sicha15.gif
( 9 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

הרוה.תונמא יניינעל םילשורי תייריע שאר ץעוי ;תולכירדאו תונמא ןוירוטסיה . :ל.מ
ןואיזומה' ורפס ;תירבעה הטיסרבינואב תונמאה תודלותל 'חמב תינרדומ תולכירדאו תונמא
.ותוחמתה יאשונב םיבר םימוסרפ .רואל התע אצוי ',ינרדומה
תונמא' אשונב ינש ראות תדובע .תיברע תורפסו הפשו תונמאה תודלותב ןושאר ראות . :ג.ת
'.הכימ'ב תבולשמ החישל התמורת .המדא תודובע לע שגדב ',תיתביבס

'?תיתביבסה תונמא'ה תעפות יהמ :תוביבס

טרוק ןמאה ידי-לע התשענ ,הז גשומל ןתוא ךיישל ןתינש ,תונושארה תוריציה תחא :הכימ
תינוריעה ותביבסב תואטורג טקיל ןמאה 1933-1924. םינשב רבונה ריעב ( 1 ) סרטיוש
תוצצפהב הסרהנ ,דועיתב קר הדרשש הדובעה .ילוסיפ-םינפ לש 'הביבס' ותרידב ןהמ רציו
.תירבה-תונב
,םחפ יקש 1200 ( 2 ) םאשוד ןמאה הלת ,סיראפב 1937 תנשב תיטסילאירוסה הכורעתב
ורצי רשא ',תוביבס' ךכב רציו ,הגוצתה תומלוא תורקתמ םילבח לש ךובמ תרחא הכורעתבו
,וזכ 'הביבס'ב ענ רשא להקה ;ןהב וגצוהש תודרפנה תודובעה לכל ,ףירח ,ףתושמ הנכמ
1961 תנשב ( 3 ) גרבנדלוא ןימזה 'פופ'ה תונמא תרגסמב .הנממ ינגרוא קלח הוויה
.ולש םייטסלפה 'םילכאמה' ןמ ונוצרכ תונקלו הב ךלהתהל ,וידי השעמ 'תונח'ל להקה תא
םינוש םיצפח םיבלשמה ,םיידמימ-תלת םי'זאלוק תועצמאב 'תוביבס' רצי ( 4 ) ץלוהניק
חירמ ,םכותל ףפוצמ ןואיזומה להקש ,םינטקומ םיראב :תיחכונה האמה לש םיוסמ רושע ינב
הדובעה .םיבוסמה םוהמה תאו המומע הקיזומ ול םיעימשמ םיפייטשכ ,העיזו הריב תוחיר
'.וכו יטילופה ,יגלטסונה דמימה לע ,הטילקה ישוח לכ לע עדומב ןאכ תלעופ
תוירבדמב רקיעב Works, Earth - המדאה תודובע הנושארל תועיפומ 60-'ה תונש ףוסב
,מ"ק 1.6 לש ךרואב 'וק' לשמל ,לודג הדימ-הנק ןתוא ןייפאמ .הינרופילקל חרזמ-םורדמש
ןוט 240.000 ועסוה ( 5 ) רזייה לש 'לופכה ביטגנה' תודובעב .רופחד ידי-לע עצובש
המדאה תודובעב תולבוג ,הרדגהה תניחבמ .ירבדמ ץורע הצוחה הבחר הלעת יעטק ינשמ רפע
יתברע םיחיש רושימ לא םילודג ןוטב תורוניצ ,לשמל ,ולבוה ןהבש תויתביבס תודובע
( 6 ) .טלוה לש 'שמשה תרהנמ' - ףונמ ידי-לע םיוסמ ךרעמב םש ובצוהו

?תאזה תונמאה לש הינייפאמ ,אופא ,םהמ :תוביבס

םיבצומ - םיטקייבוא םירצונ ובש ךילהתכ ותוא התאר ,לוסיפה לש תלבוקמה הסיפתה :הכימ
רשאכ ;םביבס תיטיא הכילה ידכ ךות ,דבלב תולכתסהל םידעוימ ;םינכ - יבג - לע -
לוסיפה .רתוי הלענ 'הריפס'ל ,לוכיבכ ,םתוא םיכיישמו עקרקה ןמ םתוא םיקתנמ םינכה
תגצומ תיתוזחה תונמאה תא תרוסמה התאר םא .תאזה הרגשה ןמ הגירח הווהמ יתביבסה
,לספה רשאכ ,הדיפקב תבצועמ תירוביצ רכיכב וא ,ןואיזומה לש ילירטסהו טקשה ללחב
םג הגירח תיתביבסה תונמאה הווהמ ,הבגומ ןבא סיסב יבג-לע בצומ ,יאורה שרפ רמאנ
;התביבסל תורישי תסחייתמו תעבונ ;התוא הפיקמה הביבסה ךותב 'הביבס' תרצוי איה :ךכמ
ותעונת רשאכ ,ותוא תללוכו הפוצה תא תפפואה Art-, Totalל תללוכ תונמא רוציל הסנמ
הכותמ תיפצת ללוכ ;רסמה תרבעהל יעצמאה ןנה - ויתושוחת ,ותעימש ,ותעיגנ ,הכותב
,עמש ,חיר ,שושימ :םישוחה לכב - 'תילאטוט הטילק'ל תפאוש איה .רתוי קחורמה ףונה לא
אל ,לבוקמה הדימה-הנקב תוקפתסה-יא - - תויביטאיצוסאה תומרה לכבו ,םעט וליפאו
.ינאברואה חטשה תולבגמב אלו םינבמה ךותב
ץוחמש םירתא המצעל תשפחמו ,הכותב ענה ,הפוצה לש 'ותביבס'ל תכפוה תיתביבסה הדובעה
.יונבה בבוסל
ונייפאש הלאמ םינוש הינממס יכ םא ,עבטה לא תיטנמור הרזח לש תוהמ םג הב האור ינא
ינוטקטיכרא יוטיב וניה ( 7 ) טייר .ל.פ לש 1937-39 'םילפמה תיב' 19-.ה האמב התוא
ףונב רחוב ןמאה רשאכ ,ףונה לש תוילותבהו תויארפה לא הביש וא האיצי.וז הקיטנמורל
:הרדגהב ישוק ררבתמ ןאכ .וב בלתשת רשא תישונא הרוצו שגד וב רוציל שקבמו רתא
תוירבדמב המדאה תודובעבש ירה ;תיתביבסה הדובעב 'ביכר'כ להקה לע םדוק ונרמאש המ רחאל
ןאכ .דבלב םירקבמו םיעצבמ לש ןטק רפסמו ןמאה אלא ,והשלכ להק חכונ אל םיקחורמה
הדובעה העיגמ הז 'רסממ' ךרד קרו ,ריוואה ןמ וא עקרקה ןמ ,טרסומ וא םלוצמ דועית סנכנ
העיפוה ,ינש דצמ .דועיתה לש וכוויתב אלא תינושאר הניא ,אופא ,ןאכ היווחה .להקה לא
,םינוש עקרק יגוסו ץצח ,םיעלס ולבוה ןהבש Non-Site-Works, לש העפות ןמצע םינש ןתואב
ןיעכ וויהו ,רתוי יגשומ יפוא תולעב ויה הלא תודובע .תוירלג ךותב תוגוצתכ וכרענו
.תוגירחה המדאה תודובע ןיבל תלבוקמה תכרעמה ןיב הרשפ

80-'?הו 70-'ה תונשב תאזה העפותה המלענ םאה :תוביבס

וא םילג רשאכ ,תומיוסמ תלטוטמ תועונת תונמאה לש הירוטסיהב םיניחבמ ונחנא :הכימ
.המייתסנ ןכא המדאה תודובע תנפוא .תמיוסמ תוירוזחמב הב םירכינ עבטל האיצי לש םיפחד
וכירצה הלא תודובע .תוימדקאל וכפהו ינושארה ןחוכ תא ודביא ןמצע ןהו התצמתנ תוילותבה
תדימב ויה ןה ;הלא תויורשפא ומצמטצנ ,יחכונה ילכלכה לפשבו תיביסמ ,תיפסכ תונורטפ
.ןינאו םצמוצמ להקל תיליע תודובע המ

בלושמה ךילהת והז הדימ וזיאב '?תיתביבסה תונמאה' לש ירוטסיהה עקרה והמ :תוביבס
?םיינמז-וב םיינחור םיכילהתב

,דסממה דגנ ףירחה יחרזאה ירמה תונש ויה תונמאב תאזה העונתה לש התעפוה תונש :הכימ
םיטנדוטסה תוממוקתה ,םאנטייו תמחלמל תודגנתהה תיילע תונש הלא ויה .תפרצבו ב"הראב רקיעב
'.וכו 'םיפיה'ה תעונת ,תפרצב 'םיטנדוטסה דרמ' ,יאטיסרבינואה דסממה דגנ
,היגולונכטה לש דבכה הריחמל תועדומה ,תיגולוקאה תושיגרה לש התוררועתה תונש ןה ולא
'תוממוקתה' ןיבהל ןתינ וז הסיסת עקר לע '.וכו החותפ היירכ ,ריוואה ,םימ םוהיז
םייתרבח ,םיילכלכ םיצוליא ידי-לע תבתכומה ,תדסוממה תונמאה רוחסמ דגנ םיטעמ אל םינמא
םיממוקתמהו ואיש תא ןמזמ רבכ רבע הזה ירמה .םילודגה םיכרכה תואיצמב ,םיילכירדאו
תונמאב הגשוה :הז לכמ האצותכ חתפתה שדח והשמ ךא ,תכרעמה תועורז לא םיסיופמ ורזח
'התוישיא'ל רתוי הבר תושיגרב סחייתמ םויה לוסיפה .רתא-הדובע יסחיל הבחר תועדומ
,תיגולאיד השיג יהוז .עוציבכו ןונכתכ ,ןויערכ חתפתמ אוה הכותבש ,תידוחייה הביבסה לש
.החותפ רתוי
הבש ,הפוקת התואב איה ףא העיפוהש Happenings, - םיעוריאה תעפות תא ןאכ בלשל יאדכ
,םיפתתשמ להק ןימזמ ,טירסת בתוכ ,רתא רחוב ןמאה :רקיעל םיכפוה הביבס-להק יסחי
תרגסמב ,הביבסב םיפתתשמה תוליעפ .תועש רפסמ דע לש ןמז תרגסמב עוריאה תא םייבמו
,ןורטאית ,תיתוזח תונמא הב שיש תילאטוט היווח תרצונו ,תינטנופס הקלחב איה ,הלילעה
הרצונו םימוחת וצרפנ ,תומכסומ ורבשנ ובש ףסונ םוחת והז '.וכו תיתצובק הקימניד
וטסירכ '.וכו םיברועמ םימוידמב ,תוברועמ תוקינכטב ,תימוחתניב רתויו רתוי תונמא
תובכשמ ,לודג רוביצ רשאכ ',גינינפה'ל יתביבסה לוסיפה תא ךפהש הלאמ דחא אוה ( 8 )
תונמא גוסב אוה םג לבוג Performence, - גצימה .ותוא הווחו ףתוש ,תונווגמ תויתרבח
תריבש .תיסחי טעמ להקה ףתוש וב ,ינש דצמ ןורטאיתה םעו דחא דצמ עוריאה םע ,שדח
ילואו 19-ה האמב שפחל שי ותישאר תאש ,ךילהת לש ואיש עגרכ וניה הלא תולובג תצירפו
תורוסמל הרזח לש תויטנו םיכופה תוחוכ םג םילעופ תאזה תובכרומב רשאכ ;ןכל םדוק ףא
,קנאפה :םיכרכה תוברת לש םיקזח םישגדב תובלושמ ,םזילאירל הרזח ,רויצל הרזחה ומכ
'.וכו דבכה קורה
רגיצנד קחצי ןמאה דמע ושארבש ,םיחמומ תווצ ידי-לע 'רשנ תבצחמ םוקיש' איה הבוט המגוד
הז בוציי יבג-לעו ,בוצח ןורדמ ינפ-לע הדלפ תשר הסרפנ וז תינויסינ הדובעב .ל"ז
הבצחמה .למרכל םיינייפואה םיחישו םיצע ולתשנו היקשה תשר הסרפנ ,רפע יסיכ וחנוה
.תוששואתה לש יטיא ךילהת תאצמנ

:תורעה
םלועה תמחלמ ברע הילגנאל טלמנ ,ינמרג - Schwitters Kurt ( 1948-1887 ) . ( 1 )
.היינשה
.ב"הראל רגיה ,יתפרצ - Duchamp Marcel ( 1968-1887 ) . ( 2 )
.יאקירמא - Oldenburg Claes ( -1929 ) . ( 3 )
.יאקירמא- Kienholz Eduard ( -1927 ) . ( 4 )
.יאקירמא - Heizer Michael ( -1944 ) . ( 5 )
.תיאקירמא - ( Holt Nancy ( -1938 ) . ( 6 )
.עדונ יאקירמא לכירדא - Wright F.L. ( 1959-1869 ) . ( 7 )
.ב"הראב לעופו יח ,ירגלוב - Christo ( -1935 ) . ( 8 )