sicha14.gif

?תינויצה העונתל תפרטצה ,יאניו ,ריעצ שיאכ ,בלש הזיאב :תוביבס

רעונה תעונת לא יתפרטצה 11 ןב רענכ .תעד לוקישו הבשחמ לש האצות התייה אל תאז :ידט
הירטסואב ...רחא לוקיש םושמ אלו ,םש ויה רבכ ילש םירבחש םושמ רקיעב ',ןבל תלכת'
ידוהיה רעונה ינפב ודמע ,הווקת אלל ,תסבומ ,הנטק ץרא ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאלש
ךותמ תאצל ידכ ,הילגנאל וא הדנקל ,תירבה-תוצראל - יברעמה םלועל רגהל :תורירב שולש
תינכפהמ רתוי ,תילקידר רתוי התייהש ,תיטרקומד-לאיצוסה הגלפמל ףרטצהל ;הזה קנחה
,ילזמל ...הלודג אלה תינויצה העונתל ףרטצהל וא ;הפוריא זכרמב הומכ תורחא תועונתמ
...ונתיא אוב ...םשל יתוא ובחס רשא ...םירוענ ירבח יל ויה הב

?ותא דחי דובעל תלחתה יתמ ?ןוירוג-ןב דוד תא הנושארל תרכה יתמ :תוביבס

םיסרגנוקל ץיקה תשפוחל םיעסונ ונייה תינויצה העונתל יתופרטצה רחאל תורופס םינש :ידט
ןטק ףסכ םוכס םילבקמ ונייה '.ןרדס'כ יתלבקתנ .תויוחילש ירענ םש תויהל ,םיינויצה
.היכ'צב ,הירציוושב ,םיסרגנוקה ומייקתה םהב רשא תונולמ םתואב הניל ינורדח ונל ורדוסו
יל אצי .רחא גיהנמל דחא לודג גיהנממ םיישיא םיבתכמ הזכ סרגנוק ךשמב ריבעמ יתייה
...בורוזולרא םייח םע םלש הליל חחושל םעפ

?הנש וזיאב :תוביבס

םיבתכמ יתאבה ...חצרנו הצרא רזחש ינפל תועובש המכ ,לזבב 1933, לש סרגנוקב :ידט
םויכ וראשנש הלא ...בולוקוס ...ןיקצומ ...ןוירוג-ןב תא יתיאר ...ןמצייול םיישיא
תנשב הילגנאב הליחתה ןוירוג-ןב םע ,תיקלח ,תפתושמה הדובעה ...תובוחר לש תומשכ
לכוי םהבש היינא וא סוטמל ,ןודנול לע םינמרגה תוצצפה ידכ ךות ,זא ןיתמה אוה 1940.
רדס תא עירכמ ןפואב עבקתש וז איה ב"הרא יכ זא רבכ ןימאה אוה .תירבה-תוצראל עיגהל
יתאצי ,רבד לש ופוסב .תמיוסמ שכר תוחילשב םש יתייה ינא .המחלמה םות ירחא םלועה
היישעתה ריע הגפסש רתויב תודבכה תוצצפהה ליל ירחא לופרביל למנמ היינאב הילגנאמ
יתרבע ,ינמרגה ריוואה-ליח לש 'ץילב'ה - ןודנול לע תושקה תוצצפהה תנש תא .תאזה
ינב ורישכה הב רשא ,תיאלקח הרשכה תווחב רקבל ןוירוג-ןב תא זא יתחקל .ןודנולב
...הצרא היילעל ,םלועה תמחלמ ברע ,תיצאנה הינמרגמ וטלמנ רשא ינמרג-ידוהי רעונ
...בוט רתוי תצק ונרכה זא ...לגרב םיכלוה ךכ-רחאו ,תבכרב דחי תועש המכ םיעסונ זא
תנשב ...הימיכ וזיא הרצונ זא ...סוטמהמ תדרישכ דרש-תינוכמו םודא חיטש םוש היה אל
..."יתא דובעל אוב" :ןוטסובל ילא ןפלט אוה ,םידומילל יתסנכנש רחאל שדוח 1952,
יתסנכנו הצרא יתבש ,הנש התוא ףוסב ,ףוסבלו ...ןתמו-אשמ היה ...יתיצר ךכ-לכ אל
( 1 ) .הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ תויהל

- 'םימיה תשש תמחלמ'ב ל"הצ ידי-לע הזע תעוצרו ןורמושו הדוהי שוביכ םע :תוביבס
ותסיפת יפ-לע ,םהב תושעל ונילע היה המ ?םדיתעל רשאב ןוירוג-ןב לש ותדמע התייה המ
?תינידמה

.התיבה ונילא ,םילשוריל רקוב-הדשמ ןוירוג-ןב אב ,תוברקה םות םע ,ינויל 10-ב :ידט
,דוה יטומ ונילא ופרטצה ...לתוכל ונכלהו .ןאכ דרשמ אלו הריד אל ול ויה אל רבכ
...תוהדזה תואל ל"וחמ ועיגהש םישיא המכ דועו ...ןמצייו רזע ,ריוואה-ליח דקפמ זא
לחה םש .תיבב ונלצא הלק םירהצ תחוראל םישנא רפסמ דוע םע ונסנכתה ,םשמ ונבשש רחאל
ירחאש ,םיענכושמ ויה םירבדמה בור ?ושבכנש םיחטשב תושעל ונילע המ :חותפ ןויד ןימ
לכ ןיא :רמא ןוירוג-ןבו ...ונתיא םולשל םינכומ ויהי םה םיברעה לש לודגה םנולשיכ
.םילשורימ ץוח לכה ריזחהל ונילע .םולש ושעי אל םה .הוואג םע םע ,ץימא םע והז .יוכיס
ךשמב .ותדמע התייה וז זא .ריזחהל םילוכי ונניא התוא .ידוהיה םעה בל איה םילשורי
.ילע תלבוקמ וז ותדמע .חווטה-תכורא תינידמה ותייאר תא ךירעהל יתדמל םינשה

התייה המ .לוכשא תלשממ ןחלוש לע 'ןולא תינכת' החנוה 1967 ילויל 26 ךיראתב :תוביבס
םורדה דוקיפ ףולא םג אלא ,ח"מלפה דקפמ קר אל היה ןולא לאגי ?היפלכ .ג.ב לש ותדמע
'?וכו 'ברוח' עצבמ ,עבש-ראב שוביכ - רורחשה תמחלמ ףוסב

אוה .ןורמושו הדוהי לש יגטרטסאה ךרעב ןימאה אל אוה .וניניב ךכ לע ונרביד אל :ידט
הרבעש המחלמה תא םימחול ,היתודרומ תאו ןדריה תעקב תא קיזחהל םיצור רשא הלאש ,בשח
...הדיתעה וז תא אלו

,ריעה לש הדיתעה התומד התייה המ - 'םילשורי דוחיא' יבגל ותדמע התייה המ :תוביבס
?וחור יניעב הארש

.ולש תויוסחייתה המכ ןייצל לכוא לבא ,תאזכ תיתטיש הלאש םעפ ףא ותוא יתלאש אל :ידט
םיימוי-םוי '...תירוטסיה' הטמס התוא ךרד ,יברעמה לתוכב ידיימה ורוקיב ,רומאכ ,היה
רבדל היה רשפא-יא דוע ...לתוכה לומש ,םיברגומה תנוכש תא סורהל ונלחתה הז ירחא
ךרד םימעפ המכ ותיא יתעסנ רתוי רחואמ .ונמצע תעד לע - אבצב וא הלשממב דחא ףא םע
אל ...הז הפקיהב םילשורי תא האר טלחהב אוה ...םיתיזה רה ,םיפוצה רה ,לוכשא תמר
ונלצא החיש דוע התייה רתוי רחואמ המ ןמז ...תאזה תילאטוטה הלאשה תא ותוא יתלאש
,י"אפמ ישנאמ המכמ ץוח ...םילשורי ביבס ,דאמ הפוחד ,הריהמ תובשייתה שרד אוה ...תיבב
ילב רש זא היהש ,ןיגב םג ונמוז
דוהיי - םילהוא וליפא ,םיפירצ תונבל שרד אוה .םינפה רש אריפשו ,לוכשא תלשמב קית
תונבל ןמז ונל שיש יתנמאה .יתדגנתה ינא ...תופיחד תשוחת וב התייה !...םילשורי
.יתקדצ הז הרקמב .רדוסמו ןנכותמ ןפואב

האמב הנבנ רשא ,דגסמ חירצ אוה - םילשורי לש תוהזה טקייבוא - 'דוד לדגמ' :תוביבס
?הז למסל ךסחי והמ ( 2 ) .םינאמ'תועה םיכרותה ידי-לע 17-ה

העונתה לש םינוש םימוסרפב עיפוה אוה .הצרא יתילעש ינפל הברה יתיאר הזה למסה תא :ידט
הזה למסה .ןאכ יטירבה טדנמה תלשממ לש ( י"א ) הניתשלפ ילובב וליפאו תינויצה
תובר תועקשהו הבר הבשחמ ונעקשה .אוהש יפכ ותוא לבקל ךירצש ,םילשורי לש ךכ-לכ אוה
תודוסי יבג-לע ,תיכרות המוחב יונב אוה םגש ,ופי רעש דילש 'דוד לדגמ' ןואיזומב
םיכיבסת יל ןיא .ונלש למס אוה .ונלש תוהזה ןמ קלח אוה הזה לדגמה ...רתוי םימודק
הביסה .ביצנה ןומרא לא שיבכה ךרואלש תלייטה עוציב תא יתפחד ינא .הזה למסל סחיב
,םיתיזה רהמ קר אל םילשורי לע ופציש ,ינויח וליפאו בושח יל הארנש ,התייה ךכל תירקיעה
,תירבעה השדחה ריעה לעו הילע - םורדמ אלא - תויסנכו םידגסמ לש ריע ,הקיתעה ריעה לומ
.חלמה םיו הדוהי רבדמ לע

'סדוק לא' איה ,לארשי תנידמ תריב ',לארשי םע לש חצנה תריב' איה םילשורי :תוביבס
,תיתדע-בר ,תיתד-בר ,תימואל-וד ריע איה ',ךרדבש ןיתשלפ תנידמ' תריב איה ,םאלסיאה לש
?הדיתע והמ ?תאזה תובכרומל ןורתפה והמ - - תכלוהו הניצקמ ,תכסכוסמ ,תבטוקמ

,סרגנוק הזיא ידי-לע התוא םירתופש היעב תאז ןיא '.ןורתפ' הלאה םירבדל ןיא :ידט
תורשע חקול םיבכרומ ךכ-לכ םיבצמ לש ןורתפ .םימתוחו םינדו םיבשוי הבש הדיעו וא
םישימחמ הלעמל רבכ ורבע ,לשמל .דאמ ךובס ירוטסיה ךילהת והז .רתוי ףאו תובר םינש
רותפ אל הז םויה דעו .היליזרב - םהלש הריבה תא םיקהל וטילחה םיאליזרבהש זאמ הנש
הרקמבו .םלועבש תלצונמ-יתלבהו הרישעה הנידמה ילוא וזו .הברהב הטושפ היעב תאזו
,דרפס-ןופצב יקסבה םעה ,דנלריא-ןופצ ומכ ,םירחא םיכוסכס .ללכ ימואל טקילפנוק ןיא - הלש
...ודוהב וישכע הרוקש המו !...םואתפ ...וישכע תוצעומה-תירב יממע לש תימואלה תוצצופתהה
קוח' תא חק ...רתוי דוע הזה ךילהתה תא םיכבסמ ,ונלש תוריהיה ללגב ,ונחנא ןאכו
',הניו קוח' ',סיראפ קוח' ןיא .המצע לשמ קוח םלועב הריב ריע ףאל ןיא '.םילשורי
תינויצה העונתב רכינ קלח ...םימלועל ,תותימצל - 'ןוטגנישוו קוח' ',ןודנול קוח'
בישחמו ...יקסניטוב'ז לש םרזה רקיעב ...הנוילע תובישח םילימ בישחמ ,םילימ לע יח
ונחנא - תוברת תודסומב ,רפס-יתבב ,תוישעתב ןאכ עיקשהל םוקמב .םישעמה תא תוחפ הברה
...תיברעמה הדגב רתוי הברה םיעיקשמו !..."ונתחמש שארב"... לע ...תוזרכה םיעמוש
...םואנ דועו םואנ דוע ...תאזה ריעב אלו ...ןונבל-םורד ישיבכב ועיקשה המכ
תא דירוהל לארשי תולשממ תא ענכשל יתחלצה אלש ,ךכב אוה ישיאה ינולשיכ ( יטיא )
.ינוריעה ,יסיפה ,ישממה עוציבה עקרק לא םימואנה רושיממ םילשורי

?תאזה ריעה תא טוונמ התא ןאל - הז סואכ-ומכל לעמ ,טינרבקכ ,ךיא :תוביבס

!דבוע בור אלא ,ללפתמ בור קר אל .ישממ ,קזח ידוהי בור ןאכ תויהל םיבייח ונחנא :ידט
םיטועימה לכ לא סחייתנ הבש ,םיסחי תכרעמ רוציל םיבייח ונחנא ,תינש !רצוי בור
.הירוטסיהה לכ ךשמב ונילא וסחייתיש וניצרש יפכ

?םימלשוריה םיניתשלפה לש היצפיצנמא םאה :תוביבס

םייקל םיצור אלא ,תויוכז-יוושכ ונב עמטיהל םיצור אל ןאכ םיטועימה .הזמ רתוי :ידט
בייחמ הז םויכו ,םימעה תחפשמל תונעט רופס-ןיא ונל שי .תירוטסיהה םתוברת תא ןאכ
םיטועימ לש םהיתופיאשמ םלעתהל ונתוא הכזמ אל ,טועימכ ונלש ירוטסיהה לבסה .ונתוא
...ןאכ םישוע ונחנאש המ תא לבקל אל םלועה ...ונל עיגמ לכה אל .םירחא
,תיברעה הירוטסיהב בלש םושב .לארשי תריב וז ריע ראשית ,רבד לש ופוסב ךא ( יטלחה )
התוא השע אל ןייסוח םג .םהלש הריב תאז ריע התייה אל ,הריפסל תיעיבשה האמה זאמ
...הריב ריעל
...תאז ריבסהל השק ,תילנויצר הניחבמ ...עדוי ינניא ןאכ םישוע ונחנא המ ( רהרוהמ )
...ומלענ םלוכו ...הנש 3000 ינפל ומכ ,וישכע ,ןאכ רבדמה דיחי םע ונחנא

?םילשורי לש היצזינמוהל רתוח התא םאה :תוביבס

.תיטסילרולפ .החותפ ...תיתד-בר ,תיתוברת-בר ריע יהוז ...הלש היצזילרבילל רמוא יתייה :ידט
...ךכב ךישמנו ,יוטיב שפוחו ךוניח שפוח הב שיש

.ןייסוח םאדסל ןתינש םוטמיטלואה דעומ םות ינפל םימי עברא ןאכ ונחנא :תוביבס
תידוהיה הייסולכואה לע חווט-יכורא םיליט דגנ ןגמ םילשורי-חרזמ ייברע םיווהמ םאה
?ןאכ
?ראמוע דגסמ ידי-לע ןאכ םינגומ םתא םאה ?יפרגומד ןגמ-דופא םיווהמ םה םאה

,םיחוטב םג ונייה ךא .ןדרי אבצ דגנ המחלמל תונכהה לכ תא ונישע 1967 ינוי תישארב :ידט
רמוא יתייה אלש ךכ .ונילע הזגפהה הלחה 11.00 העשב ...וניעטו ,ףקתות אל םילשוריש
הנכסה תא והשמב ןיטקמ ,ןאכמ תורופס םירטמ תואמ אצמנה ,ראמוע דגסמש ןכתי .ףקתונ אלש
...הדגה ייברע לכ םע דחי ...לק קשנב תניוזמ תוממוקתה ץורפל םג הלוכי ךא ,םיליט לש
.תורשפא לכל םינכומ תויהל ונילעש ךכ

11.1.91 ,םילשורי ,הייריעה תיב


1979. ',תחא םילשורי' :ורפס הארו ( 1 )
.ול םידומ ונא 18.12.90; ,הפ-לעב ,רלוס ארויג גולואיכראה יפ-לע ( 2 )