sicha24.gif

תילארשיה הירוטסיהבש םיקתרמהו םירזומה ןמ אוה םודא עלס לא תובונגה תוכילהה קרפ
םילארשי םיריעצ ואצי 1957, רבמבונבו סרמב 1956, ףוסב 1953, טסוגואבו לירפאב .השדחה
,החרזמ הברעהמ לגרב - םישנ שולשו םירבג רשע-םינש ןהבו ,תודעותמ תוצובק שמח -
.םויה דע לארשיב םייח םהו ,ובש םיכלוהה ןיבמ השולש קר .ןדרי תכלממ לובגל רבעמ לא
.הרזח ךרדב וא ,הרטפ לא ךרדב םיינדריה ןוחטיבה תוחוכ ידיב וגרהנ םירחאה רשע-םינש
םיכלוהה תשמחו 1953, םולשב ובשו וכלהש ,ןויצ-רה ריאמו יארובס לחר - תונושארה תוצובקל
,םיילארשי םילייטמ .תוומ תנכסמ שושחל הביס םתאצ ינפל התייה אל - הנש התוא טסוגואב
,םימלשו םיאירב דימת ורזחוה ,םינש ןתואב תורחא תורזגב ןדרי תכלממ לובגל רבעמ ועתש
.תולק תוינדרי תוריקח ירחא םא םג
ךלהמב ואציש הלא דחוימבו 1953, טסוגואב השימחה תומ ירחא ואציש תוצובקב םיכלוהה
תורזגב ומכ אלש ,הרטפ לומ הברעה תרזגבש ,םהל רורב היה .הנכסל םיעדומ רבכ ויה 1957,
רוזאמ ברע םע האיצי ללכ רשא ,הכילהה לולסמ .רוקחל ילבמ םיגרוה םינדריה ,תורחא
לולסמ - אבה הלילב הרזחו וירחאלש םויב רותסמ ,הלילה לכ הברעה תייצח ,החונמ-ראב
.תוקמחתהל ןטק יוכיס ריאשה ,טווינו םימ תורוקמ ,היפרגופוט ,קחרמ תניחבמ השק
רוד ':תורוד' ינשל םיכלוהה תא ןרפש היסנ תקלחמ , ( 1974 ) 'ג/ו"ט 'תשק'ב הרמאמב
אישה תנועש םישנא לש ןורחא קרפ רופרפ ןיעמ ,התטישל ,ויה 1953-ב ויתוכילהש ,ח"מלפה
תונש עצמאב .םהירוחאמ רבכ - ח"מלפה לש תיתרבחה תרגסמהו תואמצעה תמחלמ - םהייח לש
תלחוימ האיצי התייה הרטפ ".תונטקה םוי לומ" םיכובנ וללה םישנאה ודמע ,םהייחל םירשעה
.םעפ לש חתמהו תופירחה םע ,תכרובמ הקתפרה ,םוימויה תרגשמ
תונש ידילי - לומגתה תולועפ רוד וא ',ח"מלפה לצ רוד' איה ,ןרפשד אבילא ,ינשה רודה
םיריעצ םואצמ ח"שת ימיש םישנא .םישימחה תונש עצמאב ל"הצלו תורגבל ועיגהש ,םישולשה
םתוריש התייה םהייחב תיזכרמה ןחובה ןבאשו - הרשע-עברא ,הרשע-םיתש ,רשע ינב - ידמ
תא תואנקב ורמיש ןמצעבש ,רעונה תועונת לש תיליעה תצובקל םינב ויה םלוכ .ל"הצב
ודרמ אל םה .אילפהל תויטסימרופנוק ויה ,תאז םע ,תויתרבחה םהיתורגסמ .ח"מלפה חור
.ךשמהב רוזחא וז הדוקנל .ונייטצה אלא ,םודאה עלסל םתכלב
,לשכ לש הטוב השוחת ןרפש תנחבאמ ,הרטפל וכלה רשא לומגתה תולועפ רוד ישנאמ קלח לצא
םר ,דוד-ןב םחנמ ,ףלש ןמלק - 1957-ב םיכלוהה .יאבצה םתורישב ,יוצימ-יא תוחפל וא
תויולת ןניאש תוביסמש ,םישנא ויה - יבוט יכדרמו יש םרימע םהירחאו ,דעלג ןד ,יאגרפ
המיחלב ופתתשה אל , ( תעמשמ תויעב ,םהיתודיחיב הכרדה ידיקפת ,תועיצפ ,םיסרוק ) םהב
.הזה רסחל יוציפ ,המלשה םרובע התייה הרטפל האיציה 1956. ויתסב שדקב
,לומגתה תולועפ רודו ח"מלפה רוד ינב םירבצה לש לויטה תוברת ןיב הנחבא העיצמ ןרפש
,יבצ-ןב גוזה - 30-הו 20-ה תונש ילייטמ .הנידמה םוק ינפלש םילייטמה תורוד ןיבל
םישדחתמה םייחה ןיבל ץראה ןיב תירב בוש תורכל ידכ ףונל ואצי ,םירחאו יאנליו ,יקסבלסרב
.םדי-לע ,הב
ןויע ךות ,ארקמה ירתא לש קיודמ יוהיזב םלצא תנגועמ ,תידוהי-ואינה ,תינויצה תוהזה
.וישכעו ןאכ ,דיתעל רשגכ רבעה .םימי םתוא יגשומב תוחפל ,ינדמל יגולואכרא
'חטש'לו םילויטל לארשיב רעונה תוסחייתה תא הבר הדימב עבקש ,ח"מלפה רוד םתמועל
,תוהז ךיבסת ילוטנ םמצע וארש ,םירבצה .תרחא השקימ יושע היה ,םיעבראה תונש זאמ
.לארשי-ץרא לע ןויכיזה תפסכל חתפמכ ילגרה לויטה .תולעב שומימל יעצמא לויטב ואצמ
יתלב ןפ םרובע היה ,הניש קשו הימימ ,לימרתב ץראה שוביכ .רבדמ תסיפ דועו רתא דוע
.ללוכה ימואלה רגתאה לש דרפנ
,לודג יזיפ ישוקב הנידמה-םורט ימי לש ילויטה רגתאה אטבתה ח"מלפה רוד ינב רובע
,ןוזמבו םימב ךכ ךותב טיעממו הכילה תועשו םירטמוליקב הברמה לכ '.ןחבמו הסמכ עסמ'
הזה רגתאה ףלחתה ,הרטפל תוכילהה תפוקתב דחוימבו ,הנידמה םוק ירחא .חבושמ הז ירה
.לובגה תייצח רגתאב
( ןאידר-ןיע זא ) התבטוי תוזחאיהב יתבשי 1954-ב" :ןנחוי-תמר ,תרופ-ןב תידוהי
הנחמ היה הז .רכשב ,התבטויב דובעל יתאציו ,ץוביקה תא בוזעל זא יתלקש .ןאצ תעורכ
לובגה תא תוצחל ,ה'רבח העברא לש הנטק הרובח ,ונגראתה םשו ,םימי םתואב ל"חנה לש
ירבדמ הוונ שי לובגל רבעמ ,התבטוי לומ קוידב :םיימעפ הז תא ונישע .הברעב ינדריה
הז המ יכ .ינשה דצל ונעגהש השגרה התייה .רקובב םירזוחו הלילב םיאצוי ונייה .ןטק
?רובעל ךל רוסאש ,הזה ובאטה הז המ ?םואתפ ךרדה תא ךל הצחיו עצמאב ספ ךל השעי לובגהש
ליחתה אוהו ,הדוקנה דקפמל והשכיא עדונ הז ךכ-רחא ...רובעל ףחד רצי ומצעלשכ הז
".לכה ונשחכה ןבומכ ונחנא .הרק קוידב המ קודבלו חרחרל
,דלפיילק בקעי ,רגמ ) רגמ קירא לש ותרובח םע 1953 טסוגואב תאצל הדמעש ,תרופ-ןב
האיציה לע הרתיו , ( עסמה ךלהמב וגרהנ ,רדנומ םירמו אביקע-ןב הליג ,ץנימ ןתיא
היהש ,םוח לש תופקתהל הנותנ יתייה .תורעמה תחדקמ יתלבס ץיק ותוא" .ןורחאה עגרב
םוח תפקתה .תאצל הלוכי ינניא הזכ עסמלש יתעדי .הלודג השלוח ותיאו ,םואתפ הלוע
,תונכההו שגפמה תעבש תרכוז ינא .םירחאה לע לטנל היהא קר - ךרפמ עסמ עצמאב וזכ
".רוחאמ יתראשנ ףוסב לבא ?'האב תא ,ונ' :יתוא ענכשל הסינ דוע קירא ,ביבא-לתב
,םודאה עלסב הירבח תומ ירחא הנש ,התבטויב לובגה רבעמ תא תרופ-ןב האור ,דבעידב ,םויה
עשילא ".הרטפל רשק דוע היה ,התבטויב לובגה תא רובעל ילש ךרוצל" :תחא השקימ טעמכ
םייתנשב ריעצ 1954. תישארב תליא רוזאב לובגה תא תוצחל אצי ,ןנחוי-תמרמ אוה םג ,םלש
.םירופס םינותנשב ח"מלפה תא 'ואיטחה'ש הלאמ דחא אוה םלש .תרופ-ןב תידוהימ
םע יתייה .תליא ירהב םיצוביק ינב לש לויטל יתפרטצהו ,רידסב יתייה 1954 ויתסב"
שורפל ( והיקזח רה ) 833 ג"נ רוזאבו רוטה ףוסב תכלל וננכת .לייח אוה םג ,רבח
( חריה תעקב די-לע ) דותע ןירוק לב'ג ךרד ירצמה חטשב ןטק בוביס תושעל ,רוטהמ
.םלוכ םע לולסמה תא ונלחתהו לויטה םע תליאל ונדרי .םיפטנ-ןיעל הרזח תוצחלו
הליל ותואבו .םחר יבגב רוטה לכ םע ונינח ,חריה תעקב רוזאל היילעה ינפלש הלילב
אב אל אוהש ,יל רמא טושפ אוה .גוסנ ,לובגה רבעמ תא יתננכת ותיאש רבחהש יל רבתסה
,רקובב רשע וא עשתב ךרעבו ,םחר לחנ הלעמב הלע ,רוטה ןגראתה רקובב .תרחמל יתיא
.םיפטנ-ןיע ןוויכל המורד ועסמב ךישמה רוטה .הז לע עדי ילש רבחה קר .רוחאמ יתראשנ
".לובגל רבעמ ,הברעמ יתסנכנו ,תוירי המכב קשנה תא יתיסינ ינא
השוע לחה תורחואמה םירהצה-רחא תועשבו ,םויה תועש בור םירצמ לובגל רבעמ ההש םלש
.וכרואל לרטפמה ,רפייפ םגדמ ילארשי רויס סוטמב ןיחבה ,לובגל ברקתהשכ .החרזמ וכרד
,םירצמ חטשל הסינכה ינפל השעי םלשש םילכה יוסינ לע שארמ עדי אל רשא ,ורבחש רבתסמ
רפיסו רוזאב ל"הצ תדיחיל הנפ םויה ףוס תארקלו הגאד ףקתנ ,רקובב תויריה תא עמש
אבחתהל גאד םירצמ םוחתב היה דוע לכ .ושפחל חטשל חלשנ רויסה סוטמ .עוציבה לע םהל
םלש ההוז ,הברעל םחר לחנ דרומב דרי רבכשכ ,םירהצה-רחא קר .חיגה סוטמהש תמיא לכ
תספוקב סוטמהמ עשילא לא קרזש קתפב .רותיאב סייטל רוזעל סוטמב היהש ,ורבח ידי-לע
,הרוא-ראב לא עיגהשכ ,הלילב רשעב .יוהיז דוקו םולש תשירד תלפוקמ התייה ,םירומיש
תיאבצה הרטשמה ףירצב רצעמל ותוא חקלו יאבצ רטוש ול ןיתמה ,הברעב םחר לחנ חתפבש
ףסאנו ישארה שיבכל אצי ,וקשנ תא לטנ ,ןולחה תא םלש חתפ רקוב תונפל עבראב ךא .תליאב
.ןכ ינפל םימי רפסמ תליא רוזאל עיגה ותיאש ,םיצוביקה ינב לויט םע הנופצ
.תרופ-ןב תרמוא ",םירתאה לכ תא םיריכמ ונאש ,ץראה ונל הרמגנש השגרה וז התייה"
תליאב יתייה הנש יצח ינפל קר .תקדצומ התייה אלש רומאל הלוכי ינא דבעידבש ,השגרה"
.םנשיש יתמלח אלש תומוקמ יל ולגתהו ,הדש ס"יב ישנא םע
ושע אל זא .ולוכ תא ריכתש דע שדוח וב לייטלו רוזא הזיאב ןגראתהל לוכי התא םויה
םילויטו ,ידג-ןיעל דחא דועו ,יברעמה לובגה ךרד תליאל רקוב-הדשמ לויט םעפ היה :הז תא
ידמ רתוי בכעתהל ילב ,םייחטש יד ,םיכורא תוליבס תועסמ םלוכ .לילגבו שלושמב םינטק
".וניאר םיירקיעה תומוקמה תאש ,השגרהה הרצונ ךכו .םויה םישועש ומכ רוזא לכב
תונש תליחת לש םילייטמה תורובחב תטלובה תומדה קפס אלל היה ןוריע-ןיעמ רגמ קירא
בשי .ח"שת תוברקב םחל ,הנח-סדרפב יאלקחה ס"היבב םידומיל תפוקת ירחא .םישימחה
ירחא .יתועמשמ עצבמ לכ תארקל עיפוה םש ,בגנה תביטחב היה ךכ-רחאו ,הרוצנה לשא-תיבב
היילעל ,םיסוניכל תועיסנ .וירוה קשמ חופיטב דימתהל חילצה אל ךא ,בשומל רזח ח"שת
ידמ לודג יותיפ ויה ,םירויסו םילויטל לכל לעמו ,תודיעוול ,םישדח םיקשמ לש עקרקל
וביבס שביגו ךלה םישימחה תונש תליחתב '.בגנה תויח' חסונב ןקזה רוטע ,ינתלעפה ריעצל
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיטנדוטס םקלח ,רתוי וא תוחפ העובק םילייטמ תרובח
םיימעפ וזה הרובחה םע לייטל אצי יל" :ןנחוי-תמר ,םלש הרינ .היחה חורה ראשנו היה אוה
,םירומיש תספוק תליכא .סקט היה רבד לכ .הנימב תדחוימ היווח התייה וז .שולש וא
שדוק תדרחב הספוקה םע תרבועש תחא תיפכ שי ...שיאל תיפכ יצח איה הבצקההשכ ,לשמל
,תויומכה ןויווש לע דיפקהל ידכ ךכ-לכ אל .קודב .דודמ .ףיזש יצח דחא לכ .ביבס ביבס
םעפ לכ ?םיתוש יתמ ,םיתוש ךיא - םימה ןיינע ךכל המודבו .סקטה ליבשב לכ םדוק אלא
".םהלש ףיכה היה הז .ףרועה לע הימימ םיפטפטמ םימ הווקמל םיעיגמש
םיקומיצ .םילויטב םלוכ ינזואב אירקהל ובהאש םירופיס המכ ויה" :תרופ-ןב תידוהי
תוריטאס .ירפיזכא טנס לש 'ןטקה ךיסנ'המ תורוש .םור'ג .ק םור'ג לש 'תחא הריסב השולש'מ
םיפרטצמ םירחאו ,ך"נתהמ םימעפל אירקמ היה קירא .שרב רשא לש םירבד ,ןמשירפ דוד לש
לויט לכ ףוסב תועדוההו ,תוכורא תוביסמ ומכ ויה םילויטה תארקל תושיגפה .ול םירזועו
,ןקתפרה ידמ רתוי היהש ימ .והשלכ ןוניס םג היה .שאר דבוכב ורסמנ אבה לויטה לע
".לספנ היה ',רציווש' ידמ רתוי וא
.איבהל המ .ודעומו שגפמה םוקמ המ .םיעידומ ימל .תרושקתה לש ןיינעה היה" :םלש הרינ
ינא' :ומכ והשמ יל רמא קירא ,ףתתשהל ינוצר תא יתעבהו ,הרטפ לע יל ורפיס םעפשכ
.תיפוס הקיספ התייה וזו '.ילע הנימא יד אל תא .ךתוא ףרצל ידכ קיפסמ ךתוא ריכמ אל
יתכשמה םגו ,ולש הרובחה םע שגפמ לכמ יתינהנש דיגהל הלוכי ינא ,דבעידב .עבקש אוה
".גרהנ אוהש ירחא םימעפ המכ םתיא
רבדמ בחורל וכלהש המכו ,ןומרחה הלעמב םילויט םג ויה - םינש םתוא לש לובגה יצוח
םנמאש ,ןויצ-רה ריאמ .הדהאב וליפאו תונחלסב ולבקתנ - ידג-ןיעל םילשורימ ,הדוהי
.ובוש םע תרוקיב וא היצקנס םוש ינפב דמע אל ,הרטפל ותכילה לע רובידב דאמ טעימ
ונפש םיילאיצנטופ םיכלוהל היצמרופניא הבוש ירחא הנתנ ,עסמל ותרבח ,יארובס לחר
עיגהו יאבצה ותורישב ךישמהש ,םלש עשילא לש ויתובקעב הקלד אל תיאבצה הרטשמה .הילא
.הריכב הנוצק תגרדל
,יול רורד ,עסמל ורבח ) 1956 ףוסב רזחו הרטפל ךלהש ,םינחנצ תרייס שיא ,ירטימד
.םיניצק סרוקל חלשנ ףא אוה .ישממ חרואב ובוש םע שנענ אל , ( עסמה ךלהמב גרהנ
חורה יכלהב הצוענ ,םיכלוהל סחיב הנותמה תירוביצה הריוואה םג ומכ ,וזה תונחלסה
ירחא 1957, ץרמב 'בחרמל'ב בתוכ ,ןרפש תנייצמ ,להוא אלימ רפוסה .הפוקת התוא לש
.ץראל ולש רשקה קמוע תא קודבל ידכ רעונה ומצע לע רזגש ןחבמ איה הרטפש ,העבראה תומ
,תינוויה הידגרטה לש "אצומ אלל הריזגה לגעמ"ל היגולאנא ךרע אוה .בויחב תאז האור להוא
1960, רבמטפס ',אשמ'ב .אבכוכ-רב ישנא לש עבצאה תעיטק ןחבמל הילא הכילהה תא הוושמו
:הרטפל הכילהה תא דגמ ןרהא ראתמ ',םיטהול תולוח' טרסה תעפוה ירחא בר אל ןמז
םישעמ ...תוילמס תודגא ...םודא יקוצ ןיב תוידאוובו הברעב תובקע תפשב תובותכ תודלב"
יטול םילויטה ויה ...איהש תישממ הרטמ לכמ ,תונרמוח לכמ ,תונתלעות לכמ םילטרועמ
".לובגל רבעמ לא ולאה דוסה
הכילהה תליחת ינפל וספתנ ) 1957 ינויב הברעה ןוויכל רבליס רפכמ השולש לש םתאצ ירחא
.ביבא-לתב דחא רפס-תיב להנמ יפב השעמה יוניג ביבס תירוביצ הרעס המק , ( םתיבל ורזחוהו
סחייתמ הבש תיכרעה תויטנלוויבמאה תא תעלוק הרוצב חסנמו ,ןתמל קעזנ ךוניחה דרשמ
'תונוכנ' .םזגומ םהלש יוצימה קר ',םינוכנ' םיכרעה :לובגל רבעמ לא וללה תוחיגל רוביצה
,םמורמ ,ימיטיגל קלח אוה ילגרה לויטה םישימחה תונש יגשומבש ,ךכב הצמתמ םיכרעה
,םיירוטסיה םירתא לש ירוטסיהה יוהיזל רבעמ .ץראב תידוהיה תימואלה תושדחתהה לש
ירויס תא התווילש תיאבצה תויתמישמל רבעמ ;םרוד ינבו יאנליו ,יקסבלסרב וחרט ונעמלש
'לודגה שלושמ'בו לילגב ,בגנב תוחדינה תוניפל הנידמה םוק ינפל רעונה תועונתו ח"מלפה
הכרואל לגרה ףכ ךרדמ םצעב ,הכילהה םצעב שי ; ( םרכ-לוטו ןינ'ג ,םכש ןיבש הז )
םיפונ םירשוק ךכ .ףונל םדא םירשוק ךכ :קפסב תלטומ הניאש תיכרע תועמשמ ,הבחורלו
םילויטה תוינידמ לש רתוי תרחואמה תוחתפתהל סיסבה איה ,בגא ,וז תעלבומ תועמשמ .הכלממל
ןיאש ףקיהב םידימלת ילויטל יתלשממ דוסבסו הכימת תללוכה ,ךוניחה דרשמ לש תדסוממה
ירחא יארובס לחר הבתכ ",תונכס תורסח אל ונרוד ינבל" .תורחא תונידמב ערו חא ול
.התוחיחצל .ץראל ונמצע שוביכ :ץראה שוביכמ קלח ונל אוה לויטה ךא" ,הרטפל העסמ
לייחה ...תותימצל ץראה 'הנוק' אוה בשייתמה ...ונל ץראה שוביכו .הירה בגשל .המוחל
ךל יכ' התוא רותל חלשנה ,לגרמה ,רייסה ,ששגה אוה לייטה וליאו ...הילע ןגמה אוה
'".הננתא
םיילאודיבידניא םיגירח ויה הרטפל םיכלוהה ,הריהב הרוצב ןרפש תדמוע ךכ לעו ,תינש
ירבדכ ",ויה רבכ תורובגהו ושבוי רבכ תוציבהש" ירחא ,הנידמה םוק ירחא ’.םייבויח'
,אבצהו .שממ לש רגתא ןתנ ודבל אבצה קר .קיר ללח ינפב ריעצ רוד דמע ,םלש עשילא
תוגירחה .םיגירחל יוטיב תויורשפא טעמ םע ,חישק םזימרופנוק לש ףוג אוה ,ותיירב עבטמ
תוגהנתהב ןקרופ ואצמ םיעבשהו םישישה תונשב ,רתוי רחואמש ולא ,תוילאודיבידניאה
הדיחי םא :יביטמרונ-רפוס יוטיב םישימחה תונשב ואצמ ,תדרומו תיביטמרונ-יטנא תישיא
,יוקיחל תומד אוה רעתסמה ילגרה םחולהו ,רודה לש ,דסוממ ,ןוילע יוטיב םה םינחנצהו 101
',תונחנצה' תא חקולה הז - 'ןחנצ-רפוס'ה אוה ,ברקל אצויהמ רתוי ףא ילוא ,הרטפל ךלוהה ירה
.םייחה ימוחת לכ לע התוא ליכמ ,ףוסה דע ,םימי םתואב הלמיס רשא לכ לע
רבעמ לע הפיאשה יתודלי זאמ" :הרטפל הכילהה ירחא היתומישר סקנפב יארובס לחר תבתוכ
ינב ונלוכ ונחנא ...םימיה ןמ םויב םשגתהל התייה החרכומו ...התייה תמייק ןילובגל
תוערואמ חכונל ושפנ לע ותדימע לש ,בושייה לודיג לש םימיב - ותחימצו ,ץראב לדגש רוד
.ץראב םימדה
ירה תא תרכוז .תושר אלל וכותמ תאצל רוסאו רדג ףקומ דורח-ןיע יצוביק תא תרכוז ינא
םיקוצה לע ליפעהל ,תופקר ףוסאל תולעל ןיא .ונינפב םימוסח םהו 'ונתודלי יער‘ עובלגה
'.אב ןיא המש ךא דגנמ האר' - ברואה בשוי - עלסה ירוחאמ .הבושמב שולגלו
דיל תולילב םירמושש םירבח .חוכה לש ותחימצ - םינוא-ןיאה תשוחתו םידחפה תמועלו
דימת ונכנחתה .ח"מלפה ךכ-רחא .הלילה קמוע לא םיאצוי 'שאה תגולפ' ישנאו .רדגה
םאו' :ונייה םירש .ףרוע-ישק םידמוע - ונחנא וליאו ונתאמ םיקזח םיברעהש ,ךכ לע
...'עורזלו שורחל ףיסונ ונחנא - בואכמה רבגי םג העבש יפ םאו ,עושפל םיידי הנפסות םג
קורפל לטוי ונילעש ונשח .ומע םילשהל אל ךירצש .וב לוע ונידעצל םשוהש לובגהש ונעדי
.לדגמו המוח יבושיי םימיקמ ויה .הרימשבו הדובעב לובגה תא םיביחרמ ויה םירבחה .ותוא
.ימרכ השמ - ס"היבב הרומ ונל היה .ונילויטב ותוא ונבחרה ,םידליה ,ונחנא וליאו
,הינכתו הארוהה תורוצ לכמ ...באו תעד הרומ ',תלפטמ'ו ךירדמ וידימלת לכל היהש הרומ
,היה ץראה ןב ...טעמ-שדקמ ןיעכ תולייטה תא ונל הנב אוה ...תולייטה תא השמ ול רחב
ושאר לע ונילע .לובגה דומע דע ונעגה ,ןופצב לויט תעשב ,םעפ .ןילובגל זב - ונתומכו
תחא לגרב םתייהש תיבב ורפסת' :יבבלה ,גלגלמה וקוחצב ,השמ ונל עיצהו .ףונב תופצל
'".לארשי-ץראב היינשבו ןונבלב

...הניפל ,תיטילופה וליפא ,תיכוניחה ,תיכרעה תוכרעמה וקחדנ הרטפל הכילהה אשונב ךא
םימק ,םימיוסמ תוגהנתהו הבישח סופדל וכנוח רשא םיריעצ :ורצוי לע םק יכרעה םלוגה
יטמגרפה סוזנצנוקל רבעמ לא םיניצקמו םיגרוחה הזועתו ןוימד יריתע םישעמ םישועו
םישל הכירצ הגהנהה המצע תאצומ ,םימיל םינומא שוג םע ומכ 101, הדיחי םע ומכ .ףטושה
ןוירוג-ןב גיהנהש תירוביצה הכרעמה .תלוכיו טהל לש םייופצ אל םייוטיבל םיחישק םיגייס
הכילהה סותימ דגנכ

,תיתכלממה רודישה תושרב ( 1 ) 'םודאה עלסה' רישה תעמשה רוסיא היה האישש ,הרטפל
היה הרטפל הכילהל תידסממה תודגנתהה לש יולגה רסמה .בטיה וזה הקוצמה תא המיגדמ
ירסח לש םכרדב דומעל הבוח ףאו תוכז שי ,רוביצה םולשל הנוילעה תיארחאה ,הלשממלש
.ךרוצל אלש םמצע םינכסמה ,םיריעצ תוירחא
העבטמ העגפ ,הזמ םילארשי םיריעצו הזמ ןויאדיפ ,תידדהה תולובגה תצירפ ,ךכל רבעמ
.הלשממ שארכ ןוירוג-ןב לש ויכלהממ םיבר ביתכהש אשונ ,הריבשה תילארשיה תויתכלממב
,ינדריה רתכה םע תפטושה היומסה תורבדיהב העגפ הרטפל םיריעצ תכילהש חינהל ריבס ,תינש
.שדק עצבמ ירחאו ינפלש םינשב טקשה תרימשל תינויח התייהש
.םש םינורחא םניא ןויצ-רה ריאמו איהש ,חטשב התויהב דוע ,רורב היה המצע יארובסל
,םירחא םילויט לע יתבשח יתמ רכזיהל ינא הסנמ" - היתולימב .ביתנ םיצרופ םה :ךפהל
ליבשב םילוע ונא ,לויטל ןושארה םויה :הנומת ינפל הלועו .הרטפל םה םג וליפעיש
.ידאו לא ןורדמב דרוי ךכ רחא .םיחונ םילותיפב עלצב הלועו ספטמ ליבשה .טינרגב לולת
הנע ?'המ םשל, '.הזה םוקמה תא רוכזל ךירצ' :יתרמאו ,םילויטב יכרדכ ,רוחאל יתטבה
'.ריבסהל ךרטצנו םירחא ןאכ ולייטי ךא ,ןכ' :יתבשה '.תרחא ךרדב רוזחנ ונחנא' - ריאמ
םישנא דועש יתיצר ,תוטשפב ינא '.הלאכ םיעגושמ דוע ןיא' ,יננע ',ךלי אל דחא ףא'
וליאכ .הז רפס וארק :םידידיל םירמוא ,הגצה םיאורשכ וא ,הפי רפס םיארוקשכ .וארי
,ךרוצ טעמכ ,ןוצר היהו םיביהרמ םיפונ ולגנ ןאכו .זונג בוטה תא ריאשהל אוה אטח
תושגרו תוארמ םירשקתמ ובש אישכ .הגספ ןיעכ ירובע היה לויטה .םירחא םג ךכב ףתשל
".ותאיצמו ינאה שופיח לש ,רורחש לש תחא הביגש היווחל םיכפוהו םינושו םידגונ

ביבאב ,ןויצ-רה םע עסמהמ הבוש םע דימ יארובס לחר הבתכש הרטפל עסמה ןמוימ םיעטק
:1953

:ןושארה הלילב החרזמ הברעה תייצח .1
ובו ץורע .תכשמנ הברעה .ןהילאמכ תודעוצ םילגרה .םיכלוה ונאש בר ןמז רבכ"...
םישוואמה םהיאפע םיחלוש .םיצע .חטשה לכ אלמ םילשא .ץורע בושו .חטשמו תולודג םינבא
.םהירוחאמ בשוי ברואה וליאכ ארייל םילשאה ולדח רבכ .םיכלוהו םיכלוה .חורל שרח
החונמ-ראב לש םיבכה היתורוא ורחאמו .הברע ביבסמ .םודא ירה לש הטאלויסה - םינפלמ
ןיעה .הברעה לש היצקל עיגנש ןמז רבכ .המידק ךא ,דיתעהו רבעה לכ רוחאמ .םנה הנחמהו
?"ליבשה לא ונעגהה .העבג לש הטוטרשב וליאכ הניחבמ
אובל ששובשמו ,ול הניתממ לחר .ןוכיאל םירהה דחא תגספל ןויצ-רה ריאמ הלוע תרחמל
הנה .הטקש הדעצב יתילע .שמש בורצ ,םודא ,יטינרג אוה עלסה" :ויתובקעב הלוע איה
םיפושח .רבע לכמ םירה .ביבס יתטבה ?ונניא - יתנבה דימ אל .ונניא ריאמו ,ינפל הגספה
?רוזחל ךיא חכשו הדיצה רס אמש ?תושעל המ ...הארנ ונניא ריאמו .םירהצה רואל םייולגו
אצמייש םדא לכ .תאז תושעל רוסאש תעדוי ינא .ינאריש ,רהה תגספ לע יתמוק אולמ יתדמענ
.עגרהל ימצע לע הפוכ ינא .הרירב ןיא ךא .ינתוארל אוה םג לולע םירטמוליק קחרמב
חרזממ .הברעה לובג לע ,המורד תקחרתמ םימדאומ םירה תרשרש .םירהה הארמ תא רדסכ תנחוב
תורותח ויתועלצש ,קומס ,םודא רה ונממ הנופצ .רוונסמ ,חצ ונבול .ןנבוגמ חטש ןיבלמ
תובשחמ .ףורצ ,ישחומ דחפ ?...ריאמ הפיא .וב ןיא םדאו ינפל שורפ חטשה ...ךנואמב
היהי ךירצ :ןהילע רבגתהל תלוכי ךיא ךא .רחש תורסחו תופרוטמ .שארב תופלוח תוריהמ
קשנהש יתספת םואתפ .ברעה דע הינחה םוקמב הכחא ?המ םשל ?ןאל ?ריאמ ילב רוזחל ,רוזחל
אל אוה םאו ?ןנוגתי המב .קשנ ול ןיאו ןפצמהו תופמה תא ומע חקל ריאמ .ידיב ולוכ
?ןאכ ינשפחל ךישמיו הברעל רוזחי
לומתאמ .ינתפקת השלוח ?...תאז לכ ונישע המ םשל :ימצע תא לואשל יתבהרה הנושארה םעפב
.ינתוארל ריאמ לכויש ידכ דומעל דוע חוכ יל ןיא .תוחיתממ םג ילואו .ונלכא אל ברעב
ינא .באכ דע םיקירו םייולגו םיראומ םירהה .לכב ףולחלו טטושל תוכישממ םייניעה
רוהרהל יתשפתנ תדרל יליחתהב .רוזחאו לכואה ןמ תצק םעטא ,הינחה םוקמל שגא :הטילחמ
,ולש ,להוצ ,ריאמ לש ולוק ...יתברק .תוטש לש רוהרה ?הינחה םוקמל רזח רבכ ילוא -
רבכ ךל הכחמ ינא ?תכלה ןאל' :לודג לוקב ינלאשו םילעה חטשמ לע עורש היה .ינמדק
רבד קרו .ריאמל ,ול רמאל יתלוכי לכה אל '.וב ךישמהל אלפנ ליבש יתאצמ .עגר םירשע
..."םוקמ לכל דחי ונינש ןמזה לכ ךלנ וישכעמ :יתשקיב דחא

לא םיינשה םיעיגמ ,ןויגלה ילייחמ םויה בור ורתתסהש ירחא ,םוי ותוא ברע תונפל .2
:הרטפ
עובירה זכרמב .עלסב בוצח עבורמ חטשמ - הרטפ ידירש לעמ המרה יבג-לע .ברע"...
יטבנ שדקמ '.המבה' יהוז .חבזמ - ברעמ דצב .ןחלוש ,ןטק עוביר עקרקה ןמ רקדזמ בוצחה
ונעדי ןאכל ונעגה קרשכ .םילשוריב םישדוקה-שדוקל והנבמ המוד תורוקמה יפלש ,קיתע
. ( .ר.ד ,יקסבלסרב לצא ) ראותמכ לכה .והז -
.םורזיש םדל ,ןבאב קד ביתנו תונברוקה תכירע םוקמ תא תוארל דוע ןתינ חבזמה דיל
םהינפו תוביבס םיבשויה םינפה יאושנ תדע תא תומדל דוע ןתינ !עלסב בוצחה עובירהו
ןכ-לע יכ .תוגספ ריווא - םיבחרמה םינתונ תולדגה תא .הטושפ .המלש הביצחה .חבזמל
.הברעממ םירגוסה הסבחלאו ריד יקוצו הרטפ תחלק שמשה לש ריהבה הרואל םיארנ ,הז םוקממ
ונדרי ...קחרמל הלועו ךלוהה רושימ ,חרזממו .ושאר לעש ןרהא רבקו רהה-רה הלאמש
ןשאר םהילגרל ...םיקסילבוא .וניניע דגנל ורקדזה קנע ידומע ינש .ןטק איגל המבהמ
.םירבעה ינשמ ןבא תוריק .םודאה עלסב תובוצח ,תובחר תוגרדמ .איגה ןמ תולועה תוגרדמ לש
ונוריכזה תוירגיס תוסיפח ידירשו לוחב תובקע קר .לתלתפ ץורעו רערע יחיש - ופוסבו
תחלקל לפונה ,ישארה איגה - הרקינה - קיסל ונעגה .וז המודק ריעב וננה םינושאר אל יכ
תופיקשמ דצ לכמ ...םילשוריבש 'םולשבא די'ל המודה ,ףלוגמ הנבמ - ונלוממ ...הרטפ
.תולגעמ .תורוש תורוש .קנעה ןורטאיתיפמאה ,קחרה אל ,ברעממ .תורימתה םירבקה תותיזח
.קיסה אצומל ונעגה ?...הזה עפשה ךותמ רחבנ המב ?הנפנ הנא .הבוהצ ןבאב תובוצח
...השפחל ונינפ .הנזחה - הרטפ יגצומב הפיה תויהל ךירצ ,וננימימ ,ידאוה תוריק ןיב
םיעקש ,םידומעו םילספ .דורו עלסב בוצח קנע טילבת .התעפי לכב ונינפל האשנתה הנזחה
שולש '.הערפ רצוא' - םוקמה הנוכמ 'ןוערפ תנזח' .תחא הנומתל םיבלתשמה םירוטיעו
.רהב םיבוצח ,םיכושח םירדחל תוכילומ תוגרדמ .םידומעו תספרמ - הנושארה .תומוק
תואשונ תונוזמא ילספ .םידומע יאצח - היינשה המוקב .םירואטנק יפוליג - תספרמה לע
רצואה אוה ,לודג אנט לא תולוע תוגרדמ - לכמ הלעמלו .הלאה תומדו ,ברחו םילוביש רז
...יפוי תשוחתו תומלש וזיא .םיאתשמ .הטמו הלעמ וניניע םיריבעמ .הלומ ונדמע .הנזחה -
!..."המלש תונמא וזיא :רמוא ריאמ .ומיקהש םודק ןמא ותוא עקיש למע המכ

:ברע ותואב רחואמ .3
םישולשו עבש העשב .ריעה ןמ קלח וניארו ונבבותסה םייברע-ןיב לש תועש שולשכ"...
תא הצחנ :ונטלחה רבכ רוזחנ הב ךרדה לע .ךישחיש וניכיחו הנזחה תוגרדמ לע ונבשי
ריכהל וניצר :הב ונאבש וזמ תרחא ךרד .הברעל הנממ ךשמנה הסומ ידאוב דרנו הרטפ תחלק
ידכ ,הכשחל תוכחל ךירצ קר .אצומ אצמיי .אלימ ?ידאוה דרומב םיקוצמ ויהי םאו .דוע
יחותיפ דוע וארנ אל .דרי ברעה .ונתאצב ונוארי אל ריעה ביבס תורעמב םינכושה םיאודבהש
םידומעה קר .וניניעמ םלענ אוה םג ,לוממ ,קיס ידאו לש ואצומ .שדקמה תלד לעמ ןבאה
.ךרדל ונאצי .עיקרה וק לעמ םתמוק אולמב םינמתסמ ,תוגרדמל רבעמ ,םילודגה
.המ ךלהמ דוע שי םיאודבה תונכשמל דע .הטקש ,הריהמ הכילה .ץורעה לש וכרואל ונכלה
רוא והז' :שחלו ילא ברק ריאמ .ונפפוכתה .רוונסמ ,ריהב .רוא ונינפל ראוה םואתפ
.הנימי ונינפ '.ןימימ ותוא ףוקענ יאוב .םוקמב ןולל ראשנ רמשמהש בשוח ינא '.סקול לש
.השק ךרדה לבא ,יאשחב ךלהל םיסנמ .ןתוא םיצוח ונא .תוכומנ ןבא תומוח .םינבא ילג
ריקה רבכ ןמתסמ לוממ ...תויטיאב םימדקתמ ...בישקהל עגר םיהוש ונאו ןבא תטמשנ םעפ
יאודב לש הקעצ תעמשנ םואתפ ...הסומ ידאו לש ואצומ תא תשפחמ ןיעה .תחלקה לש יברעמה
םיבלכה ולחה התע .תראומ הרעמ ונממ קחרה אל .ודיב האושמו ךלוה ...רהה עול לע ,ןימימ
בנגתהל ונתעדב ןיאו רחאמ ,התע .הנופצ ונכלהו ונישאר ונכפה ...לפאה ללחה ןמ חובנל
ךוליהב ונחתפו תיאשחה הכילהה תא ונבזע ,םהינפמ םיחרוב ונאו םדא תונכשמ ינפ-לע
.םידרויו םילוע .תורדגו םינבא ילג בוש .ךסכוסמ חטשה !תאצלו רהמל !המידק .ריהמ
וליאכ בורק הארנ סקולה רוא :רוחאל םיטיבמ .תינש ונילעו ידאו וניצח .תטבחנ לגרה
ןמז רבכ םיכלוה ונא ...הלפא םינפלמ ...המישנ ירסח .םילוע !האלה ...ודיל ונדוע
ונינפלש ידאוה ...רוחאמ ןיידע סקולה לש ורוא .תוכסכוסמ תועבג הלעמ .תכשמנ ךרדה .בר
ברעממ בושו בוש עיפומו עתעתמ ןופצה בכוכ .ידאו ותוא וניא םא תעדל ןיאו ןושארל המוד
לש ורוא היהי האלה ךלנ אלש המכ וליאכ !תדוכלמב םירבכע לש השגרה וזיא ...וליאכ
ונינפמ האבחתה םיימויש ,הרטפ וז הנה :יתבשח .ךשמיתו ךשמית ךרדהו ונירחא קלוד סקולה
לש וז ,הדגאבש ריע התוא ומכ .הנממ תאצל תנתונ הניא ,הונאצמשכ ,התע .םירהה ןיב
ונאיצוה אוהו ליבש ונאצמ ךכ-רחא ...ןיא הנממ הרזח ךרד ךא ,הילא ךרדה השקש ,ךלמה תב
רישו קוחצ ילילצו םסק תוניפו תוארמ ויהו .ונבער םגו םימיא יקוצב ונדריו .הנממ
.הז לויטב היה בר אל ילוא דחפה ...הכשמנ החירבהו .םלענ ירמגל אל דחפה ךא .וניפב
החודה ןמ וב ןיא ,רבעב ,וישכע תאז םירפסמשכ ןכתי ...םגו .ךרפהו ,יפויה היה ונממ בר
:היהש ומכ ,ותומדכ דחפה תא רוסמל לכואה ?לויטה לש ךשומ ,יטנאקיפ קלחל ךפוה אוהו
?!"...הזבמ ,ער ,ליפשמ

:הרזח ךרדב הברעמ הלילב הברעה תייצח .4
קבא אלל חור .ונילא םירהוג ,םיכומנ םימשה .הליל .התליב רבד ןיא .הברע לכב"...
ףוגה .ןבא תורורצ .תיארפו הפוחס עקרקה .וב זחאיהל רבד ןיא ...הטקש ונלומ תבשונ
יהיו - ךישמהל .רגפל אל - הכילה ץמאמב תוחרוט םילגרה .דיבכמ אשמה .המידק יוטנ
.קמטצנ לכה קר .בער אל הז .וניפ לא אב אל לכואש הממימ הלעמל רבכ .םינפב תונקיר .המ
...שבי ןורגה .לוחו חור עלובו המישנל רועפ הפה .קבא ירגרג לוממ הבישמו תרבגתמ חורה
...ברוצ .קיצמ .אמצ
םיזקנמו וב םירוזפ םיהכ םילשא .הנבל ותיעקרק .לחנ לש בחרנ ץורע ונלומ רעפנ עתפ...
תשטוב לגרה ,ךריפ ,ןבל לוחה .תולעל ידכ םיצוח .וילא ונשלגו ונחכנ ונעספ ...ותיעקרק
.חורה ונתמדקמ הלעמל ...עברא לע לוחב םיספטמ .םינפל םידי םיחלוש .המוקמב תראשנו
.חוכ ןיאמ לוחה לע םיחנוצ ונא רמוא ילב .תיארפ .הפועז
םילגרה ...תלטלטימ ותעוצר .םינתמה לע דיבכמ חדקאה .לוחו הלפאו אמצ - בושו .םיכישממ
:ףייעה שארב םיבהבהמ תוארמ יעטק .הכשחב תושלוב םייניעה ,המידק יוטנ ףוגה .תועסופ
.לחנב םימה תוכירב .םיניבלמ ןבא תוריק ינש םהו הז לא הז םיברקתמ הסומ ידאו תודג
...יאודב תרודמ בנז וא ,אוה תוילילחג רוא םא ונעדי אלו וניארש ירותסמה רואה .םיבגה
רוזחל - דחא ןוצרו תחא הרטמ תמייק התע .תופלוחו תועיפומ תונומתה .הרטפמ תוארמהו
...ךכ-לכ םלש .רקי סכנ ךמעו תרזח :ךכותב עדוי השוחתבש והשמ קרו !המ יהיו
.ןכרד תועדויכ ךליל תוכישממ םילגרה קר .האל ףוגה .שארב תומומע תובשחמ
,תוריעז םדא תודוקנ יתש - ונחנאו .תידעלבו הטילש ,הלודגו השורפ .ץראה לכ אולמ -הברע
..."עיגנש אוה יאדו .לכה תורמל םיכלוהו םיכישממ ונאו .הברעמ - ףרה ילב הב תורתוחה
תרזגל םצמטצה אל ושמימש סותאה .הרטפב םינורחאה ויה אל ,רומאכ ,ןויצ-רהו יארובס
תא תוריסב :םיפסונ םירוזאב לובג יווק םילארשי םילייטמ וצח םיאבה םירושעב .הברעה
.יניס-םורדב םירצמל לארשי ןיב ינמזה לובגבו ןונבל לובגב ,חלמה-םי


.איבל קירא ידי-לע רשוהש ( 1 )