sicha2.gif
( 11 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

;ותביבסל ךינחה תפישחבש ךרעה לע ,ראשה ןיב ,םיססבתמ יתביבס ךוניחו הדש ךוניח :תוביבס
וניצר הלש םיטביה המכב .ותוישיא לש הכות ךותל רודחל ןתינ וז הפישחבש החנהה לע
םיספות םתא ךיא .וישכע ,בגנב ךכב קסועה טועימל םיכיישכ ,םכתא וז החישב תעגל תוסנל
?ירבדמ חטשב הכרדהה תא

יאשונל סחייתהל ךכ-רחא קרו חטשה םע ךירדמה שגפמ לע הליחת תונעל רחוב יתייה :דוד
רשקה .רבדמה ןמ תובהלתה ךותמ אלו תוישיא תוביסמ הדש ס"יבל יתעגה .היתוטישו הכרדה
ךילהתה .תמיוסמ תישפנ תוחיתפב ךרוצ שי וב בהאתהל ידכ .תויטיאב ,הגרדהב רצונ ותא
,והשמ ךב םינוב דבל וב אצמנ התאש םיבצמ .המינפ רתויו רתוי ותוא הווח התאש אוה
בהוא ינאש דיגהל לוכי ינא ,ןאכ רתויו הנש רחאל .תיתדה ךתסיפת תא וב בלשל רשפאש
וז הבהאב - - ןושאר טבממ הבהא וז ןיא ילצא .םימוחתה תבר תוידוחייה תא ,רבדמה תא
ותוא בהוא ינא .ץראב תואיצמה ןמ ,תרושקתה ילכמ שאר יוקינ .יטסיאוגא והשמ םג שי
תוסנתה ותא רשקב שי .לשמל ,ןוירוג-ןב תשרומל רשקב קר אלו ",בוט יל השוע" אוה יכ
.ךמצע לש ,דואמ תידוחיי

.ךתא ונממ תחקל ןתינש המ ןיבל וב אצמנל רבדמה השועש המ ןיב הלידבמ יתייה :היסא
תויושגרתה ןנשי וב העונת ידכ ךות .יתוא הניש אוהש יתבשח ןאכ םינושארה םישדוחב
םירבדש תחכונ ינא ,הביזע ינפל ,םויכ ךא .הרואכל תויתועמשמ ,תויעגר ,דואמ תוקומע
םה .היצזינרדומה םע םיוודבה שגפמ לע הנורחאל ונחחוש .םינתשמ םניא תמאב םייסיסב
תוישיא תויעב ןתוא ,ונומכ םה ותא םהלש שגפמבו ,םינש תואמ ,םינש ירבדמה חטשל םיפושח
- - םיעוגעג ןבומכ שיגרא ,ינש דצמו .תויתרבחו

ידוחייב תעגל םיסנמ ונחנא .ותא םויק-ודב אוה .ההזה תא רתוס ונניא ידוחייה :תוביבס
.ירבדמה בבוסה ןיבל ,הרקיעב תינוריע ,תינברוא תוברת ינבכ םיכינחה ןיב ,וניניב שגפמבש
הנניא המדאהש ןימאהל ונתוא השוע ךרכהש ,םעפ בתכ ,ןוסטימס טרבור ,דחא יתביבס ןמא
וירחאש ;חטשה םע תינושארה השיגפה תא םעפ אל ןייפאמש ',ירבדמ קוש'ב ןאכ ונעגנ .תמייק
םניאש םירבד וב םיווח אל םאה :הלאשה תדמוע ךא ';היצזילמרונ' ,תונתמתה תושחרתמ
?ול תוידוחיי ןהש תויווח ,רחא בבוסב טעמכ םיירשפא

?השלוחמ ,הנה םיאב םה עודמ .ריעמ החירב לאכ רבדמ םע השיגפל םיסחייתמ םישנא :הנרוא
תיסיפ תודדומתהב ,דבל תויהל תלוכי ךותמ ?רתוי קזח ,רחא והשמ ךותמ ילוא וא
;תישפנו
ץוחמ ,ץורמל ץוחמ לש בצמב ,תולגל ,סופתל ,ןיבהל ,טולקל ידכ אלא 'חצנל' ידכ אל
'.םמודה קירה' ךותב יוליג לש ךילהת ןימ .םיפיטח ירחא ףדרמל

ללוחמ רבדמה המו ?רבדמל םדא ךשמנ עודמ :םירבד ינשל סחייתהל ,יתעדל ,ךירצ :בקעי
.יתועמשמ רשק שי םהינש ןיב ?וב
תויהתה ,תולאשה ,תואדווה-יא ,הכישמ רוקמ הווהמ רבדמב 'רתסנהו יולגה'ש ,יל הארנ
'עיגתש' לככו .רתוי תעדל ,רתוי עיגהל ,רתוי תוארל ;הלא םימוצע םיבחרמל רבעמש
,ףוס םהל ןיאש ךילהתו הכישמ יהוז .תושדח תולאש ,םיפסונ םיבחרמ ךינפל וחתפיי ,רתוי
םדאשכ ,דואמ םירהבתמ ,םידדחתמ ףונ-םדא יסחי .קוחרמ וילא אבל םגו וב ןכושל םג
הלועה תאזה המצעה לומ ,הריציה ראפ לומ ,עבטה לומ "ינא"ה תפישח .םיבחרמה חכונל דמוע
ךמצע יבגל תויהת רתוי ,תולאש רתוי ,ךל הרוק והשמ .קפואל קפואמ האור התא .ונממ
;תישונאהו תיעבטה ךתביבס יבגלו

תרגסמב הנושארל בגנל יתעגה .בקעיו הנרוא ירבד ןיב הזתניס ילצא םה 'דעיו אצומ' :הרפע
קבחל ןוצרמ ,ץראה תבהא ךותמ .ןופצבש תיבה ןמ קתניהל ןוצר לכמ הקוחר ,תודמעומ הנחמ
תועובש רפסמ ךות ךא .הזה ףונה לא יסחיב םיטבל יל ויה הליחתב .המורד רתויו רתוי התוא
םויכש ידכ דע ךלוהו לדג 'קיז' ,הבהאה םג האב התיאו ,קוש אלל ,תורכה לש ךילהת לחה
ךא ,ותוא ההזמ ינניא ?יוניש יב ללוח ןאכ תויהל םאה .ןאכ תיבב רתוי השיגרמ ינא
ינאש תוקומעה תויווחה תא ,רוסמל ,ריבעהל ישוק ,קתנ לש גוס השח ינא ןופצב ירוקיבב
.דואמ תרחא ץראב םייח לש השוחת .ןאכ תרבוע

ותוכזבש ,ןושארה .רבדמה לא רשקבו סחיב תומדקתה ןמזה לכ השיגרמ ינא ,היסאל דוגינב :לט
,הנושארה םעפב ומכ קוש יתיווח אל םעפ ףא '.עגפנ'ש ןושארה אוה .שגרה אוה ,וילא םירשקנ
שדוג אוה ןאכ דחוימה .הזכ ףסונ קוש שפחל יתכשמה זאמ '.י התיכב ,ןטקה שתכמל לעמ
רתוי ,השק רתוי ,קזח רתוי אוה םייקש לכ אלא ,םיבחרמ ףונ קר אל .המצוע תובר תויווח
,רהוט תשגרה ךל ןתונש ',רצוא' והשזיא ךב רצונו ךלוה .םשונ לכה ,יח לכה ,עיתפמ
...הניפל רבעמ יל הכחמה תואיצמה ןמ ששח שי םימעפלו ;תואיצמהמ קותינ םימעפלו

לכותש לכו ,ומצע רבדה תא דיגהל לכות אל םלועלש ,אוהש הפיא בתוכ זוע סומע :תוביבס
?רצונו ךלוהש הז תא םילמב ףיקהל ילכות םאה .הקיתשה תא םילמב ףיקהל אוה

השיגפכ המצוע רידגהל רשפא .ךמצע םע שגפמה אוה המצעה לש האיש .רידגהל דואמ השק :לט
,ןאכ ,חרפ םע השיגפ לש תושגרתהה :לשמל .ךמצע םע השיגפ יהוז םצעב ךא ,ףונה םע
...יח אוה רשאכ וילא תישיאה הברקה תשוחת ...ריעזה דדומתמה

םיוסמ םוחתב קסועש ימ לכל .תועמשמה תא םילמ תודבאמ םהבש ,םיבצמ םג םנשי :היסא
.תונויער תויהל ,הפש תויהל תולדח םילמש ,םיבצמ שיו .הדש ךירדמל םג ,ולשמ הפש הנשי
ןיא לבא ',שגרמ' אוהש רורב .רבדמ ,הכרדה ;הפ יל הרוקש המ תא חתנל םילמ יל ןיא
השימח רחאל רוזחל רשפא '.םיבחרמ' הלמה תועמשמב החוטב ינניא .תאז ריבסהל םילמ יל
.ןכ המ תעדל אלו ,רדסב היה אל המ תעדלו ךרדומ לויט ימי

הנחמ'ב תופיצרב תולילו םימי רפסמ חטשל םיפשחנה םיכינחל הרוק םכתכרעהל המ :תוביבס
םיטלוק םיכינחהש המ ןיבל רבדמל ךסחי ןיב רשקה המ ?םכיניבו םניב הרוק המ ’?דדונ
?ונממ

?תרתוימ ינניא םאה ?שיגרהל םתוא ןווכל הכירצש איה ינא םאה ,איה היעבה :ימת

?תכרדומ הפישח לע ,ךתעדל ,רבדל רשפא םאה :תוביבס

,הנווכה וא ,הפישחה תארקל הנכה יהשוזיא הצוחנש ,ןכש יל הארנ ,תוקפסה תורמל :ימת
.תישגר םג אלא ,תיפרגואיג קר אל ,ךלוה אוה ןאל ;תישפנ םג אלא ,תיביטמרופניא קר אל
הדימב '?המכ-דע'ב איה תויתייעבה !תילילש היווח םג תויהל לוכי הידעלב רבדמה םע שגפמ
.תואמצעל ךינח ררחשל המכ דעו יתמ ?זומרל המלו עיבצהל המ לע ?םיאשונ ולאב ,הנוכנה
יתשקיב ובש עטק היה ,הנורחאל יתכרדהש הנחמב .דדונ הנחמב דחוימב תופירח הלא תויעב
םיטעמ אל רובע .תוקד 15-כ ךשמב ,טקשה םעו םמצע םע ,דבל תבשלו רזפתהל םיכינחה תא
הז לויטל םתשיג לכ תא הניש אוה םירחאלו .דואמ קזח קרפ הז היה ,יל ורמא ךכ ,םהמ
- - רבדמלו

תוברעתהה .ןוימטל תדרל לוכי לכה ,ברעתי אל םא .ךירדמה לש תוברעתה תויהל תבייח :הנרוא
,הכירדמכ ינאש ףידע .לכה סורהל הלוכי ךירדמה תוברעתה אלל הפישחה .וטועימב ערה איה
תויהל הכירצ היווחל ךרדב הכרדהה .ותוא 'ףורש'לו ותוא ףושחל רשאמ ,ךינח ברקאו ןווכא
לאו הפישחה לא םיברקמ דחיב םהינש .ישגר סיסב לע קר אלו ,היצמרופניאב םג הוולמ
.הילא ועיגיש הצור ינאש תושגרתהה
.רקוב-הדש - ןומר שתכמ אוה ונלצא חיכשה לולסמה .וב השק יכה בלשה הז דדונ הנחמ ליחתהל
(הכירדמכ אל ) דדונ הנחמל יתפרטצהשכ ךא .ירחא וכלי םיכינחהש יל רורב ,הכירדמ רותב
אחמה לש הלחתהה "?םירז םידלי םימי 5 ירחא וכלי םואתפ המ" םצעבש יתנבה ,
.יתיאו הצובקה םע דחיב תינבנ איהו ,הליזנ יד
הנחמב יכ ,רדוסמ רתוי הזכ הנחמ - רמול הצור ינא המ קוידב תעדוי ינא הליגר הכרדהב
המכ רובעכ םיכינחה י"ע ועמטויש תומיוסמ תויווח ןנשיו ,חטשה לע תכמוס םג ינא דדונ
לכ םתיא אצמנ התא .רתוי הלודג טולקל םהלש תונוכנה .ארונ אל דשהש וארישכ ,םימי
התא ,שיגר קיפסמ התא םא .והשמ השוע הז םישנאהמ לודג קלחל .ברעב הרודמב םג ,ןמזה
.תאז לצנל לוכי

?אישה והמ ?איש תארקל םינוב ךיא ?והשמה הז המ :תוביבס

רבד לע לואשל ידכ ךירחא םיפדור .תולאש לואשל םיליחתמ ןורחאה םויב םואתפ :הנרוא
תוארל םיליחתמ .וארש םירבד ןיב רשקל םיליחתמ םה לויטה ףוסב .םימי 3 ינפל ואר רבכש
.ןיבהלו
.עיגהל םיכירצ ונחנא וילאש אישה הזו ,םהל ריהבהל ךירדמה ליחתמ זא

?ףוסה תארקל קר תויהל לוכי הזכ רבד :תוביבס

ידכ דע םתוא הריכמ ינא ףוסה תארקל קר .וביגי םה ךיא םיעדוי דימת אל יכ :הנרוא
.אישה לא םתוא ליבוהל תנמ-לע 'םיינכט םיעצמאב' שמתשהל

.היעב שי ,רבדמה תא שיגרהל עדוי אלש ךירדמל .רבדמה תא בוהאל ךירצ בוט ךירדמ :דוד
וא ,ב"י ',ט ',ח ',ז :םיסחייתמ ליג הזיאל יולת ,הכרדהה תרוצ לע םירבדמ רשאכ
רבדמב דדונ לויט תלייטמה הצובק ,לשמל ,ךכ .ולשמ יפוא לויט לכל .רעונ תעונת
'.בוהצ' רוזא לא קורי רוזאמ םיאב םה .לודג רגתאה ןכלו השק הלחתהה - תוחתפתה שי
רבדמ לע תרחא םילכתסמ םיכינחה ןמ 99% .תוחתפתה האב וירחא ',קוש' שי הלחתהב דימת
רבדמ רמ ךל הדות" :הכינח לש קתפ ףירעמ ןיע דיל ונאצמ םויה .וירחאו דדונ לויט ינפל
תושעל ,רבדמה לש החמומה התא יכ ךירחא יבש םיכלוה םישנא ".יל תאבהש תויווחה לע
ןווכל דימת ךירצ ךירדמה - קותשל רוסא 'הרבח' ילויטב םג .ריבסהל ,רה לע ספטל ,הת
ריבסהל לוכי אל ךירדמ םא .םמצעב רבדמה תא ריכהל םילגוסמ אל םישנא .יטננימוד תויהלו
.הבוט הדובע השוע אל אוה ,שתכמ רצונ ךיא "שתכמ רציו רוח השע םיהולאש" בשוחש דליל
.ריש ול אירקהל ישילשה םויב קרו ,ותוא ררועל ךירצ הלחתהב
ךכ-רחא .ספאמ הלחתהה .הנשב ךירדמל תורקל לוכי ,םימי 5-ב דליל הרוקש המ - םוכיסל
יתלחתה - ןקיניצכ .רבדמל הבהא הפיסומ תפסונש העידי לכ .השגרההו עדיה ךכ-רחאו קושה
- - תוחתפתה וזו ,הנש רחאל םיריש בותכל

ךירדמה דיקפתש ,רמול רשפא ילסכודרפ ןפואב .חטש-ךינח-ךירדמ לש שלושמ םייק :בקעי
.רתי-תפישח ינפמ חרפה לע הניגמה הממחה אוה תמיוסמ הדימב ,רבדמה ינפמ ךינחה לע ןגהל

- ונייהד .ךינחה תא 'ףורשי' הז קושש ששח שיו רבדמה םע השיגפב ינושאר 'קוש' שי
.טאל-טאל רסמה תא ריבעהל ךירדמה לש ודיקפת ןאכ '.םמעשמהו שביה' רבדמה תא וילע סיאמי
ןווכלו יטננימוד תויהל בייח ךירדמה ןאכ .תיביטמרופניא איה הנגהה הלחתהבש תויהל לוכי
גפוס ךינחהו תמצמטצמו תכלוה הנגהה תמוח ןמזה םע .רבדמה תא ןיבהלו תוארל ךינחה תא
.ךירדמהמ תוחפו חטשה ןמ רתוי

ותטילק יבגל םיוסמ ךינחמ םתלביקש ,רסמ וא םיתותיא לע בושחל םילוכי םתא םאה :תוביבס
ןיב לדבה שי םאה .העקשהל רזחהה תא םתלביקש םתשגרה ובש עגר םכל היה םאה .רבדמה תא
,ובתכנו ורמאנש םירבדב לדבהה תא שיגרהל רשפא םאה ?םילמג לויט/דדונו ליגר רנימס
.ואטובש

רקובה יתיאר" :הכינח תבתוכ ובו בתכמ םילבקמ ,הנחמה רחאל םייעובש ,םימעפל :דוד
ףסונ טוטיצ ".בוש רבדמב רקבל אובל הצור ינא .הנושאר םעפ ילש תיבה לעש הנטנאה תא
".בוש ןאכל רוזחל הצור ינא לבא ,ןיצ שארל היילעב ךל הרטיקש תאז" :בתכממ

ךשמב הנבנו שבגתה רבדה - הנש ירחא קר רבדמה לא דחוימה סחיל יתעגהש תבשוח ינא :לט
'הניתנ'ב ליחתהל יל השק םימעפל ןכל .האבה הנשב םג תונביהל ךישמי חטבלו .תאזה הנשה
יל שי .ליחתהל הפיא תעדוי דימת אל ינא ,םימי 5 רחאל רמגייש תעדוי ינאש ,לויטב
םיכינח ןיבו הצובקל הצובקמ הנתשמש ,םיוסמ בלשב .ךינחל רתויש המכ תתל הבוחה ףאו תוכז
ןמזה טעמב .םתוא ןווכל קרו ברעתהל קיספהל ךירצ , ( בלש הזיאב תטבלתמ דימת ינאו )
תנווכמ ידמ רתוי 'הפיחד' אלל ,ותלוכי יפכו ומצע תוחוכב םירבדל עיגיש הצור ינא
.ידיצמ
הנושאר םעפ וז םימעפל .המצע םע הצובקה לש שגפמה אוה דדונ לויטב בושחו ףסונ רבד
אוה רבדמה .רפסה-תיב תרגסמל ץוחמ דחיב םישגפנ ( ריעהמ םה םא רקיעב ) םידליהש
.תימעפ-דח ילוא ,תיתרגש אל ךרדב תורכיהלו שוביגל הבוט אצומ תדוקנ

4 .וייחב םימי 4 קר בגנל עיגי ךינחש ןכתי ,םויכ תמייקה ךוניחה תכרעמב :תוביבס
תוכשמנה םדא ייחב תויווח ןנשיש םיעדוי ונחנא .הדש ס"יב לש תונמדזהה םה הלא םימי
תורצק 'תויווח תונבל' ןתינ םאה ,איה הלאשהו .תכל תקיחרמ וילע ןתעפשהו ,תוקד ,תוינש
?קמוע דמימ לש יוכיס תולעב ,דבלב םימי 4 תכשמנה הלילע לש טירסתב תוזעו

ךומסל אל ,תרמוא תאז '.ףלקל' אלא 'רופחל' ךירצ אל עגר ותואל עיגהל ידכ :הנרוא
תא 'ףלקל' אלא ",וספספ ילואו וב ועלק ילואש" ךינחה ךותל סנכיהל םיכרד שופיח לע
וילע תולעופ אל יכ ,ףלקתהל ךינחל םורגל ךרד אוה דדונ הנחמ .ותוא חותפלו ךינחה
.תוחסה וא תועפשה

.אישל המגוד ינת :תוביבס

:דדונ הנחמב יתארקש םיעטק ,המגודל :הנרוא
הלחה המדיקהש דע ,וילאמ ןבומכ םייארפה םירבדה וחקלנ המח תעיקשו תוחור ומכ"...
תא הארנ רשאכ ...ונל ךיישה רצומ קר וניניעב איה יכ המדאב םיללעתמ ונא ...םלסחל
ךרד םוש ןיא .הכרעהבו הבהאב הב שמתשהל ליחתנ ילוא ,םיכייש ונא הילא הרבחכ המדאה
תעכ ונתרבח ...ןכוממה םדאה לש וצחל תחת םייקתהלו ףיסוהל ,הז רודכ לע המדאל תרחא
הזכ יוניש גישהל ןתינ ילוא ...הדבאש תילכלכה התואירבב העוקש ...הרוחש הרמב הלוח
( דלופואיל ודלא ) ..." םייארפה םירבדה לש שדחמ הכרעה ידי-לע םיכרע לש
ךשוחה איבמ ,תופחוס תוחור לשו תדקוי שמש לש טהול םוי רחאל .רבדמב דרוי הליל"...
.םוחה ןמ קמוצמהו הוודה ףוגל החוור ויפנכב
עומשלו ששמל רשפא ומכ .עז אל רבד .םירהוז םיבכוכ םייולת שביהו לולצה ריוואל לעמ
יעושעשל אשד-ירכ אלו ,םיננע יפיעצ אלו ,םישחרמ םיצע ןיא ןאכ .תטלחומה הממדה תא
םיכלמ ) איבנה והילא לא 'ה רביד ובש ',הקד הממד לוק' ותוא יוצמ ןאכ .תולאו םילא
רדענה ,ןודיע וב ןיאו ךור וב ןיאש ,הז םמודו דוה ארונ םלועב ,ןאכ . ( 12 ,טי ',א
,ירא-ןבא ',בגנה' :ךותמ ) ..." חצנל קשונו םדאה בצינ ,םוקמו ןמז לש תולובג
( רומדת ,ןנש

ליעפמ התא .ןורטאית יאמב וא ןקחשב ךירדמה לבוג ובש ,ףסונ טביה ןאכ ונשי :תוביבס
החירז ,היווחה תעש תא ןווכמ ',םייתייווח םירתא'ב םיננכותמ םיבצמ רצוי ,םיעצמא
רפסמ וא 'טיטרמ' עטק אירקמ ',וכו תונורתב רוזאב חרי לילב העונת ,לשמל הגספ לע
תונכה תדימ יהמ .םיכינחה לש םכות ךותב היווח קיפהל ידכ םיעצמא רמזתמ התא ',הדגא'
?ךכבש

תליחתב יתרמאש הממ תעבונ איה .ליעפמ התאש םיעצמאלו רופיאל תחתמ תמייק תונכה :דוד
וכרדו ותועצמאבש אוה יוכיסהו ,הזה רבדמה םע ךלש ימינפה ,ישיאה רשקה ןמ ,החישה
- - עונכשה אובי