sicha25.gif
ץיבוניבר ינד :ןייאר

דיקפתל ךתסינכ ירחא םישדוח השולש ,םויכ ךיניעב םיספתנה םימוחתה תשולש םה המ :תוביבס
?לארשי לש תויזכרמה הביבסה תויעב תא םיגציימכ ,הביבסה תוכיאל רשה

לכב לבא .רתוי הברה ךכ-לכ שי יכ רקיעב ,תוירקיע תויעב שולש רתאל דאמ השק :דירש
תולבזמה לוסיחו הפשאה קוליס תייעב :הנייהת ולא ,שולש לע עיבצהל חרכומ ינא םא ,תאז
.בכרמו היישעת תורוקממ ריוואה םוהיז תייעבו ;םימה םוהיזו בויבה תייעב ;רתאו רתא לכב
ידיימה חווטבו350-,ל 400-מ תולבזמה לש ןרפסמ תא ונמצמצ רבכ ,הקצומה תלוספל עגונב
,ךילהתל הסינכב אלא היעבה לע רבגתהל תרחא ךרד םוש ןיא לבא 50-.כ דוע רוגסל הנווכ שי
.תויארפה תולבזמה לכ תריגסו הפשא קוליסל םייצרא-ללכ םירתא 4 וא 3 ורתואי ומויסבש
.הנושארב קר ןאכ יתעגנו ,ןהמ רשואמ ינניא ,תורשואמל תובשחנה ןהיניבמ ולא םג
םינכוסמ םירמוחב לופיטהמ םלעתהל לוכי ינניא ,וללה תורעובה תויעבה שולשל ףסונב
.לושיר לש הנטק אל הדימ וב שיו הז אשונב ןוצר עיבשמ לופיט היה אל הכ דע .םהינימל

תיתנש-בר הדובע תינכת ,וילא ךתסינכ םע ,הביבסה תוכיאל דרשמב תאצמ םאה :תוביבס
?תרדוסמ

.תרדוסמ תיתנש-בר תינכתב רבודמ ןיא העש יפל יכ םא ,תובושח תולחתה יתאצמ :דירש
היהתו',ידומיל קוח' הנכמ ינאש המ תא םייסאש רחאל ,השולש-םיישדוח דועבש הווקמ דאמ ינא
חווטל תוינכת שוביג תליחת לש בצמב היהא ,תולוכיה לשו םיכרצה לש הרורב הנומת יל
.ךורא

תיארנה ביצקת תרגסמ יהמ .ח"ש ןוילימ 37 לע דמוע 1993 תנשל דרשמה ביצקת :תוביבס
?תויעבה ןורתפלו דרשמה לועפתל הריבס ךיניעב

רורבו ,ויתויוכמסבו ויביצקתב עונצ דאמ דרשמ ,עודיכ ,אוה הביבסה תוכיאל דרשמה :דירש
.תופסונ תויעב םעו יתרכזהש תויעבה םע תוליעיב דדומתהל ךורע אוה ןיא יחכונה ובצמש
ךותמו ,תאז םע ,םימייקה םיאנתב .המכו המכ יפ לודג תויהל ךירצ ביצקתהש ,קפס ןיא
.לופכמ תוחפ היהיש ביצקתב האבה הנשב קפתסהל לכוא אלש קר רמוא ,יתואיצמ תויהל ןוצר
.םילודגה םיכרצה תא עיבשמ ונניאש ץמוק היהי הז םג

?הז אשונב רצואה דרשמ םע הלועפה ףותיש תא האור התא ךיא :תוביבס

לש המוצעה תובישחה תא םויה ןיבמ רצואה דרשמ םגש ,תורורב תויצקידניא יל שי :דירש
.רצואה דרשמב םירחא םישנא םע םגו ,ומצע טחוש רשה םע תוחיש ךמס-לע תאז .הביבסה תוכיא

,םויה ירה ,שפנה-יפי תא רקיעב תודירטמה תויעב לאכ הביבסה תויעבל וסחייתה רבעב םא
,הביבסה תויעב לש םיקהבומה םיילכלכה םיטביהב הרכה רתויו רתוי שי ,יתומשרתה יפ-לע
בצמל עלקינ טעמ דוע םא .םימה םוהיז ,לשמל .שממ םיימויק םידדצב םג םיכורכ םקלחש
יתנבה יפ-לע הז ,הייתשל דוע םייואר ויהי אל לארשיב הייתשל םיבאשנה םימהמ קלח ובש
.גילפמ ילכלכ ןובשחל םג םגרותיש ,תוימויק תויועמשמ לעב ןיינע היהי

םידעוימה ,היילעה תטילקל תוינקירמאה תויוברעה יפסכמ קלחש יוכיס האור התא םאה :תוביבס
?הביבסה תוכיא רופישל םג וכרד תא אצמי ,לארשיב תיתשתה רופישל רקיעב

בויבו הפשא תויעב זא ,תויתשת לע רבודמש עגרב .קפס ללכ יל ןיא הז ןיינעב :דירש
תופדור תוינכתשמ רתויש ,הלשממה ידרשמ ןיב בצמ רצונ םויה ,וזמ הרתי .הנושאר תובצייתמ
ונל דומעיש ,אוה הווקמ ינאש המ לכ .תוינכת ירחא ףדור תויוברעה ףסכ ,ףסכ ירחא
היהי אלש הביס ןיאו - תוינכתה ןיבל ףסכה ןיב שיגפהל ידכ ינוגראהו ינונכתה חוכה
עבונה ישוק םייקשו ,םיפטוש םיביצקתל תורישי ומרזוי אל תויוברעה יפסכש ןוכנ .ךכ
םילושכמה םא לבא .ךרדבש תויטרקורויבה תובכעהמו ,םינוש הלשממ ידרשמ ןיב תויוכמס לוציפמ
בויבה תלהנמ ךרד ורבעוי בויבל םיפסכ ;ינשמ אוה ילהונה דצה .םורזי ףסכה ורסוי הלאה
יצרא-ללכ קוליסל הרודס בא-תינכת תועצמאב ונפוי תלוספה תויעב ןורתפל םיעצמא ,תיצראה
...האלה ןכו ,תלוספ לש

,ךתודלי זאמ ורבעש תורודה תא םכסמ התא ךיא .תובוחרב תלדג .ץראה דילי התא :תוביבס
?הביבסה תוכיא לש הביטקפסרפב

תוערה תושדחה .תובוט שיו תוער תושדח שי ,םינש לש הביטקפסרפב ,הז ןיינעב :דירש
,ונתושרל םידמועה םיעצמאהו הקיקחה תניחבמ .הביבסה ןובשח לע אב חותיפה רבעבש ,ןה
רכוז ינא םתוא תומוקמבו .תיפוריאה היליהקב תונידמה בור ירחא הברהב םירגפמ ונא
רשא .הביבסה דגנ םידבכ םיאטח אטח ץאומה חותיפה ,ץראה יקלח ראשב ומכ ,יתודלימ
םישנא רתויו רתוי רשאכ ,תילארשיה להקה תעדב ךפהמ לח תונורחאה םינשב :תובוטה תושדחל
םתוא םינכסמה ,םייתביבסה םיעגפמה םעו םימוהיזה םע םילשהל דוע םינכומ םניא ץראב
ינפל הפוריאב תועדומה בצמ תא דאמ יל ריכזמ םויכ לארשיב תועדומה בצמ .םהידלי תאו
ונחנאו םימדקתמ ונחנא ,דועצל ונלחתה לבא ,םירגפמ ןיידע ונחנא ,רמולכ .הנש הרשע-שמחכ
ןוחטיבה תויעבב שארמ הלעמל דע הקוסע ןיידע לארשי תנידמ .עיגהל ונילע ןאל םיעדוי
,חצנל תוכחל תולוכי ןניא הביבסה תוכיא תויעבש הניבמ רבכ איה לבא ,הלש תורומחה
:יתחמשל ףסונ רבד םויה הניבמ לארשי תנידמו .םיימויק םיטביה ,רומאכ ,שי ןהל םגשו
ןובשח-לע חותיפה אב םינש תורשע ךשמב .היהיש רוסא ,הביבסה לש ביוא וניא חותיפהש
ונחנא םויה .דיתעה לש דבכ יתביבס ריחמב וישכע-המדיק דעב ונמליש םעפ אלו ,הביבסה
ונניא אמייק-רב ונניאש חותיפש ,םולשב דחי תויחל םיבייח הביבסהו חותיפהש ,םיניבמ
.סרה אלא היינב

?תיתביבסה הניחבהמ הנידמב רתויב יתייעבה רוזאה ,ךתנבה יפ-לע ,אוה המ :תוביבס

תויעבה לכ תא וכותב רבוצ רשא ,ןיסולכוא ףופצ רוזא .הפיח ץרפמ :קפס ללכ ןיא :דירש
תמר תא הגרדהב דירוהל ימע רומגו יונמ הז ןיינעב .ןכוסמו לודג דחא ףסואל דחי םג
יתכרעמ ןפואב ןגראלו ןושיקה ןמ ןיכפשה תא קלסל :התביבסו הפיח לש ריוואה םוהיז
.הפירש קבא תיבחל ץרפמה תא םיכפוהה ,םינכוסמ םירמוחב לופיטה תא
תתחפהב ליעפ רתוי דיקפת תאלממ הפיח תייריע תא תוארל הז ,הצור יתייהש םירבדה דחא
ךרוצה ןיב םיסרטניא דוגינ לש בצמל םעפ אל העלקנ הייריעה .ריעב םייתביבסה םינוכיסה
םייתביבס םיאנת עיצהל ךרוצה ןיבל ,םימייק הדובע תומוקמ תרימשו הדובע תומוקמ רתוי חתפל
תבוטל ףכה םעפ אל התטנ הזה ךבוסמה בצמב .התביבסו ריעה יבשותל םיינייגיה רתוי
,הביבסה תוכיאל דרשמה םע הלועפ ףותישבש ,תווקל הצור ינא .הביבסה תערלו הקוסעתה
.הביבסה תבוטל רתוי הטית דיתעב ףכה

לושכמ הווהמ אוה םאה .םולשה ךילהת לש רשקהב םעפ ידמ הלוע הביבסה אשונ :תוביבס
?תומדקתהל לאיצנטופ וא

דועש ,ןימאהל הצור ינא .הביבסה תוכיא רופישל הלודגה החטבהה אוה םולשה ךילהת :דירש
.הביבסה תוכיאכ ירוזא הלועפ ףותישל רתוי םיאתמה אשונ ןיאו ,ונרוזאב םולש רורשי טעמ
םוחת ןיא ןכ-לע .תולובג םיעדוי םניא ,ינש דצמ יתביבס הלועפ ףותישו דחא דצמ םיעגפמ
ועיגיו וחתפיי ןכא הביבסש םימעל לארשי ןיב םיימואלניבה תולובגה רשאכ רתוי חיווריש
דועו ,ידדצ-ודה ןתמו-אשמב ליעפ דאמ ףתוש ונייה הביבסה תוכיאל דרשמה .היצזילמרונל
ירוזא הלועפ ףותישל תוטרופמ דאמ תוינכת ונל שיו ,ידדצ-ברה ןתמו-אשמב ךכמ רתוי
תוכיא לש םוחתהש ,ענכושמ ינא .ונתביבסב םימעהו תונידמה לכל תיתביבס החוור איביש
.הלועפ ףותישו המלשה לש ןדיעל תומיע לש ןדיעמ האיציהמ ןושארה רכשנה היהי הביבסה

םינוירטסינימ ןיבל דרשמה ןיב הלועפה ףותיש ירשק תא קימעהל ךתנווכב םאה :תוביבס
?ל"וחב םירחא םינוגראו םיליבקמ

,םינפיה םע ,תיפוריאה יליהקה םע םיצימא םירשקב ונא וישכע רבכ .ןכ טלחהב :דירש
רוזאל רוזעל ןיינע םילגמ רבכ ,דחי וללה םימרוגהמ דחא לכו דחי םלוכ .םינקירמאה םע
תא ןאכ ונחרא 1993 ץרמ ךלהמב .תונורחאה םינשב ורבצש םוצעה ןויסינבו עדיב ולוכ
ףותיש לש םכסה לע ותיא ונמתחו ,הינמרג לש תילארדפה הקילבופרה לש הביבסה תוכיאל רשה
םירש םע םג הדובע לש רשקב היהנ בורקב .ךרדבש םולשה תייאר ךותמ ,תונידמה ןיב הלועפ
.ןוכיתה-חרזמב הביבסה תוכיא אשונ תא דאמ הבישחמ תירבה-תוצרא םגש ןבומכו ,הליהקהמ םיפסונ
לכוי אל ,תימואלניבה היליהקה לש םיעצמאהו בוטה ןוצרה ילבו ימואלניבה עדיה ילב
אוהש םוצעה יתביבסה רוגיפה לע ומצע תוצפלו המידק יתועמשמ דעצ תושעל ןוכיתה-חרזמה
.ונממ לבוס

תוכיאל דרשמה אלימש דיקפתה תאו הברעב 'הקירמא לוק' אשונ תא םכסמ התא דציכ :תוביבס
?השרפב הביבסה

תא ונלצה .החוור תחנא חנאנ ינא ,ונירוחאמ 'הקירמא לוק' תשרפש רכזנ ינאשכ :דירש
תנידמ יבשותל םתוא ונחטבהו םיחותפה םיחטשה תפמ לא םתוא ונרזחה ,הברעה תאו בגנה
םישדוחב השבוגש יפכ ,הביבסה תוכיאל דרשמה לש תודגנתההש ,חינמ ינא .אובל דיתעל לארשי
יאדוובש ,חינהל יאשר ינאו ,תירבה-תוצראב םג המשרנו העמשנ ,ידיקפתל יתסנכנש זאמ
.הנחתה דגנכ שדחה לשממה לש ותדמע לע יהשלכ העפשה הל התייה

13.3.93