sicha26.gif
ןוירוא ארזעו ץיבוניבר ינד :וחחוש
( 33 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

רוביצה-יסחי טביה לע חוספל םא .הלא םימיב תמייתסמה 'הביבסה תוכיא תנש' םוכיסב חתפנ :ינד
יעצבמה טביהב דקמתהלו - ה תנשכ תאזה הנשה לע בושו בוש הזירכהש ,תרושקתה תוינלוקו
?לארשי תנידמ לש הביבסה תוכיא-תת תא רפשל םתחלצה המב ?םישגהל םתחלצה המ - לעופב

אל 'הביבסה תוכיא תנש'ש ןיחבהל בושח .יביטקייבוא ינניאש יאדו ( יטיא ) :דירש
האיצי לש םינורחאה םיכילהתב רבכ התייה איה הזה דרשמל יתסנכנשכ .ילש האצמה התייה
םילמס יניינעל הדעווהו ,רימנ הרוא - דיקפתב יל תמדוקה לש המזוי וז התייה .ךרדל
תועדומה תרדחהב - הרידא החלצה התייה תאזה 'הביבסה תוכיא תנש' .התוא הצמיא םיסקטו
.תוינידמה יעבוק לש םתעדות לא ,דסממה לש ותעדות לא התרדחהבו בחרה רוביצל תיתביבסה
קר ;הז לא הז םהלש הרידח קר .ומצע ינפב ךרע-רסח אוה הלאה םיביכרה ינשמ דחא לכ
השחרתה בחרה רוביצל תועדומה תרדחה .שממ לש תואצותל איבהל תלגוסמ ,םהלש היצרגטניא
יקוח תפיכאו הקיקחה ימוחתבו ;דחמ - ךוניחה תכרעמ ,רוביצה יסחי ,תרושקתה יסלפמב
( ךייחמ ) רתויב יתרושקתה רשה לש החלצהה קר אל וז .ךדיאמ ,הביבסה תוכיא תרימש
רעונ ,םידלי תוסייגתהו תוהדזה לש הלודג הדימ הגשוהש אלא - רוביצה יסחי שרגמ לע
...קפואה וק דעו ךתיב תלד ףסמ ,חטשב תישממ תוליעפל םירגובמו
טסוגואב ,םויכ עדויש המ הזה אשונב יתעדי אל ,הנשכ ינפל הזה דרשמל יתסנכנש דע
,ימוקמה ןוטלשה תמרב ץחלל תמגרתמ תויתפכאב תבלושמה העידיהו ...שש ןב דלי ,הז
תויתפכא שיחמהל בייח - רחביהלו ץורל םויכ הצורש ימ .יתלשממהו ינוריעה ,יזוחמה
!תמייקה הביבסה תא רפשל תיתימא הנווכו

?רקדזמ אוהש עבוק התא המ יפ-לע ?ךלש ץחלה-דמ והמ :ינד

תנחבנ וב םגש ,ףיעסל ךפה הז ...בויב וב ןיאש תאזה הנידמב דחא םוקמ םויכ ןיא :דירש
שדוקה ריע - חצנה ריע - םילשורי תא המגודכ חקינ אוב .תיעוציב תכרעמ לכ םויכ
,ןורדק ,קרוש ילחנב החרזמו הברעמ היכפש תא הכפש - וידחי הל הרבוחש - םולשה ריע -
,ינוריע תויומידק רדס םוש .דוע אל םויכו ...םילשורי ילחנ ...דועו טלק ידאו
.יטירק ,ףוחד ,הובג םוקמב ולש בויבה תכרעמ תא לולכל אלש לוכי אל ,ימואל וא יזוחמ
.הלשממה תובישיב בושו בוש ןודינה אשונל ,םיביצקתל ,םיבאשמל םויכ םגרותמ הזו
תוכיא יעגפמש ,םירחובה רוביצ תא ענכשל בייח - יטרקומד רטשמב לושמל םויכ הצורש ימ
!רצק םינמז-חולבו תיביטקפא ולפוטי הביבסה
,בויב תוכרעמב לופיטב לקש ןוילימ 2 לארשי תנידמ העיקשה ,םייתנש ינפל קוידב 1992-,ב
הנשהו
בורק ועקשוי האבה ביצקתה תנשב .םויכ ילש ירקיעה ץמאמה הז .ןוילימ 250 העיקשה איה
!הז ץרמנ-לופיטב לקש ןוילימ 500-ל
ינפלש ילבמ - והשלכ ןוכיש ,יהשלכ הנוכש ,והשלכ בושיי םקוי אלש הלשממ תארוה שי םויכ
שדח בלש הז .תאזה הנידמב השדח תואיצמ תאז .תמלוה בויב תכרעמ חנות ותמקה תליחת
...םיטעמ אל םירש םע םישק תוברק יל ויהו ...ןויצ תביש לש

.תאזה הלשממה לש החבשל תאז רמול ןתינ :ינד

םירחא םיאקיטילופ לש תונוכת ןתוא םתוא תונייפאמ .םיאקיטילופ טעמ אל ריכמ ינא :דירש
אלש ףיעס םושב םינוילימ תואמ ועיקשי אל םה .שדחמ רחביהל םיצור םה .ץראה-רודכ לע
תרדשמש ,רוביצה םהל רדשמש תותואה תא םיטלוק םהו .תואבה תוריחבה תארקל םדמעמ תא רפשי
ביצקתה ינוידב ...קיפסמ וניא דימת ביצקתהו םיפוחד םיכרצ ןומה שיו .להקה-תעד םהל
?עיקשהל ףוחד אשונ הזיאב זא .םיענכשמ םלוכו רש רחא רש ,םירשה םיעיפומ הלשממה לש
תעד דוקימל תיתועמשמ המרת 'הביבסה תוכיא תנש' ?...תוכחל לוכי ףוחד אשונ הזיאו
יבחרב םויכ עסונ ןיברכשכ ...הלשממה לע תיתועמשמ ועיפשה הלאו ,הב תרושקתהו להקה
רופישל תופיקת תועיבת עמוש אוה - תוביתנל ,הנומידל ,הנומש-תירקל ,הלופעל ,ץראה
...ינלוק חרואבו שרופמב תאזה העיבתה תא ללוכ ןהלש רסמה .ןהיתוביבס תוכיא לש יתועמשמ

?הזה ץחלה תא שיגרמ התא ךיא :ינד

וישכע ינא ...דרוסבאל עיגמ רבכ הז ...הנידמה לש רוטלטסניאה תויהל יתכפה :דירש
!"רוניצה יל ץצופתה ,דירש רשה"... התיבה הלילב ילא םילצלצמ ...הנידמה לש ברברשה
והשימ ילא לצלצ שמאו ..."הלילב עברו הרשע-םיתש וישכע ,ידידי" :ול רמוא ינא זא
,םיבתכמ !..."ןושיל לוכי אל ינא ...תרעובה הלבזמה לש קזח חיר שי"... תוצח תוביבסב
םיקיצמה םיטביהה דחא הז ...םייתביבס הקעזא יפותב םיפפותמ ,םיימוקמ םיסנרפ ,םינופלט
הלכתשכ ףולחל דמוע אל הזו .תימואלה המקרה יאת לכל לחלח הזה אשונה ...תאזה החלצהה לש
חווט-ךורא יכוניח דעיכ ותוא וצמיאש רפס-יתב שי .הצואת רובצלו דימתהל אלא - תאזה הנשה
,םידומילה תוינכת לש ילרגטניא אשונ תויהל ךפוה הז !תיתנש-בר תיתביבס תונמאנ לש
.םהלש םולוקירוקה לש

?ךלש תיטילופה הריירקל תיבויח םרות הזה אשונה םאה :ינד

.ימואלה םויה רדסב רעובל ךפוהש חנזומ אשונ והז .ןכ :דירש

?תובורקה םייתנשל הביבסה-תוכיא ידעי םהמ :ינד


שמחכ דוע ונל תושורד .ימואלה בויבב ץרמנה לופיטה ךשמה אוה ןושארה דעיה :דירש
.הזה ינויחה אשונב לופיט לש םינש
רשק רושקו רומח םויכ םבצמ .םירפיווקאה םוהיזב ,םימה תוכיאב לופיט אוה ינשה אשונה
.קמועל םילחלחמה בויבה תורהנ-ילחנב םיבולש-םילכ
'היוצר-יתלב-תוישיא'ל הלא םימיב יתכפה ...לארשי תולבזמב לופיט אוה ישילשה דעיה
רכינ ץמאמ עיקשמ ינא .תימואל הלבזמל םיאדוד תלבזמ תא ךופהל הטלחהה בקע עבש-ראבב
תימואל-ןיב הרבח התכז םיאדוד אשונב זרכמב .תונמטמ ויהי דיתעה תולבזמש ,עונכשבו רבסהב
,עבש-ראבל ברעמ-ןופצמ תלוספ קוליסל יצרא רתא תמקהל - תימוקמ הרבח םע בולישב ,הסונמ
.בגנה-רמשמ תמוצו ןמית-הדשל ךומסב
ונחבו לארשי-תנידמ ינפ תא תימואלה ראתמה תינכת יבצעמ ושרח הנש םירשע ( טיאמ )
תודגנתהו תואחמ לש לג הללוח דמעומ רתא תגצה לכ .תימואלה הנמטמל םידמעומכ םירתא תורשע
ורתווי לארשי-תנידמב .רחא סלפמ לע ונחנא םויכ ...דואמ תוינלוקו תופירח תוימוקמ
'...ךרדב הנידמה זאמו הנידמה תמקה זאמ ונייח ןתאש ,תולבזמה תואמ םוקמב תורופס תונמטמ

?הפשא ןוטל תולעה היהת המ :ינד

יחווט תא ,הלאה םירעפה תא הסכי רצואה דרשמ רשאכ - םויכ התולעמ 2.5- יפ ךרעב :דירש
דע .ריוואה םוהיזב ץרמנ לופיט אוה יעיברה דעיה ...דועו דועו ,םילפכומה הלבותה
ונחנא .לארשיב תונוש תוביבסב ריוואה לש תוירוזא תודידמו בקעמ יעצמא קר וטקננ הכ
לע יארחא דחא לכ .םיבייחמ הטילפ-ינקת לארשי ילעפמ לע ףוכאיש ךפהמל וישכע םיכלוה
-תריגס-תוכמס ונל קנעות בורקב .ןידל דמעוי אוה ,רתומה הטילפה ןקתמ גרח םאו ...ולש הבוראה
האירקב הנורחאל תסנכב רבעוה הזה קוחה '...םייניש' לבקנ .תרתומה הטילפה ןקתמ וגרחיש םילעפמ
םג אלא ',לקמב' תוכהל קר אל תורשפאה ונל הקנעוה םירופס םימי ינפל שממו .תישילש
םתטילפב ,םהלש תלוספב יוארכ ולפטי רשא םילעפמל תונייטצה יקנעמ - 'רזג' קינעהל
תרגסמב ,םויכו !'...הבוהא ץרא יקעז' םיקעוזה 'שפנ-יפי'ל ונבשחנ הכ דע .םהיכפשבו
.תפומל םייקנ םילעפמל הרקוה-יקנעמל לקש ןוילימ 120 ונתושרל ודמעוי 1995, ביצקת
ראוניב 1-מ לחה - תילכלכ םלתשהל םג לכות הביבסה תוכיא תרימש .הביבס תוכיא יגולמת
.בורקה

םידרשמ םנשי ונביבס תונידמ הזיאב - ןוכיתה-חרזמב הביבסה תוכיאל רובעל םא :ינד
?הביבסה תוכיאל

םילהנמ ונא ןתא ירהש ...םינויצ תונכשה תונידמל תתל הצור יתייה אל .היעב יל שי :דירש
תוכיא לש םיטביהל הבוט תועדומ שי ןדריב ...דואמ םיריהז םיגולאיד וא חיש-בר םויכ
אוה ןסח ךיסנהו ,תועדומ הנשי ךא ,הביבסה תוכיאל רש הב ןיא .דרשמ הב ןיא .הביבסה
תוכיאל רש הב שי .הלאה םיאשונל תונרע לש הדימ שי היסינוטב .תאזה הרזגה לע שלוחש
ילארשי רש .רבמבונל 1-ב ןוכיתה-םיה דיתע לע הדיעוול ודי-לע יתנמזוה הנורחאל .הביבסה
.םירצמב בצמה תא בוט רתוי ריכמ ינא .הז םורופל תימשר ןמזוהש ,הביבסה תוכיאל ןושאר
החמומ ,ריכמ ינאש םייבויחה םישנאה דחא ךא ,הביבסה תוכיאל רש אל - דייבוע ףטאע ר"ד
יעגפמב לופיטל תושורדה תויגולונכטה"... :וניתוחישמ תחאב יל רמא אוה .היתויעבל
תחת תוסרוקה 'ישילשה םלועה' תונידמל ןווכתה אוה ..."ונתושרב ןניא הביבסה-תוכיא
ןממל תולוכי ןניאש ;תיתיישעתה הכפהמה תא ורבע םרט ןבורש ,ןהיתויסולכוא תוצצופתה
בויב תוכרעמ .םהב ףיקמה לופיטלו םיעגפמה ןוחבאל ,רוטינל תושורדה תויגולונכטה תא
...םירישע לש םיסכנ ןה ,תויזוחמ וא ,תוינוריע
ןתא םאה - ןוחטיבה תוישעת תללוכ ,הבסה תושעל תוכירצש תוישעת םע ונלצא חחושמ ינא
ילוא ?ישילשה-םלועה רובע הביבס תוכיא לש תולוז תויגולונכטל הבסה רובעל תולוכי
והשמ םורתל םג ונלוכי ,ולאכ תושינ המכל םורתל ונלוכי ול .תויגולונכט-תת ןהל ארקנ
םלועה' ...דועו ל"אפרו ש"עת ירטופמ לש ,ונלש הלכלכה תנקתל םגו םלועה לש ותנקתל
ןורחאה ילוי ףוס תייווח לש רגוב םויכ ינא .הרומח היעבב םה ןוכיתה-חרזמהו 'ישילשה
ריסמ הגירח לש ;ריאז/הדנאור לובג לע ,אמוגב ל"הצ לש הנושארה הרזעה תווצ לש -
תוקדב תותשל ךיא איה םישנא לש היעבה םש .םלועה לש ובצממ עטק לא ונלש ןאוסה ץחלה
תויוקדל םש ...ןוסא-רוזא הז ...ערילוכב תולחל ילבמ ,טהולה םוחב םימ סוכ דוע תובורקה
םירג םישנא ינוילימ-תואמ ...יפרגומד ןוסא-רוזא והז .תועמשמ ןיא הביבסה תוכיא לש
...תובוחרב

?תורישעה תונידמה לש ,עבשה יברעמה םלועה לש הקפה אוה 'הביבס תוכיא' ךרעה םאה :ארזע
דרשיהל ידכ - סנוזמאה ןגאב 'םשגה תורעי' תא םויכ םיתרוכה ,םיינע יפלא תואמ םאה
?יתביבס עגפמ םה - םייחב

גשומה ךא .יברעמה-םלועה לש האצמה איה 'הביבסה-תוכיא' ןכא .השק דואמ הלאש וז :דירש
.המצע תואיצמה יהוז .םיילבולג ,םייתימא סרה-יכילהת לש איה ,תאזה תועדומה ,הזה
,תופגמל םימרוג ורתונש םימה םא .םהמ קלח אוהש ,םייחה לעו הזה ןימה לע ימויק םויא והז
,םידלי ינוילימ ,םדא ינב ינוילימ םא ,לערומ ריוואה םא ,םילקימיכמ תלערומ עקרקה םא
...יטירק בצמ והז - טאל םיזזש םידלשכ םיארנו םיכרד ידיצב םהיפלא תואמב םילטומ
תא ףוטקל רוסא ...ונלש תויתביבסה תויושיגרל םישרח ,םמויק םצע ףס לע הלא םישנא
רפשל ולאה תונידמה וצרי וליפאו ...ברעה דע דרשיהל ךיא היעב םהל שי ...רבה יחרפ
ןוטלש תוכרעמב ,תראממ תותיחשב תועוגנ םג ןהו !עיקשהל ןוה ןהל ןיא - ןתביבס תא
...עשפו תומילאו תופפור

העבת לומתא .יניערגה קשנה תצפה-יאל הנמאה לש ילבולגה אשונב תעגל הצור ינא :ינד
.תאזה הנמאה לע םותחת לארשיש ,ןאכ ,הלש ץוחה רש ,אסומ ורמע לש ורוקיב תעב ,םירצמ
,תיפוס הילע םותחל ברעמה תונידמ תוצחול םויכו 1970-,ב תינושאר המתחנ תאזה הנמאה
יניערגה קשנה תצפהו חותיפ ןיב רושקל םיטונ אל ץראב .םלועה תונידמ לכ תא תבייחמכ
Green Peace, םהבו ,הביבסה תוכיא ןעמל םיטעמ אל םינוגרא .הביבסה תוכיא ןיבל
ילארשיכ ,התא םג םאה .ילרגטניא אוה הלאה םילגעמה ינש ןיב רשקהש ,םינעוטו םירזוח
רוכ לא לוגיר ינכוס תרדחהל המיזמ קר תאזה הנמאב האורו הזה רשקב ןיחבמ אל ,יוצמה
?...לארשי לש התדמשה ירחוש לש ...הנומיד

,הביבסה-תוכיאל דרשמה רשכו .קפס ךכב ןיא .יתביבס אשונ םג אוה יניערגה אשונה :דירש
רשאכ .רוכה לש םוהיז תפילד לע תועידיה תא חטשב ןוחבל ידכ ןטקה שתכמב ותעשב יתרייס
חתנמ ינאשכ .הזה ןוכיתה-חרזמב דרשיהל רמוא הרמגש ,לארשי תלשממב רש ינא תינמז-וב
ןיידע אוה יניערגה הרשוכש ,הנקסמל עיגמ ינא ,תאזה הנידמה לש םיינוחטיבה היכרצ תא
,רתוי ינלבוסה ,ןותמה הקלח םעש ,תינוכית-חרזמה םימעה תחפשמב המולשו המויקל הבורע
'תיניערגה היצפואה' לע חוכיוה .יאדו-יאה םולשה ךילהת תא ולא םינשב םיחתפמ ונחנא
.דואמ תבכרומ הרוצב הצוח .הנש 30-כ רבכ ןימיל לאמשמ תיטילופה הריזה תא הצוח ונלש
ןוכיתה-חרזמה תא ברקמה ,יתסיפת יפל ,אוה הז שומיח .רוצנ יניערג שומיח דעב הנוי ינא
,ןימא םולש ררתשישכל .ללוכ םולשל ךרדב ,ףפור ,יקלח םולש לא ,דעצ רחא דעצ ,יברעה
תא חכשנ אל אובו .הזה שומיחה לש יפוס ידדה קוריפב ךומתא - ךכל הכזא םא ,יתנש-בר
...חיטשל תחתמ ונל ברואה ,ןיתממה ימיכה קשנה

ידי-לע התחדנ םתעצהו ,קוריפ אל ןיידע ,ידדה-חוקיפ הז בלשב רידסהל ושקיב םירצמה :ינד
.סרפו ןיבר

םילחלחמ ,רשעומ םוינרואו יניערג עדי ,יניערג שומיח .ךכל העשה העיגה םרט :דירש
.ונילע יניערג םויא תווהל םילולעש ,םינכרצ לא םינוש תורוקממ תונוש םיכרדב םויכ
.רוצנ יניערג-שומיחו ,שידח ל"הצ לש הירטמ תחת םולש ךילהת דעב ינא
",חתפמכ רגוח ללהתי לא" תורוקמב רמאנ םא .יצינ ןוחטב ביצקת הכירצ תינוי הלשממ
...וכשמיי וניניב םיחוכיווהו .ברח םירוגח ןיידע ראשיהלו הנכ די טישוהל םיכירצ ונחנא
תלפטהל םירוכ ומכ ,םולש לש הביבס-תוכיאל תויניערג תומורת ןחוב יתייה ,ליבקמבו
...דועו דועו ,םינוחש םירוזאב םי-ימ

תצופת םאה - הביבסה תוכיאל רש אוהש טסינמוה לאכ ךילא סחייתהל לוכי ינא םא :ארזע
הביבסב קדצ-יא ,ןויווש-יא ,יתרבח לווע םאה ;בערה תצופת ,הזה ץראה-רודכ לע ינועה
,בוחרב םינותיע תוריינ לע םינשיה ,לכ-ירסח םאה ?םיעגפמכ ךדי-לע םיהוזמ ,תישונאה
?הביבסה תוכיאב עגפמ םה

.קדצ-יא איה .לווע איה ,ולאה תועפותה תא תרצויש הרבחה - הזמ רתויו .ןכ :דירש

?ישונאה ןימה לש עגפמ איה הרישעה תיברעמה הרבחה םאה :ארזע

םלועה' לש תוינע-תדועת תאז ,םיישונא-תת םיאנתב םייח ולש תוישימח-עברא םא .ןכ :דירש
.תישונא הפורטסטק לש הבג לע גגוח ,תיסחי יגולוקאה ,דימאה יברעמה םלועה '...ישפוחה
תנידמכ ,המשא לש תמיוסמ השוחתבו באכב הז תא רמוא ינאו ...הדובא תשבי איה הקירפא
דוע ןנשי .איה קר אלו ...ידמל םישולק ששואתהל הייוכיס .יברעמה םלועה לש םיילוש
תכרעמב ...םהילא תדרוי אל תויצסנסה-תפדור תרושקתהש ...ןוסא ירוזא ...תושבי יקלח
אובי ןיאמ הארנ אל ,ןהיניבש תורחתהו תורישעה תונידמה רשע וא ,עבש לש םיסרטניאה
...ישילשה םלועה לש ורזע

םיסונאיקואה לעו ץראה-רודכ תושבי ינפ-לע ויתוכלשהש ',יפרגומדה לודגה ץפמה' םאה :ארזע
',הביבסה תוכיא'ב תללכנ תישונאה הייסולכואה תוצצופתה םאה - תוינוסא ןה ,ןהיניבש
'?תישונאה הביבסה תוכיא'ב וא

איה ,תרפומה ,תיעבטה הביבסהש ,תישונאה הרבחה לש רבשמ והז .ישונא עגפמ והז :דירש
םישנאל חיטבהל ונילע ,תישונא הרבחכ .ישונאה ןימל דעונ ץראה-רודכ .הלש תדלומה
אלו ,תיטסינאמוה ,תיפוסוליפ ,תיתוברת ,תיכרע - םייבויח םייח חתפלו וינפ-לע תויחל
.תושונאה לש לודגה ביואה אוה 'יפרגומדה לודגה ץפמה' '.הטיו ה'צלוד' לש ןבומב
...המויק לע העש לכ ךלוהו רימחמה םויאה תא הווהמ ויתוכלשה לכו אוה

.יביטקלוק תעדל ימצע דוביא לש דוסי ןאכ שי :ארזע

םלסיאהו תילותקה הייסנכה ומכ ,םיכושח ,םיקודא תודוסי טעמ אל הל םימרותו :דירש
םיווהמה ,םיימואלניב םידסממ םה ולא .תומדא ילע רתויב םירנויצקאירה - ינוציקה
.תושונאה לש רתויב םילודגה היביוא תא

- םינפכ ותוא תוארל ידכ דע הזה ץראה-רודכמ קחרתהל םא .גוליפא תלאשכ ילוא :ארזע
- תומילאה - קדצ-יאה תצופת םע - וינפ-לע בערה תצופת םע - ולש ינועה תצופת םע
הזיא ומכ - הרפסויבה תדחכה םע - הרפסומטאה - תועקרקה - םימה םוהיז םע - םימסה
וניא םזינמוהה םאה - תויפשה ףס לע ,ןזוא תורכ ,רסוימ ,ךוג-ןו לש טרטרופ-וטוא
- - אווש תייזה אלא וניא אוה םאה - וינפ-לע תופלוח תורהב המכ אלא

הייהתב ,תאזה הלאשב יתלקתנ .תפלוח תרהב אוהש תויהל לוכי ( יטיא ,רהרוהמ ) :דירש
לש והשלכ רופיש עצבל ,השעמ תושעל הצור התא .ךרדה ךרואל םיתמצ המכו המכב ,תאזה
המ לומ ?...לכה-ךסה לומ הזה יבויחה טקאה ףיסוי רבכ המ :ךתוא םילאושו ,תואיצמה
םאה ...םינוא-ןיאה תשוחתו ןויפרה ךל ןיתממ תלדל רבעמו ...ןאכ תושעל היה ךירצש
...דובא לכה לש ...םזיליהינ לש ...תויניצ לש השינ לא תגסלו ןבל לגד םירהל ךילע

ימוימויה סומסוק-ורקימב אל - םלוע תסיפתכ הז תא לבקל ברסמ ינא ( ולוק םירמ )
תיעמשמ-דח ביוחמ םלועה לש רישעהו קזחה קלחהש ,בשוח ינא .תישונא-ללכ הסיפתכ אלו ,ילש
רתא לכב ,העש לכ ישממ יוטיבל אובל תבייח וז תוביוחמו .ישונאה ןימה לש ובצמ ללכל
תונעיהל בייח יברעמה םלועהש ,הקעזא תוריפצ ולא .תדמתמ העיבת יהוז .וינפ-לע רתאו
...תויטסינאמוה ...ןהל

( 1 ) ...ריקה לע תבותכה יהוז :ארזע

.םדאה ןימ לש יגארטה ופוס והזש וא HELP!... ריקה לע תקעוזה תבותכה יהוז :דירש

'?םזינמוה ןכ-יפ-לע-ףא' עיצמ התא םאה :ארזע

.יביטקא םזינמוה :דירש

1.9.94 ,ביבא-לת ותכשל


- - ( 25 ,ה ,לאינד ) "ןיסרפו לקת אנמ אנמ" :הארו ( 1 )