sicha20.gif
( 12 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

,תימרג ,החושק תויעלס יפושחמ םע ;עלסמ םע ,ךשוממ ,יטיא שגפמ םה ירבדמ רוזאב םייח
תכרעמ תורצוויה לש םיבחרמו םינמז לא תקחרתמה ,תאזה תוהמה לש םיבחרמ םע ;תממוד
.שמשה
לש םייקפוא רפס יפדכ ,ריגו ןוטרק תובכש ,תדבע תמרב ,ונלומ ההזמ יגולואיגה טביהה
םישימח-םיעבראכ ,ותיעקרק לע ועלתסנו וסחדנ ,םטיאל ודברהש ',סיטת' סונאיקוא יעקשמ
,ריג תובכש יפושחמ - ןומר ,הרצח ,הריתח ירמק ינפ-לע ההזמ ;ושי ינפל הנש ןוילימ
דע םינומש ,ןמונק דע ןונס ליגמ ,טעמכ-תובצינ דע תוטמוקמ ,תויוטנ ,רוצו טימולוד
;ונינפל הנש ינוילימ האמ
עלסמ יפושחמ ,תליא ץרפמל חרזממש םיסכרבו יניס-םורד יסכרב ,הברעה עקב ךרואל ההזמו
,יאקירפא-ירוסה רבשה - - רתוי םימודק ףאו ,הנש ןוילימ תואמ שש ןב יטינרג ,ישיבג ,ירבמקרפ
חלמה םי ,הברעה ,תליא ץרפמ עקב ,םודאה םיה ובו ,ענ ,ינוטקט לוסיפ לש מ"ק 6000
- - םרוזה יטאטסה .הנופצ ברע יאה-יצח תטלפ תסיחד - -
ינוילימ תורשעב ,םירטמ תואמ רה תורדש תוממורתה - - רועיש-אלל-תיטיא-תוימניד
,הרסה ,הקתעה ,הריבש ,טומיק ,הסיחד - - ,ץול ,םיניצ יקוצמ תוגיסנ - - הנש
תויטיאה ינפ-לע תוימניד תנאוס ףרוח תונופטישב - - תופוס קבא דע תוחחורתה ,ףויש
םיסחדנ ףחס תודבר יפד לא ;העקשה לא ;הילב תנועט תאשונ ,תרדרדמ ;תאזה תיעלסה
,קיתעת ,םירת ,סחדתש ;הזה םורקה תוטלפ לש תממודה העונתה םע שדחמ םיעלתסמ ,םטיאל
הפיחסה ינגא - - םהירחאש הלאבו ואוביש םינוילימה תואמב ,בוש ,םתוא עיקשתו ריסת
;הילבה תודרטסוטוא םה - שירע-לא ,ריתו ,הירוק ,ןויח ,ןראפ ,תורקנ ,ןיצ - םיצרועמה
יבחרמ ,תודמח ,תישארב ץרא תיווחב - - היפורתנאה לא תודורפ ימע תביש יעסמ םה
,תודדמיה שי ;ינורכ ורקימה ,יפוקסורקימה ונרועיש תורווחתה שי ,םירפומ יתלב ,םדא-רפ
םיקיקלחה תומוהת לש יפוקסורקימה יפוסניאל יפוקסלטה יפוסניאה ןיב םש-יא יחה ףרהה לש
,רוא-תונש ,רוא-תועש ,רוא-תוקד םיאודה תוירבדמל תכיישה תוהמ הלאה תוירבדמב שי - -
םוקי ליגמ ,םיקיקלח לש תוילסרבינוא תאזה תוהמב תרווחתמ .רבע לכל ,ןאכמ רוא-תורוד
ךותב םיקיקלח תויסולכוא ,םיקיקלח תויופיפצכ הב םיספתנ ',ונחנא'ה לכ ,התא - -
הלולצ תויפשל םג איבהל היושע ,תאזה תיטיאה הראהה ,תאזה תורווחתהה - - רועיש-ןיאה
קתרמ ,ףלוח ,להמנ ,חדינ ,םיקיקלח תויופיפצ ףטשב ,ומע תא ,ותליהק תא דיחי תסיפתב
ינוילימ תשמחב הטיאל תממורתמה רהה תרדש - - סוקיטנרביק ,סנייפאס ,סוטקרא אוה - -
,ןושלה תמי .הינפ לע תוירוטסיהירפ תונושאר תוישונא תומקר תעפוה .תונורחאה םינשה
ירודל' ',חצנה ריע' ',שדוקה ץרא' - - סובי ,םהירחא םינש יפלא תואמו הידובע לת
,םילמס ,תומרונ ,םיגשומ ,תוסיפת םה - 'םימלועל דוע קלוחת אל' ',רחבנ םע' ',תורוד
;הלאה בחרמ/ןמזה ידממ תא ווח אלש תוצובק וא םידיחי לש

,תיטסינאמוה ,החותפ םיכרע תכרעמב הריחבל ,הטיאל ,האיבמה ;תאזה תודדמיהה תא ווח אלש
ןוטלשל' ,היכרריה ,תונדא תלילשל ;ימעפ-דח ךרעכ ,םדא ,דיחי לכב הריחבל ;תינויווש
ןיב ,םיחכונה ןיב חיש-ברב ,תויגולאידב הריחבלו ;איהש תואנק לכ תלילשל ',ונתרחב
- - וז היינש תירישעב ןאכ םימייקה

ןיגב באז ר"ד םע החיש
.םילשורי ,יגולואיגה ןוכמב היגולואיג-ורדיהו תיתביבס היגולואיגל ףגאה להנמ .:ב.ז

יחרכה רשק ןיאש הנקסמל עיגהל ,ירעצל ,בייח ינא ,הירוטסיהב תוננובתה יפ-לע :ןיגב
תושונאה רחבת עדיה תורבטצה םעש ,תופצל היה ךירצ ,הזכ רשק היה ול .םיכרע ןיבל עדי ןיב
םיכרעה תא האור ,עדי-תוצצופתהל התכזש ,תאזה האמה וליאו ;םייבויח םיכרעב תאש רתיב
הבושתה ןאכ םג ,עלסמה רקחמ םירזגנ םיכרע ולא הלאשה יבגלש ךכ .םיסמרנו םילפשומ ולאה
,המסירפ וחומב תבצועמ רבכ ,תורגבל עיגמ םדאשכ .םהיניב יחרכה רשק ןיאש ,יתעדל ,איה
הלוכי ,תואיצמה לש רחא ןפ לכל ומכ ,עלסמל ,ןכלו .תואיצמה תא ותרכה תספות הכרד רשא
העפשהה תוהמו ןוויכ תא הנתמה איה המסירפה ךא ,וכרד לעו ויתובשחמ לע העפשה תויהל
תוביסנ ידי-לעו גפסש ךוניחה ידי-לע ,םייתשרותה וינותנ ידי-לע תעבקנ המצע איהו ,תאזה
.ולודיג
םירצוע רשא ,םירחא םנשיו ;אמצ דבלמ רבד םישח םניאו רבדמב םיבבותסמה םישנא םנשי
םישנאה ידי-לע רצונ ,ותוא ונרציש יפכ ,םזיאיתונומהש ןכתי .דוה-ארונה לומ םימעפנ
ףושח עלסמ לש תיבויח העפשהל המגוד תאז ירה ,ןוכנ הז םא .ינשה גוסה ינב תויווחהו
'רחבנה םעה' תסיפתל עיגמה ,יתוברת ףצר ךשמנ ןאכמו ,תינחור הריצי לע ירבדמ ףונו
והשלכ רשק שיש ןעוטש ימ .םיאיבנה יכרע ,םייטסינאמוה םיכרע םהש ',םייוגל רוא'ו
.רחש תרסח 'האוושה' ךרוע ',םינודאה םע' תואמסיס ןיבל הלא ןיב

?רקשה יאיבנ ןיבל תמאה יאיבנ ןיב הדרפהה וק רבוע הפיא :תוביבס

םיחטשב תמייק ןיע-תיארמו תוזחתה תנכס יכ ,תמאה יאיבנ תא דואמ קיסעה הז וק :ןיגב
םעה ןויער .עונכש ,ךוניח ,תישיא המגוד תויהל הרומא תוחילשה ךרד .םייחה לש םיבר
רוקמ .תוירחא תשוחת ךותמ תוחילש ומצע לע לטונה ,תוחילשל רחבנה םע לש אוה רחבנה
ןאכ םג ךא ',םתייה םידבע' תעדות אוה ,םירג יפלכ רקיעב ,ארקמב םזינמוהה לש ירקיע
,ינוע לש קרפ ווחש ,רוביצ וא םדא ונשי .םיכרעל רמ ישיא ןויסינ ןיב יחרכה רשק ןיא
ושע רשא תא ול םיללועמו םתלוזב םימקונ הזה לועה תקירפ רחאל רשאו ,יוכידו לוצינ
תועפותה תא שרשל ידכ םישועו ,תומוד תושק תויווח ורבעש ,רוביצ וא םישנא שיו .םהל
.ינשה גוסל םיכייש ונחנא .הלאה
ןוכמה :המגודל הנה ,תמיוסמ םיכרע תכרעמ תרזגנ עלסמה תעידימ םאה ,הלאשל בושנ םא
,םייגולואיגה-ןמזהו בחרמה ידממל םיעדומה ,םיגולואיג םישיש םידבוע וב ,יגולואיגה
תרכומה תינידמהו תיתרבחה תשקה לכ ינפ-לע תושורפה תודמעל םיעיגמ םה תאז העידימו
.ונרוביצב

םייגולואיג םיטביהב ;חווט-תוכורא תויזחתב הרושק יגולואיגה ןוכמב ךתוליעפ :תוביבס
ןייפאל לכות םאה .תיניערג היגרנא לוצינב םירושקה הלאכ םהבו ,םינוש םיטקייורפ לש
?התוא

םישדח םידממ גולואיגה ינפב םויכ םיחתופ תיגולונכטה תוחתפתההו יגולואיגה עדיה :ןיגב
ןימלו ותליהקל טרפה לש ותוירחא גשומ תבחרהל תונמדזה ןאכ תנמתסמ .םדאל תוסחייתה לש
הדעונש וז םג ,תיניערגה היגולונכטה ".םכיתובא םורעיש אל" דיתע יגשומב ,ישונאה
.םימוצע ןמז יחווטב ,דיתעה תורודב עוגפל הלולע ,םולש תורטמל
ףאו תורשע לש ןמז יחווטב ,דיתעב תיניערגה תוחיטבה תכרעהל םויכ תמרות היגולואיגה
רתות אל היפ-לעש ,ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספ הנשה המסרופ ב"הראב .הנש יפלא תואמ
תלוספב לופיטל הנימא תיגולונכט תלוכי חכות םרטב ,םיפסונ םייניערג םירוכ תמקה דוע
חוכה תנחת םזי תא בייחל הנורחאל עצוה לארשיב .םהירחא םיריתומ םהש תיביטקא-וידרה
הניה הלקת וב עראתש תורבתסההש ,ךכ לעפויו הנביי ןנכותמה רוכהש ,חיכוהל תיניערגה
0.00003-.ה הנטק
אוהש עדיב ,םהלש עלסמה תונוכת ןוחבאל ףסונב ,איה וז תכרעמב גולואיגה לש ותמורת
.תויניערג חוכ תונחת תמקהל םידעוימה ,םינוש םירתאב ימסייסה ןוכיסה תכרעהל קפסמ
ןוכיתה-חרזמה לש ימסייס-ינוטקטה רבעה תא דומלל לארשיב םיגולואיגה םיסנמ הז ךרוצל
תיתשתב םייופצה םיימסייס םיעוריאל תורבתסהה תא תוזחלו ,תונורחאה םינשה ינוילימב
רובקתש חיננ .תישונא תויחא לש ,ידיתע ,שדח דממ חתופ הזה אשונה .הלא תונחת ירתא
!".תיניערג תלוספ ,הנכס" :םירמואה םיטלש הלתתו הרובקה רתא תא רדגת ,תיביטקא-וידר תלוספ
תואדווה יהמ ?הנש ףלא םייתאמ וא ףלא םירשע דועב ןבות ונל תועודיה תופשה ןמ וזיא
תעינמל ,םירקי םיתעל םהש ,םינוש םיעצמאב טוקנל הבוחה ונילע תלטומ ?עיגי רסמהש
ימסייסה ןוכיסה תדימ .ידיתע ישונא ןימ ינב ןיבל הזה ןכוסמה רמוחה ןיב ירשפא עגמ לכ
.תיכרע השיג םג ףקשמ הב לופיטה םצע ךא ,תיגולואיג היעב איה יניערגה הרובקה רתא לש
הביחרהל ןתינ םויכש ירה ",רבעל חתפמה אוה הווהה"ש ,היגולואיגב הרמיאה תחוור םא
ונילע ,ונמצע לע םילטונ ונאש תוירחאה ךותמ ".דיתעל חתפמה םה הווההו רבעה" :רמולו
- - רעשל לכונ אל םתומד תאש ףא ,םיידיתע שונא ירוצי יפלכ הז חתפמב שמתשהל