sicha16.gif

חותיפלו רקחמל תימואלה הצעומב םייחה-יעדמל ףגאה להנמ .יתביבס להנימ שיא . :מ.א
דרשמה ל"כנמ םויכ 1973-88; םינפה דרשמב הביבסה תוכיא תרימשל תורישה להנמ 1960-73;
.הביבסה תוכיא תרימשל

'?הביבסה תוכיא' גשומה תא רידגמ התא ךיא :תוביבס
,הרפסותילה תא לולכל הלוכי תיעבטה הביבסה .תישונא וא תיעבט תויהל הלוכי 'הביבס' -
.םדאה תאו חמוצה ,יחה לכ תא תללוכ הרפסויבה .הרפסויבהו הרפסורדיהה ,הרפסומטאה
תא ,הרבחהו עבטה יעדמ תא ,םדאה חור תא ,םדאה תויוברת תא תללוכ 'תישונא הביבס'
תויונמאה
.הז רשקהב 'תוכיא' גשומה תא רידגמ התא ךיא -

הבחר תויהל הלוכי 'הביבס' '.הביבס'ו 'תוכיא' םיגשומל תורדגה ןנשי דחא לכל :בונירמ
וא ,תיתוברתה ,תיתרבחה הביבסב אל ;תיסיפה הביבסב םיקסוע ונחנא .רתוי הרצ וא דאמ
יכ ',היגולוקא' אלו 'הביבס' םירמוא ונחנא .יח-חמוצ-םדא יסחיב אלא ,תיתונמאה
הרפסויבה איה 'הביבס תוכיא' .םדאה תוברעתה אלל בבוסה ללכ ךרדב ספתנ 'היגולוקא' גשומב
ונא םויכ .םהיתוכלשה לכ לע הרפסויב-םדא יסחי .הנממ עמתשמה לכ לע ,םדאה תוברעתה +
- 'תוכיא' גשומל .תילבולגה הביבסה תוכיאמ קלחכ הרפסומטאה לע תוכלשהב םג םיקסוע
ארקי 'דרשמה'ש יתעצה .הבוט הרדגה יל שיש חוטב ינניא הז רשקהב - תילגנאב qaulity
םויכ ךפהש ',הביבסה תוכיא' גשומה תא ףידעה ,ותסינכ םע ,רשה ךא ',הביבסה דרשמ'
:תילגנאב ונמש .תוחתופמה תונידמב תוחפל ,תימלועה תירוביצה העדותב יתועמשמל
Ministry of the Environment.

תויה ינפלש ,םדאה תוברעתה ינפלש הבצמל ןויפיא אוה 'הביבסה תוכיא' םאה :תוביבס
?םדאה

תופוקת ,תויעבט תופורטסטק ויה יגולויבהו יגולואיגה רבעבש םיעדוי ונא .אל :בונירמ
תויוצרפתה ויה ,המדא תודיער ויה ,םדאה תויה ינפל הנש ינוילימ תואמו תורשע ,הדחכה
.םדאה לש ותוברעתה אלל ומלענ םירואזונידה .ויהי דועש ןכתיו ,תונופטש ,תוינקלוו
ללוחש המ .םדאה לש ותוברעתה אלל םינימ תובבר ודחכנ םיינויצולובאה םיכילהתה תרגסמב
ונאש םירמוחה בור .שדח גוסמ תועפשה לש ץאומ םלה ,םיכילהת לש הצואת אוה ןאכ הדגאה
קר קיפהל ונלחתה טפנ וליפא .תאזה האמה תישארב םיעודי ויה אל ,םויכ םהב םישמתשמ
רבעב .דועו דועו םייטסלפה ,םייטתניסה םירמוחה עפש לכ .האמה לש תונושארה םינשב
תוירוזחמב ובלתשהו ורזח רשא ,הרפסויבהו הריפסותילה ןמ םייעבט םירמוחב קר םדאה שמתשה
,םירציימ ונחנאש הדבועה ןמ תעבונ תיזכרמה תיתביבסה היעבה .םשומיש רחאל תיעבטה
לש תחא הלוקלומ .םילכתמ-יתלב םירמוח לש עפש ,היינשה םלועה תמחלמ םות זאמ רקיעב
דוע הרפסוטרטסב ףחרת ,חוליג רחאל ססרממ תזתינה ( C.F.C ) ןוברק-ורולפ-ורולכ
,םויכ הטלפנש חוכ תונחת לש תיביטקא-וידר תלוספ .ןוזואה תבכש לע עיפשתו ,הנש האמ
אוה תונורחאה םינשה תורשעב ססורש -D.D.T.ה בור .הנש ףלא םישולש ןאכ 'ונתיא' היהת
םימייקה ,םיטפסופה ומכ םירמוח שי .חמוצהו םייחה-ילעב לש ,ונלש ןמושה תומקרב ,ונתיא
םה .ןתא דדומתהל לגוסמ ונניא עבטהש ,תומוצע הכ תויומכב םויכ םהב םישמתשמו עבטב
,ןהילע טלתשהל לגוסמ אל ןוטקנלפואוזה .תוצא תוחתפתמ םהב ,םימה יפוג לא הרזח םיעיגמ
תוירעזמ תואמגוד קר הלא .םימגאה תומל תומרוגו סמומה ןצמחה תא תולכמ ,תובקרנ ןה
תייסולכוא הליפכה תונורחאה םינשה ףלאב .תכלוהו תצאומה ,תאזה תילאטוטה העפותה ןמ
רידאה שומישה .םינש 25 לכ המצע תא הליפכמ איה הנורחאל וליאו .הנושארל המצע תא םדאה
,הנש 10.000 ינפל ,יתילואינה רכיאה לש וזל ונלש תוירולקה תכירצ תא הוושה היגרנאב
ןוילימ 20-15 ינב ,םיסילופולגמ ,קנעה-יכרכ תחיפת .רהודה רויעה תמגמ .הטיחה תויב םע
- דחא לכ שפנ ןוילימ 25 םע םיכרכ 25 רבכ ויהי תאזה האמה ךותש ,אוה ןדמואה .שפנ
תנכס ינפב ,הזה םיכילהתה בוליש בקע ,ישונאה ןימה דמוע ומויק תישאר זאמ הנושארל
- - ותא דחי הרפסויבה תדחכהו ,תימצע הדחכה

תורומש תושר' ',עבטה תנגהל הרבחה' 1955 תנשב ומקוה התרגסמבש תוחתפתהה יהמ :תוביבס
1988? תנשב 'דרשמה'ו 1973, תנשב 'הביבסה תוכיא תרימשל תורישה' 1965, תנשב 'עבטה

ידי-לע תמרגנה הביבסב העיגפב ןיחבהל ולחה הלא .הימדקאה ישנא ויה תישארב :בונירמ
,םילבגומ תוילע ילג םע ,הנידמה םוק דע 50-'.ה תונש תישארב םיצאומה יוניבהו חותיפה
הענמו תורעי העטנ תמייקה-ןרקה ,תוציב ונשביי .תיאלקח הרקיעב ןאכ ונתובלתשה התיה
.םלועב רתויב םיריהמה ןמ ןאכ סולכיאהו חותיפה ויה 1973 דעו 50-'ה תונש תישארמ .ףחס
בצקב .הלש ימלוגה ימואלה רצותה תא הנשל 12%-10% לש רועישב הלידגהש ,הנידמ דוע ןיא
,ץראב הביבסה בצמב םיפירח םייונישל ואיבה הלא לכ .הנשל 2.9% לש היסולכוא לודיג
עירתהל ולחה ,ךכ לע ודמעש םינושארה ויה - םיגולואוזה ,םיאנטובה - הימדקאה ישנאו
,תירוביצ הרבחכ 'הרבח'ה 50-'.ה תונש עצמאב 'עבטה תנגהל הרבחה' תא ומיקהו ךכ-לע
יתש תמקהלו 1965, תנשב תסנכב 'עבטה תורומשו םיימואלה םינגה קוח' תקיקחל האיבה
אלו ,םירתאו עבט תרימשב ודקמתה ולא תויושר יתש םג םלוא .ולאה תויתכלממה תויושרה
60-'ה תונש ףוסב .תויטננימוד רתויו רתויל וכפהש ,תויתיישעתו תוינוריע תוביבסב
םתוא ידכ ךות םיחתפתמ תמאב םירומחה םיעגפמהש ,ךכב ריכהל ,הימדקא ישנא בוש ,ולחה
.םיצאומ שועיתו רויע

( 1 ) ',םמודה ביבאה' ןוסרק לחר לש הרפס תא ,עקרכ ילוא ,ריכזהל יאדכ :תוביבס
.תימלועה העדותה לע הכמ ןיעמ הוויהש

המדא תדיער ןיעכ םרתש ,תירבה-תוצראב 'המדאה םוי' ךרענ 1970 תנשבו .ןוכנ :בונירמ
Environment Protection Agency. ב"הראב המקוה ונממ האצותכ .ברעמה תוברתב תיתעדות
ריבעהל חילצהש ,םילרבילה תעיסמ 'ץיבונכ תסנכה רבח ,אפור ,דדוב רשבמ ןאכ ריכזהל יאדכ
יפתכ לע אשינ אל אוה .םתוימ רתונ אוה ךא ',םיעגפמ תעינמל קוחה' תא 1961 תנשב
,תואר קיחרמ דדוב םדא .םויכ ואולמב םשוימ אל ןיידעו ,זא םשוי אל ,תירוביצ העדות
תיתלשממ-ניבה הדיעווה םלוהקוטשב המייקתה 1972 ינויב .הירוטסיה תושעל חילצה אלש
לש הבצמ לע ח"וד שיגהלו ןיכהל השקבתנ תימואל תחלשמ לכ .הביבסה תוכיאל הנושארה
ישממ דעצ ןאכ תושעיהל בייחש רורב היה םלוהקוטשמ ונרזחשכ .הז טביהב הנידמ התוא
תשעותמהו תינברואה הביבסה תוכיאב תיביסנטניא קוסעל ונלחתה .הז ךלוהו-רימחמ-אשונב
(ריאמ הדלוג זא ) הלשממה שאר דרשמב הביבסה תוכיא תרימשל תורישה םקוה 1973 תנשבו -
.םינפה דרשמל ןכמ רחאל רבעוהש ,
.םירחא םידרשממ םיביכרמ רתויו רתוי תטילק ךות ,טא-טא ונבחרתה תמצמוצמ הטמ-תדיחימ
ונלביק 82-'ב .הרובחתה דרשממ רבעוהש ,םיה םוהיז אשונ ונלש תורישב ללכנ 1978-ב
תרימשל תודיחיה תא ונמקה ךכ ידכ ךות '.ץיבונכ קוח תפיכאל תוירחאה תא תואירבה דרשממ
.תוימוקמה תויושרב הביבסה תוכיא

?תילאירטסינימ-תידרשמ המרל הביבסה תוכיא תאלעהל איבה ךתכרעהל המ :תוביבס

הליל ותואב .יטילופ ךרוצ לש האצות היה ףסונ יתלשממ דרשמ תמקה לש טקאה :בונירמ
,ףסונ דרשמ לבקל בייח היה דוכילהש ,ינויצילאוק בצמ רצונ 1988, רבמצדל 2 לש ילרוג
תויוחתפתה לש בוליש ויה ',הביבסה תוכיא'ל היה םקוהש דרשמהש ךכל תוביסה לבא .ףסונ רש
ומרת .הלאכ םידרשמ רבכ זא ומקוה תויברעמה תונידמה בורב .םלועב תויוחתפתהו ןאכ
ינותנ .מ"הירבב 1986-ב ליבונר'צ ןוסא לשו ,ב"הראב 1984-ב לפוב ןוסא לש םלהה ךכל
הלח .ילבולגה הממחה טקפא תורצוויה ,הקיטקראטנאל לעמ ןוזואה תבכשב רוחה לע הקעזאה
...דועו הינמרגב 'םיקוריה' ,הנכסב ץראה רודכ לש ,תיתביבסה תועדומה לש היצזיטילופ
ותוינויחל עדומ היהש ךכ ,הלשממה שאר םע תושיגפ רפסמ ומייקתה דרשמה תמקהל ומדקש םייתנשב
,דרשמה תמקהל ונכהש קיתה תא ונשגה ולש ,אולימ ינור רשה ןגס .אשונה לש ותופיחדלו
אלו הביבסה תוכיאל היהי ףסונה דרשמהש ,ךכ לע דמע ילרוג הליל ותואבו ותוא ץמיא
.םירחא םיאשונל

,רתויב םיפוחדה םידעיה םהמ ?תובורקה םינשה 5-ל 'דרשמה' לש וידעי םהמ :תוביבס
?רתויב םייטירקה

תורוקמ םוהיז תעינמ םה ,הביבסכ לארשי תנידמל רתויב םייטירקה םידעיה ינש :בונירמ
אל אוה ךא ,םימה תורוקמ םוהיז תעינמל קוח םייק .םינכוסמה םירמוחב לופיטו םימה
תוליפכו לוציפ םימייקו םואית רסח ,קוח ןיידע רסח םינכוסמה םירמוחה אשונב .ףכאנ
.ימואלה םויה רדס לע הלא ינש תא תולעהל ונילע .אשונה לע םידקפומה םימרוגה ןיב
,םיביכרמ המכ דוע וב לילכהל ,דרשמה תיינב תא םילשהל ,הבחרה םיאשונה תשקל ףסונב ,ןכו
'דרשמ'ב ללכיהל םיכירצ ויה ,תירוקמה ונתסיפת יפל :תורחא תויושרב םויכ םירוזפה
היצפסנוק .דועו יגולואיגה ןוכמה ,םימגאו םימי רקחל ןוכמה ,יגולורואטמה תורישה םג
םיאשונה לכב ',דרשמ'ה לש תיעוצקמה ותמר תא תולעהל ונילע .ןיידע ירעצל הלבקתה אל תאז
תוססבתה ךשמהו ,תוימוקמה תויושרה לש רקיעב ,םיקוחה תפיכא רשוכ תא ללכשל .םינודינה
'.וכו הרבסה ,ךוניח ,להקה תעדב אשונה
םיסחי לש הנצקה םיזוחו ,ברעמהו חרזמה ןיב ןותימו הרשפה יכילהת םיאור ונא ,תילבולג
םייעבטה םיבאשמה יאשונב ויהי האבה האמה לש םיימלועה םיטקילפנוקה .םורדהו ןופצה ןיב
.ץראה-רודכ תוממחתהו

'?םיחטש'ב םג םילעופ םתא םאה :תוביבס

(ט"מק ) הטמ ןיצק הלועפל סנכיהל דמוע בורקב .הברהב םצמוצמ ףקיהב ךא ,ןכ :בונירמ
תודיחי ןיא ןיידע .הזעו ןורמוש ,הדוהיב יאבצה לשמימה תרגסמב הביבסה תוכיאל
בצמה .החלצה אלל - ןמיקהל םימעפ רפסמ וניסינ .םש םירעבו םירפכב הביבסה תוכיאל
ןוויכ ,יתיישעת םוהיז תניחבמ תוחפו ,הפשאה קוליסו בויבה תותשר תניחבמ רומח םש
אשונה .ןבא-תורסנמ לשו תובצחמ לש תיתביבס היעב הנשי.הז בלשב לבגומ םש שועיתהש
.רכינ רוגיפב םש אצמנ

,תואירבה דרשמ לש תוליעפה ןיבל םכתוליעפ בחרמ ןיב הפיפחו תוליפכ ןיא םאה :תוביבס
?עבטה תנגהל הרבחהו ,צ"עמ ,םיימואלה םינגה תושר ,עבטה תורומש תושר

,םייקתהל ךישמהל הילע .ירוביצ אלא יתלשממ ףוג הנניא 'הרבחה' .ףוסה ןמ ליחתא :בונירמ
הנגהמ התוליעפו התסיפת תבחרה לש ךפהמ רובעל הילעו ;להקה תעדב תשגרומו הקזח תויהל
רשפא-יא .םייתרובחתו םישעותמ ,םיינוריע םיפונ תללוכה ,הלוכ הביבסה לע הנגהל עבטה לע
ירעצלו ,תובר םינש רבכ תאז רמוא ינא .הלוכ-לכ הביבסה לע ןגהל ילב עבטה לע ןגהל
הדבועה .יוניש הב ללוחתיש ידכ 'הרבח'ב תורוד ףוליחב ךרוצ שיש ןכתי .תבשק ןזוא אלל
4-מ הלעמל םייח הב הנידמב םירבחה 40.000 םוסחמל רבעמ ץורפל החילצה אל 'הרבח'הש
ירחוש יפלא תואמ הילא ופרטצה אלו עבט ירחוש םתוא וצומש ךכמ תעבונ ,שפנ ןוילימ
.הביבסה
.ותמקה רחאל ךומס 'ונדרשמ'ל הפפכוהו הלשממה שאר דרשממ הרבעוה 'םיימואלה םינגה תושר'
,ונדרשמל םג הפפכוה ,תואלקחה דרשמל קר הפופכ רבעב התייהש ',עבטה תורומש תושר'
תוכיא תרימש לש םידיקפתה ברימ .ונלש רשה תויחנהל םאתהב הביבסה יאשונב תלעופ איהו
הייתשה ימ לע חוקיפה .ונתוכמסל ורבעוה ,תואירבה דרשמ ידי-לע ולפוט רשא הביבסה
,םירפיווקא ,תונייעמ ,תועיבנ :םימה תורוקמב םיקסוע ונחנא רשאכ ,םתוכמסב אוה תרנצב
'.וכו תרנכה

Planet of the of year -כ TIME ןועובשה ידי-לע הנשכ ינפל זרכוה ץראה רודכ :תוביבס
?תאזה תועדומל םכתוסחייתה יהמ - - ןוסא רוזאכ

תועדומה העיגה הבש הנש רכוז ינניא .הרידא העפשה התייה הזה יתרושקתה טקאל :בונירמ
תגספב ,הטלמב בו'צברוג-שוב תגספב .רתויב הובגה יטילופה גרדל דע תיתביבסה תיזחל
הדיעוול םלועב הביבסה תוכיא ירש לכ תא 89' ץרמב הסניכ ר'צאת טרגרמ .תושעותמה תונידמה
ןודל גאהב רבמבונב םורופ ותוא תא סניכ ידנלוהה הביבסה רש .ןוזואה תבכש תלצה לע
תואירבהו הביבסה ירש לכ תא סניכ ימלועה תואירבה ןוגרא .םלועה לש הביבסה תויעבב
לכ יגיצנ תא 1992-ב סנכל טילחה ם"ואה .אשונב ןוידל ,טרופקנרפב רבמצדב הפוריא לש
תדיעו זאמ ילבולגה בצמה תרמוחב ןודל ידכ ןכו ,תוליעפ תונש 20 םכסל ידכ םלועה תומוא
.תיתועמשמ ,רתוי הובג סלפמל התלע ,ללוחתמל תישונאה תועדומה תמרש ,קפס ןיא .םלוהקוטש
םלועב תוחתפתמ תונידמ תצובק דגנכ הלועפ מ"הירבו ב"הרא תופתשמ דציכ יתיאר גאהב
-CO2ה תטילפ תמר תא ולעת לא :תוחתופמ-תתה תונידמל םויכ רמול CO2. תטילפ אשונב
ותיחפה :תוחתופמה תונידמל םויכ רמול .תיחכונה ןכייח תמרב וראשיה :ושוריפ - ןכלש
:תפסונ ךרד וחיכוה םינפיה .תיחכונה ןכייח תמרב ודר :ושוריפ ,ןכלש -CO2ה תטילפ תא
ךישמהל םיצור ונא םא .םינקירמאה תמועל היגרנאה תיצחמ תכירצ ךות ,ההובג םייח-תמר
לכ םא .ונייח חרואב םייתוהמ םייוניש סינכהל םיבייח ונא ,ץראה-רודכ ינפ-לע תויחל
ךיראהל לכונ אל - עצוממה יאקירמא-ןופצה ומכ CO2 טולפיו היגרנא ךורצי םויכ םדא
ונרחא יכ םירמואה שי .םדא ינב דראילימ 12-10 םלועב ויחי הנש 20-כ דועב .ןאכ םימי
- - דעומה תא רבכ

,ונקלח ,ונרבע ןכאש השוחת שי - הייסולכואה תוצצופתה לש טביהב ןאכ תעגל םא :תוביבס
רשאב יתעדות ףס רובעלמ ונתוא בכעמ קומע והשמ ךא ;בבוסה םוהיזל רשאב יתעדות ףס
ןהיתשש ריהנ הרואכל רשאכ ,תילבולגה הייסולכואה לש - curve J - תרקדזמה המוקעל
תיטילופה ,תימואלניבה העדותהש ,תורשפא האור התא םאה .וזב וז תיטרהניא תונתומו תורושק
,ילאטוט תוגהנתה יוניש ותוא תרגסמב - ללוכ הריצע וק לע ןתוא שיגפת ,תירוביצהו
?וב םיבייח ונאש

תושגר ןועט אוה .רתויב ןועט אשונ והז ןכא ךא .ךכמ סונמ ןיאש ,קפס יל ןיא :בונירמ
,םייגולוכיספ ,םייגילויצוס ,םייתרבח םיטביהב ,תויתד תוסיפתב רושק אוה .םיקומע
ץראה-רודכ ינפ-לע חתופ אל םויה דעש ,איה דוסי תדבוע .דועו םייתרבח ,םיילכלכ
תוצראל תיקלח םיאתמ םויה םייקש המ .תוחתפתמה תוצראב ןוירה תעינמל טושפו לוז יעצמא
ןויסינה .םייטרקומד םירטשמב הדוליה םוצמצב החלצהל תואמגוד םויכ ןיא .תוחתופמה
תשינעב .םירבגו םישנ ןיב הדרפהב .םיירוטטקיד םיעצמאב תאזה הרטמה תא גישה יניסה
םיירוטטקיד-יצחה םירטשמב םגו .לשכנ ןויסינה ודוהב .רתויו םידלי ינש תונב תוחפשמ
לודיגש ,ןה תויזחתה .םייאמ בצקב לודגל הייסולכואה הפיסומ ,תוחתפתמה תוצראה לש ןבורב
,םיוסמ בלשב .הזמ הלעמל ףאו לפכות תיוושכעה הייסולכואהש ינפל ,םלביי אל ,ןמתי אל הז
,םיסכודותרואה םידוהיה םג - הזה יתעדותה ףסה תא םג תישונאה הרבחה רובעת ,ילטפ רוחיאב ילוא
חרזמ-םורד םג ,םידוהה דראילימ םג ,םהיתותיכ לע םימלסומה םג ,םילותקה םינימאמה םג
- - 'וכו 'וכו ,הקירפא זכרמו ןופצ םג ,היסא
,בער לש ,תופיגמ לש ,ינוע לש הרומח תוטשפתה .הינקב וא םירצמב םויכ רקבל קיפסמ
...תאז תוספות אל ןיידע הלא תומואב תוטילשה תוטילאה רשאכ .שואיי לש

ונחנאש וא ,ןורחאה ןורקה תא רבכ ונרחיא םאה .תובכר לנימרט לש איה השוחתה :תוביבס
- - 89-ה הקדב םיציקמ

.ולצנל דעומ דועב ליכשנ םא ,רצ יוכיס דוע םייק .םיטסימיטפואל ךייש ינא :בונירמ
ךלהמל סייגתנו ,הזה רודכה ינפ-לע ,ונלוכ תובורקה םינשב רענתנ םא אוה עבקיש המ
...יוכיס שי - תודרשיה לש ימוחתניב םאותמ

28.12.89 ,םילשורי

: ( 32 'תוביבס' ךותמ )

THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT - הביבסה תוכיאל דרשמה
Spokesperson for the Ministry - רבודה תכשל

3/6/1992 ,םילשורי

הביבסה תוכיאל ם"ואה תדיעו לש החיתפה תבישיב הלילה גצות לארשי תדמע
ליזרב ,ורנ'ז-הד וירב ,חותיפו

:לארשי תדמע תא גיצי ,הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ ,בונירמ ירוא ר"ד

תבישיב לארשי תדמע תא ברעב םויה גיצי ,בונירמ ירוא ר"ד ,הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ
.ליזרב ,ורנ'ז-הד וירב םויה חתפנש ,חותיפו הביבסה תוכיאל ם"ואה סוניכ לש החיתפה
,הדיעווב םינושארה םימאונה ןיב היהי ,סוניכל לארשי תחלשמ ר"ויכ שמשמה ,בונירמ ר"ד
.ב"הרא תחלשמ לש םואנה רחאל דימ וירבד תא אשיו
סוניכ זאמ םלועב יתביבסה אשונב לופיטב וגשוהש םיגשיהה תא בונירמ ר"ד רוקסי וירבדב
,אשונל תועדומב הלחש הברה תומדקתהה תא דחוימבו 1972-,ב םלוהקוטשב םדאה תביבסל ם"ואה
.רוביצה ברקב ןהו ,תולשממהו םיימואלניבה םינוגראה ברקב ןה
ילכלכה חותיפה ךשמה תחטבה - םויה םיבצינ ונא הינפב הלודגה המישמה לא וסחייתהב
תונורקע השולש בונירמ ר"ד שיגדי - םיבאשמה רומישלו הביבסה אשונל הגאד ךות ,םלועב
רחאל תימואלניבה תכרעמה תאו הדיעווה תא תוחנהל םיכירצ לארשי תעדל רשא ,םייסיסב
: ( הדיעווה םויס דעומ ) 1992 ינויב 14-ה
תופיה תונמאה לכ .תימואלה המרב דחוימבו ,תומרה לכב יתביבסה להנימה חותיפ ,תישאר
,םינימה רומיש רבדב הנמאה וא ,םילקאה תנמא ומכ ,םלועה תונידמ תא םויה תוקיסעמה
הנבלשת רשא ,תימואלה המרב תויתביבס להנימ תוכרעממ ויהי אל םא תלעות לכ הנחמצת אל
םיינונכתו םייכוניח ,םייקוח םילכ הנחתפתו ,תוטלחהה תלבק תכרעמב םייתביבסה םיטביהה תא
.םימיאתמ
.םלועב אמייקה-רב חותיפה תחטבה םשל םישרדנ םימוצע םיבאשמ ולא עודי רבכ ,תינש
ןומימל תוילבולגו תוימואל תונרק םיקהל שי .תונווכבו תורהצהב קפתסהל דוע ןתינ אל
ם"ואה תינכת וא ימלועה קנבה ומכ ,חותיפה ינוגרא ,ןכ לע רתי .תויתביבסה תולועפה
םידחוימ םיבאשמ תוצקהל ,יתביבסה אשונה ןעמל סייגתהל םויה םיבייח ( UNDP ) חותיפל
אשונב םיליבומה םויה תויהל םיבייח חותיפה ינוגרא .טקייורפ לכ לש םייתביבסה םיטביהל
םייולת ילכלכ חותיפו הביבסה תוכיא יכ ררבתה םינורחאה םירושעה ינשב ןכש ,יתביבסה
.חותיפ היהי אל הביבס תוכיא אללו ,ינשב דחאה
.יתביבסה אשונב הלועפ ףותישל תוירוזא תורגסמ חותיפב הנוילע תובישח האור לארשי ,תישילש
םייקה הז ומכ ,ינידמ-ןיב הלועפ ףותיש .םיינידמ תולובגב ריכמ וניא יתביבס םוהיז
דעי הווהמה הז ומכ וא ,ןוכיתה-םיל הלועפה תינכת תרגסמב ,ןוכיתה-םיה תונידמ ןיב
.הביבסה אשונב הלועפ לכל סיסבה םה ,ןוכיתה-חרזמב תוידדצ-ברה םולשה תוחיש תרגסמב

ידוהיה םעה ,ונאש יפכ .תויתביבסה תורבדה תרשע תא בונירמ ר"ד גיצי וירבד םויסב
,ותלוז יפלכו ויהולא יפלכ םדאה לש וסחי תא תורידסמה תורבדה תרשע תא לאה ןמ לביק
.ותביבס לא םדאה לש ויסחי תא ורידסיש תורבד תרשע ץמאל םלועל עיצהל םויה םיצור ונא ךכ


.’The Silent Spring’ / Carson, R. 1962 (1)