sicha22.gif
( 32 'סמ 'תוביבס' ךותמ )

'.עבטה תורומש תושר' ל"כנמ . :פ.ד

?עבט תרימשב קסוע התא תיפרגויב יתממ :תוביבס

ס"יב לש ותמקה תישאר ידכ ךות 1963-,ב .ריעצ ליגב עבטה תרכהב קוסעל יתלחתה :ירפ
איגש באוי .םש תיקלח הדובע ,רבח יתייה ובש ,היכלמ ץוביק יל רשיא ,ןורימ רה הדש
וב רושק יתייה .וב רוגל רבע ןכמ רחאלו הדש ס"יב לש ותמקהב לפיט ,םירימאל זא הלע
לילגב לועפל 60-'ה תונש עצמאב הליחתהו המקוה 'עבטה תורומש תושר'שכ .ןושארה עגרה ןמ
דובעל יתלחתה 1967 תנשב .ןתזרכהב לופיטו עבט תורומשכ םיחטש רותיא ימצע לע יתלביק -
.הזה םויה דע - 'תושר'ב אלמ

תמחלמב שאה תקספה רחאל דימ 1967, ינויב 24-23ב דחי ונילע ,רכוז התאש יפכ :תוביבס
םיפרטצמ םע ',מ 2814 ',חיש-א לב'ג - ןומרחה איש לא - םיאולימ ר"יח תרייס - םימיה תשש
?הזה עוציבה ןמ ךב ראשנ ןורכיז הזיא ...לילגה עבצאמ ףונ ירחוש

תוארל .היכלמב רקוב לכ םק יתייה הלומש ,תגשומ יתלב הגספ התייה ןומרחה איש :ירפ
תא ...ךכל יתיכז ינאו .תומולח שממל םיכוז אל םדאה ינב בור ...תעגל אלו קוחרמ
םלוע ,רחא חמוצ םלוע יל חתפנ אוהה ינונבגה סכרה לעו ידי ףכ תא ומכ יתרכה לילגה
ךלהמ התא םואתפו ...םירפסמ וא ,םימוליצמ וא ,םירופיסמ קר זא דע יתרכהש ,רחא יח
לא ,קשמד תעקב לא ,ןונבלה סכר לא ,ןונבלה תעקב לא המישנה תרצוע תיפצתהו .םהיניב
...ןורימ רה ,היכלמ סכר ,הלוחה קמע ,הטמל ,הברעמ-המורדו ...םיזורדה רה

...קמר'גה :תוביבס

יחמצ תושודג ןוליינ תויקש יתפסא הדיריב ...הרידנ תוכז ,הרידנ היווח התייה וז :ירפ
...הלודג תושגרתה התייה ...תירבעה הטיסרבינואב ירהוז 'פורפ לא ףוחד יתילע ןתאו ןומרח

םכלש תורעובה תורזגה ןהמ ?לארשי תנידמב םויכ םכלש תורעובה תורזגה ןהמ :תוביבס
?בגנב

,יביסמ יוניב לש ץאומ ךילהת םויכ תרבוע לארשי תנידמ .תרעוב הניאש ןאכ הרזג ןיא :ירפ
םייאלקחה םיחטשה ...םיתורישו הישעת ירוזא תמקה ,םיפלחמ ,םיילולסמ-בר םישיבכ תלילש
הגיסנב ונחנא ,םלענו ךלוה ףוחה רושימ ףונ .םיהדמ בצקב םיקחמנו םיכלוה םיחותפהו
ןותמ הזה ךילהתה בגנב .םירמ תוברק ךות םשו הפ תודרוש תוריעז עבט תואיפ קרו ,תדמתמ
אבצה לש ותוחכונ ,תיסחי קוריו םושג רוזאב תויחלו רוגל םיצור םדאה ינב בור .רתוי
ןמו ץראה זכרממ קחרתהל ףאוש אל שועיתה .סולכאה תא םיטיאמ ולש םינומיאה תוליעפו
ץלאי ל"הצ םא .םיואמ אוה .םיבחרנ יד םיחותפ םיחטש ןיידע ודרש בגנבש ךכ .םילמנה
הז ךא - בגנה ינפ-לע םינומיאה תקעו ץחלה ולפכוי ,הזע לבחו ןורמוש ,הדוהימ תגסל
םיחמנו םיכלוה - אושנ אלל ץחלב םינותנ ולוכ ץראה ןופצו ףוחה רוזא .דיתע ןיידע
...וישכע

תושר'ל תכפוהו להק תטילקו חותיפב רתויו רתוי העיקשמ 'תושר'הש תונעט תועמשנ :תוביבס
?חותיפל רומיש ןיב ילמיטפואה ןוזיאה ,ךתסיפת יפל ,והמ ''.ב םיימואלה םינגה

'.עבט תורומש' רומישו הזרכה ,רותיא איה ,ונמקוה הנעמלש ,הרורבה ונלש הרטמה :ירפ
תוניהל ,ריכהל ,רקבל רוביצל רשפאל .םדאה ןעמל אלא ,םימש םשל השענ אל רומישה ךא
הרומשל םדא לש ותסינכ םצע ךא .םרוקמב ויהש יפכ טעמכ ורמשנש םיפונ םתוא תא בוהאלו
.תאזה השיגרה המקרב תעגופו הקיעמ - םיפלא תואמ ,םיפלא ,תואמ ,תורשע ,דיחי -
ץחל .םירקבמה רפסמ תלבגה איה ,תיסיסבה ,הנושארה :תומר המכב תירשפא ךכל הבושתה
לארשי םעו רחאמו .ןיטולחל םינוש - שפנ ןוילימ לש ץחל תמועל הנשב םישנא הרשע לש
היטרקומד יהוז ,תרחא המרב ...הזה שבכמה תחת תוירלופופה תורומשה תוקחשנ ,לייטל בהוא
סונמ ןיא '.םוחתל ץוחמ' יטלשו הסינכ ירוסיא תלבוס הנניא ,םירוסיא תלבוס הנניאש
ןכ - הניל :םיבתכומ תוגהנתה יסופדו העונת יביתנ לא עבטה ירחוש תוסמ תא ליבגהלמ
ינפ-לע אלו ןאכ - םיתוריש ;םיוסמ בכר ילכ רפסמ לעמ אלו ,םש אלו ןאכ - הינח ;םש אלו
עבטה תורומש ךותב חותיפה לש ודיקפת והז '.וכו ,ל"נכ תורודמ תקלדה .ולוכ בחרמה
יריית לשו לארשי ינומה לש רשפאה לככ תשגרומ-יתלב הלבגה .ןהב תוגהנתהה תרדסה -
חותיפב םימיזגמ ונאש הנעטה .עבטה רומיש לש ינויח ילכ אוה הזה חותיפה .ל"וח
תומוקמב החנמו רידסמ חותיפ עצוב 'עבטה תורומש תושר' םויק תונש 30-ב .תכחוגמ איה
תורירמה רקיעו ,תיפצת-יקוצמ תפש לע תוקעמ ,תומלוס ,םינמוסמ הכילה יליבש :םיבר
,תורומש ןתוא תקזחאש ,ןיבהל ךירצ .הסינכ ימד םהב םיבוג ונחנאש תורומש שיש ,ךכמ איה
םריחמ תאש םיעצמאו םיבר הדובע ימי הכירצמ ,ידג-ןיע דיל דוד לחנ תרומש לשמל ומכ
עבט תורומש 300-כ ךותמ .תורומש ןתוא תקזחא תולעב ךכ ףתתשמ רקבמה .תוסכל ונילע
םירקבמה יסמוע ...הלודג הקעזהו - הסינכ ימד 12-ב קר םיבוג ונא ,לארשי תנידמב
לש םתדחכה תעינמבו תקזחאב רתוי דוע עיקשהל ונתוא םיבייחמו תדמתמ היילעב םיאצמנ
ןיא' זירכהל וא ,תופסונ תורומש לא הסינכ ימד תובגלמ סונמ היהי אלו - עבט יכרע םתא
!'...הסינכ

לע עוסנל םינו רוטקרטה יבכור תא םילדשמה םכלש םירקיטסב הנורחאל ונחבה :תוביבס
?ךכ םאה .הזה ןאוסה ןופטישה תא לעתל ןויסינ ילוא - דבלב תונמוסמ רפע יכרד

תוכרעמל ,חטשה ינפל רומח קזנ םימרוגו םינחוט ,םירחאה 4x4 יבכרו םינורוטקרטה :ירפ
םורק תא ,קבאל חטשה ינפ תא םינחוטו םיקחוש םה .בגנב דוחייבו ,ףונל ,תויגולוקאה
,הליבגמ הקיקח םוזיי לש ץמאמב םויכ ונחנא ...ךכ-לכ עיגפה ,שיגרה ,קיקדה םייחה
,ריבסהל ,תועדומ רוציל םיסנמ ליבקמבו ,םירדגומ העונת יריצמ הגירח תרסוא דע ,הריבסמ
...לארשי-ץרא לש הינפ לע סוחל - יהשלכ תושיגר חתפל

לארשי תנידמב ץמאל ( 1 ) ,םינש 6 ינפל ורמאמב עיצה בונר'צ ןתיא 'פורפ :תוביבס
תרומש תא וב שיגדה אוה .ברעמה תונידמב החתופ רשא ',תירפס ויב הרומש' הרוצתה תא
הרומש'כ ולוכ בגנה-רה תא חתפל העצהל ךתבוגת יהמ - בגנב דקמתהל םא .ןורימ רה
םימייקה םיבושייה ,םיפסונ םיבושיי ומקוי אל הבש ',תימואל ףונ תרומש' וא 'תירפס ויב
היילעה ילג ידי-לע תופיפצב וסלכואי יברעמה בגנהו דרע-עבש-ראב תעקבש ;דבלב ורשעוי
,םיעדמ תויוליעפ שחורה ףונ ךרעכ בגנה-רה תא חתפל ;ועיגי םנמא םא ,םידיתעה
?םיירבדמ תונמאו ךוניח

ןושלב אלא ,ףסונ םילע ןוילימ קר אל הזוח םויכ תונויצהש םשרתמ ינא ,ירעצל :ירפ
שוגב 'תירפס ויב הרומש' יוסינ לש ומוציעב םיאצמנ ונחנא םויכ !...םינוילימ - םיבר
אבה .הז יצולח לדוממ ןויסינ םיפסוא ונא .בקעי-ןורכז - םענקי - הפיח :ולוכ למרכה
ישילשהו ;וילושבש םיבושייהו ןא'ג תיב ללוכ ,ןורימ ירה שוג אוה למרכה ירחא רותב
תנידמ תא ,תיתוהמ תא ...וישכע םתוא תחסינש יפכ םירבדה חורב ,בגנה-רה אוה רותב
הלוכ ןחטיתש ינפל ...הלוכ-לכ - תחא תירפס ויב הרומשכ בצעל שי תאזה הריעזה לארשי
...תויולגה ץוביק שבכמ ידי-לע

?עבט תרימשל םיט"מק הזע תעוצרבו ש"ויב םויכ םילעופ םאה :תוביבס

קלחכ ,עבטה-תרימשל הטמ-יניצק םהב לועפל ולחה םימיה תשש תמחלמ םות רחאל דימ :ירפ
םתוליעפ הדקמתה הזע תעוצרב .יניסב םגו ןלוגב םג זא ולעפש יפכ יאבצה לשממה ןמ
.יניס-ןופצבו הב ,םיפוחה ךרואל תותשר תשירפ ידי-לע םיוולש דיצ תעינמב תונושארה םינשב
םיגשיה וגשוה אל הזע תעוצרב ...שדחתה לטקהו תותשרה םשל ורזח יניס יוניפ רחאל
וחילצהש תונוידה טעמ תא ...תיפרגומדה תופיפצהו םיאנתה תרמוח בקע עבט תרימש לש םילודג
תורומש לע ונזרכהו ונרתיא ןורמושו הדוהיב ,התמועל ...ףיטק שוג יבשייתמ וסלכא רמשל
תודיחי לש אלא ,להק תוטלוק תורומש לש טעמכ ויה אל םש םילוקישה רשאכ ,תובר עבט
לשמל .םיימוקמו םילארשי ישי-לע שיואמ ןהב לפטמה תווצה .קשממבו יפואב תוידוחיי ףונ
יניתשלפ עבט תרימש חקפ הז היה ,םיריעצה םילייטמה ינש םש וחצרנ רשאכ ,טלק ידאו תרומשב
רבדמ לש וחטש בור לע תערתשמ תבחרנ הרומש .וחירי רוזאמ ןוחטיבה תוחוכ תא קיעזהש
,םחפ-לא-םואמ קוחר אל ,ןחיר-םוא רעי תרומש .םיקתעהה קוצמ דע - ינופצה הדוהי
לש ןבור .ונלש םייניתשלפ םיחקפ ידי-לע ןיטולחל טעמכ לפוטמ ,ןורמושה ברעמ-ןופצב
תורומש 35-כ - ש"וי חטשמ 7%-כ - רוביצה ידי-לע תורקובמ אלו תורכומ אל עבטה תורומש
.לודיגה-יתב ןווגמ לכ לש -

ומצמטציו ינוכית-חרזמה םולשה ךילהת שממתיו הדימב .רוד תונשכ המידק הפצנ םא :תוביבס
ןראפ ירושימ תניחט םצמטצתו ,ל"הצ לש ןוירשה ליח ללוכ - הירליטראהו ןוירשה תוליח
תודיחיל םיקוחשה שאה יחטש לש יגולוקא םוקיש ןכתי הדימ וזיאב ,הדבוע - ןויח - רוחיצ -
?תישארב ץרא יבחרמ לא הביש ןיעכ - ירבדמ ףונ

םיקוחש ,ריוואה ליח יחווטמכ םישמשמה םיחטש םתוא .תחא השקימ םניא הלאה שאה יחטש :ירפ
,תועורקהו תופורשה תודלשה לכ תא תונפל היהי ךירצ .המ-תדימב םוקישל םינתינו תוחפ הברה
םיבחרמ םתואב ךא .תוחפ םיעוצפ םש עקרקה ינפ ךא - הפילצהו הצצפהה תורטמ לכ תא
סל ירושימ םתוא - יניס יוניפ םע השלושו הלפכוה םתקיחשש ,ןוירשה לש קבאל םינוחט
...תוחפל ,םינש תואמ לש ךילהת היהי יגולוקא םוקיש םתוא םקשל - הדמח וא גר ץצחו
.בוש ילבל ודבא טעמכ םה יטויב ןבומב

הלועפ-יפותיש םג םינודינ ,ינוכית-חרזמ םולשל מ"ומה יכילהת תמולא תרגסמב ,םויכ םאה :תוביבס
?עבט תרימש לש

ריבעהל יתימא ץמאמ ונישע ,םירצמ םע םולשה רצוויהל לחה רשאכ 1978-9, םינשב :ירפ
ררבתהו .םיפיקע תורוניצב ןהו םירישי םיעגמב ןה - יניס לש עבטה תורומש תכרעמ תא םהל
.תילועפת אלו תיתקוח אל .הדוקנ .יהשלכ 'עבט תורומש תושר' םירצמב תמייק אלש ונל
תוסחייתהל ונממ הפצמ יברעמה םלועהש טלק תאדאס ךא .תכרעמה תא שירוהל ימל ונל היה אלש ךכ
תמילו הובגה רהל ,תליא ץרפמ יפוחל ונחנא ונסחייתה הבש הברה תויכרעה ...הזה אשונל
ךא .םירצמה לע המ-תדימב ועיפשהש ,ברעמב םינוש םימרוג ידי-לע הנחבוא ,ליוודרב
ךשמנ וניניבו םניב קתנה ...רבעשל שבוכה םע הז אשונב והשלכ עגמ םייקל ובריס םה
טא-טא רצוויהל וליחתי ,םידיגו רוע םורקי םולשה ךילהתו הדימב ...הז עגר דע זאמ
'...ןבאה תפוקתב' דוע עבטה תרימש אשונ אצמנ ביבס ברע תונידמ לכב ךא ,הלועפ-יפותיש
היליהקב אשונב תומדקתמה תחא איה לארשי '.וכו רוטינה ינייוול ,ללחה ןדיעב ונחנא רשאכ
.םישק םיצחלו םיישק ויה ,תויועט ונישע ,ונמצע לע תרוקיב הברה ונל שי .תימואלניבה
תמדקתמ הניה לארשיב עבטה רומיש תכרעמ לבא .ונחלצה אל םישגהל וניצרש םיבר םירבד
,עוציבה םצעו תרושקתה ,תיכוניחה תכרעמה ,רוביצה סחי ,תיתקוחה תיתשתה .רתויב
דמימב תכמות תימואלניבה תכרעמה רשאכ ךא '...תיב-ףלא'מ וישכע םיליחתמ ונינכש רשאכ
.ישממ ץמאמ ךכב עיקשהל םינכומ ונא ...הריהז תוימיטפואל םוקמ שי - תיביצקת םג ,הזה
םדוק ונרביד םא .הזה דמימה םג ינוכית-חרזמ רופישל יוכיס שי ךא ,םילוכסת ויהי
םי ,הדוהי רבדמ ...חלמה-םי-תפקוע-עבט-תרומשב רהרהמ ינא ,ןומרחה איש תייווח לע
בגנה-רהב םישתכמה תחפשמ ...ןונרא לחנו תוגורע לחנ ...תחא עבט תרומשכ ,באומו חלמה
ירה יפונ ...תקתרמ תיררה הסרפ תרומש ןיעכ ,תליא ץרפמ ןופצ תרומש ...יניס-ןופצבו
...םתיי ידאו ...םיפירטמה לוחה-ןבא

הברעה תא רתבי רשא ,חלמה םי - הבקע ץרפמ תלעת טקייורפ יבגל םכתדמע יהמ :תוביבס
?עבט תורומש ללוכ ,הכרוא לכל

.חלמה-םיל ףוס-םי ןיב תרשקמה הלעתה ןויערל תופירחב תדגנתמ 'עבטה תורומש תושר' :ירפ
ללכב דומעל ידכ ,שארמ םיחכומ תונורתי ןומה ךירצ הזכ לדוג-רדסב תישארב ירדס יוניש
,ונתעדל ,רבוע ונניאש ךכ ,םיחכומ תונורסח ידמ רתוי ףסה לע הלגמ ותניחב .תעד לוקישל
ןנוכל ןויערה תא עבט תורומשל ימלועה ןוגראה ךרד ףטפטל םיסנמ ונא .תוסחייתהה ףס תא
...תימלועה תוירבדמה תרוגח תפש לע ,תחא תיאקירפא-ןופצו תינוכית-חרזמ עבט תורומש תכרעמ
םינכומ ...וקדסנ רמאנ אמש וא ,תומוחה ןמ קלח ורבשנ ססוהמה םולשה ךילהת תליחת םע
םיתחתח ךרד יהוז ...ןואמיצ ןיעמ וליפא שגרומ ...םילוגע תונחלוש ביבס דחי תבשל
.םויק יוכיס תרסח איה ,דבלב לארשי תנידמב עבט תרימש .ןוכנה ןוויכב
27.1.94 ,ביבא-לת


1988. ,ראוני 20, 'תוביבס' / 'תוירפס ויב תורומש' ( 1 )