sicha19.gif

אובמ .1
"םרוז לכה" יכ הבושתה התעשב רבכ הנתינ ?'לכה והמ' תיטארקוס-רפה הלאשה לע
.תעגל ינוצר הז "םרוז"ב . ( סוטילקריה)
רקחה '.םרוז'כ התנבהל 'בצמ'כ התנבה ןיב הכורד הענ ,תואיצמ לש ,הביבס לש הסיפת לכ
,םייוהיז ':תועפות' ',םיטקייבוא' ',םיבצמ' חתנל ויתוטישו וביט םצעמ הטונ יטילנאה
'.תוכרעמ'כ םחותינ ,םחותינ ,םייופימ ,םגוויס ,םנוימ
ותורצוויה ,תימוחת השיגב בורל ךכל םישגינ ,תויוחתפתה וא ,םיכילהת םירקוחה הלא
םיכילהת לש םבולישב עקשומ ילוש ץמאמ קר רשאכ ...לש הירוטסיהה ...לש היצולובאה ...לש
- - תללוכ ,תידמימ-עברא ,תימניד היווה ידכל הלא
םקרמכ ,םיכילהת לש גראמכ אלא ,תועפות לש גראמכ קר אל ,בבוסה תא ריאהל ןאכ הנווכה
- - םיכילהת
אלא ,תואיצמ ונניא אוה .המצעלשכ תומצע וא ,תושי ,תושממכ אל םיספות ונא 'ןמזה' תא
.םיהזמ ונחנאש תורומתה ,םיכילהתה - םייונישה - תועונתה תללכה אוה :יתרכה גשומ
- - רוטקו ,ץח ,ףטש ,םרוזכ ספתנ אוה
הרדס 'ךילהת'כ ןיבהל רשפא .תרחאל תחא 'תוהז'מ טסיה ',עבק'מ הגירח אוה 'יוניש'
- - םיינורכניס ,םיינאטלומיס םיכילהת לש חפנ 'הרומת'כ ןיבהלו ;םייוניש לש
Multi-Interdisciplinary. תימוחת-ניבו תימוחת-ברב הביבסה תא הרידגמ תיטסילוה הסיפת
הביבס ריכהל לכונ ,ךילהת אוה תכרעמב 'ביכר' לכשו ,ךילהת אוה 'םוחת' לכש םיכסנ םא
םיכילהת תכרעמכ - - םיכילהת ןיב ןילמוג-יסחיכ אלא ,םיביכר ןיב ןילמוג-יסחיכ קר אל
ןייפאל לכונ ,תיכילהתה הסיפתה םע תיתכרעמ-תיטילנאה השיגה תא בלשל הסננ םא - -
',תוכרעמ'כ םינחוב ונא הלש ךתח-תויחול רשא ,ןמזב תיפוסניא 'םיכילהת תמולא'כ הביבס
,אופא ,םה - הביבס ,ביכר ,טקייבוא ,םצע לכ .ןמזה-ריצ לע בצמ-תונומת לש הרדסכ וא
,תימניד-וריא ,תימניד-ואיג היווה איה תואיצמ לכ ;ךילהת לש םש איה תוהז לכ ;םיידמימ-עברא
Multi-processive, תיכילהת-ניבו תיכילהת-בר ,תימניד-ופורתנא ,תימניד-ויב ,תימניד-ורדיה
- - Inter-processive
;םיכילהת-םיביכר לש תומולא ,םימרז לש תוכרעמ ,םימרז לש תוזילנא עיצהל רשפא הז ןבומב
לש היכרריהכ הביבס סופתל רשפאש ךכ .ומצע ינפב םיכילהת תמוצ וניה 'ביכר' לכ רשאכ
ןוינק וא יבונ לעי קר אל ,עלס ינפ-לע תויזזח תבשומ קר אל - - םיכילהת תומולא
,אמור ,ידוהיה םעה ,ינרוט-ונריא חמוצ תרבח ,בא-תיב ,בוחרב לפנש שיא אלא ;תדבע-ןיע
תומולא םה - בלחה ליבש ,טקשה סונאיקואה ,הנוכיתה היסא ,סנוזמאה ןגא ,ברעמה תוברת
- - םיכילהת
,לש-המולאכ 'דיתעה' תא סופתל רשפא ,הווהה תיינש תאו רבעה תא םיספות ונא ךכש הדימ התואב
ויב-תוימניד ורדיה-תוימנידוריא-תוימניד ואיג :תומגמ ןיב םיימניד ןילמוג-יסחיכ תומגמ
תדמתמ תווהתה התא היווה אל - - וז תא וז תוללוחמה ,תוימנידופורתנא-תוימניד
- -

תוללוכל תויצמרופניאו תועפות לש חפנ ףוריצ ,תועדומ ,תיסיפ-וכיספ היווה איה 'הסיפת'
( טנאק ) המצעל-איהשכ תושממה ןיב דימת םייקה רעפל תונרעה תא םייקל שי .תמיוסמ
.תיביטמרופניא וא תירוסנס-תישוח ,ונידי-לע תוטלקנ ןהש יפכ היתואובב ןיבל
.גורחל לכונ אל ויתולובגל רבעמ ;ונלש הטילקה םורטקפס אוה תויצמרופניא/תועפותה ללכ

ןוכדע ,םיבושמ תטילק ךות ,הענה תואיצמה ךרד ןתרזעב טוונלו הדובע-תוחנה חסנל לכונ
( 1 ) .הדובע תוחנה ןתוא לש םיקסופ יתלב רופישו
- - תושממה תסיפת לש םיכלוהו םירפתשמ םיבוריק חתפל אוה ץמאמה
תועונתה לש ןורמתה בחרמ אוה .םהיניבש םיימנידה םוקימה יסחיו םיחפנה סלכאמ אוה 'ללח'ה
.ידמימ-תלתכ תיתרכה םקוממ אוה .תוירוטסיה - תויצולובא - םיעוריא - תויושחרתהה -
,יעיבר דמימכ םקוממ אוה ,המצעלשכ תושממ ונניא אוה .גשומ ,יתרכה רצומ אוה 'ןמז'ה
תורדסכ םיעוריאה ףצר תא םיכרוע ונא וכרואלש ,ךיפה יתלב ,ירוטקו ,ינוויכ ,יציח
.תולכתסה לש םינפוא םה 'ללח'ה ןהו 'ןמז'ה ןה .םיידמימ 4 עוריא-םרוג-עוריא-םרוג לש
תינמז/ללח איה הביבס לכ ,םיינמז/ללח םה ,ךילהת לכ ,תוחכונ לכ ,םצע לכ ,עוריא לכ
- -
,הדובע-תרדגה איה ,הפוצה לש ותרדגהב הנתומ הרטוקש ,תידמימ-עברא תושי איה 'הביבס'
'.ינאה' תא םג תללוכה
תויוברתו תורבח תונתשה םע םינתשמה ,םייתוברת ,םייתרבח םיגשומ םה 'ןמז'ה ןהו 'ללח'ה ןה
-
םוקימ יוניש איה העונת .והשלכ 'בצמ'מ ;והשלכ ןקתמ טסיה ',עבק'מ הגירח '?יוניש' והמ
תויטאטס '?בצמ' םייק םאה '?םוקמ' םייק םאה '?עבק' םייק םאה .םיוסמ 'יטאטס' ינפ-לע
תדוקנב' תוימנידה לש יתרכה עוביק ;יתרכה גשומ אוה 'בצמ' - - תויוריהמ תוהז איה
לש הרדסכ ( ןוסגרב ) יפרגוטמניס ןפואב תוימנידה תא םיספות ונא תיתרכה '.ןמז
- - תונתשמ הטרסה תויוריהמב ,בצמ-ימולצת
,םייתוכיא םייוניש תוהזל תיביטיאוטניא רשפאו ,םייתומכ םייוניש תמכל תיריפמא רשפא
םיכילהת לש חפנ 'הרומת'כ ןיבהלו 'ךילהת'כ םייוניש לש ףצר לילכהל רשפא - - םיכפהמ וא
ןדיע' - - תומלש תופוקת ךרואל תומלש תוביבס הווהמ רשא ,םיינמז-וב ,םיינטלומיס
תויוברת ,תורבח ,תושבי לש הדימ-ינקב הרומת תומולא לש ןויפא תויהל לוכי 'תורומת
- -
םישדחתמ םירעפ ( 2 ) ,תודיחאמ הגירח ,תדמתמ תוינגומובסיד ?תוימנידה רוקמ והמ
ףופצה ןמ ,לילדה לא זכורמה ןמ תומירז ףרה אלל םיללוחמה ,היגרנא תומר לש ףרה-אלל
'היצולובא' ןייפיא יפנלטרב .ולש הירפירפה לא הנירק רוקממ ,גזוממל חתורה ןמ ,שולקל
'םיכילהת לש לחנ'כ םזינאגרואה תאו תוינויצטומ 'הספדה תויועט' לש תכשוממ הרדסכ
( 3 )A Streem of Processes.
הריתחה ןיבל וניב תוררושה תוריתסכ ,ומצע ןויוושה לאידיא ךותב תוזונגה תוריתסה"
לכ תוינרדומה תורבחה ןמ תוללוש ,עבטה תוחוכ לע תיברמ תוטלתשהל וא ,יברמ רוצייל
ידי-לע ןהו ,הקינכטהו עדמה תומדקתה ידי-לע ןה ,ףרה-ילב תרערעתמה ;תוביצי לש תורשפא
ןותנ אוהשמ תוחפו ,םלועל-יערא וניה הלא תורבחב רדסה .םדאה-ינב לש קופיסה רסוח
( 4 ) ".ךילהת ומצעב וניה ,ךילהתב

םיכילהת תמולאכ הביבס .2
,ילאיר ןפואב גיצמה ,רחא וא יטמתמ ,יפרג הוותמ אוה 'לדומ' םא ,לדומ הז ןיא
התוגהנתה יבגל ברוקמ יוזיח רשפאמו יתומכ ןפואב הב לפטל רשפאמ ,תמיוסמ ’תכרעמ' ,יריפמא
תוביבס לש ,תויואיצמ לש יביטאיצוסא לומיס איה .הרופטמ איה 'םיכילהת תמולא' .תידיתעה
תימוחתניבו-ברכ הביבסה תייאר תא השיגדמ תיגולוקא-תיתכרעמ-תיטסילוהה הסיפתה םא - -
,הביבסה תייאר תא וז הרופטמ השיגדמ Components; םיביכר ןיב ןילמוג-יסחי גראמכו
An Inter-Processive םיכילהת ןיב םילמוג-יסחי גראמכ ,תיכילהתניבו-ברכ ,תובכרומה וא
יסיפ-וכיספ םרז וא ,וז המולאב העדות-ךילהת וניה ,עדומה ריכמה 'ינא'ה רשאכ - - Beam
- - הב
הרפסופורתנא ,הרפסויב ,הרפסומטא ,הרפסורדיה ,הרפסותיל :םיביכר 5-ל הביבס תצמתל רשפא
,יכילהת-יטניקה טביהב ,רשפאו '.תכרעמ' םיווהמ וא ,תידדה םיעיפשמ ,םייולת ,םירושקה -
םיעיפשמו םייולת ,םירושקה ,םייפורתנא-ויב-ומטא-ורדיה-ותיל םיכילהת 5-ל התוא תצמתל
- - ןמזה ריצ לע המידק הענה תיכילהתניב המולא םיווהמו ,תידדה
תולהומ ,תורדוח הלאה תוימנידה תויושיהשכ ,הדובע-םוחית ,ןבומכ ,אוה םיכילהתה םוחית
( ורדיה ) תוחל ;הרפסומטאב ( ותיל ) קבא :לשמל ;וז לע וז ,וז לא וז תורשמו
;הרפסומטאב
,םינבואמ ;הרפסויבב ( ורדיה ) םהינימל םילזונה ;הרפסותילב ( ורדיה ) םוהת-ימ
'.וכו 'וכו ,הרפסותילב ( ויב ) טפנ
םיליבומכ םקלח םירכינ המולאה תיזחבש ךכ ,תונוש תויוריהמב םישחרתמ םינוש םיכילהת
ןילמוגה-יסחיבש ךכ ,םתמצועבו םפקיהב הזמ הז םינוש םה - - םיהשמ וא םירגפמכ םקלחו
םינתומ וא םיטלשנ םירחאו ,ירטק ,יטננימוד ,טילשכ םיוסמ ךילהת םעפ ידמ רכינ םהיניבש
,רמול ןתינ - - ךילהתל ךילהתמ 'היצטור'ב תרבוע וז תויטננימוד רשאכ ,םיררגנ וא
,תויתביבסה םיכילהתה תומולא ךות לא רוחיאב ןנתסה 'ופורתנא'ה ךילהתש ,הז טביהב
עטק וא ,בלש לכב תוהזל רשפא הז טביהב - - הצואתב תמצעתמ ולש תויטננימודה יכו
- - יטננימודה Transformer יאנשה תא ,םיכילהת תמולא לש
עדימה תדיחי תליאש ידי-לע םיכילהת תומולא לש ןתונתשה תומיכל םינפוא ןוחבל עצומ
יאנשה רשאכ, Change Bits תדיחיל יוניש לכ קרפל ןויסינו היצמרופניאה תרותמ Bit
ותמוכי ,םיירפסותיל לשמל ,םייטיא יוניש יכילהתו הובג 'םיטיב' רפסמב תמוכי יטננימודה
- - ךומנ 'םיטיב' רפסמב
’םיטיב‘ רפסמב ’ופורתנא'ה תמוכי ( רלפוט ) ’ישילשה לגה' וא 'תורומתה תפוס' בלשב
תוריהמ תא םידדומ ונייהו 'יוניש-תבשבש' ךילהת לכ ינפ לומ ונבצה וליאכ .דאמ הובג
...הלש בוביסה
לש תרבוג תורבטצה - - 'תוילילש'ו 'תויבויח'ל יוניש-תודיחי גוויס םג לוקשל רשפא
- - םויאכ ההוזת תוילילש יוניש תודיחי
Surface Structures - 'קמוע ינבמ'ו 'חטשה ינפ ינבמ' םיגשומה תא יקסמוחמ ליאשהל רשפא

םילמוגה-יסחי תאו ,דחמ ךילהתו ךילהת לכ םתועצמאב ןוחבלו ( 5 ) Deep Structures, -ו
,דועית ,תומיכ ,יופימ ,יוהיזל תיריפמא ןתינה תועפותה גראמ תא .ךדיאמ ,םהיניבש
ינבמש קמועה יללוחמ תא ןחבאל תונויסנב אוה רגתאה '.חטש-ינפ-ינבמ'כ ןייפאל ןתינ
,םיריהמכ חטשה ינפ יכילהת תא ןייפאל תינושאר ןתינ .םהלש םייוטיבה םניה חטשה ינפ
.יוניש תודיחי-יטועמכ ,םייטיאכ קמועה יכילהת תאו ,יוניש תודיחי יריתעכ
.םיכילהת תמולא ףצר ךותמ ןמז-תויחול תפילש לש יתטיש ךילה עצומ תיטילנא השיג ךרוצל
תיתטיש תופלשנה ךתח-תונומתכ וא ;ןמזה ריצ לע תוכורעה בצמ-תוסורפכ ונחבי הלא תויחול
-ויב-ומטא-ורדיה-ותיל ) היביכר לע ':תכרעמ'כ חותינל תנתינ תאזכ בצמ-תיחול לכ .םוגיד ךרוצל
,היגרנא ) םכרד תורבועה המירז תורשרש גראמ לע וא ,םהיניבש ןילמוגה-יסחי גראמ לע ,(ופורתנא
'יטיב' תצופת תא תופמל עצומ הז חותינמ קלחכ - - ( 'וכו היצמרופניא ,עקרק ,םימ
הל תורחואמלו הל תומדוקל תחא ןמז-תיחולמ התונתשה תאו 'תכרעמ'ה יביכרב יונישה
ביכרב םיפופצ יוניש 'יטיב' ועיפוי בגנה-רהב תיטנזיבה הפוקתה לש בצמ-תיחולב :לשמל )
( ךכל יוטיבכ 'ופורתנא'ה ביכרב םיפופצ יוניש יטיבו ,החל תפוקתל תודעכ 'ומטא'ה
.
ןמז/ללח ךילהתכ תושי לכ םיהזמ ונא םאו ,ירוטקווכ 'ןמז'ה ןויפיא תא םדוק ונצמיא םא
תואלול תללוכה ,םירוטקו תמולא איה הביבס לכו ירוטקו אוה ךילהת לכש ירה ,ינוויכ
;הז לע הז ,הז תא הז םירשמו םינתמ ,םירדוח הלא םירוטקו תודש רשאכ ;בושמ-ירוטקו
לוקשכ תמרוז המולאהש ירה ,םתמצועבו םפקיהב ,םתוריהמב םינוש הלא םירוטקוו רחאמו
"The process as a pathway of change ( 6 ) - - טטור ירוטקו-ןיב ,ירוטקו-בר
through time”.
הדימ-הנקב ןהו ורקימ לש הדימ-הנקב ןה ליחהל רשפא םיכילהת תמולא לש הרופטמה תא
.יפוקסלטל דעו יפוקסורקימה ןמ לחה ורקמ לש


...Grasp rehension, - השיגו הפקשה ,הנבה ,הרכה ,הגשה ,הסיפת :םיגשומה ( 1 )
Perception, Comprehension,
תא הז םיפפוח - Consciousness, ...gnition, Out-look, Approach, Attitude ,
.המ תדימב הז
15. 'תוביבס'ב ,םיקצומ תמירז לע סכר באז םע החיש האר ( 2 )
1975. Perspective on General system Theory’ / L.V. Bertalanffy, ( 3 )
19969. ,ןורא ןומיר / 'היתובזכאו המדיקה' ( 4 )
1968 Language and Mind’ / Noam Chomsky ( 5 )
'Tools for thought’/ תא הב טטצמה 15, 'תוביבס'ב הואנ באז 'פורפ םע החיש הארו ( 6 )
1977 Waddington, C.H.