sicha18.gif
( 32 ’סמ 'תוביבס' ךותמ )

דקמתמ.ביבא-לת תטיסרבינואב עבט תרימש רקחל ןוכמהו היגולואיכראל ןוכמה שיא . :מ.ז
( 1 ) ’.םילויטו םיפונ - בגנה רה‘ רפסה תא הנורחאל ךרע .רבדמ ירקחמב רקיעב

?ותמורת יהמ ,םקוה יתמ ’,עבטה תרימש רקחל ןוכמה‘ תורטמ ןהמ :תוביבס

תמקהב ןכל םדוק םינש רשעכ ףתוש היהש ,יבהז ץומא ’פורפ ידי-לע םקוה הזה ןוכמה :לשמ
היה ותמקהב ןויערה 1968. תישארב ןוכמל יתפרטצה ינא 1954. ’,עבטה תנגהל הרבחה‘
ידי-לע - עבטה לש םיביכרמה תשקכ - הבחר דואמ םיאשונ תשקב םירקחמל תימדקא תרגסמ תתל
,היגולואוז ,הקינטוב ,היגולויב ,הימיכ - ותוחמתה םוחתב רקוח לכ ,םיאמדקא םירקוח
ףונ - םדא יסחי אשונב ,גולואיכרא-ףרגואיגכ ןוכמל ףריצ אוה יתוא .דועו היגולוקא
םדאה תוליעפ העיפשה המכ דעו ,תיגולוקא היגולואיכרא ;יונישו המאתה ,תולגתסה ,רבעב
ףתושמה .תונויצה ינושאר ןאכ ושגפ ותואש ףונה תומד לע תוירוטסיהה תופוקתה תצורמב
עבטה תרימשל תוימושיי תויחנהו תוצלמה םהיפ-לע חסנל המגמ איה תאזה םירקחמה תשקל
.םויכ

?הז םוחתב ךלש היגולואידיאה יהמ ,ךלש עבטה תרימש תסיפת יהמ :תוביבס

יגולואידיאה עקרה תא ,סיסבה תא גיצהל תונמדזה יל תנתונ איה יכ תאזה הלאשל חמש ינא :לשמ
,ןכאו.ךרדה ךרואל השבוגש היגולואידיא - יתוליעפ תונש תורשע ךשמב ימצעל יתשביגש
ןהו ’עבטה תנגהל הרבחה‘ ןה .יתועמשמ רסח ררוש ,תללוכ הסיפת לש וז הרזגב אקווד
ןניאו - תורעובה תוימוימויה תויעבה יפלאב ןלוככ ןבור תונותנ ’עבטה תורומש תושר‘
’...לארשי תנידמ‘ ומשש ךילהתה ירחא תבקועה ,תימניד ,תללוכ הסיפת לש השוביגל תונפתמ
תורגסמה ומקוהש זאמ תאזה הללכהה תמרב ךרענש דחא ףיקמ ינורקע ןויד וליפא רכוז ינניא
ףוסב ,תאזה האמה ףוסב - עבטה תנגה-תרימש לש םלועה תסיפת יהמ - ולאה ’תוקוריה‘
?הזה ףלאה
שגד ילדבה וא ,תופקשה ידוגינו תועד-יקוליח ועלגתי הזכ ינללוכ רוריבבש ימיטיגלו
תולוכי ...עיפשהל ידכ טוקנל שיש םיכרד לעו וניניעל תושחרתמה תועפות לע ,םיכרע לע
הזתניס ןכותמ שבגל ןתינ חותפו ידוסי ןויד ידכ ךותש ,תונוש םלוע-תוסיפת תויהל טלחהב
.ימושיי טביה לש דצו םלוע-תסיפת לש דצ שי ילש היגולואידיאל.תמאותמ הלועפ ךרד לש
Nature רקיעב ,יברעמה םלועב עבטה תרימש ישנא .לארשי-ץראב עבטה תרימשב דקוממ ינא
,יטתסאה ,יכרעה-יתאה :םידומעה תעברא לע םהלש היגולואידיאה תא וססיב Conservation,
לארשי-ץראב .הלא םימוחתב טעמ אל בתכנו רבוד תונורחאה םינשה תורשעבו .ילכלכהו יעדמה
וניתודלות דומע .ןאכ ונלש הירוטסיהה- ישימח דומע לע עבטה תרימש תא ססבל םיבייח ונחנא
.תאזה ץראב
ןהיגוסל תופוליטנא לש ,םיאבצ לש םינוש םינימ תרימשל ימואלניב ךרע שי םא :המגוד
תויגולוקא תוכרעמ לש םיביכרכ ,םלועב םירחא תומוקמב וא ,הקירפאב ,ןוכיתה-חרזמב
...”ללח ךיתומב לע לארשי יבצה“ אוה יבצ - ןאכ ונרבעב ,וניתורוקמב ,ונלצא - ’וכו
םיהובג םירה“... אלא ,בשע לכוא םייח-לעב דוע קר אל אוה לעי ; ( 19 ,א ’,ב לאומש )
ירוצ“... ; ( 19 ,ה ,ילשמ ) ...”ןח תלעי“... ; ( 18 ,דק ,םיליהת ) ...”םילעיל
דועו ; ( 1 ,טל ,בויא ) ...”עלס ילעי“... ; ( 2 ,דכ ’,א לאומש ) ...”םילעיה
- - דועו
ירתאל ,ונלש יפואל ,תיתוהמ ונילא רושק ,לארשי-ץרא לש ףונה ,עבטה ,חמוצה ,יחה םלוע
םיררושמב ,םיאיבנב גופס עבטה .הירוטסיהה ךרואל ןאכ ונרציש תוברתל ,ןאכ ונלש םידירשה
תאזה ץראב ףונהו עבטה תרימשו .םירחואמה תורוקמב םאו ך”נתב םא - ונלש םימודקה
תוירבדמב ,ןאכ הרצונש תורצנל םג אלא ,ונל קר אלו .םעכ ונלש תוהזה שוביגל תינויח איה
.תיברעמה תוברתל תידוחיי תובישח שי הלאה םיפונל ...תרניכה ףוח לע ,ןותחתה לילגב ,הלאה
תובקע תא םישפחמ - םיריית תצובקב לקתנו ,יניס לא בגנה ךרד ,ןאכמ המורד דרוי ינא םא
...הדוהי רבדמ תא םירבועו ...הרות ןתמ ידה תא ...יניס רה תא םישפחמ ,לארשי-ינב
?ונמ תושפנ המכ ?יתמ ...יניסב לארשי-ינב ויה םאה ...ושי לש ויתובקע תא םישפחמ
לש יהשלכ תוחכונ ךא - בורל ’םייעדמ‘ םיחוכיו ולהנתיו םילהנתמ ,ולהנתה ךכ לע -
תורוקמ ...אמצה ...רבדמה יפונ ...תואדווב טעמכ תרבתסמ ,וניתובא-תובא ויהש ,םידוונ
תייווחב קלח קפס ילב ויה ...היצה ...ןומישיה יבחרמ ...רבדמה תואנ ...םיחולמה םימה
לארשי-ינב ילדנס וא ילגר תופכ תובקע תא םא .הריפסה ינפלש םינורחאה םיפלאב ,ונלש שוביגה
,םיקוצמה .ודדנ םהבש םיפונ םתואמ םיעטק רמשל בייח ינא - םויכ אוצמל לוכי יניא
םידדובתמו םיאנק ,םיאיבנ ,םידרומ וטלמנ םהילאש ,הדוהי-רבדמ לש תורעמהו םיקיקנה
קלח םהו ונרבע לש ינויח קלח םה .ילש תונויצה ןמ קל והז .ןאכ ונמויק תישאר זאמ
- םתוא סורהנ חותיפה בתכמ תפונתב ונחנא םאו ( טיאמ ) .ןאכ ונדיתע לש ינויח
.םעכ ןאכ ונתורצוויה לש יפונה עקרה תא םיקחומו םיחומ ונחנא
.לארשי-ץרא יפונב ’השעת לא’ו ’השע’ה תא ביתכמ תאזה היגולואידיאה לש יעוציבה ,ישעמה דצה
:שי - םיפונ לש ןווגמב הרישע איה הנטוק תורמלש ,וז הריעז ץראב
;הלש תונושה ףונה תודיחי תא תופמלו תוהזל .א
,יגולונכט-םורט ףונ ,ןיידע דרש ,רמשנ ובש ,ץרא תסיפ ,רוזא ףונ תדיחי לכב ןמסלו רתאל .ב
;יגולונכט-רפ
.ולאה ףונה תודיחי תא רמשל .ג
םיפונ םג ונשגפ ,ןורמושו הדוהיל ונעגהשכ ’,םימיה תשש‘ תמחלמ רחאל דימ - השחמהל
,תונרגה ,רהה תואלקח תוגרדמ ,תוראבה ,ןבא יתב ירפכ :םייגולונכט-רפ םייח-חרואו
הזנורבה תפוקתל םיבשוימ םיפונ ריזחהל עיצמ ינניא .דועו רבדמה רפסב םירדעה תייער
.תיגולונכט-םדקה םתומדב םיבשוימ וא םייעבט ףונ יעטק ןנכותמ חרואב רמשל ןכ לבא - םהלש
ינא םירוזא םתוא תא .הדוהי רבדמבו םילשורי ירהב ,יניסב ףונ ירקס המכב תאז יתישע
- ףונ תורומשכ רמשל עיצמ
הדימב-םישיבכ .יגולונכטה ךפהמה ינפלש םדאו ףונ םויק ירוזא אלא ,עבט תורומש אל
.ילאטוט רועיי אלו ,ילאטוט יוניב אל .אל - ילאטוט יוניש ךא ,ןכ - למשחו תרושקת .ןכ -
רופלב רעי תא ,השנמ תומר תא ’תמייקה-ןרקה‘ הרעיי הבש רועייה תטיש :רגסומ רמאמב ןאכ
יוסיכ ,ףונה לש ףיצר יוסיכ - דועו ריתי רוזא תא ,םילשורי רודזורפ תא ,רגינג דיל
עלסמה ינפ תא ויתחת רבוקה ,יעבטה חמוצה תא ויתחתמ דיחכמה ,םילשורי-ןרוא יצעב דיחא
...רבעמ ןיא דע תינצוק-הדיק יחיש ידי-לע ולוכ םטאנה ,תיעבטה םיליבשה תכרעמ תא ,יעבטה
ילאטוט ףונ יוניש והז - םייתורירש םיירטמואיג דא יווק םע ,םדאו םייח-ילעב קיחרמה
.ץראב ףונה ירוזא לכ לש דוחייהו ינושה תא ונידי ומב הקיחמ יהוז .ללוש ינא ותואש

:ןורחאה ויתסב בתוכ התא :תוביבס
תישארב יפונב - תירבדמ הרומש לש הדוחיי “
לכ טעמכ שיגרמ ,רבדמב לויט וא הייהש תעב לייטמה תא תפפואה תדחוימ השגרה יכ המוד
.תורדגהב ךבתסנ אלו ’רבדמ תייווח‘ םשב תאז השגרה ,אופא ,הנכנ .הרידגהל לק אל ךא .דחא
יפונ‘ לכל לעמו ,תמיוסמ תודידב ,םדא ישעממו ’היצזיליביצ’המ ,קותינ ידכ דע ,קוחיר
הדיקפת םע חכוותהל רשפא .רבדמה תייווח תא םירצויה םימרוגה ןמ קלח םה - ’תישארב
לע הרימשש ,ומיכסי םיבר יכ המדנ ךא ,תאזכ היווח תונקהל אוה תירבדמ עבט תרומש לש
תלעבו הלודג הרומש אוה ךכל ידוסי יאנת .םיירקיעה הידעימ דחא אוה ’תישארבה יפונ‘
םומינימ - רוציקב .בשומה םוחת לש םינמיסו םינממס לש הרידח רשפאה לככ ענמתש ,קמוע
רחאמ ךא ’,תישארב יפונ‘ לש םכרעל יביטקייבוא דדמ ןיא .םדאה לש תוברעתהו העיגפ
דדמבכ דחא לכ הב שמתשי .ןאכ םהל יתקקזנ ,רבדמה תייווח לש התמצוע לע םיעיפשמ םהש
םש השענה םעו תידומיל היווח םע התוא םינזאמ ךיאו םא טבלתיו ןומרה תרומשב ולייטב
( 2 ) ”.םויכ
- השגדהל תודוקנ המכ חסנל לכות םא

ןדבוא ,הממדהו תודידבה תשוחת יהוז ,תירבדמה היווחה תיצמת תא שיחמהל תוסנל םא :לשמ
יליבש תא ההזמה .ברוקמ וריכמש ימ לש ירבדמה חטשה תאירק התמועלו - ךרדהו ןוויכה
...ןוויכה תא ההזמ התא היפ-לעש ,תקחורמ הגספ שאר ...םימה תורוקמ לא ךרדב םייחה-ילעב
,םיעוגנ אל םירוזא רמשל יתרכה תמצוע לכב עיצמ ינא בגנב םג ...רז אל ךא ,חיחצ ףונ
.םדא לגר םהב הכרד אל טעמכש ,םיחתופמ אל

לש תוירבדמה תעוצר רפס םתויה איה הלאה ףושחה עלסמה יבחרמ לש ףסונ טביה :תוביבס
בטוק ןיבש ךורדה םיחתמה הדשב - - ולש תוירבדמה תואירה לש - ינופצה-רודכה-יצח
תואיר' בגנב רמשל ץמאמ ךות ,הרושמב חותיפ םיסרוג ונחנא - חותיפה בטוקל עבטה רומיש
ץראב ,םויכ ךתסיפת יהמ - הזה םיחתמה הדשב הנש 40-כ ןותנש ימכ - 'םע לש תוירבדמ
?טרפב בגנבו ,וז

( רהזי .ס ) יקסנלימס רהזי לש וירבדמ עטק אירקהל הצור ינא הבושתל אובמכ :לשמ
תעצה - הז אשונב ןויד 1962 תנשב המייק הדסוויה זאמ הנושארל רשא ,תסנכה תאילמב
':עבטה תורומשו םיימואלה םינגה קוח'
היינשהו ,ץראה ףונ רופיש - תחאה :תושיגה יתש ןיב לדבהב וקייד אל וז העצה יעיצמ"...
שארב האב וז .הרימש לע אוה שגדה ןאכו ,רופיש לע אוה שגדה ןאכ .ץראה ףונ תרימש -
תסיפב ררושה לקשמ-יוויש גיצהל האב וזו ,םייקה תא רחסמל ,רעייל ,ללכשל ,רפשל םרומ
'.תושומנ'ל םג םייח-תוכז ןתמו הרומת ול ןיאש םויקל הדרח ןאכמ .תחא הנטק םלוע
דעב ןעט רהזי .ס ...".ןח-אצמיש ידכ תוארהל ךירצ עבטה ךיא בוט םיעדוי ןאכמו
םיאב ( ילש םילמב ) הלא - 'םיימואל םינג' ןיבל 'עבט תורומש' ןיב תשרופמ הדרפה
רתוי וא תוחפ ,עבטה תא רמשל תוסנל ,עבטה תא תרשל תואב הלאו ,יונפה םדאה תא תרשל
ביתכמה ןושארה לכשומה לבא - 'עבט תורומש'ב םג רקבל םיצור ונתאמ םיבר .אוהש תומכ
תיתוהמ הדוקנב .הלש לבגומה האישנה רשוכ אוה 'הרומש'ל 'ימואל ןג' ןיב ינושה תא
יפ-לע ןומר שתכמ תרומש חותיפ לא וב יתסחייתה ( 3 ) .ילש ןורחאה רמאמב יתעגנ וז
.תישיאה יתסיפת
.השחמהל תחא המגוד קר איבאו .רתי-חותיפ עצוב ,םש יתנחבש תואמגודה ןמ המכב ,יתעדל
החונ לצ תניפלו םיתורישל ,הניל םוקמל םיקוקז ץראה זכרממ םיאבה םירקבמש ,רורב
תא םקמל אל אוה ילש ןושארה לכשומה .תילמינימ תוחונל םיקוקז םה . ( ...ץיקב )
.וילושב אלא עבט ךרע בלב אל ;הילושב אלא ,הרומשה יככותב הלאה הייהשהו תויחונה ירתא

?הגשמ אוה ,תונורחאה םינשב ןומרה חרזמ-ןופצב םקוהש ',תוראב' ןוינח םאה :תוביבס

,םירקבמה זכרמ תא ,הדעסמה תא ,םימרוזה םימה יתוריש תא םקמנ ואוב .ןכ שוריפב :לשמ
העיסנה תכשמנ ,וז הרומשב םויכ הרשכוהש תילמיטפואה םיכרדה תכרעמב !ןומר-הפצמב
הרוצב ימעט יפל ןנכותמ תוראב ןוינח ...דבלב תוקד 20-כ תוראב ןוינחל ןומר-הפצממ
תורוב ןוינח תאו !ןיטולחל רתוימ אוה הזככו - םיימוקמ םירמוחמ ורקיעב יונב ;התואנ
תפוקתמ םימה תורוב םע הרומשה ךות לא ותוא רידחמ אלו ףירח רה שיבכל דימצמ יתייה ץול
...הדוהי יכלמ

?בגנה-רה הדש ס"יבל דומצב ילוא ,ןומר-הפצמ ילוש לא ןוינחה תא דימצהל אל המל :תוביבס

ךותב תמקהש עגרמ .טאל והשמ רמואו .םייקה בושייה ילושבו ךותב תויהל ךירצ שגדה :לשמ
תרבוג ימצע יוטיב לש הפונתל םיסנכנ םה - חותיפ ףגא וא הקלחמ ,ןונגנמ ,תווצ תכרעמ
חטשב יזיפה עוציבה תפונת לא - רתויו רתוי תאזה הקימנידה ךות לא םיפחסנ םה .תכלוהו
ןוילימ אוה וז הנשל ילש חותיפה ביצקת םעא ...םהלש טדנמה ןמ רתויו רתוי םיגרוחו
...האבה ביצקתה תנשב יפנכ תא וצצקי תרחא !הנורחאה הרוגאה דע םתוא איצוא ינא ,ח"ש

דוע איבהל יל ןתו ...ןיטולחל הנוש הרטמל הדעונש תכרעמב םג הצואת חותיפה ספות ךכ
דרש ,ןוילע הנצינ לחנ הכאוב ,ןומר-הפצממ הברעמ-המורד ,שיבכה דיל ...תברוצ המגוד
תיטנלטא הלא ץע חמוצ ודילו ,תמח רוב - הדוהי יכלמ תפוקתמ ,חותפ ,םודק םימ רוב
רתוימ ןבא ןוראווצ ...ןבא לספס 'תושר'ה התנב ולש עזגה ביבס .םינש תואמ המכ ןב
הפוצה ,רווכמ הפצמ חותיפ איה וזל המוד המגודו !...הפ ונחנא הרהצה יהוז ...ןיטולחל
לכימו הללצה תכוס ,רטמ הבוגב הקעמ םש יונב ךרוצ םוש אלל .ינופצה הדוהי רבדמ ףונ לע
.קהבומ רתי-חותיפ והז ...הפשא
,רדוסמ ןוינחל בכר םע עיגמ התא .ןלוגה-תמר םורדב אלמג תרומשמ תיבויח המגוד ןתאו
לא לגרב דרוי התא ,קוצמה תפשמ ,ונממו - ןטק םירקבמ זכרמ ,ןונזמ ,םיתוריש ללוכה
ינב ועיגי ךיא :םינעוט זאו ...םירשנה לפמ לא וא ,םיאמורב לודגה דרמה לש הזה רתאה
שיבכ לש ופוסב דומצ בכר ןוינח .ליבק אל ץורית הז ?םיכנה ועיגי ךיא ?םשל 70-ה
.רתא ותוא לש ולוסיח אוה שיגר יכרע רתא לא ינורדמ השיג
תונשב םויכ םג ,םשל הלע - תיברעמה תוברתה שרע - הנותא לש סילופורקאב רקבל הכזש ימ
!תילגר - ןבא תפצורמ הבחר הכרדמב 90-,ה

...לבכרב אלו :תוביבס
רבעב םא .תוברת בוציע לש םוחתב םינדשכ .הזה אשונל הבורק הרזג לא עגרל עונל יל ןת
ךילהת םויכ םירבוע ונא ,תונווייתה לש - היצזינלה לש םיכילהת ונרבע ונלש ירוטסיהה
National Parks 'םיימואל םיקראפ תושר'ל תכפוה 'עבטה תורומש תושר' .היצזינקירמא לש
ףיקשמ התא ךיא - גולואיכראכ אלא ,עבט רמושכ אל ,ךתוא לאוש ינאו ... Authority
?הדצמ לש היצזינקירמאה לע

,יביסרגא רתי-חותיפ - 'היצזילארשי' אוה ןווכתמ התאש המל ןוכנה חנומה ,יתעדל :לשמ
- ילש דחפה הז - םירחא םיימואל םיכרע ינפ-לע תורייתמ הסנכהל הנוילע תומידק ןתמ
- תוסנכה קיתע ילכלכ באשמל תאזה הנטקה ץראה לש הירוטסיההו ףונה יכרע לש םתכיפה
.תיביסמ-תוריית-טלוק-חותיפ לש הביסנפוא ידי-לע ןאכ ונמויק לש יתוהמה ,יכרעה ףנעה תתירכ
ירוטסיהה-יכרעה 'ישימחה דומעה' לש ובל בל איה ( טיאמ ) ...הדצמ לא רוזחנו ( 4 )
המוח דוע ,רצבמ דוע קר אל ,יגולואיג טסרוה ,עלס קוצ דוע קר אל איה .םדוק יתחסינש
,םידומע תורתוכ םע ,וקסרפ םע ,ףרוח ןומרא םע ,םיחיוטמ םימ תורוב םע ,םילדגמ םע
הדצממ םימישרמ תוחפ אל םירתא ןוכיתה-םיה ןגאב יתיאר ...יתוכלמ ץחרמ-תיב םע
דחי-תודבאתה לש רתא .תוריח ןעמל םייח תברקה למסמה ,ישונא-ללכו ימואל רתא והז ...רתוי ףאו
הזה רתאה ...םירופס םימי ינפל ...תורופס תועש ינפל הרק הזש השוחתו ...תוריח ןעמל
,תיטירקה ,הגירחה הריוואה רומיש ךות ,םירקבמ ינומהל :להקל תידוחיי החיתפ בייח
חותיפ תא הננכת םיימואלה םינגה תושר'שכ ,תונושארה םישישה תונשב ...וב שחרתהש המ לש
היה לוכיש ימ לכ לא תונפל ,תנגרואמ אל הצובק ,וניסינ ( 5 ) ,הזה ימואלה רתאה
לודגה דרמה לש ופוס רתא לא הלפעהש ענכשל - הדצמ תגספ לא לבכרה תנקתה תא עונמל -
הזה רתאה תא ריאשנ ואוב .ישיא ןוצר חוכב ,יזיפ ץמאמב הרושק תויהל תבייח םיאמורב
...תאזה הנידמה לש המויק לע בושו בוש םחליהל דעונש ילארשיה רעונה ןעמל - עוגנ אל
אישנל בתכמ יתבתכ ...הללוסה ךרד ברעממ הלעיש - שחנה ליבשב תולעל לגוסמ אלש ימו
היהש ( 6 ) ,לודגה הדצמ רפוח ,ןידי לאגי 'פורפ לא יתוא הנפיהו םשרתהש ...הנידמה
יתרמא ?'...הנידמה אישנ תא תקעזה המל' ...סעכב יל ארק ןידי '.םינגה תושר'ל םג רושק
'...עומשל הצור אל 'םינגה תושר'' :ול
ץחול ינא .ינוציק תוחפ ינא ,רתוי הנותמ יתשיג .תוצובק טעמ אל םש ךירדמ ינא םויכ
לש השערהה תשחמהל - תיברעמה המוחה ירדחב תורזחושמ תוארטסילב ינבא ומישיש םהילע
...ךופש בלח הז .וטועימב ערה תא הדצמ תבכרב האור ינא םויכ ...תיאמורה הירליטראה
תוריית-תטלוק תפסונ היינב לכ וענמיו הנומתל וסנכיש 'תוקיתעה תושר' לע ץחול ינאו
...לחוז חותיפה ןכש ...יאמורה קיידה ריק ידי-לע םחתנש ,רתאה םוחתב

ונל ונל יכ ,תדלומ ץרא ונצרא הנבנ" - רומיש לומ חותיפ לש תומיעל בושל םא :תוביבס
המצע-םצע םה - הלוכ ץראה לומשחו הרובחת-שועית-ןוכיש-יוניב-ץראה ןיינב ..."וז ץרא
.תבשונ-אלה תישארבה ץראב העיגפ איה תינויצה המשגהה .ןויצ תביש לש ,תונויצה לש
?רוצעל ךירצ םאה
?עבטה ןעמל ,תויולגה ץוביק תא ,תונויצה תא רוצעל ךירצ םאה

םירפכ' אל םג ) םישדח םיבושיי דוע אל :אוה עיצמ ינאש ןונימה ( טיאמ ) :לשמ
רתוי לידגהל אל .תומוק-יבר לש תושרוח םימייקה םיבושייב תונבלו , ( '...םייגולוקא
.תיכנא אלא ,תיקפוא אל ,תיתוכיא - ןאכ תונויצה תא םישגהל .התוא היבגהל ,םילשורי תא
תוקבד ךותמ ,תושיחנב רמשלו ,םינוכיש לש רבדמל ךופהנ אלש ידכ ,ילאטוט יוניב אל
לכוי ,וחורבו ופוגב אירב ,לארשי םעש ידכ - רשפאה לככ תובחר ףונ תורומש ,הרטמב
...חצ ריווא ףואשל ןהילא תאצל

21.1.94 ,םילשורי


1992. 29, ’תוביבס’בו 1984; 12, ’תוביבס’ב ותא תוחיש הארו ( 1 )
1993. ,רבמטפס ’,עבטה תורומש תושר‘ ןועידיב ( 2 )
; ( םש ) ?'עבטה תורומשב רתי-חותיפ' ( 3 )
,יאמ 30, 'תוביבס' ,סוקרמ םחנמ / 'תירבה-תוצרא לש עבטה תורומשב רחא עסמ' :הארו
1993.
...הנשב םיריית ןוילימ 4-ל םויכ רתוח תורייתה דרשמ ( 4 )
.ל"כנמ - ןי - יאני בקעי ( 5 )
.ינשה ל"הצ ל"כטמר ( 6 )