sicha11.gif
( 13 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

.םיירבדמ םירוזאב היגולופרומ ורקימו היגולודפ ,היגולוטנמידסב החמתמה גולואיג . :ג.פ
.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואב היגולואיכראל ןוכמב ריכב הצרמ

?םויכ םיירקיעה ךתדובע יאשונ םה המ :תוביבס

םירוזאב רקיעב ,םתביבסו םיירוטסיהירפ םירתא לש היגולופרומ ורקימב קסוע ינא :לופ
.ןדריה תעקבו יניס ,בגנה ומכ םיירבדמ

?רקוב-הדש רוזא לא ךלש רשקה והמ :תוביבס

תישאר .רקוב-הדש רוזא לש ריעצה ףונה תוחתפתה רקחמב קסוע ינאש בר ןמז רבכ :לופ
ותושארב ,סאלאד ,תימורדה תיטסידותמה הטיסרבינואה לש רקחמה תחלשמ תרגסמב התייה הדובעה
.סקרמ .א 'פורפ לש
תא יתיפימ .קיזו בקע ,ןיצ :םילחנה ינוינק ירוזא לע יתדבע ,ןכמ רחאלו ,וז תרגסמב
םיירוטסיהירפה םירתאב רקיעבו ,ולא לחנ תוגרדמב םיעקשמה חותינב יתקסעו ,םהב לחנה תוגרדמ
.ורפחנש

?ןיצ לחנ תורצוויהו הברעה עקש תורצוויה ןיב רשקה והמ :תוביבס

,הז ךומנ הפיחס סיסב תעיקש ידכ ךותש ,חינהל ונל רתומ .רשק םייקש חינמ יתייה :לופ
זוקינ תוכרעמ וירבע ינשמ תוחתפתמ , ( ונינפל הנש ןוילימ 5-25 ) ןקוימב הארנכ
רתחתמ יזכרמה וצורע רשא ,( 1 ) ןיצ לחנ ןגא איה ןהמ תחאשו ,רוחאל תורתחתמה תוריעצ
ךרואל ,חלמה-םי ןברג תעיקש ידי-לע ץרמוה הז ךילהת .םויה לש רקוב-הדש ןוויכל הברעמ
.הווהה ינפל הנש ןוילימ 1.8-ל 3.2 ןיב תכראותמה ,רבש ותוא
חטשמ ינפ-לע םישגפנ ןוילעה רושבו בקע ,ןושבד םילחנה תא םיאורה הלא םע םיכסמ ינא
לש ( 'הקייד'ה ) םימה רעפמ תא דחי םיצוחו 'ןיצ הדש' ארקנ םויהש ,העקשההו ףחסה
.ברעמ-ןופצ ןוויכל םיקולח סכר
,ברעמל חרזממ ריעצה ןיצ לחנ לש תיקוצמה הסרפה תמדקתמ ובש ךילהת תינורקע רזחשל רשפא
לחנ תא ףוסבו ,ןושבד לחנ תא וירחא ,בקע לחנ תא וירחא ,קיז לחנ הז רחא הזב תקתנמו
.חלמה םי ןגאל ךיישה ןיצ לחנ לש זוקינה ןגא לא םהלש חופיס ,רמולכ ;ןוילעה רושב
תרדסמ האצותכ
םיצורעה הלעמב וליאו ...םתוימ רתונו ולש הקפסאה תורוקממ ןיצ הדש קתונ וז תויבש
.תדבע ןיע לש הז אוה םהבש םישרמהש ,םינוינק חתפתהל ולחה ,ובשנש
םיעיפומ םקלח לעו ,םויה לש ולאמ םיהובגה ,םימודק ףונ ינפ םירצונ ןיצ לחנ קמעב
וקמוע לא רתחתמ קיפאהו ,הלא ףונ ינפ סרה ליחתמ רתוי רחואמ בלשב .םיטרמולגנוק
תוכומנ לחנ תוגרדמ לש הדברה םג העיפומ ןהב תוקספה ןנשי הז ךילהתב רשאכ ,יחכונה
.רתוי

?הזה ךילהתה רוזחשב םיירוטסיהירפה םירתאה רקח בלתשמ דציכ :תוביבס

ךמס-לעו ,קיודמב יד םתוא ךראתל םילגוסמ ונחנאש ,ךכב איה ולא םירתא לש םתובישח :לופ
ךראתל ןתינ לשמל ךכ .םימקוממ םה םהילעש ףונה ידירש תא ךראתל םילגוסמ ונא םכוראית
תפוקתב התארנש יפכ ,ןיצ לחנ תעקב ינפ לש םידירש , ( 2 ) םיירטסומ םירתא תרזעב
תונורחאה םינשה יפלא תורשעב רתוי םירחואמ תורתחתה יכילהת .הלא םירתא לש םמויק
ינפ-לע םויכ םיאצומ ונא םירתאה תא .רתוי םיהובג ויהש ,םהה העקבה ינפ תא טעמכ וחמ
םירתא .יחכונה ןיצ לחנ קיפאל לעמ םירטמ תורשע דע םויה תואצמנה ,לחנ תוגרדמ יראשמ
לעמ םירופס םירטמ קר ורפחנו ולגתנ ,( 3 ) ןוילעה תילואילפה ןמ ,רתוי םירחואמ
.הלש יחכונה בלשה דע טעמכ קיפאה תורתחתה תא רזחשל םירשפאמ םהו ,יחכונה לחנה סלפמ
תייבש בלש תא םיכראתמו ,ןיצ-הדש סלפמל תחתמ 'מ 100-כב יכומנ יתרכזהש םירתאה לכ
.רטסומה ינפל רכינ ןמזל ןוילעה רושבה

ןוויכ תא התניש רשא ,ןיצ לחנ תסרפ לש התומדקתה ךשמה אוה תדבע ןיע ןוינק :תוביבס
ךתכרעהל והמ .ןומרה רמק הלעמב ,ןוילעה רושבה לחנ הלעמב התע תרתחתמו התומדקתה
?הזה לפמה לש תומדקתהה בצק

רתאב רזענ ינא ,ןוינקה לש ( 'ותגיסנ' וא ) ותומדקתה תוריהמ לש וז הלאשב םג :לופ
ירטסומה רתאהו לחנ תוסרט יתש לש םוקימ יסחי תקידב יפ-לע .קוצמה תפש דילש ירוטסיהירפ
, ( ! ) 'מ 600-כ תונורחאה םינשה 60.000-ב גוסנ לפמהש ךירעמ יתייה , ( D15 )
- - עצוממב םינש 100-ב רטמכ רמולכ
לארשי-ץרא לש םיירבדמה םירוזאב ףונה תוחתפתה תנומת תיינב לש ךילהתב םויכ אצמנ ינא
,אוצמל ןתינ ןיצ תעקבל המוד הנומת . ( ןוילע ןועיבר ) תונורחאה םינשה יפלא תורשעב
,םימרוגה בוליש תא עובקל אוה ןויסינה . ( תארידוק ןיע ) ענרב-שדק תוביבסב ,לשמל
םיבולישב ולחש םייונישה תאו הזה ףונה תא הפוקת התואב ובציע רשא ,םיכילהתה בוליש תא וא
.( 4 ) םילקא ייוניש לש תורשפא לשמל ומכ ,הלא


.דועו הברעה לחנ ,הרטפמ דרויה הסומ ידאו ,דרז ,רמת ,תורקנ םילחנה ןכו ( 1 )
.וננמז ינפל םינש 45.000-90.000 - כ ,תירטסומה תוברתה ( 2 )
.וננמז ינפל םינש 17.000-45.000 - כ - הז רוזאב הנוילעה תיתילואלפה תוברתה ( 3 )
9. 'סמ 'תוביבס' ,בגנב םילקא יוניש לע ןוידב ותא החיש הארו ( 4 )