sicha13.gif
( 14 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

ןוכית ס"יב ,םירומ תרשכה תומרב ,םינש ח"י הזמ ילקיסומ ךוניחב קסוע .יאקיסומ . :ה.נ
רקוח.םינש עבש ךשמב ולהינו םחוריב הקיסומל ןפלואה תא םיקה 1976 תנשב ידוסי ס"יבו
.היגולוקיסומב ינש ראותל דמול .הביבס-הקיסומ יסחיו םיוודבה לצא הקיסומ לש םיטביה

קר רשאכ ,םיילוק תורוקמ ריתע ,תולוק ריתע בבוסב םייח ונא עמש-שוח ילעבכ :תוביבס
?תנאוסה התביבסמ התוא דירפמה לובגה רבוע ןכיה '.הקיסומ'כ םיווח ונא םהמ טועימ

לוק-ילג תעונתכ וא ,תיטסוקא העפותכ 'לוק' םירידגמ ונא ילקיסיפה טביהב :ןויצרה
תילילחב ריווא ,ףות רוע ,רתימ ) רוקמ םהל שמשמה ץפח תודונתמ האצותכ ,בחרמב םיטשפתמה
,תילוק העפותל וחומב םיכפוה םהו ,ולש עמשה ירבאב םתוא טלוק עמושה רשאכ , ( 'וכו
,המצוע ,הבוג :םיידוחיי םינייפאמ שי 'לילצ'ל וא 'לוק'ל .תונוש תושוחת וב תללוחמה
'.וכו ןווג ,ךשמ

?לילצל לוק ןיב המ :תוביבס

תועפותה בור תא לילכמ ןושארה רשאכ -Voice,ל Sound ןיב הנחבה שי תילגנאב :ןויצרה
תא 'לוק' גשומה שמשמ תירבעב .םדאו םייח-ילעב לש םיינורג תולוק ינשהו ,תוילוקה
םיקפומה הלא ןוגכ ,העובק תורידת לעב לוק אוה Tone 'לילצ' וליאו ;תויועמשמה יתש
.הרמיז ידי-לע וא הניגנ ילכב

?רסמל לילצ וא לוק ךפוה המ :תוביבס

תרושקת םהיניב םימייקמה םייח-ילעב לצא 'םירסמ'כ םתוהזל ןתינש ,יל הארנ :ןויצרה
,הקוצמ ,הרהזא ,הארתא תותואכ םישרפתמה ,תוחירצ וא תואירק ,םילילצ ,תולוק תועצמאב
םישרפמ ונא .םהלש יתשרות-יביטקניטסניאה ךרעמהמ קלחכ ',וכו ילאירוטירט ןוכיא ,רוזיח
קלחש ,ןיינעמ .םיגולותאה ךכב םיקסוע היגולואוזה םוחתב '.תימויק-תידוקפית'כ התוא
טלקנ םייחה-ילעב לש תולוקה םלועמ קלחו .הזה םוחתה תא ףפוח תישונאה תרושקתה ןמ
תרמז" ,םיבאז תללי ",הגונ םינת תללי" :לשמל ',שפנ ךלה' לש םייוטיבל בורקכ ונידי-לע
עודי .הידולמו םילילצ ןיבש רפתה לע םימקוממ ומכ הלא תולוק '.וכו "רישה ירופיצ
ועתפוה ,בג ירוחש םינתייוול לש 'תולוצמה תקיסומ' הדרפוה ןהבש הדבעמ תוקידבבש ,יל
םילילצ ינש לש ףוריצ אוה 'ידולמ את' םא :ריהבאו '.םיידולמ' םיפצר תוהזל םירקוחה
םיטפשמ םיעיפומ וז תוחתפתה ךלהמב .ינושאר ידולמ-ףצר אוה הלאכ םיאת ףצר ,תוחפל
.םיילקיסומ םיביטומ :ירק ,םיינושאר םיידולמ

םיביטומהו םיבצקמה ,םילילצה ,תולוקה תא וישכע םישגופ ונא ,וז היכרריה הלעמב ךישמנ םא
תידוקפת ןיידע איה םג ולא תויוברתב הקיסומה .תושעותמ יתלבה עבטה-תורבח לש םיילקיסומה
,ברק וא דייצ יעסמל םירבגה תאיציל ילוק דודיעכ ;תיגאמו תינחלופ ,תיסקט :התוהמב
תוחפשמו םידדוב דחאמ ,דכלמ הקיסומה רסמ רשאכ ;דועו תוומ ,הנותח ,תורגב ,הדיל ידמעמב
רסמה ןעוממ ,לשמל ,םשג תדרוה יסקטב .םיתעה תופילחב תופיצרכ ,תויכשמהכ ,טבש ידכל
.םהידסחל הנותנה הדעל ביטיהל םעינהלו םתוצרל ידכ ,םייעבט-לעה תוחוכל ילקיסומה
לעה-תוברת תרגסמב וחתיפש ,תוישונא תורבח אצמנ ,הז יכרריה םלוסב תולעל ךישמנ םא
תוניגה'ה ןעמל .הפורצ תינחור היווחכ 'המשל הקיסומ'ה תיווחנ הבש ,הידמה תא ןהלש
ןיאו 'תילנויצקנופ' הנניא וז הקיסומ יכ הנעטה ןיב חוכיו םייקש ,ףיסוא 'תיעוצקמה
הצור ינניא .קהבומ ינחור דוקפת הב האורה הנעטה ןיבל ,יאנפה תוברתמ קלח אלא איה
תלוזל םינעוממה םילולצמ ללוחל :תעדומ הנווכ רוריבב ןאכ תמייק ךא ,וז תקולחמב קוספל
תוברתמ לחה הקיסומה תשפתנ ,וזכש רותב .םייסיפה ויכרצל רבעמ ',הרוהט' הקיסומ רחושה
היווח תווחל ידכ עדומב ףסאתמה ,םיניזאמ להק וא רוביצ םע רשקהב ( 1 ) תיסאלקה ןווי
.תילקיסומ-תילוחמ-תילרטאית
עוציב ,הינומרה ,היציזופמוק תויוכיא לש הדימ-תומא םע הקיסומה תדדומתמ ,הריציכ
.ןמזה ריצ לע הב וחתפתהש - חוצינו תוקינכט ,יזואוטריו

השיג אטיב רשא ',יתביבס' םרז תיתוזחה תונמאב חתפתה 60-'ה תונש עצמאמ לחה :תוביבס
.ויתורטמל רישי חרואב בבוסה ירמוחב שמתשהו ,יונבה וא יעבטה בבוסה םע תיגולאיד
( 2 )
'?תיתביבס הקיסומ' תמייק םאה ?וז המגמל ליבקמ יוטיב הקיסומה םוחתב שי םאה

,תישאר .תומיוסמ תוילקיסומ תוריציל תונוש תוביבס ןיב תוקיז קפס אלל תומייק :ןויצרה
תונוש תוביבס לש תולוק קדובה Schaffer, Murray R. ידנקה לש ותשיגו וירקחמ תא ןייצא
הקיסומה םוחתמ תוילקיסומ תוריצי רפסמ ריכזא ,תינש ( 3 ) .םדאה לע םהיתועפשהו
,ןידורוב .רצוי יאקיסומ ןיבל הביבס ןיב 'גולאיד' םיגדהל תולוכיש ',תיסאלק'ה
',הנוכיתה היסא תוברעב' ותריציב 1880 תנשב התוא אטיב ,ירבדמ ףונ תיווח הווח רשא
םיכשמתמ םיידולמ םיווק ,םייחרזמ-יומד םילוסלס :תוילילצ תוקינכטב בלושמ שומיש ךות
היפונ תארשהב בתכו הנוזיראב Grofe Ferde יאקירמאה ןיחלמה ההש 20-'ה תונשב '.וכו
',ןוינקה לא הדיריה' ',ינועבצה רבדמה ',רחש' :היקלח תומשש ',לודגה ןוינקה' הריציה תא
רבכ תרכומה ,ףונה רויצ תונמאל ליבקהל ולא תואמגוד תולוכי םא ךא .דועו 'הפוס'
םיבלשמ הבש ',תיטרקנוק' הקיסומ' תארקנה ,העונת וא ,העפות םויכ תמייק ,תומדוקה תואמב
תרירג ,םישיטפ תומלה :רקיעב תשעותמ-תינברואה ,םתביבסמ 'םיילוק םירמוח' םיניחלמה
היציזופמוקה תינבנ םיתעל '.וכו תוניפסו תובכר תוריפצ ,םיעונמ ןואש ,למנב תודבכ תוארשרש
:תקהבומ המגוד איבאו .םיילקיסומ וא םיינכמ םייוקיחב םיתעלו טלקומ 'טוטיצ' ךות
תוטלקהה םוסרפ תעפשהב 'ןתיוולה לוק' תא 1971 תנשב רביח במארק 'גרו'ג יאקירמאה ןיחלמה
,לילח :םיפתתשמ הריציה עוציבב National Geographic. ב בגה ירוחש םינתייוולה לש
שקבמ ,להק ינפב עוציבה תוארוהב .םיילמשח םיעצמאב רבגומה תרמז לוקו רתנספ ,ול'צ
וחוכ תא טילבהלו ישונאה םרוגה תא עינצהל ידכ ,םהינפ תיצחמ תא וסכי םינגנהש רבחמה
- - ימי-תת ,לוחכ רואב תראומ ,הקומע המיבב ובשיש ןכו ;עבטה לש
הקיסומה םויכ תרדוח ,הקיסומה לא הביבסה תרידחל ליבקמבש ,םויס דרוקאכ ילוא ,ףיסוא
ריועמה בבוסב ןה ;רדח לכ לאו תיב לכ לא טעמכ ,תינורטקלאה הידמה תועצמאב הביבסה לא
- - תונטנאה יריתע ,םיוודבה ילהואב ןהו שעותמהו.תוינווי םילמ ,עודיכ ,ןה - הינומרה ,הקיטסוקא ,הידולמ ,הקיסומ ( 1 )
9. 'תוביבס'ב ןיול הכימ ר"ד םע החיש הארו ( 2 )
.ב"משת ,םיפשר ,רפיש .מ.ר / 'םיינזוא יוקינ' :תירבעב הארו ( 3 )