sicha21.gif
( 32 'סמ 'תוביבס' ךותמ )

תונותיעה יסחי' :תרושקתב ישילש ראות 1992. ילוימ ,הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ . :פ.י
'.ןוטלשהו

?טרפב בגנבו ,ללכב ץראב םויכ םידקמתמ םתא ןהבש תורעובה תורזגה ןהמ :תוביבס

.תוכשמתמהו תורעובה תויתביבסה תויעבה ןמ םירזגנ 'הביבסה תוכיאל דרשמה' לש םידעיה :גלפ
הלא ללכמ תופרהל ילב ךא ,תופיחדהו הרמוחה תשוחת יפ-לע םיאשונה תויומידק תא ונמיס
םינשב יאדווב םהב קוסעיו ,הווהב םהב קוסעל ךישמי ( 1 ) ,רבעב ןהב קסע 'דרשמ'הש
.ץמאמה רקיע תא ןהב זכרלו תויטירקה תורזגה תא רתאל שי תואיצמה לש עטק לכב.תובורקה
הנידמה יבחרב .םינכוסמ םירמוח יאשונב לופיטל שדחמ תוכרעהב קוסענ הבורקה הנשב
םיענשמו םינסחאמ ,םישמתשמ ( 2 ) ,רתויב םיליער םירמוח םירציימה ,םילעפמ תואמ םיליעפ
תורמלו ,הלא תורבחו םילעפמ לע לטומש חוקיפה ףרח רשאכ ,םהלש דואמ תולודג תויומכ
םירקמ םישחרתמ ןיידע .תולקת תושחרתמ ןיידע ,רבעב ןהילע דקש 'דרשמ'הש העינמה תולועפ
תוכרעה רבעל םילעופ ונא . ( ס"מח ) םינכוסמ םירמוח םתוא לע הטילש ןדבוא לש
םירקמבו ,הרטשמה ,שאה יבכמ ,םודא דוד ןגמ :הלצההו תוחיטבה ימרוג לכ לש תמאותמ
.ל"הצ לש בוליש םג - םידבכ תונוסא לש
זכרל הנורחאל הנמתנ , ( הנורחאל דע ישאר א"גה ןיצק ) ידרו ןרהא ( .לימ ) ל"את
לש םיפטוש יוהיזו רותיא לע םידקפומ ונלש רוטינה יתוריש רשאכ .ונמעטמ אשונה תא
.םהל לעמו םהל תחתמ ,עקרקה ינפ לע הלאה םיעגפמה
שוגבו הרדח ,הפיח ירוזאב רקיעב - ירפסומטא רוטינ לש שדוחמ ךרעמ תמקה אוה ינש אשונ
םייק אל הז עגר דע ... ( גנידיר חוכה תנחת לע קר ןאכ רוטינ לעפוה הנורחאל ) ןד
...הנידמה תרקבמ ח"ודב םג 'זמרנ' הז רקח .בלושמ - יצרא - ריווא - רוטינ - ךרעמ
ילוטנ םיקלדב שומיש ,םימהזמ תוחפ םיקלדב שומישל הפיכא יעצמא תטיקנו דודיע ללוכ אוה
בגנב .תירפוג ילוטנ םיקלדב שומיש תוישעתבו ,בכרה ילכ תויסולכוא ידי-לע תרפוע
,לארשי תנידמ ילחנ םוקישב רכינ ץמאמ הנשה עיקשנ .בבוח תמרב טרפב םידקמתמ ונא
רוהיט תוליעפב ךישמנ ...רתוי טעמ יקנ םינינת לחנ .םיכפש ילחנל םלוכ טעמכ וכפהש
רפכ - וילא ןהיכפש תא תוטלופה תוימוקמה תויושרל תיביטמיטלוא העיבת שגות .ןוקריה
לחנב לפטנ .ןהיבויבב ץרחנ לופיט לפטל - דועו הילצרה ,ןורשה-תמר ,ןורשה-דוה ,אבס
.טרפל ךרוצ ןיא - 'ןושיקה לחנ תושר' םקות הנשה דוע .רדנסכלא

?תינוקרד הקיקח טוקנל םויכ םיבייח אל םאה :תוביבס

תוסנק ללוכ ,םירומח םיעצמא טוקנל ונילע ...םייניש תרסח ,האלמ הקיקח תמייק :גלפ
ורבע םרט ולש תויתביבסה תוגהנתהה תורוסמ ...לארשי םע לע התוא ףוכאל ידכ םידבכ
תירוביצה העדותה יוניש לש רעובה ,ףוחדה אשונב םיעגונ ונא .תשקבתמה הפוחדה הרומתה תא
.תירוביצה העדותב ךפהמ םע בולישב ,תיקוחה הפיכאה ינונקת לש סויג '.הביבסה תוכיא תנש' -
תכרעמה ללכ לש 1 'סמ רגתאכ הזה אשונה תא ביצה ,ונתא קודה םואיתב ,ךוניחה דרשמ
םימוסרפו תורבוח וקפוה .הלעמו םידליה ינגמ לחה ,ץראב רפסה-יתב לכב - תיכוניחה
,םירקיטס ,םירטסופ ,םיילוק-רוא םיגצימ ,תוכורעת - רבעב ונעדי אלש תויומכב הז אשונב
םיווקמ ונא .הפונתה אולמב ךשמיי 'ןויקינ ינמאנ' סויג עצבמ .דועו תוריש-רידשת
...לארשי-תנידמב תיב לכל דחא ןויקינ ןמאנ - ץראב 'ןויקינ ינמאנ' 250,000-ל הנשה םות דע עיגהל
תושר' ',עבטה תנגהל הרבחה' ',הפי לארשי-ץראל הצעומה' םע יברמ םואית ךות תאז לכ
,רתויב לודגה יתביבסה ךפהמה ילואו '.םיקורי' םיירוביצ םיפוג דועו 'עבטה תורומש
.תונמטמה אשונ אוה - הנשה 'דרשמ'ה ומצע לע לטנש ,רתויב ףיקמה

??... :תוביבס

,ץראה יבחר לכב תולבזמ 400 לש ןלוסיחו ןתריגס לע 6.6.93-ב הטילחה תאזה הלשממה :גלפ
שודיחה תא תישיא יתעצה !ןנכות לכ תא ונסחאיו וטלקיש ,תויצרא תונמטמ שולש לש ןתחיתפו
...הזה ינושלה

'?...ןומטמ' ןושלמ םאה :תוביבס

.הנורחאל הצמיא תירבעה ןושלל הימדקאהש :גלפ

?...ול עדומ רוק םולשבא םאה :תוביבס

רתא לש יוטיב ונל רסחו Dumps, הז תילגנאב תולבזמ ...אל ןיידע ( ךייחמ ) :גלפ
תונמטמ יתש לע .תאזה ץראה ףונמ קוחמל םיצור ונחנא תולבזמה תא .ןוכנ לפוטמה תלוספ
.בורקב זרכמ תאצל ךלוה , ( הלוכ ץראל תוננכותמה שולש ךותמ ) תויצרא

?הפיא :תוביבס

םע - ןדריה קמעב ,רשג ץוביק דיל הילטב היינשהו ,ינופצה בגנב םיאדודב תחאה :גלפ
,יוסיכו חוטיש ,הכיפש לש לולכמו םוהתה ימ לא לוחלח עונמל ידכ ,תיתחתב םוטיא תבכש
.ונלש לודגה יתנשה ךלהמה הז .ןהלש ריוואה םוהיז תאו ןהלש יפונה עגפמה תא רעזמיש
תויצראה תונמטמה תא ענשנ םייתנש ךות .הנשה רבכ ולסוחי תוירוזאו תוימוקמ תולבזמ 70
.לארשי תנידמ תותפשא חפנמ 80%

?ףונ ילכירדא םע בלושמ הזה ךלהמה םאה :תוביבס

םורד קראפ לש יפונה ןונכתב קראפל ךופהל הנווכה תיקנעה הייריח תלבזמ תא .ןכ :גלפ
.ביבא-לת

...םיפחש יננע הטוע ...ביבא-לת לש סילופורקאה :תוביבס

םוקישל ןרק' םקות .םיקראפ ובצועיש וא יוניב עצובי תוסוכמה תולבזמה ינפ-לע :גלפ
'.לארשי יעקרקמ להנימ' תרגסמב רבכ תמייקה ',תובצחמ םוקישל ןרק'ל ליבקמב ',תולבזמ
,יברעמה םלועב לבוקמכ .תלוספה רוזחימ עצבמ אוה תולבזמה לוסיח עבטמ לש ינשה ודיצ
תונורתפ ןתמ אוה םויה קובקבה ראווצ .יתביבסו ינוכסח ,ןוכנ ךלהמ ךכב םיאור ונא
םיגימצה ,תיכוכזה ,ריינה ,קיטסלפה ודרפוי רשאכ ,תניוממה תלוספה תוסמ לש רזוח-שומישל
ןיידע ונל ןיא - ?הלאה םירזחוממה םלגה ירמוח ושמשי המל - טלפה לש םירחאה םיביכרהו
.תאזה היעבל האלמ הבושת

?הזע לבחו ןורמוש ,הדוהיל םג םיסנכנ םתא 'הביבסה תוכיא תנש' ךלהמב םאה :תוביבס

'תואירב ט"מק' ךותב הדיחיל ןותנ היה 1967 זאמ 'םיחטש'ב הביבסה תוכיאב לופיטה :גלפ
הדיחי .םש 'הביבסה תוכיאל ט"מק' םקוה ,םישדוח רפסמ ינפל ,הנשה קר .יאבצה לשממה לש
הביבסה תוכיא יאשונב - ןורמושה ברעמבש לאיראמ תלעופ ונלש דרשמה םעטמ הביבסה תוכיאל
תומרגנה תויתביבס תועיגפל תועדומה .עונצ ףקיהב - ש"ויב םיידוהיה םיבושייה לש
םוהתה ימ םוהיז לכ םדוקו .תונורחאה םינשב תרבוג ,לארשי-תנידמ לע תועיפשמו 'םיחטש'ב
תורבדיהה עיגת רשאכש דואמ הווקמ ינא .הברעמ רקיעב םימרוזה ,בויבה יכפש ידי-לע
םיאשונב םואיתל םג ןתא עיגנ ,םיפתושמ םיטקייורפו טרופמ םושיי יבלשל םיניתשלפה םע
.הלא

ידרשמ םע הלועפ-יפותישל יוכיס ,םיימואל-ברהו-ודה מ"ומה יכילהתב ,ןמתסמ םאה :תוביבס
ינוכית-חרזמ סרטניאכ - םולשה תחימצ ךילהת ידכ ךות - ןוכיתה-חרזמה תונידמב הביבסה תוכיא
?ףתושמ

אשונב קסועה תווצה - ימואל-ברה ץורעה :םיליבקמ םיצורע ינש לע השורפ וזה הלאשה :גלפ
תוכיאבו םיטילפב ,הלכלכב ,םימה תורוקמב ,קשנ תרקב :ב םיקסועה םיתווצ השימחמ דחא אוה
ךילהתהש ,םיווקמ ונא .ןורחאב ליחתנ םא .יניתשלפ-ילארשיה ימואל-ודה ץורעהו ;הביבסה
,םירחאה םימוחתל לצפתהל לכוי רשא - טרופמ ינוחטב-יטילופ םכסהל איבי תונורקעה םכסהו
שועיתו חותיפ לש ךילהת םשגתהל ליחתי םא .הזע לבחבו ש"ויב הביבסה תוכיאל םהבו
וקל ברעממ הביבסה תוכיא לע םויאהו םש הביבסה תוכיא תייעב דימ ףרחות ',םיחטש'ב
הוולנה ,הזה טביהה תא בושו בוש םיריכזמ ינא ,הזה ןתמו-אשמב תופתתשה ידכ ךות .קוריה
םיטרדנטס ליחהל םיעבות ונא .וב תברועמה תיפוריאה היליהקה םע םישגפמב ללוכ ,חותיפ לכל
תייסולכואב ,םייחה-תמרב ,ןיסולכואה רפסמב היילע .הלאה שועיתה יכילהת לע םייברעמ
,הקצומה תלוספהו ריוואה םוהיז ,ןיכפשה תטילפ תא ושלשיו וליפכי - שועיתבו בכרה ילכ
.םנברוק היהנ תירפסומטאו תיפרגופוט ונחנאש

...טאל םילחוז םיינוכית-חרזמ העונת יקקפ :תוביבס

יריחממ דחא היהי הז ...הזה דמימל סחייתמ 'לארשי הצוח' - 6 שיבכ לש טקייורפה :גלפ
ףסאמב ןיתממ הביבסה-תוכיא יאשונב םיניתשלפה םע ישעמה הלועפה ףותיש ...םולשה
עובש ינפל ...בכרומהו יטיאה ,השקה ,יטילופה מ"ומה ותוא ליבומש ,ללוכה ךילהתה לש
Environmental - הימונוטואה תרגסמב דקפתל רומאש ',הביבסה תוכיאל להנימ' םיחטשב םקוה
םייתביבס םיאשונב םייתנשכ רבכ ותא ןד ינאש ,קאחסי דא'ג לש ותושארב, Protection Agency
.םיליבקמ

...ולש ןופאלפ 'סמ ךל שי :תוביבס

לומ ,הנושארל תיבמופ ונעפוה ןמזמ אל ...ןופלט ול שי לבא ,אל ( ךייחמ ) :גלפ
וצמואיש ,איה ונלש הווקתה .ידיתע הלועפ ףותיש לש המגמ לע תפתושמ העדוהב ,תרושקתה
';וכו הז אשונב תוימואלניבה תונמאה ,הביבסה-תוכיא רומיש לש םייברעמ םיטרדנטס םלצא
.םהלש ףתושמ קושימל ךרד אצמנ - ונלש םיבאשמה טעמ לוצינב הז דגנכ הז תורחתהל םוקמבש

רקובה ...תונוש תויוריהמב תונושה תורזגב םדקתמ ןתמו אשמהש ,איה תומשרתהה :תוביבס
הביבסה-תוכיא לע מ"ומה לוכי םאה ...דסאל ןיתמהל ילבמ םח םולשל ןכומ ןייסוחש ועידוה
?הירוס םע הז תא םידקהל ןדרי םע

,העיצה ןדרי .ךרד תרבכ דחי רבכ ונדעצ הביבסה תוכיא אשונב ןדרי םע ןתמו-אשמב :ירפ
...המוחתב יתביבס ךוניחל ירוזא זכרמ םיקהל ,לשמל

?!... :תוביבס

הזה ןויערה תא הלעמ התייה אל - הירוסו םירצמ םע ומיקהל תנווכתמ התייה ול :גלפ
ןויער'... :התייה ונתבוגת .ימואל-ברה םורופב הרסמנ ךכ לע תיבמופ העדוהו .ונתא תוחישב
!...'ןוכיתה-חרזמב הביבסה תוכיא תנשכ 1994 לע זירכנ ואוב ,בוט
דגנ הנגהה טקייורפל הפתוש ןדרי .לוקוטורפב תאז ללכ הזה בשומה לש ינפיה ר"ויה
רדסה םכוס ריהקב ונשגפמב .תליא-הבקע ץרפמב ( ימלוג טפנ ) ןמש ימתכב םי םוהיז
.הביאונבו תליאב ,הבקעב :תונחת שולשמ אשונב לופיטה לש תמאותמ הלעפה לש

?ימואל-תלת טקייורפ :תוביבס

...ונילא םינפה םע רדגה לע תבשוי ...יביספ ףיקשמכ תדקפתמ תידועסה-ברע רשאכ :גלפ
.רורב אוה ףתושמה סרטניאה
‘Red-Dead’ - חלמה-םי - ףוס-םי תלעת ןויער תא ,םימה תורוקמ תדעווב התמזויב התלעה ןדרי
יאשונב טרופמ ןוידל םוי-רדס םתא ונמכיס ,ןוטגנישווב שגפמב ,הנורחאל .הברעה ךרואל
.םיפתושמ הביבס-תוכיא
בורקה רוזאה ןמ ןבור ,תונידמ 40-כ ןהב תופתתשמ - תוידדצ-ברה םולשה תוחישל רשא
.ונל
תחנה לש תורשפא יבגל רטק תוכיסנ יגיצנ םע הנורחאל ושגפנ היגרנא ה רשו ץוחה רש
ונמייק םיפוחה תוכיא רופיש תרגסמבש ,חוודלו ןאכ ףושחל לוכי ינא .ונילא זאג רוניצ
ץרפמה תמחלמ תובקעב םהלש םיפוחה יוקינ לע חווידש ,ןאמעו גיצנ םע תניינעמ תורבדיה
לולכיו הזה עצבמה בחרתי םא ...תופדצהו תויכנוקה ןווגמו םיה יבצ תויסולכוא תלצהל -
,יביטרפוא ןורתי קר אל ךכל היהי ,הקירפא-ןופצ תונידמו הירוס ,ןונבל יפוח תא םג
.רובדימב קבאמה אשונ תא םג ונילעה תוימואל-ברה תוחישה תרגסמב .תיטילופ המורת םג אלא
ימואלניב טקייורפ םיקהל ומצע לע לביק ימואלניבה קנבה 1992. ףוסב גאהב ותוא יתילעה
תא רתאלו רוקסל ,ונילא ללוכ ,רוזאה תונידמל םיחמומ תחלשמ רגיש אוה .הזה אשונב
תיביטרפוא העצהו םהלש ריינה גצוה ,ויקוטב היהש תוחישה בבסב .תאזה העפותה בצקו ףקיה
,תינוכית-חרזמ הלועפ-תדיחי םיקהל ...ןורחאה רבמבונב ריהקב ונשגפנשכ הגצוה םהלש
תיבמופ ועיבה תונידמ עבש .רובדימב קבאמב ךרוצ לש תורזג רוזאה ימוחתב רתאת רשא
העיתפה .ןיתשלפו ןאמעו ,רי'גלא ,סינוט ,םירצמ ,ןדרי ,לארשי :הזה ךלהמל ןתמכסה תא
...רי'גלא דחוימב

עיצהל ילוא יאדכ .תאזה תיזחב 'לארשיל תמייקה ןרקה' דחוימב הליעפ ונלצא :תוביבס
'...לאעמשיל תמייק ןרק' םיקהל

.ונלש ץועייו ב"הראו הפוריא תונידמ לש ןומימ אוה ןמתסמה םיאתמה בולישה :גלפ
תונידמ לש תונוכנ תרכינ - דעומ-ירצק םייפסכ םיחוור תוארל השק יתביבסה אשונבש תורמל
היהי ימואל-ברה םורופה לש אבה בבסבש ,הווקמ ינא .הלאה םיטקייורפב עייסל ברעמה
.ןוכיתה-חרזמה יכפשב ,םיכפשב ףתושמ לופיט לע ןויד

תויולג ץוביק - תונויצ בלשמ התא ךיא ?ךלש 'ןימאמ ינאה' והמ :גוליפאכ ילוא :תוביבס
?הביבס תוכיא םע - תוממש תחרפה -

לש תירוטסיהה תדלומב תוסנכתהב ,ןויצ תבישב דקמתה וכרד תישארב ינויצה לעפמה :גלפ
ירחאו ינפל - ץראה ןיינבב ,תדבוע תובשייתהב תמשגתמה ,תיגולואידיא העונת .הזה םעה
!'...םעל דמעממ' - רכינ ץמאמ ךות ,הנושאר תומידקב ינוחטב ץמאמ תעקשה ךות ,הנידמה םוק
.יתוברתהו ילכלכה ,יתרבחה ,יתדעה ךותיהה רוכב - ןוירוג-ןב הז תא רידגהש ומכ
הריחמל ,תויתביבסה היתואצותל הדרחהו תועדומה ונב ררועתהל הלחה םיוסמ רוחיאב קר
.תינויצה המשגהה לש ,יתביבסה
תימואלה העדותב ןורחאה רושעב רתויו רתוי הפוחד תומידק לבקמו ךלוה הביבסה תוכיא אשונ
םיבאשמ רתויו רתוי הנפיו הגרדהב גופי ימויקה ינוחטיבה חתמהש ,אוה יוכיסהו .ונלש
.ימואל-יתביבס ךוניח ללוכ - תאזה הרזגל
תוגהנתה לש םיסופד וחתפתי תובורקה םינשבש הווקמ ינאו ,לודג רגתא םג אוה םולשה ןדיע
חיטבתש וז איה וזה הביבסב תובשחתהה .אמייק-רב חותיפ לש ןורקיעה תא חיטבתש ,תיתביבס
'.תפומ תביבס' לש ץראל לארשי תא ךופהתש ;םייח תוכיא ,הביבס תוכיא תלעב הנידמ ונל

27.1.94 ,ביבא-לת


'הביבסה תוכיא תרימשל תורישה' ידי-לע לפוטמ הז םוחת היה 80-ה תונש ףוס דע ( 1 )
.םינפה דרשמב
תואשינה ינלטק לער תויקש יפלא-תואמ לע היזיבלטה החוויד תאזה החישה ינפל ברע ( 2 )
הפוסב ושלתנש ,תיתפרצ הניפס לש תולוכמ המכמ הפוריא יפוח לא ינופצה םיה ילג ידי-לע
...ועקבנו