןוזיאה והמ ...הנהו הנה טטור

אלש ,ויהש ומכ ,םיעוגנ אל םיחטש תראשה םג .םגו םגל תנווכתמ ינא 'תובשחתהב :ןועבג
שועית םגו ...םיכז םימ ,לולצ ריווא ,חמוצ ,יח-ףונ יעטק ...םירופחדה ידי-לע ונחטנ
.הלאה תווצקה ינש ןיב םויק-וד רוציל רשפא .שיגר ,קפואמ יוניב ,רוזחימ םג ,םהזמ אל
ןונכתל הבשחמ יתווצ ליבומ הז .תוטלחהה תלבק תא טאמו הבישח רתוי בייחמ הז .השק הז
עברא ךות םיגשיה גישהל תובייח תויטילופה תוכרעמהשכ .המידק םינש תורשע ,חווט-ךורא
םשו הפ לבא .ךבוסמ הז התוא ןנכתלו תכבוסמ איה תואיצמה ...ופלחויש ינפל ...םינש
.םיביצקת וליפאו ,תומדקתה תגשומ ,תונוכנ רוציל תוחלצה שי

.יוטיבל אב הז הבש הרזגל המגוד ינת :תוביבס

'.חלמה-םי ילעפמ' דגנ ',םיקוריה' לש ,ונלש ףירח קבאמ לש המגוד תתל לכוא :ןועבג
הנידמכ גהנתה הבש הנש 40 תב תפוקת לש הפוסל עיגמ םויהל ןוכנש ,ףוג דגנ קבאמ והז
וקנומ ומכ ,םלועב תונידמ טעמ אל לש ןחטשכ אוה וחטש םג .לארשי תנידמ ךותב תיאמצע
לשמל
לש איה םהלש ןויכיזה לש ותועמשמ .םהמ הנטק רתוי וקנומ ...םנוד ףלא םירשעו האמ
לש ,רולכ רוציי לש םיליער םיימיכ םילעפמ םדי-לע ומקוה ראשה ןיב .ילכלכ לופונומ
.דועו חוכ תנחת ,תיתביבס םימהזמ םילעפמ - םורב רוציי
וגישה םה .תוללוסה תא היבגהל ידכ םירקובמ יתלב היירכו הביצח ועציב 'חלמה-םי ילעפמ'
,תטרופמו הנוכנ הקיקח תכרעממ תומלעתה ךות - רומח יתביבס ריחמבו ההובג תויחוור
םהמ םיעבות ונא .המויסל תברקתמ וז הפוקתש ןכתי .לארשי תנידמב םויכ תחסונמה
,םיבושיי :חלמה-םי ףוח ךרואל םימייקה םירחא םימרוגב תויובשחתה לש תכרעמל סנכיהל
םתוא םיארוק ונחנא .ויתוביבסו חלמה-םי ינודא םניא םה .עבט תורומש ,תוריית ירתא
ימהזמ תטילפבו םיכפשב לפטלו ,השוע לארשי תנידמב דחא לכש יפכ דיתעל ןונכתל ,רדסל
.דועו דועו ,העורפ היירכ ירתא םקשל ,ריווא

,הדוהי רבדמ - חלמה-םי ףוח - חלמה-םי ילעפמ :הזה בבוסה עטק תא חקינ םא :תוביבס
?העיצמ תייה םויק-תלת לש ,םויק-וד לש הזתניס הזיא Study. Case רותב

יתייה .רחואמ אל ןיידע ךא ,תמייק הדבוע רבכ איה ,העוצפה ,הכומה תואיצמה :ןועבג
יוטיבל וב ואובי חטשב םימרוגה לכש ןונכתל תשגלו ימוחת-ןיב ןונכת תווצ םיקהל העיצמ
...הנורחאל קר חלמה-םי ילעפמב ןיחבהש ,הביבסה תוכיאל דרשמה ללוכ ,בלושמ ,ףתושמ
- 'םילעפמה' לש יודיאה תוכרבל תוללוס תמקהל רמוח תיירכ תוליעפ תא המגוד תתל םא
םיכפשנה הדוהי רבדמ ילחנ לש ףחסה תופינמב םהידי-לע םינש תורשע העצוב וז היירכ
םירוכו םיקולח לש םינוש םיגוסל םיקוקז םה .דבלב םהלש סרטניאה יפ-לע - חלמה-םי לא
.יהשלכ תובשחתה אלל ,םאתהב ףחסה תופינמב

?לשמל םינוינק יחתפ הזיאב :תוביבס

וחלוג םילחנה ראשב .םידממ ירידא תורוב םירועפ ףחר לחנבו םילעי לחנב םויכ :ןועבג
.םהל םיקוקז ויה חלמה-םי ילעפמש לחנה יקולח לכ
עצובי ,םויכ תוליעפ ןניאש ',תונבואמ' ףחס תופינמבש ,העצה ןוידל השגוה הנורחאל
ידמ תוליעפה תופינמב קר רקובמ ןפואב ךשמיתש ,יהשלכ היירכ ןהב קספותו יפונ םוקיש
הבו הפמ ןכות ויתובקעבש ,יעוצקמ רקס ךרעי ,רמולכ .םוקיש לש בקוע ךילהת םע ,ףרוח
שגות היירכ רתא לכל .תוינונכתו תויעוצקמ תוצלמה יפ-לע םידיתעה היירכה ירתא ונמוסי
.קוח יפ-לע העצבל ובייחתי חלמה-םי ילעפמ רשא םוקיש תינכת

...רבח לחנ תונולמ טקייורפ הייחתל םקש ,העומש הרבע :תוביבס

תפינמל םורדמ םיקהל - הייחתל הנורחאל םקש ,תורייתה דרשמ לש טקייורפ והז :ןועבג
רשאכ !ןולמ ירדח םיפלא 5-כ לש תונולמ רתא ,ידג-ןיעל תימורד מ"ק 5-כ ,רבח לחנ ךפש
תכרעמ לכ ,רמולכ !םיפלא תשמח שי דבלב תליאבו ,ןולמ ירדח ףלא 28 ץראה לכב שי םויכ
!רבח לחנ ךפשב תליא לש תונולמה
תורייתש םינעוט םה :חלמה-םי ףוחב תוריית ידעי רפסמ לע תונעל רומא הז תוריית דקומ
םיואמ הזה עטקה לכ רשאכ ,ורכמנ םישרגמה לכש ,היוורל העיגה ,קקוב לחנ - רהז ךפש
ימורדה חלמה-םי לכש ,ריכזא ) חלמה תעקשהו יודיאה תוכירב ינפ תיילע ךילהת ידי-לע
תוריית לש יפצה . ( םיקולחו ץצח תוללוס ידי-לע תלצופמה ,תחא יודיא תכירבל ךפה
תונולמ לולכמ תמקהש ,םינעוט ונחנא .ןולמ ירדח ףלא 11-10 לש אוה םויכ חלמ-םי ףוח
תופינמ תעוצר - הדוהי רבדמ לש םיקתעהה קוצמ לש ןורחאה יעבטה עטקה תא לסחת רבח לחנ
הלילב התוא רבוע התא רשאכש ,ירבדמ עטק והז .חלמה-םי לש יעבטה ףוחה וקו ולש ףחסה
ונלש הירוטסיהב עגונ התא םייקוצמה םינוינקה יחתפ לומ רשאכ ...תורוא האור ךניא
המטסיסוקאו ירוטסיה טביה לש עוגפ יתלב טעמכ בוליש והז .תוריח ימחולו םיאיבנ ,םיאנק לש -
.שדחה תונולמה טקייורפ בירחי הלא לכ תא .העוגפ יתלב
תרושקתו למשח ,םימ ,הרובחת תויתשת לש לבוש התא תררוג ןולמ ירדח יפלא תשמח תמקה
שיבכ םע ...הקספה אלל ינלוק יוליב ,הרואת ידקומו ...םירופחדה תובקעב - תויביסמ
ידבוע תואמ לש תימוימוי העסהל - םייקנע הביצח יכפש םע ,םיקתעהה קוצמב רותח ,ריהמ
ףקוע שיבכ' ארקנש טקייורפה םע בלתשמ הז ןאכ .הרזחו עבש-ראבמו דרעמ רודיבו םיתוריש
'.הדצמ
םינשה תורשע תא הנייפיאש ,ינסרהה חותיפה תפונת תא םולבת לארשי תנידמש העשה העיגה
רבדמל םג ,רמולכ .חותיפ םצעב אוה חותיפ-יא יכ ,דימתלו תחא ןיבתו הלש תונושארה
םימרוג םיינברואה םיצחלהשכ ,םויה רקיעב ,יתוריית לאיצנטופו ילכלכ ךרע שי אוהש יפכ
.םתוא השתכ םרט 'המדיק'הש תומוקמבו םירוזאב הוולש טעמ שפחל םדאל

םינגה תושר'ל ףירח בתכמ יתבתכ םינש רפסמ ינפל .הדצמ לש רתימב עגינ יאוב :תוביבס
דוע ןנכותמ םויכשכ ) תבכרה תנקתה לדחמ לע .הדצמ לש היצזינקירמא לע 'םיימואלה
;יאמורב דרמה לש ןורחאה תוריחה רצבמ לא ןמז ילבמ ינוילימ וא יפלא תואמ תאלעהל ( דחא
תיברעמ היצזילופופ יהוז '.ו"טאנ תצופת'ב םיקתעה םע - איהה תיגארטה תודבאתהה רתא לא
...הנוע ןיא '...מ"עב הדצמ' ...ריאי-ןב רזעלא לש

תא ךופהל טעמכ - המגמ התואב ךכ לע ףיסוהל דוע איה הנווכה ,יל עודיה יפל :ןועבג
,תיכרע תונויצכ ונלש הרטמה ןדבוא תא םישיחממ ונחנאש קר אל '...דנל-ינסיד'ל הדצמ
,ףירח ,רחא רבדמ לש עטק ריכהל לוכיבכ ואבש ,םמצע םירייתה תא םיבזכאמ ונחנאש אלא
...הנורחאה םהייח תקד דע ,םהייח לש ןורחאה עגרה דע ,םידוהי שפוח ימחול לש ,ףושח
'...הלוק-הקוק' םיצצומו תינורקב תחנב םילועו רותב םידמועו םיאב םהו
לכ שקבמ םויכ .הדצמב חותיפ לש הובג ףר ביצה ,לודגה ידוהיה-ימודאה ךלמה ,סודרוה
ףותישב ...סודרוה תא רובעל ,חלמה-םי ףוח לעו בגנב תירוזא הצעומ שאר לכ ,ל"כנמ
...ינאידורה טקייורפ אוה 'הדצמ ףקוע שיבכ' '...רליפרטק' לש D-9 ירופחד
רומאש ',תורחש הלעמ שיבכ' טקייורפ דגנ ונלש המוד קבאמ להנתה שולש-םייתנש ינפל
תמחלמ התייה תאז ...הדבוע תעקב לא התבטויל ןופצמ תולעלו םיקתעהה קוצמ תא ץורפל היה
יפחד דגנ ונלש יפיזיסה קבאמהו תוצעומה ישאר םיפלחתמ םינש המכ לכ ...השק המילב
...סודרוה ךיבסת ...בושו בוש שדחתמ םהלש חותיפה

?תאזה תיזחב שדח המ ( 2 ) .דודשא תולוח לא הברעמ דחא דעצב רובעל םא :תוביבס

קבאמה .םילוע םבור ,תונורחאה םינשה שולשב היבשות תא הליפכה טעמכ דודשא :ןועבג
ונחוכ לכב וניסינ !"...לארשי ירכוע" ונל וארק '.יסאלק' היה הלשממה ידרשמ דגנ ונלש
...ץראב ןורחא טעמכה עטקה ינפ-לע ,ףוחה ךרואל המורד םינוכישה לש הביסנפואה תא םולבל
יוניבה לג תא טיסהל וניסינ .תועוגנ אל לוח תונויד לש ... ( ןורחאה טעמכ ,בוש )
רתונש ןורחאה תוילוחה עטק והז .הנבי-ןג ןוויכל רקיעב ,םירחא םיכומס םיחטשל הזה
הלודגה הנוידה תא ליצהל ונחלצה .םינצינ ףוחל דודשא ןיב - תאזה ץראה ףוח ךרואל
'הרבחה' .שדוחמ ראתמ ןונכת וננכותי תבחרתמה ריעה תוביבסש ךכל איבהלו היתוביבסו
רבכ שי .ץראב ידיחיה היהיש ,ףונ תולכירדא םע 'תולוח קראפ' הז ראתמ תרגסמב תננכתמ
ץראה-רודכ ינפ-לע רתויב תופופצה תונידמהמ - דנלוהב לשמל ,תולוח יקראפ תונידמ המכב
- - דועו ב"הראב ,הילגנאב -

?דודשא לש השדחה ראתמה תינכת ןונכת תווצ תא םישייאמה הלא םה ימ :תוביבס

חותיפ תולועפ דגנ ונקבאנ רשאכ ,ןמזמ אל דע .המידק לודג דעצ ונדעצ הז אשונב :ןועבג
תייטה דגנ ומכ ...תוארשרשב םהילא םירשקנ וא ,םירוטקרטל תחתמ םיבכשנ ונייה ,תוינסרה
םדוק הקד קבאמה תא ליחתהל םילדתשמ ונחנא םויה .רזע אל הזו ( 3 ) ...יררהה ןדריה
.ינונכתה בלשב -

ןונכתה תא ליבומ םינפה דרשמ :הלשממה ידרשמ לכ םיגצוימ דודשא לש ןונכתה תווצ ךותב
,ןוכישה דרשמ ,היישעתהו רחסמה דרשמ ,לארשי יעקרקמ להנימ ,דודשא ראתמ תינכתב יונישל
םיפוגו הביבסה תוכיאל ,תיסחי שדחה ,דרשמה רקיעבו ,דועו הרובחתה דרשמ ,תורייתה דרשמ
תכלוהו הלדג תוחיתפ תמייק לכה תורמל .ונחנאו 'עבטה תורומש תושר' ומכ 'םיקורי'
םמוי רדסב ךלוהו בחרתמ םוקמ םיספות םייתביבסה םיאשונה רשאכ ,תומגמה לכ לש בולישל
,יברעמה םלועב הזה ןוויכב רורב יוניש לע הבוגת יהוזש ןכתי .ץראב ןונכתה יפוג לש
'...הרבחה' לש התעפשהב לדגש ריעצ רודל יוטיב והזש ןכתיו

:הזה ףדה תא הז אשונב םיעגונה םימרוגל ונרגיש 25.12.92-,ב ,הנש ינפל :תוביבס


תימואל הרומשכ הברעהו בגנה-רה
- 2000 תנש תארקל בגנה -

:תאזה הסיפתה תא םיעיצמ ונא 15.12.92-,ב ןאכ םייקתהש ןויעה םויל ךשמהב
הרוצת תסיפת ,םייתביבס םימרוג ידי-לע םלועב החתופ 70-ה תונש תישארב
,םיבושיי ,עבט תרימש בלשמה ,יפרגואיג בחרמ - ( 4 ) תירפס ויב הרומש' התנוכש
.תורייתו יגולוקא רקחמ
ןיוול יבושיי םע ,בגנה תריב ,עבש-ראבב דקומי בגנה לש שועיתהו סולכאה ץמאמ .א
.םיקפואו תוביתנ ,טהר ,הפייסכ ,הנומיד ,דרע :הלש הירפירפב
םיבושיי ,עבט תרימש בלשת רשא ,תימואל הרומשכ חתופיו זרכוי בגנה-רה .ב
תודסומ ,תוקיתע ירתא ,םיימואל םינג ,יגולוקא רקחמ ינוכמ ,םילודג אל
.םייתביבס תונמאו ךוניח
םואיתבו בולישב :תוכיאה תאו דוחייה תא חתפל ינויח הברעהו בגנה-רה יבושייב .ג
.הז ימואל אשונב םיעגונה תויושרהו הלשממה ידרשמ לכ

- חוכ רשיי
'תוביבס '


?ךתבוגת יהמ -

,בגנב םויכ שורפ ל"הצ לש רכינה וקלח .תיקלח איה ךא ,ילע תלבוקמ וז הסיפת :ןועבג
,הזע תעוצר לש םיוניפ םע - ישעמ ךוליהל סנכי םולשה ךילהת םא לדגת דוע ותופיפצו
םישיבכ לש קזח ץחלב אטבתהל היושע 'םולשה תצירפ' ...ןלוגה-תמר ילואו ןורמושו הדוהי
הפועת-למנ ללוכ ,הבקע - תליא םיפתושמ םיטקייורפ לש ;חרזמ-ןופצל ברעמ-םורדמ לארשי יצוח
.ןהיתשל ימואלניב
יביסמה תורייתה טקייורפ תא קיתעהל ,םדוק יתרמאש המל ךשמהב ,העיצמ יתייה הז רשקהב
ינדרי-יניתשלפ-ילארשי :ימואל-תלת טקייורפכ , ( הילק ) חלמה-םי ןופצל רבח לחנ ךפשמ
.ירעזמ יתביבס קזנו הבר הכרב איבהל לכוי םש -
תופסונ תויסולכוא ופסוותי היפלש ,בגנל השדח תיזוחמ ראתמ-תינכת םויכ תשבגתמ ,ןכא
תריב - ןילופורטמל חתפתת עבש-ראב .םישדח םיבושיי ומקוי אלו םימייקה םיבושייל
.תוביתנ ,םיקפוא ,דרע ,םחורי ,הנומיד ומכ םימייקה םיבושייה ורבגותי הביבסו ,בגנה
ירתא ,הפשא ירתא ךושמי הז ןורתיש ,אוה ששחה .תוחפ סלכואמ בגנה ראשיי המורד םשמ
בגנל '.וכו ,תליאל תבכר ,עקב תמרל 'ףוס-ףוס' רובעי ש"עתש ןכתי .תומהזמ תוישעת
.רדוק יד דיתע יופצ
םירכינ םיקלח רומישל םישק םיקבאמ ונל ויהי ,תבשחתמ הרוצב השעיי אל הז חותיפ םא
הרמוחב ךא ,תוימואל תורומש וב רידגהל ןוכנ יל הארנ .םיעוגנ אל עבט יכרעכ ונממ
,התמקה זאמ 'תושרה' תכיושמ הרקמב אל .םויכ עבטה תורומש לש רשאמ הלודג רתוי הברה
,םייקה ןונקתה יפ-לע .לארשי יעקרקמ להנימל תופיפכב ,תואלקחה דרשמל 60-,ה תונש עצמאב
,החותפ היירכ ללוכ ,תעדה לע הלועה לככ בגנב 'תורומש'ה לש ןחטשמ 30% ךותב עצבל רתומ
.דועו םיבושיי ,שא יחטש ,היישעת ,העורפ הביצח
תא חתפל םיצחול ,המצע 'תושר'ה םגו םינוש תוריית ימרוג יכ ,ןאכ תמייק תפסונ היעב
תורומש תושר' .ךכב םיכורכה םיפסכה תייבגו תויתשתה לכ לע ,תוריית ירתאכ םמצע תורומשה
הבישחו הכרעה לש התעש העיגהו 'םיימואלה םינגה תושר'מ תוחפ אל חתפמ ףוגל הכפה 'עבטה
םלועמ .ךכב דקמתהל הילע ,טלחומ רומיש אדוול אוה הדיקפת םא - הדיקפת רוריבל :שדחמ
,תונדפקב רקובמ קשממ םע רומיש ,תחא הרומשב ולו ',תושר'ה המשיי אל 1965-,ב התמקה זאמ
חטש-ינפ-לע סימעהל רתומש יברימה םירקבמה סמוע והמ '.וכו תוכרדה ,להק תטילק ללוכה
'תיב-קדב' תושעל 'תושר'ל תארוק יתייה ?הזה לודג-אלה רבדמה לש םיעיגפ הכו םישיגר הכ
.הידעי םהמ - האלהו 2000-ה תונשל ןוכנ ,שדחמ ריהבהלו

?הביבסה תוכיאל דרשמל 'עבטה תורומש תושר' תא ףיפכהלו ריבעהל העיצמ תייה םאה :תוביבס

.ןוכנה ןמזב ,ןוכנ דעצ היהי הזש יל הארנ :ןועבג

הדימב תוזחל ןתינ .ינוכית-חרזמ םולש יאנתב עבטה תנגה לש טביהב עגינ יאוב :תוביבס
יתביבסה סמועה תלפכה תאו בגנה לא ש"וימו הזע תעוצרמ ל"הצ לש הגיסנ ,תואדו לש הריבס
.וילע
,ןוירש :השביה תוליח לש תיתגרדה תיסיפ הנטקה לש ךילהת תוזחל ןתינ ךורא חווטל ךא
תונפתהל ולכוי םקלחו ,שא-יחטשב ךרוצה ןטקי הז ךילהתב .ןוכיתה-חרזמב ,ר"יח ,םינחתות
יפלא ידירש ,םיזגפהו תוצצפה יסיסר ,םיפורשה בכרה ילכ יערק ףוסיא :םוקיש יכילהתל
- - קבאל םינוחט אל עקרק ינפ לש שדחמ תורצוויה - הפיקת תורטמו תשומחתה יזגרא
םינוש םירוזאב ,שא-יחטש ךותב 'עבט-םוקיש תוקלח' לש רודיג םויכ עיצהל ןתינ םאה
ןהבש - 'וכו הרנוש תולוח ,עובצ רה ,הריתח סכר ,םיפינצ רה ,ןראפ ירושימ :ומכ ,בגנב
עקרקה ינפ-לע ,םייגולואוזו םיינטוב םוקיש יכילהת ירחא יתטיש חרואב בוקעל היהי ןתינ
2020? תארקל - םהיתחתמו

שאה-יחטשב עבטה םוקישש יאדו ךא ...ןוירשה קמטצי ובש דיתע תוארל דואמ השק :ןועבג
םקלחו ,םירופס םימשג םידרוי רבדמב ירהש .דואמ ךושממ ,דואמ ךורא ךילהת היהי םינופמה
דוע אוהש ,רמא קיתו והשימ .דואמ תיטיא היהתש יופצ יחה םלוע תוששואתהו ,םיינופטש
יבויח ךילהת הז ...רורחשה תמחלממ םיפי'ג לש 'סילוק' דוע בגנה יבחרמב םויכ ההזמ
בגנה-רהב םירכינ םיקלח רמשל יוכיסל רשא ...ילש ןטבה תושוחת ולא ...תורוד 3-2 ךשמייש
םילארשיה .תולובגה ומלעייש רמאנ .םיברועמ םייוכיסה - םולש תפוקתב םיימואל עבט-יכרעכ
...הרטפ לע םהינומהב ורעתסי

...רומדת לעו :תוביבס

יצוח טיש-ילויט וחתפתי ...דנלינסידל התוא םג ךופהל וסני םיימניד םימזיו :ןועבג
גואדל ךרטצת 'עבטה תנגהל הרבחה' ...ןמית ירה לא ...דועו ןונרא לחנ לא ,חלמה-םי
םירשק חתפל רבכ ונלחתה .ןוכיתה-חרזמב עבטה יכרע תא םהזי אל 'רעוכמה ילארשי'הש
,ןוכיתה-חרזמה תוצראב 'עבטה תנגהל הרבח' תמקהב רוזעל .םיניתשלפה םע הז ןוויכב םינושאר
...הדש רפס-יתבו
...םייברע-ורהס .םיינוכית-חרזמ עבט יכרע רתוי הברה ,םילודג םיחטש לע ,ודרש םלצא

חותיפ לש הביסנפואש תששוח ינא ,ינש דצמו ...ונחנא ונישעש תואיגש לע ורזחי אלש
...ןוכיתה-חרזמב םייוצמה תישארבה יפונ תאו ...בגנה תא סורדת ינוכית-חרזמ
הצעומהש ,העיצמ יתייה - ידרשמ-בר ,ימוחת-בר ןונכת לש יבויחה טביהה לא רוזחל םאו
ךישמהלו ,הביבסה תוכיאל דרשמלו םינפה דרשמל ףתושמ ףוג היהת היינבלו ןונכתל תיצראה
לש בחרנ רומישל םג - ןוכיתה-חרזמב הביבסה תויעב לש ימואל-ברה םואיתה תא חתפלו
.םמוד לש ,חמוצ לש ,יח לש םינגומ עבט יכרע

29.12.93 ,רקוב-הדש תשרדמ


.1984 ,ראורבפ ,11 'תוביבס' / 'תקולחמב יונש טקייורפ - םימיה תלעת' :האר ( 1 )
.1991 ,26 'תוביבס' ,ןועבג ההלב / 'עבט תרימש לומ היסור ילוע ןוכיש' :האר ( 2 )
.1992 ,92 'תוביבס' ,ץיבוניבר ינד ר"ד / 'תיתביבס תויטנטילימ ביבס םירוהרה' :האר ( 3 )
;בונר'צ ןתיא 'פורפ / 'תוירפסויב תורומש' :הארו ( 4 )
.רוזמ לאונמע 'פורפ לש תוינכת -
.ריפש לצרה תווצ לש 2000' תנשל בגנה ,בגנ תמדק' -