sicha17.gif
( 7 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

היה.ןמצייו ןוכמב תיפוטוזיא-ואיגה הצובקה רבח .םוהת-ימ ירחא בקעמב דקמתמ .גולואיג . :מ.ע
.החותפה הטיסרבינואב היגולואיגה ידומיל חותיפל ףתוש

וא ',תושביה תדידנ' תא םיעינמה תוחוכה תא םויכ םיניבמ ונחנא הדימ וזיאב :תוביבס
?תוטלפה לש הקינוטקטה

לא ונתוסחייתהב ונתוא ועירכה תודבועה רשאכ ,םיפיה םיבלשה דחאב םויכ ונחנא :רוזמ
היצמרופניא לש םוצע חפנ םויכ ונתושרל דמוע ( 1 ) .רנגו לש 'תידרוסבא'ה הירואיתה
ןיידע ,הלא תודבוע וללוחש תוביסה תנבהב תומדקתהה ךא ,תוטלפה לש הקינוטקטה םוחתב
לעו ,תיטסאלפ-ימס הסייד ןיעמל תיעלסה הסמה תכפוה מ"ק 100-כ לש קמועב- - תיטיא
יעטק תא ןהינפ לע תואשונה עוניש תורוגח ןיעכ ;תוטלפה תשילג תשחרתמ הארנכ הינפ
יתמגמ רמוח עפוש ליבקמב רשאכ ;המינפ תותחונ ןה ןהבש ,הסיחדה תותיזח לא םורקה
םוח רוזחימ ןיעכ ןאכ רייטצמ .םינאיקוא-זכרמה תוטשפתהה יעקב ךרואל הלעמ יפלכ ךתומ
.יראטנלפ הדימ-הנקב

.םינש רשעכ ינפל םינתינ ויהש םירבסהל רתויב ההז הז רבסה :תוביבס

ונחנא .וריבסהל ונתלוכי תא הברהב גישמ ונלש עדימה תוצצופתה בצק .עתפומ ינניא :רוזמ
ונא המכ דע ןיינעמו ;יעדמה רקחמב ךישמהל ונל תורשפאמה ,הדובע-תוירואית םיחתפמ
תויהל ךירצ התאש ,יל הארנ .תולודגה תולאשל תובושת אלל םג לועפלו ךישמהל םילגוסמ
.תאז ללגב ןכסמ תויהל ילבמו החונמ ךותמ ,עדוי ךניאש ריהצהל לגוסמ

?םירחא תכל יבכוכ לע תוטלפ לש הקינוטקט םויכ םיהזמ הדימ וזיאב :תוביבס

יללח רמוח יקיקלח תוסחדיהמ ,רוכזכ ,רצונ אוה .חריה לע תאזכ הקינוטקט ןיא :רוזמ
ןנטצה ,הלודג קיפסמ הסמ רבצ אלו רחאמש ,הארנ ךא ;היצטיברג לש ינושאר ןיערג ביבס
,תרשופ הארנכ ולש הבילה .הנש דראילימ 2-כ ינפל האפק ולש הירוטסיהה - - 'םדקומ'
תויוצרפתה המכ .םיטירואטמ תזגפהב רידת ןותנ אוה םג םירחאכ .ןיטולחל האפק איה םגש וא
תלזב תומיל ושרקנש ,םיבחרנ המגמ יכפש וללוחו ,םח וכות דועב וב ומלה םידממ תולודג
םידאמה ינפ-לע .םיילגעמ םירה יסכר תופקומה , ( תוירמה ) וינפ לע תובחרנ
.םיינוטקט החיתמ יצמאמ בקע הארנכ ללוחתהש ,חתופמ םזינקלוו לש תועפות ןנשי ( Mars)
(Grabens ) םיעקב תכרעמ וינפ לע ונל תרכומ .טהול היה וכותו רתוי לודג םידאמה חפנ
תוזוזתל תויודע ונידיב ןיא ךא .ןאכ םיריכמ ונאש םיעקבל היתונוכתב תברקתמה ,
,ץראה-רודכ תייגולואיג לש םיחנומב תאזכ הטנלפ רקחל םישגינ ונחנא .ןהשלכ תויקפוא
.רבכ וניהיזש תועפותה ןמ קלח קר םיריבסמ התע דעש

הדימ וזיאב ;תורחא 'תוכרעמ'ל לדומ שמשל 'שמשה תכרעמ' הלוכי הדימ וזיאב :תוביבס
;םזינקלוו לש תועפותל ;ןאכמ רתוי םיקוחר םייעלס םימורק לש הקינוטקטל תופצל ןתינ
?תוחור ידי-לע בוציע לש וא

ונלש וז '.שמש תוכרעמ' דוע תומייקש ,הרבסה תא רשאמה ןותנ לכ ןיידע ונל ןיא :רוזמ
לולכש ךשמהל החונמב ןיתמהל עיצמ ;היפ-לע לילכהלמ ענמנ יתייהו ,הדיחי תיפצת איה
.תוטישהו רושכמה

?יחכונה בלשב עייסל לוכי תורבתסהה גשומ םאה :תוביבס

הרקמב .הרעשהל וא הנקסמל תוליבומה ,תויפצת כ"הס תללכה לע ססובמ הז גשומ :רוזמ
ןה ילש אצומה תודוקנ ,עדמ שיאכ .תפסונ תחא תיפצת וליפא ונתושרב ןיא ,םוקיה לש
.שפנ תאשמ אלו תויפיצ אל ;דבלב תודבוע

- - ?םוקי אוה רמוח םאה :תוביבס

םהינשב .תועונתו םיפיפוג לש םילולכמכ סופתל רשפא םהינש תא ( רוהרה ירחא ) :רוזמ
- - הקיסיפה יקוח םיטלוש

ךתינכת תא ',עבטה תרימש תושר'לו םינוש חותיפ ימרוגל תשגה 1979 רבמבונב :תוביבס
תרימש יכרעל ךתינכת תסחייתמ הדימ וזיאב '.ןומר שתכמב ימואל יגולואיג קראפ‘ -
?וז תינכתמ חטשב םשגתמ המו ',תישארב ץרא'ו עבט

,ןומר הפצמ תימוקמה הצעומה ',תושרה' :העוציבב הלועפ התע םיפתשמ םינוש םימרוג :רוזמ
.תרכזהש םיכרעל טלחהב םירע ונחנא תינכתה םושייב .דועו 'בגנב ךז לוחו תיסרח' תרבח

םה םייגולואיג םיקראפו םיירבדמ םיקראפ"... :תשגהש תרבוחה ןמ טטצל יל ןת :תוביבס
ןמ היהיש ,תימואלניב המרב קראפל ךופהל לאיצנטופ שי ןומרל ...םלועב הרידנ העפות
הרהמב עיפוי אוהש חינהל שי ,תמאב ההובג המרב קראפה חתופי םא ...םלועב וגוסמ םיבוטה
,הארנ ...הדצמ וא םילשוריכ םיקהבומ רוית תומוקמ דצב ,ל"וחמ םירייתה לש םתפמ לע
םירקבמ 3000 עצוממב וא ,הנשב רוקיב ימי ןוילימ כ"הס ןומרב ורקבי לאיצנטופבש ,אופא
".םויל
?תינסרה תוכיאל הלא תויומכ וכפהי אל םאה ,ץראב םינפהו ץוחה תוריית לש הנויבצל םיעדומ

םינוש םימרוג רבכ םיחכונ ןומר שתכמב .המצע תואיצמה לע השדעה תא דדחנ אוב :רוזמ
םיפרטצמ אלא ןאכ םיצולח ונחנא ןיאש ךכ ,הנש 25-כ רבכ וב תעצבתמ החותפ היירכ .חטשב
הרגיפ 'תישארב ץרא' ךרעלו עבט תרימשל תועדומהש ,תירוטסיה הדבועב ריכנ אובו .רוחיאב
ימו ,םוקאו ןיא ;םיצחלב ןותנ ץראב םנוד לכ םויכ '.הממשה שוביכ' ירחא תובר םינשב
ותכיפה .ורומישל ךרדה איה ,קראפל ןומר שתכמ לש ותכיפה .םייק היהי אל לחנתי אלש
טעמכ וילע ןגת ,ימוחת-בר רקחמו תיביסנטניא עבט תארוה ,הליעפ תוריית לש יח רתאל
'.תישארבה ץרא' תא וחיטביש םה םילייטמה ינומה .ותונשל ילבמ

?טרפל לכות םאה :תוביבס

,שתכמל ץוחמ םיתורישה בור ומקומי היפ-לע .בא-תינכת ידי-לע החנומ חטשב םושייה :רוזמ
וסרהנש תומוקמב קר ומקומי ,תודדוב םיתוריש תודוקנו םוי-ינוינח ,םיכרד .שיבכב ףקויש
ןויסינ רבכ ונל שי םהב ;םיאנו םינטק םיטלש ידי-לע ויהי חטשב םירבסהה .אליממ רבכ
.שנועב םויא וא רוסיא ללוכ אל רקבמה לא טולישה הנופ ובש חסונה .שתכמב םינש 6 לש
קראפ .יוצמה ילארשיבש יבויחה לאיצנטופה תא חתפל ,יבויח סחי ןתמ ידי-לע ,םיסנמ ונא
תוברעתה עצבנ 1/3-ב ;תישארב ץרא'כ ורמשיי 1/3-כ םהמ .ר"מק 500-כ לע ערתשי ןומרה
קר םיקנ שתכמה חטש לכב .ךומנ ליפורפב הכיפה-יתלב תוברעתה עצבנ 1/3-בו ;הכיפה
ךות לא לגרב רקוב רקוב תאצל םילייטמ ולכוי וכותמ .ראיב-לא דיל ,דחא הליל ןוינח
ונרצי .רחש םע תילגר תאצלו תבש ברעב וב ןולל ולכוי תרוסמ ירמוש ףאו ,ירבדמה ףונה
;םיחותפ תורכמ םוקיש לש אשונ ןאכ סנכנ '.ךז לוחו תיסרח' ישנא םע תפתושמ הפשו בוט רשק
םייתבכש-בר םיכתח לא םידימלת תוצובק םע עיגהל ןמז תדוקנ לכב ורשפאיש ,היירכ יסופד חותיפ
'.וכו הייחש תכירבכ שוטנ היירכ רתא בוציע ;םירישע

.רופחדה אוה תלספמה רשאכ ,יתביבס לוסיפ חתפל םג רשפא םיחותפ תורכמ םוקישב :תוביבס

.תושיגרב ,הפי הז תא השענ ףונב ברעתהל ץלאינ םא :רוזמ

םע םייחו הדובע םיעיפשמ הדימ וזיאב .הרומכו גולואיגכ ךתוא לואשל יל ןת :תוביבס
יחווט ,הימודה ,ללחה ,ןמזה ידמימ חכונל תודדמיהה ?ךלש םיכרעה תכרעמ לע ףושח עלסמ
.רואה תונש

םיקיקלח תוליהק םה - םע ,רוביצ ,דיחי הבש ,תוילסרבינוא ךכב ךל תרווחתמ הדימ וזיאב
תפחסנ הנניאש ,הלולצ תויפשל תאזה תורווחתהה האיבמ הדימ וזיאב .תוקתרמ ,תופלוח
תחפשמ תא הפידעמו - 'םימלועל' ',חצנ ריע' ',םייוגל רוא' ',רחבנ םע' ומכ תורהצהב
- - ?ישונא-לכה תא ,םייקה לכ תא ,המדאה

רמשל שקבתמ ,לשמל ,היה - - לכה תישאר אוה םמודה ירהש .ןוכנ הז םוקמ הזיאב :רוזמ
םייגולואיג םיליג תלבט ודיצב דימצהלו ,םיטינומא טילבת ובו ,ינורוט ףושחמ םילשורי זכרמב
.תיללכה הירוטסיהב ונמוקימ לש הנוכנ הביטקפסרפ לבקל ידכ

- - העיגרו הוונע תצק שוכרנ ילוא


.1915 ',תושביה תדידנ' תרות ינבא .ינמרג יאקיסיפ ואיג - ( 1930-1880 ) רנגו דרפלא ( 1 )