sicha12.gif
( 27 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

תכרדה ,םידומיל תוינכת חותיפב קסוע .ןומר-הפצמ בשות םויכ ,יראב ץוביק ןב . :ח.ר
לעופ.הדשב הכרדהה תודותמ חותיפ לע דחוימ שגד תמיש ךות ,הכרדה יתווצ תרשכהו הדש
.בגנה בחרמב םייתוריית םיטקייורפ םודיקו םוזיי םוחתב יאמצעכ

ארוקל רצק רבסה
הז '.רקוסה' ,יאנותיעה ןבומב הבתכ הניא וז .תעגל ןויסינ ןה ונינפלש םילימה
חיש-בר וא ,חיש-וד וא ,ןויאר וניא הז .הזת תגצה וא ,העד תעבה ןבומב רמאמ וניא
.םינייאורמה לומ םירקמה תיברמב בצינ וניא 'החנמ'ה -
ןויסינ ףאו ,רבדמב םדאה ישעמ לש 'ךרדה ינמיס'ל תויוסחייתה תשק וז - ספיספ והז
.םדאב רבדמה השעמ לש ךרדה ינמיסב תעגל
,םייתש-לע יכלוה ,םירומח ,םילמג ,םיסוס ':םיפתתשמ' ( םלועמ םייקתה אלש ) חיש-ברב
.םיפי'גו םינורוטקרט ,םיעונפוא ,םילגלג-תואסכ יבשוי
ןפואל '.ץוביש'ב יתקסע אלא ,העד תעבה וא םירבסהב יתברעתה אל ,םיגירח םירקמ איצוהל
תקולחלו 'רובידה תושר' תקולחל תוכזה תאו ,רסמה תנבהל הבר תובישח 'ספיספה ינבא' תחנה
.ימצעל יתרמש - 'םיחטשה'
תורימאה ךס - בוש וסנכיו הנממ ואצי ',החיש'ל וסנכי ,רמאנב 'קלח םילטונ'ה םיפתושה
.הנומת רצוי
.ןוויכ ינמיס ילוא - ילשמ ךרד ינמיס ,ימצעל יתרמשש םילימל תוכז - גוליפא ונשיו

:תונותיעה ןמ - -
תיארפ הסיטב ליבשהמ ץרופ ,ילכה תא בבוסמ ידג ,תמדקומ הרהזא לכ ילב ,םואתפו"...
קרפ יתוא דמלמו רהב שדח ליבש חתופ ,םיצוקה לכ תא הילעמ רצוק ,תידדצ העבג רבע לא
..."ינרדומה סוסה תוכילהב
,סקר'צ תאמ ',חטשב יאמצע' :םשב הבתכ )
. ( 28.6.91 םוימ 'תוירקה דה' ןויליג

:ףסוי-ןב יפס - -
ימודמדב םיזחתמ ,ףוריט יזוחאכ ,ךרדה ינונבג ינפ-לע תיארפ הטעשב םיסוסה תא ונרהדה"...
...ראצה אבצ תדמשהל םכרדב םילוגנומ לש הקהלל ברעה
.ריוואה תא םידירחמ ,םישבי םיבשעו םיחיש לש תידוסי הניחטב םיסוסה וקסע םייתניבו...

ידודג וטעשש זאמש ,םיירטסיה םישמר דועו םיבובז ,תוישופיח ,רבדמ ינרצוצחו םינורפע
..."תישיא ךכ-לכ תיווזמ סוס תסרפ תוארל םהל אצי אל ,םישרפה
,בגנה-רהב הביכר לויט - ''ב הגיל ןאח זיגני'ג' )
. ( 1991 , 3 ג"ל ןויליג ',ץראו עבט'

:בתוכה םע החישב ,יבגנה יפס - -
הז ,םייח-ילעב הז ,םייח-ילעב לע רבדמ התא - ?הסימר הז המ .תויוטש הז הסימר"...
ארקנ הז - מ"ס 30 בחורב ליבש אוהש הזיא הז ,רבד םוש אלו םיפי'גה אל הז ,עבטל ךייש
...םיפושחמ לש ףוס-ןיא ,םיפושח םירוזא לע םירבדמ ונחנא - '?הסימר'
- םודקה הלעמה לע ',בקנ'ה לע רמוש ינא םא ,היצטניירוא לש ןיינע הז לכ םדוק...
.םילמגה לש םהילגרב - ול תנמוסמ רבכ ךרדה ,ירחא אבש ךירדמ ותוא
,םילייח לש תובקע ,אבצ ילענ לש םינוויכה לכב תובקע ויה םש יתייהש הנושארה םעפב...
לע הז - לולסמ יתרציו ילש םילמג רשע-םינש םע יתדרי דחא םוי .םיטווינב םש וכלהש
וב תלייטמ 'עבטה תנגהל הרבח'הש ,ילגר לולסמ - 'םיקתעהה קוצמ' לש םייניבה קוצמ
..."םויכ
הלעמב 'םילמגה יבכור' תרבח לעב - יטרפ םזי - יבגנה )
. ( הברעבו בגנב םילמג ילויט תמייקמה ,תורחש

:תונותיעה ןמ - -
םיצעה ,ךתורמל ןותנ עונמה ,ךילגרל תחנומ הילושכמ לע ךרדה ,ךדיב ןותנ הגההשכ"...
לש םיסומכהו םימודקה םירציה הניפ לכב םיצצ ,רוחאמ הוולשהו םינפב חורה ,םידדצב
...רבג לכ
םילושכמ רתוי העשב יתרבע ,טוטרמס יתעגה .רבג יתאצי ,יתרבגתה ,יתדחפ ,יתיאר ,יתאב
..."זוחא האמ רבג תינוכמל יתבשו ,םייחה לכב יתרבע רשאמ
,דלפפא ןרע תאמ ',ןקרופה ליחתמ שיבכה רמגנשכ' )
. ( 5.7.91 םוימ 'לילגה תועידי'

- 'עבטה תורומש תושר' חקפ - זוזע בשות - אביקע ןורוד - -
:בתוכה םע החישב
סחייתהל ונל לק .תיטתסאה הניחבהמ אקווד-ואל ,שיגר דואמ דואמ רוזא אוה רבדמה"...
'ילוק'ל לבא ,יטתסא םגפ והז ,חטשב בכרה ילכ םיריאשמש תובקעה םתוא ',סילוק’ש ךכל
דואמה םקרמה לע ,שיגרה עקרקה םורקב עגופ אוהש ןוויכמ ,הקיטתסאמ לודג רתוי קזנ שי
...המלש תכרעמב איה ןאכ העיגפה ...עקרק-עלס לש םיוסמ
- 'לארשיב םעה ןחביי בגנב' :ךכ רמא ,בגנל ויתויוסחייתהמ תחאב ןוירוג-ןב דוד...
ןב לש תשרומה טפשמ - 'טלמו ןוטב תמלש ךשיבלנ' :טפשמל טלחומה דוגינה יתעדל והז
...וניפתכ לע תוירחאו דבכ לוע 'סימעמ'ה ,בייחמ טפשמ אוה ןוירוג
םיחטשב ,ןאכ אקווד - 'עבט תורומש' םהש םיחטש רותיא ונשיו ,החלצה הנשי רבכש ירחאו...
רקיע םש - תערפומ-יתלב תיגולוקא תכרעמ תויהל םירומאש ',םישיגר-רפוס' םהש ,ולאה
...חטשב תוגהנתה יללכ לע םידיפקמ אלש ,םילייטממ אוה קזנה
רבכ ',םיסילוק'ב 'תושורח' תועבגה לכ תא האור התאשכ - יפונ/יטתסאה קזנה ונשי...
ונשיו .הפ תעסנש ןושארה התאש השגרהה ...תויתישארבה ...תוינושארה תשגרה תא ךל ןיא
'הסמ-ויב' הז יכ ,המגודל לעי ,דיצ לש העפות לולשל ונכנחתה - תויעבטה תוכרעמל קזנה
פי'גב ,רטמוליק ינש לש העיסנ - דגנמו ,הזכש השעמ תולבוס ןניא תעדהו העדותהו ,הלודג
,ךעומ אוה םידופוזיאו םילולבש המכ ,סמור אוה חמוצ המכ ןובשח השענ ואוב - דדוב
...סרוה אוה םימסרכמ לש תוליחמ המכ
,בגנב עבטה תורומשל םויאכ ,םהילגלג לע בכרה ילכ תא רידגהל ןכתסמ יתייה םאה...
םיבחרמל סומעה ךרכהמ תאצל ןוצר לש יגולוכיספ דצ ןאכ ונשי !טלחהב ןכ - ?רבדמל םויאכ
...םיחותפה
'םירוענ תוודח' ארקנש המל קיפסמ יד היה הזו ,הנוכשב ( 1 ) 'םיגניטרק' ונב םעפ...
'..."רבדמה תא עורק'ל םיסטו 'סורק' עונפוא לע םילוע םיריעצה םויה .ימצעה קופיסלו

:תונותיעה ןמ - -
בכר ומכ הליחתב הארנש ,םיבחר םילגלג העברא לעב ,ךומנו ןטק ילכ - ןורוטקרט"...
וחילצהש ,םיעברא ינב 'םיפאי' לש רוביצ ברקב טיהלל הרצק הפוקת ךות ךפה ,רחא בכוכמ
..."םינשונ םייוואמ םישגהל ותועצמאב
( 'תוירקה דה' ,סקר'צ - 'חטשב יאמצע' )

- 'עבטה תורומש תושר' חקפ - הברעב ריפס זכרמ בשות - ידבע םחנמ - -
:בתוכה םע החישב
ה'רבחה תיברמ .תינורקע רתוי הברה ,הלודג רתוי הברה היעב אשונה לכב האור ינא"...
םיזחואה :עמשמ ',רעונה בטימ' יורקש המ םה ,םיפי'גהו םינורוטקרטה ,םיעונפואה לע
...םיגהונש יפכ םיגהונ תאז תורמלו ,יגולוקאהו יפונה עגפמה תועמשמ תא םיעדוי הגהב
...ךוניחל רבעמש היעב ןאכ הנשי ןכל
:חטשב העפותה יוטיב ידיל האב ךיא ,ןייצל קר רשפא .ךכל רבסה יל ןיאו הרוק והשמ
..."ב"ויכו 'דוע יתלבו ינא' ,ןקרופל םוקמ ',תיבב אל ינא' ',סחי רסוח' 'תפכיא אל'

:תונותיעה ןמ - -
םצעב איה ,יאנפה תועש יוליבל יעצמאכ ,ןורוטקרטה ירוחאמ תדמועש היפוסוליפה"...
טביירפהמ ,םידליהמ ,השיאהמ ,יעובשה ץחלה לכמ ןמז-קספ חקינ אוב :היפוסוליפ התוא
...ץובב שלפתנו םילועשמו תועבג ןיב סוטנ ,רפע יליבש ערקנ אוב ;תולטמה ראשמו קקולמה
חוחינ לא ,הדשה ליבש לא ,לחנה ימימ לא ונממ דרנו םלועה תא עגרל רוצענ אוב ,רוציקב
...עושעשו קוחצ הברה םע לכהו ,םיררחושמו םיריעצ ,םיישפוח ,םיסדרפה
ןמזל םיקתונמ .חורב ,שמשב םירבג ,םיטוסבמ ,םירש ,םיקחוצ ,ונל םיעטרקמ ונא ךכו...
םוימויה תוגאד לכ ויה אלכ תומלענ ,תועבגה ןיב ,ידאוב .הכשח דע ,םלועה לכמ לואש
ריווא המצועב תומשונ תואירה םואתפו .תוינוניבב עובשה ךשמב ססובתהל ונל תומרוגה
יחמצ תא האור ,םיחרפ חירמ התא םואתפ ,הנוי יפנכ קשמ ,רופיצ עמוש התא םואתפ ,יקנ
ןיעה .רז עבטמ תונקלו תועיסנ סמ םלשל ילב ,ןיטולחל ררחושמ ,עבטב התא םואתפ ,רבה
..."בחרתמ בלהו האור
( 'תוירקה דה' ,סקר'צ ',חטשב יאמצע' )

:בתוכ ףסוי-ןב יפס - -
ףונה םעו ותסוס םע שיא םצעב ונתוא ריתוהש המ ,םירטמוליק ךרואל השרפנ הריישה"...
לש ופוג חוחינב תונידעב הפוטע ,רבסהל תנתינ יתלב המצוע הב שיש היווח - ירבדמה
..."ףכואה ימורמב םיינזואב חורה תקירשבו רפעה לע בוצקה הפיפטה לוקב ,סוס
( /3ג"ל ,ץראו עבט' ',בגנה-רהב הביכר לויט' )

:ךרוע ,ןמור ןידי - -
העיפומ 1988, ויתסב רוא הארש ,תילגנאו תירבע ',ץרא' - ץראה תעידיל ןועברה רעשב
.בגנב תולוח יחטשל לעמ 'ףחרמה' ,ןורוטקרט לש הפי עבצ תנומת
לע הבתכ אוצמל ןתינ לבא ,אצמי אל ,םינורוטקרטה לע הבתכ ןויליגב שפחיו חתפיש ימ
.הנש התואב 'עבטה תורומש תושר' ידי-לע ךרענש ,רוגע תולוח רקס
תונוידל םויאכ הז בכר ילכ ראותמ הנומתל רבסהכ המל ',ץרא' ךרוע התא"... :לאוש ינא -
הנכס - תולוח - ןורוטקרט - רמואה ,יומס וא יולג 'העדות וק' ןאכ ונשי םאה ?ונצרא
?..."םויאו
תיארש יפכ םשו ,תירבעב הרודהמה ינפל רוא האור תילגנאב ןיזאגמה .קיחצמ רופיס הז"...
,הפי הנומת הב וניאר טושפ תילגנאב 'ןיזאגמ ץרא' תכרעמב ונחנא '.וטנ' איה הנומתה -
םיפתוש ונל שי ',לעיה ץרא' תארקנה ,תירבעב הרודהמל .הדוקנ .רעש תנומתכ הב ונרחבו
רסמ רודישב הנכסה תא םג הב ואר ,הנומתה תא וארשכ ,םה '.עבטה תורומש תושר' וז -
- הקבדמ הנומתל ונפסוה .תולוחה יחטשל הלא םילכ תסינכל היצמיטיגל ןתונה ,רוביצל
..."וז חורב םילימ רפסמ ונפסוהו ',הנכסב תולוח'

:ידבע םחנמ - -
חטשהש בשוח ינא .חטשב לויטל םילכ לש יפוי םה ,םינורוטקרטה -4x4,ה - ולא םילכ"...
..."םתוא גופסל טלחהב לוכי

:אביקע ןורוד - -
תאצל םידדועמ לכה-ךסב .תעדלו ריכהל ,לייטלו תאצל םידדועמ 'עבטה תורומש תושר'ב"...
...רבדמל
סולב םתוא אצמנ אל ילוא ךכו ,רבדמה תא ובהאי םיריעצש בושח .בהוא עמשמ ,לייטמ...
...סל'גנא
...תושיגרה לע םג םיעיפשמ תורכההו תוננובתהה...
..."עבט ייח ונייח - םירבדה תיצמתב

:תונותיעה ןמ - -
םילוכי אלש םישנא תוארל הצור יתייה ,תולייטמ תוחפשמ הברה תוארל הצור יתייה"...
תונהיל אלא ,ללותשהל ליבשב אל ,ואובי םישנאש ןימאמ ינא ...עבטב לייטל םיצורו תכלל
.ילכהמ
...הרטמ אלו עבטהמ תונהיל יעצמא אוה ילכה
ילכה תא לעפתל םילוכי םיכנ .תולבגמ םהל שיו עבטב לייטל םיצורש םישנא הברה שי...
..."הליגר יתלב הרוצב
,ירופיצב םינורוטקרט ילויטל קסע ליעפמ ,היליא יטומ )
. ( 5.7.91 ',לילגה תועידי'

:םיינש םע החיש - -
.ןותחתה םפוג גלפב םיקתושמ םיינשה - ביבא-לתמ סרפ ינדו ,דיגנה רפכמ רוצילא רפוע

:םילגלג תואסיכב םהו - אסיכב ינא
.םינורוטקרט ינש תיבה דיל שי רפועל .ינדל רפוע ךרעש רצק 'עסמ' רחאל תכרענ החישה

.הסנמ ,תונקל המ טבלתמ ינד
תודדומתהב ,ןורוטקרט לע דחא לכ - םהלש םייתעשה תב העיסנה רחאלו ,םיצעה לצב ,הפקה ירחא
- תושוחתל םיפתוש םהינשו ,ומצעל דחא לכ ,תואמצעו שפוח לש 'פירט'ב ,תישיא
בשוי אוהש וא ,הטימב בכוש אוהש וא - םייחב םיבצמ השולש םנשי קתושמש ימל"... :רפוע
ומכ ,ךלמ ומכ התא ,שדח בצמ חתופ ןורוטקרטהו ...םילגלג אסכב בשוי אוהש וא ,וטואב
ונלוכ ,םינש שש ינפל ,העיצפה ינפל ...ץוחב - תרגסמהו השמשה ילב ,חטשב לבא - בכרב
',לארשי-ץרא' ,דיגהל רשפא םא ,ונייה ...לכהו ונלייט - ליגה תבכש ,ילש תרגסמה לכ -
...העיצפה ירחא יל רסח היה הזש חטב
.והזו ...בורק בכרה םע עיגמ יתייה - הילא עיגהל יתלוכי אלש הדש תקלח יל שי...
עיגהל לוכי התא - ןורוטקרטהו !...אלש יאדוו הדשב זא ,אשדב םיזז ישוקב 'אסכ'ה םע
לוכי התאש ךל ראתמ אל התאש ,הלאכ תואלב'ג תדרלו תולעל ,הניפ לכל ,הצור התאש ןאל
...הלבגמ ןיא -
..."דועו הזע ,ןולקשא - ףוחה ךרואל ותיא יתעסנו ...ןדריה תעקבל ותיא יתעגה...
24-מ הלעמל ,העיצפה זאמ ,ןיידע ינאו יתייה ',ינוריע שורבכע' לכה-ךסב ינא"... :ינד
הילאו ץראה תא הארת דגנמ" - ונבר השמ לש קלחה היה יתוא זיגרה יכהש קלחה ,םינש
..."אובת אל

,רדסה לילב ,םילגלג אסכ םע יתילע םעפש ,ךל ראת . תודשל סנכנו תורעיל סנכנ יתייה
לבא - םייחב למס שי זא - יפוי זא ,שולשו םירשע ליגב ,תחא םעפ םישוע הז - !הדצמל
'דיל' קר תויהל לוכי ינאש ,רמולכ ,יתוא לכא ..הזו ,םוימויה לש םירבדה תא םג רסח
'...ךותב' אלו
דרוי התא ,תינוכמה םע סנכנ התא ,בוט שיבכ שי ,הפי לכה - רעיל עיגמ התא ,המגודל...
תובוט ) 'סביוט' ךירצ ינא ,זז ןכ םאו ,זז אל רעיב םילגלג אסכ...ו םילגלגה אסכל
עוקש ךכ-לכ התא זא םגו ...ב"ויכו 'יתוא ופחד' ',יתוא וריבעה' ’,יתוא וחק' - (
יתוא - ישוקה תא הז ,חכוש אל התאש המו .אצמנ התא הפיא חכוש התאש ,הזב ךורכש ישוקב
...לכא הז
םהילע תולעל לוכי התא לכ םדוק - ?םהב ףיכה המ ... הלאה םילכה תא יתיארש זאמו...
..."חטשב התא ...ו ילכל אסכהמ הלוע התא - קתושמ התא םילכ ילב - ןקתימ םוש ילב

:ותא החישב - יבגנה יפס - -
.למגה לש ףכואה לע תועוצר - רדהנ ןקתימ יל שי ,ילא ואוביש הלאה ה'רבחל דיגת"...
הארת .תילמרונ אל היווח - ותוא לאשת .חטשב םימי העברא - קתושמ םעפ יתא לייט
ינא - בגב תורובש תוילוח לש ןטק אל רפסמ םע לבא ,ץוח יפלכ קתושמ אל ינא ,יתוא
תומוקמל עיגהל יל רשפאמ ,תוכרהו םיציפקה םע ןורוטקרטה לבא ,פי'ג לע תולעל לגוסמ אל
..."בגל 'בוט םישוע' טושפ ,וזה העונתהו םהילע הביכרה - םילמגה לע רבדל אלש ,םירדהנ

:בתוכ ףסוי-ןב יפס - -
,לארשיב הביבסה תוכיא ירחושו עבט יבבוח םיבצינ הינפבש תולודגה תויעבה תחא"...
'.םיחותפה םיחטש'ב העיגפה איה ',עבטה תנגהל הרבח'ב ,ונחנא ןבומכ ןתיאו
...דימתמ הבורק - ויפונל תברואה הנכסהו םיואמ ,ץראב לודגה 'חותפה חטש'ה ,בגנה
,ולא םיפונל תורקל לוכיש המל תילולימה הבוגתה איה ןועבג ההלב לש הקעזה תמישר...
..."ךוניחו תולדתשה ,הרבסה ,קבאמ לש ךרדב הנכסה תא םולבל ליכשנ אל םא
',בגנה תא םיבנוג' המישרל המדקהב )
( 1991 3, ג"ל ',ץראו עבט' ,ןועבג ההלב תאמ

( םורדב 'עבטה תנגהל הרבח'ה לש עבט תרימש תזכר ) ןועבג ההלב - -
?...םיעונפואל ?...םירומחל ?...םיסוסל - '?בגנה תא םיבנוג' הבתכב םיציחה םינפומ ימ לא"...
!אל - ?...םילמגל ?...םינורוטקרטל ?...םיפי'גל
יפונ תא ןחוטה ל"הצב קבאמל 'בגנה תא םיבנוג' תרתוכה תחת תוספדומ םילימ 100 טעמכ
.בגנה
',עבטה תנגהל הרבח'ה .תעדה לע תלבקתמ הנניא ,ותריגס ידי-לע בגנב םילויטה תעינמ...
..."רגוסמו 'רוגס חטש' ויהי בגנה יבחרמש הדרח ,התרכה תועצמאב ץראה תבהא תיינקהב תקסועה

',עבטה תנגהל הרבחה' לש להנמה דעווה ר"וי םויכ - איגש באוי - הבתכ התואבו - -
':הרבח'ה ריכזמ - םילימה תביתכ תעב 1980, ףוסב ,זאו
ףונהו עבטה לע תכל תקיחרמ העפשה ילעב םה ,םעוציב תליחתו םולשה ימכסה תמיתח"...
.בגנה לש ויתולוגס תא םילטבמה ,םייוניש המע האיבמ ל"הצ לש השדחה ותוכרעיה .בגנב
,חותיפה תולועפ תצאהו םייאבצ םינקתמ תמקה ,םילייטמ ינפב םתריגסו שא-יחטש תזרכה
- חמוצהו יחה לש ןיקתה םייחה ךלהמ ערפומו עקרקה תקחשנ םהב ,םינומיא יחטש תבחרה
..."בגנב תימוימוי תואיצמ םניה הלא לכ
( םש )

:ידבע םחנמ - -
הנפמה תדוקנ .ב"ויכו חותיפ ,םיסילוק ,העיגפ - חטשב םוסרכ ונשי ,יתכרעהל"...
'.לותב' טעמכ היה בגנה חטש זא דע .יניס יוניפו םולשה ימכסה םע 1980, תנשב התייה
...עוגפ 40%-30% דע ,הנקת אלל תילאטוט סורה אוה ,יתכרעהל םויכ
ירושימ חטש אוצמל ןיאש טעמכ ,םיעוגפו םינוחט תוכומנה תועבגהו רושימה יחטש לכ...
..."עוגפ תיסחי ןטק זוחא קר ,םיקוצמה יחטשב ,תאז תמועל '.לותב'

:רפוס ךכו - -
,רקוב-הדש הדש ס"יב ישנא ,ונרשכה ונממ הדיריהו ןודרא רה תגספ לא היילעה ליבש תא"...
1971... תנשב ,תוירוטו םישוכמב
רמוח ג"ק 50 םע .םינחנצ תרייס ךירדה רקוב-הדש הדש ס"יב 1972, תנש ,בקע דוח...
ונממש 500, הבוגה וק לא ןיצ תעקבמ היילעה תא םסחש עלס ףדמ ץצופ ,ואיבה םהש ץפנ
.החוטשה תדבע-תמר תערתשמ
576..." ג"נ בקע דוח שאר לא ליבשה רשכוה ץוציפ תדוקנ התואמ
( רקוב-הדש הדש ס"יב להנמ זא ,ןוירוא ארזע )

:אביקע ןורוד - -
רבדמב ריאי הלעמ ...רבדמב םיכרד תצירפ ,עציבו םזי ,הגה ל"ז דלפ ריאי םעפ "...
ךותו םיידיב העצוב הדובעה תיברמו ,רעונ-ינב ןגרא אוה .דועו איגש רהל הלעמ ,הדוהי
...ףונהו חטשה יאוותב תובשחתה
,םיידיב זא העצובש הדובע ,רורב לדבהה - םיסחי םיטעומ םיקזנל המרג םיידיה תדובע...
...שולש-םייתעשב םויה תעצבתמ ,תועובשב
תרימש לש טביההמ ינסרה םרשוכ ,עוציבה יפוגו אבצה תושרל םויה םידמועש םילכה...
...עבט
..."רידא אוה ( דבכ רופחד ) D-9 לש הדובעה חוכ...

:תונותיעה ןמ -
..."עוצעצ ומכ הארנ ,רטמ הבוגב ילוא ,דואמ ךומנ אוה :ןורוטקרטה לע תצק וישכע"...
( 'תוירקה דה' ,חטשב יאמצע' )

גוליפא
?שדח דמימ וא העפות ןאכ הנשי םאה לואשל יתיסינ .תושחרתה לא טבמ ךותמ יתלחתה

'.םילגלג'ה ',תינוכמ'ה ',םילכ'ה ךרד ,רבדמ-םדא יסחיב יוניש ןאכ ונשי םאה
םוקמ לכלש ,וניאר .רבדמב םהלש ךרדה ינמיסבו םיענוממה םילכב 'תעג'ל היה ןויערה
,םהילכ לע םיטטושמה לכ תא החוכב תכשומה וז ',חורה תריש' לא - רישי וניה רשקה ,הנפנש
...רבדמה יבחרמב ,םהיתומהב ,םהילגר
,יתרביד םמעש ,םינייאורמו םירבוד '.החנה רדס'ב בצמ םוליצו ףצר אוה ןאכ םילימה לכ ךס
.םרשקהמ ואצוה םהירבד וליאכ םימיוסמ םירקמב םמצע ואצמי ,םהירבדמ יתטטיצו יתארק וא
רואיתל רשאמ 'תושעל המ'ל םילימ םיינש יפ ילוא שידקה ןייאורש ימ לכ - וזמ הרתי
'הרבח'הו 'תושר'ה ישנא ,םיימשר םיגיצנ ,םייטרפ םימזי - םירבודה לכל .העפותה/בצמה
שמתשהל ןוכנל יתאצמ אל .הלועפ ינוויכו תועצהו תונויער לש הלדנ יתלב עפש םלוכל -
םירובק םה תוכורא םינש ךשמב יכ ,לכמ רתוי ילואו ,תועצה/תונורתפל המבכ 'תוביבס'ב
...תוריגמב
ןורוטקרטה לע ,חטשב ומצעב אצמנש ימכ ,ילש הרימאה אוהש ,םיעטק לש ץבשת ,ריהז ףצר והז
...למג תשבד לע וא ,ילש

:תורחשמ ,בגנה יפס - -
קבאמ לכ !תלשכנ - היהי אלש המ דגנ - יתיזח ,ילטנורפ קבאמל סנכנ התאש עגרב"...
תכלל םיצור ונחנא ,ייתובר :רמואש קבאמ לכ ,תאז תמועל .ןולשיכל ןודינ ילטנורפ
!לייטל םיענ ונל היהיש ידכ ,רתוי הבוט ץראב תמאב היחנש תנמ-לע ,םכתא
לגוסמש ,יביסמ יכה םרוגה תא םיווהמ חטשב םתא .ונל ורזעת ואוב - הריעז הנידמ ונל שי
תא תתלו ,תויושרכ ונל רוזעל םילגוסמש םידיחיה םתא ,עבטה תרימש תייעב םע דדומתהל
!...ונל ורזעת ואוב זא - הזה ןיינעל בוט יכה ךוניחה.תואטורגמ םידלי תוינוכמ ( 1 )