sicha23.gif

( 10 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

ךוניחל ןוכיתה ס"היבב עדמו רקחמ יגוחו הדש תואנדס זכרמ ,ךנחמ ,הרומ .ףרגואיג . :פ.ע
.רקוב-הדש תשרדמב ,יתביבס

התא םישנא םע תינחור תודידי ךות קר"
יתימאה רשקה תא ןיבהלו רודחל חילצמ
".ץראו םע ןיב
( גיווצ ןפטס )

בגנה - ינשהו ;רבדמכ בגנה - דחאה :םיירקיע םיריצ ינש ביבס הבסנ בגנל ונתוסחייתה
אוה בגנה םאה הלאשבו רבדמה לש תונושה תורדגהב קוסעל םוקמה הז ןיא .ץרא לבחכ
םש-יא .שביו ןוחש ,חיחצ רוזא אוה לארשי ץרא לש התיצחמש ,םכסומ ךא '.רבדמ' ןכא
,תידרופסו הלילד היחמצ לעב חטשל דבועמה חטשה הגרדהב הנתשמ ,עבש-ראבו תג-תירק ןיב
,םימירדמש לככ ךא ,ינווג-דח ,ןותמ ,ילג יפוא תלעב הליחת .תיתשתה תפשחנ טאל טאלו
תוידוחיי ףאו תומישרמ תועפות ןווגמ תרצויו המצועב תרקדזמ ,תיגולואיגה תיתשתה הפירחמ
דדחמ ,יתפוסה םייפואו םיעקשמה טועימו םייטויבה םיביכרמה טועימ .ימלוע הדימ-הנקב
.תישארב ץרא לש תרעוס הקימניד שיגדמו ובוציע יכילהת תא טשפמ ,ףונה יווק תא
המרד לע םידיעמ ,התנכשל תחא ףונ תדיחימ ,הבכשל הבכשמ ,עלסל עלסמ םיטלוב םירבעמ
תוגיסנו םישוביכ .םינש ינוילימ ךשמב רוזאב ולחש ,תויתביבס תוכופהת לש תכשמתמ
תיתשת ונב ,הבל יכפשו שעג ירה ,תוירבדמו םייפורט תורעי ,תורהנ ,תוציב ,השביו םי לש
.התסירהל הדמתהב תולעופה ,תושילגו תורדרד ,עלס תולופמ םע דחי ,תבכרומ תיגולואיג
םיטלובו בטיה ורמתשה םדאה תוליעפ ידירש םג .הבר תודחב תפשחנ תיתשתה קר אל ךא
תינבבוח ןיע םגו ,בגנב םיבר בושיי תומוקמ ןמזמ רבכ וליג םירקוחו םיעסונ .םתושממב
,םימודק בושיי ירתאו תוישונא תורבח תובקע ,קהובה ןוממישה עקר לע ,לקנב תוהזל הלוכי
,תיאלקח םייח תכסמ לש - הנש 4000 לש אלמ טעמכ ירוטסיהו יבחרמ ףצרל םירשקתמ רשא
.תינחלופו תיתוברת ,תירחסמ
.סלכואמ רוזאב שדח בושיי רשאמ הנוש חרואב תספתנ רבדמב השדח בושיי תדוקנ וננמזב םג
ראשנ 'ןונזפ'הו ריהמה שיבכה ןדיעב םג .תדחוימ תונרקס םירצוי ודודיבו וקוחיר
.רבדמ הוונ ירחא שופיחהמ והשמ ירבדמה חרואה רבועל
ינידמה 'ךפהמ'ה זאמ ,הנורחאל .הווקמה הפונתל הכז אלו םישימחה תונשב רצענ בגנה סולכא
םינוש םיפוג .הנורחא בחרמ תדותע בגנה לש ותויה תדבוע תופירח רתיב תררבתמ ,רוזאב
תורידת םיככחתמו םהיתוינכת תא וב םידקממ ',ףוחה וטג'מ וטלפנש םירחאו ,יניסמ וקחדנש
,תובשייתה ,ןוחטב ימרוג ןיב הפירח תושגנתה תריזל בגנה תא ךפוה הז רבד .הלאב הלא
.דועו חותיפ ,עבט רומיש
םידוונ ץראל תורוד ךשמב בגנה תא וכפה ,ןומישיהו תוחיחצה ,דודיבה ,קוחירה םנמא
ירבדמה טקשה ,ףונה תוזע ךא .םהינימל םישרופ וא םיינוהמת םיעסונ ,חרוא ירבוע ,םילד
ועיבטהש ,תוינחורו תוגיהנמ ,האובנ ,הנומא לש םייזיפטמ תוחוכ םג וחימצה ,החטבהה שרעו
.םעה תשרומ לע םמתוח
לארשי-ץרא לש תוימויק תויעבב תישממ תימדק תיזח םינמזה לכב היה בגנה - תאזל רבעמ
םלוסב ןוכנה ומוקמל רוזחל בגנה ךירצ םויכ םג .םיבושח םייתכלממ םירגתא תלעבו
,ליבומ טקייורפל ךופהלו ,םיבאשמהו תוחוכה בטימל תבאוש ןבא תויהלו ימואלה תויופידעה
.ןזואמו רקובמ ,ןנכותמ
תוישונא תומטסיסוקאו ,תיסחי תוטושפ תויעבט תומטסיסוקא סלכאמה רוזא והז - םוכיסל
,ןווגמ ירבדמ רוזא והז .תוססותו תויח תוינרדומ דצל , ( תושוטנ ) תוירוטסיה
לאיצנטופו דיתע לעב רוזא .םיקזח םייתריציו םיינחור םייוריג לעב ,קתרמ ,ןרקסמ
.חותיפ
תודסומ תוליעפמ לודג קלח ןיזמה ,בר יכרעו יכוניח ןעטמ בגנל תוקינעמ ולא תונוכת
.השרדמב ךוניחה