sicha27.gif
( 6 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

יקוצ' הדש ס"יב שיא 1968. תנשמ ,יניסב 'עבטה תנגהל הרבחה' יכירדמ ינושארמ . :ש.א
דחי איצוה1979. רבמבונב םירצמה ידיל ותריסמ דע 1977 תנשמ ולהנמו 1972, תנשמ 'דוד
ךירדמ םויכ'.תוביבס'ב םימעפ רפסמ הטטוצש ',המדאה חור' תרבוחה תא ץיבוניבר ינד םע
.הילמיהלו ודוהל ,םירצמל םילויט

'?תישארב ץרא' תווהמה תויוהמה ,ךתסיפת יפל ,ןהמ :תוביבס

ןמ קלח םה םידמימה - - תאזה תוהמה לש םיבחרמ ,תרפומ יתלב ,העוגנ יתלב ץרא :דקש
,הרדגהה לע םינוע ,תאז תמועל '.תישארב ץרא' חרכהב הנניא 'עבט תרומש' - - תושיה
טעמל 1948, דע ותומדב בגנה ,סנוזמאה ןגא לש לגנו'גה ,תוירבדמ הברה ',תורומש' אלל
- - הילמיהה - - יניס ,תוטעמ תוטירש

?היח שפנ אלל םאה :תוביבס

לקשמה-יוויש תא 'ותוברת'ב רפה םרטש םדא ותוא תאו םייעבטה חמוצהו יחה תא תללוכ :דקש
ץרא'ב רקבמו חרוא רתויה לכל תויהל לוכי 20-,ה האמה ןב ,ינרדומ םדא .ינושארה
'.תישארבה

?ךרע איה םאה :תוביבס

'.ךרע' והמ הליחת ריהבהל שי :דקש

.תפאשנ תואיצמ לש םינויפא םה 'םיכרע'ש רמאנ :תוביבס

לש םהיתויווח םוכס ,ילוא ,םה ולש 'שדוקה יבתכ' .טלחומ ךרע והזש יאדו ךכ םא :דקש
.דחי םג תינחורו תישפנ ,תיסיפ ,םישוחה לכב היווח איהש תוסנתה ,וב וסנתהש םישנא
- - יקנעו יקנ ריווא םושנל - - תומל וא תויחל :טלחומ טעמכ שפוח תייווה איה
,תנכותמ ,לעותמ תויהל אל - - המצע תוסנתהה דבלמ ,הרטמ אלל םיבחרמב דוביאל תכלל
שפוח - - םיגשיה גישהלו תומישמ עצבל ךרדומ ,ףרה אלל הרוגמ ,באשנ ,זגפומ ,טלושמ
תווחל - - תומוהת יפ לעו םיקוצמב ןכתסהל - - יסיפ רגתאב תוסנתהל - - םולחל
םלועב תורכהה - - םירטנאלפה הדימה-ינק תמועל דדמיהלו חתפיהל - - עבטה ינתיא תא
,תוללעתה וא ,עושעש ןעמל אל ,תודרשיה םשל ,םויק םשל קר הגירה םע ",חצרת אל"ה םע יחה
- יטולוסבאה רסומל יתימאה יוטיבה אוה רפומ יתלבה לקשמה יוויש - - הקיאורה וא
-
,תורוקמה תא ,ינושארה תא הווח התא ',היצזיליוויצ' יורקה ןמ קוחר ',תישארב ץרא'ב
- - םייתימאה ךכרעו ךתדימ תא ריכמו ,ךתוהז םהש ,האירבה תודוסי תא

?הזה ךרעה תא שממל ןתינ ךיא :תוביבס

,ולוכ ץראה רודכ ינפ-לעו ןאכ ',תישארב ץרא' יחטש לש הדחכהה בלשב עגרכ ונחנא :דקש
דחכנו ךלוה ןתיאו ,הב רחובה לכל תאזה תוסנתהה תא תווחל תורשפאה תדחכנו תכלוה םתיאו
סופתי אל םגש ןכתיו ,ספות אל עירכמה בורה - - תוריית רחוש ,שיגר טועימ לש טטיבהה
םדא לכ לש 'תוימיטיגלה תוכז'ב הרכה לע ,תונלבוס לע ,אופא ,תויהל ךירצ קבאמה .תאז
- - דרשהל הזה שיגרה טועימה לש ותוכזבו ',תישארב ץרא' יבחרמ תווחל

,ירוזא ןונכת לש םיגשומב ,עיצמ תייה המ .םיחטש תאצקה לש המרל דרנ אוב :תוביבס
?וז הנטקו תכלוה הנידמל

םירבדהו ,םיימואלה םידעיה תמישרב 'תישארב ץרא' יחטש לש םמויק תא לולכל שי הליחת :דקש
המויסקאהמ ררחתשהל .ונלש 'םיינויחה םיכרצ'ה תכרעמב היזיבר ךורעל שי .קמועל ןאכ םידרוי
םיבאשמ תטיחס ךות ,הלילז לש קומא ,שועית לש קומא תזוחא ,תרהוד היצזיליוויצ לש
.םימלב םנשי ,המצעב תטלוש ןיידעש תכרעמ לכל .םוי ידמ תרבוג םיפונ תדמשהו
- - ןורדמב ץרה 'המדיק'ה שבכמ תא םולבל ,אופא ,שי
.ימואל-ברו ימואל ,חותפ ,קימעמ חיש-ברב ןאכ ךרוצ שי .תוכובס-רפוס ןה תויעבהש רורב
-םיחתופמ-םישעותמ-םייונב יתלב ,םיסלכואמ יתלב ץרא ילבח ,הזה רודכה ינפ לע רתוויהל םיבייח
תיתישארב - - תיארפ ץרא תואיר - - 'שדקמ יחטש' - - היח שפנ אלל טעמכ םיחטש םיענוממ - -

,תוטלחהה ילבקמל ריבסהל םיכרד אוצמל שי .חיש-בר לכבו הרקמ לכב רוכזל שי תאז - -
הרכמ וא רשג ,רכס ינפ לע םיפידע ,ונלוכ לש דיתעה תנומתב ',תישארב ץרא' יחטש יכ
הייסולכוא רשאמ ,רתוי בוט םלועב 'םדקתה'למו 'לודגל'מ הדמעש הייסולכוא ונל בטומו ,שדח
- - םילדלדתמה ויבאשמ תא תוארפב תקנויה ,ףרה אלל הלדג

םשגתהל תפאושה ,תונויצה ןיבל הז ךרע ןיב תושגנתה ההזמ התא הדימ וזיאב :תוביבס
?רשפאה לככ ףופצ ידוהי סולכא ךות ,ןאכ

.םירוהרה לש המרב אלא ,תונויצה לש יוגיה תדעו רבודכ אל ךל תונעל יל ןת :דקש
יל הארנש דחא טביה שי לבא '...ידוהיה םעה לע הנטק' אל תאזה הנידמהש ,חוטב ינניא
.הזה יברמה סולכאה תוכיא ,תונויצה לש המשגהה תוכיא אוהו ,יטירק
רמול יל ןת .תיאדכ הנניא המשגההש ןכתי ,םיוסמ ףסל תחתמ תדרוי המשגהה תוכיא רשאכ
',תישארבה ץרא' יחטש לכ הדי-לע ודחכוהש הנידמ לא ,ןאכל סחדייש ידוהי םע .הטוב טפשמ ךל
,םיטושפ םייח םייחה םידוהי ינוילימ .תרחא הרבח תויהל הכירצ ןאכ - - קופד םע היהי
הנממ הללשנ אלש - - הנוכנ הרבח ,תחלצל תוריל ףלא םירשע לש רטסבליס תויפשנ אלל
- - םייסיסב םיילסרבינוא םיכרע המכ ריכהל תורשפאה

?תינויווש הרבח םאה :תוביבס

ונחנא .תרחא תיתרבח הנמא םע ,תינלבוס ,החותפ ,היופש הרבח .ןכש יל הארנ :דקש
- - 'סונימ-םדא' לש סופיט .םיפנרק םע לש היווהל תוריהמב םויכ םיברקתמ

ךיא .ל"הצ לש םינומיאו שא-יחטשל בגנה לש וחטש בור םויכ הצקומ ,תיתדבוע :תוביבס
ףנרקמ אל 'תיברעה המואה' םע ךשמתמה תומיעה םאה '?לארשי ןוחטב' ךרעה תא האור התא
?לארשיל תוירבדמ תואיר ןאכ רמשל ידכ ,ןמאתהלמ ל"הצמ ענומ תייה םאה ?ונתוא

םיוולמ תוקפסה .םימעה תחפשמ דגנ לומגת תלועפכ תאזה הנידמה תא רידגהש ימ היה :דקש
,המאתה-יא לש םיקסופ יתלב םיתותיא שי '.היצפיצנמאוטואה' זאמ תינויצה המשגהה ךילהת תא
ףקומ 'תירוטסיה תדלומ' לש וטג ךותל המצע תא הנרמת תונויצה .םתוא םיקיחדמ ונחנאש
תומיטא וזיא שי . ( ל"הצ ) ףרה אלל לדג תימצע הנגהל ןוגראו הערתה תוכרעמ ,לית
לא םיטסינמוה םיכרע טא-טא םיפדהנ ובש ,תומהבתה לש ךילהת שחרתמ - - תאזה המשגהב
'.סונימ ץרא' סלכאמה 'סונימ-םדא' לש סופיט ןאכ בצעתמ - - םייטנבלר יתלבכ הקלסמה
ונחנא .תונויצה תובא לש םולחהו לאידיאהמ דואמ קוחר םויכ ונארמש ,השגרה רודח ינא
,היצרופורפ לכל רבעמ ,רתויו רתוי לקשמ ףסואה ךרע אוה 'לארשי ןוחטב' ובש ךילהתב
.רתויב תיביטימירפה ותועמשמב אקוודו
,תרכזהש ךשמתמה תומיעה '!לארשי ןוחטב' ןה םג ,יתנומא יפל ',תישארב ץרא' תואיר
תוילכלכה ,תויתרבחה ,תוירסומה וניתוכרעמ תוטטומתהו ,וניאולחת תורוקממ דחא טלחהב אוה
- - ךכמ עמתשמה לכ לע ,ןוילע ימואל ךרע תלעמל ל"הצ תא הלעמה ךרד .תויטילופהו
- - הל ךייתשהל ףואשל ונילע ,ונל תכייש הנניא וז ץרא

השוע התא תישארב-ץרא-תועש המכ - ןמצייו רזע לש ןונגסב םתוא לואשל יל ןת :תוביבס
?הנשב

.היעבה ,ןבומכ ,רימחת לירפא ירחא .הנש יצחמ הלעמל :דקש

,הזה ךרעה ןמ הגיסנ תריצעל קבאמ לש ךרדב תרחב ,תוחוכה יסחי תכרעה יפל :תוביבס
.םיירעזמ וייוכיסש הייהשה ברקב וא

םזינורכנא םיבשונ ,ינומכ םיבשוחהו ונא ,םלועבו וז הנידמב םויכ תררושה הריוואב :דקש
הלאשה .םייטסיטטס םינדמוא לולקש ךמס לע אלו ךתוימינפ ךותמ רחוב התא ךרדב לבא - -
וישכע גוסנ ינאשכ ,יתעתפהל '?שפנ יפי' לש יאלטה תא תאשל ץמוא ונל שי םא איה
אל ןיידע - - םיבשוחו םישיגר םישנא טעמ אלב שגופ ינא ',תבשונה ץראה' לא יניסמ
אמסמה שפוחל םיריעצ דועו דוע תפישחבו תרושקתב ,ךוניחב העפשהה תלוכי תא וניצימ
קוחר רבכ ונחנאש ןוויכ ,תופיחדבו םיפסונ תוחוכ קבאמל ףרצל שי - - םיבחרמה לש
- - 'םודאה וק'ל רבעמ