sicha28.gif
( 15 'סמ 'תוביבס' תרבוח ךותמ )

הווהב בצמה .1
ןופצב תוחוקללו ,דודשא למנ ךרד אוציל דעוימה גלשאה תא םיליבומ חלמה םי ילעפמ
םידחוימ תבכר תונורקב םשמו ,הנומידב הרבחה לש ןועטש תנחתל דע תויאשמ תרזעב ץראה
. ( הפיח למנו דודשא למנ ) דעיל דע
תועיסנ 150-כ םויה תועצבמו ,תחא לכ ןוט 30-כ לש ןעטמ תואשונ - 'ןיכר' גוסמ תויאשמה
לש חותיפה תוינכת לש אבה בלשה רמג םע 21.00. דע 05.00 תועשב ,םודס-הנומיד-םודס
.םויל ל"נכ םיבבס 200-כל תועיסנה רפסמ לדגי ,הרבחה

עוסמה טקייורפ .2
יללכ
תלבוה לש ,רתוי הייקנו תינוכסח ,רתוי החוטבו הליעי הטישל םירתוח חלמה םי ילעפמ
הרחב ,רבודמ ןהילע תומוצעה תויומכב הלבוהה יעצמא תקידב רחאל .הברעמ םודסמ גלשאה
דרטמ תמירג לש הניחבהמ ןהו תילכלכ הניחבמ ןה ,רתויב םיאתמה ילככ הרוגח-עוסמ הרבחה
הדוקנל דע םודסב םילעפמה חטשמ תרוזפתב גלשאה תא ענשי הז עוסמ .רתויב ריעז ירוביצ
לש קחרמ , ( עפצ ) םתור רושימב לארשי תבכר לש לזרבה תליסמ העיגמ הילאש הבורקה
...רשי וקב מ"ק 18-כ
םודסב הנזהה תנחת
...םילעפמה חטש תברקב םודסב םקות עוסמה לש הנזהה תנחת
עוסמה
תרבגה תורשפא םע ,ןושארה בלשב הנשל גלשא ןוט 1.700.000 לש הלבוהל ןנכותי עוסמה
ידכ םג ןנכותי עוסמה .עפצל םודסמ עוניש לש ,דיתעב הנשל ןוט 4.500.000-ל תומכה
,םירחא םירמוח ,הנשל ןוט 2.000.000 לש ךופה ןוויכב תינטלומיס הלבוהל ותמלשה רשפאל
,הנשל םוי 270 ,םויל ( תועש 16 ) תורמשמ 2 - ב לעפוי אוה ןושארה בלשב...םחפ ןוגכ
( תועש 24 ) תורמשמ 3-ב לעפי יפוסה בלשב .העש/ןוט 600 היהת תננכותמה ותקופתו
.העש/ןוט 300 היהת ( םודסל ) ידגנה ןוויכב תננכותמה ותקופתו ,הנשב םוי 300 ,
אוה 25%. רשאמ רתוי תולולת הנייהת אל תודיריהו תוילעהו ,עקרקה ינפל ליבקי עוסמה
.יולימ וא הריפח םיבייחמ תיפרגופוט הניחבמש תומוקמב אלא תקדוהמ תיתשת שרוד אל
הלעמלמ םימשגו תוחור דגנ הסוכי אוה .הדלפ רשג יבג-לע רובעי אוה םיקומע לחנ יצורעב
ענמי יוסיכה .עוסמב לופיט ךרוצל תולקב יוסיכה תא ריסהל תורשפא םע ,וידדצ ינשמו
...עקרקה יעבצ םע בטיה בלתשיש ,ךכ ותוא עובצל רשפא .הביבס םוהיזו קבא תופפועתה

60-',ה תונש תישארב - Conveyors Long-Distance םיעוסמה תייגולונכט לש התישאר *
ןכו ,לקינ ,תשוחנ ,לזרב תורפע ענשמ הז הלבות יעצמא .ןורחאה רושעב התוטשפתה רקיעו
.ענ טרס יבג-לע תרוזפתב םירחא םיבצחמו םחפ
,הילטיא ,הקיימ'ג ,היבמז ,הילרטסוא ,הינטירב ,הדנק ,ב"הראב םויכ םילעופ םיעוסמ
...העשל ןוט יפלא המכ דע תואממ םתקיפסו ,מ"ק 50-ל 10 ןיב ענ םכרוא .דועו וקורמ

תוריהמב עוני ימודה טרסו ,עפצ רתאב בצויש ,ילמשח עונמ ידי-לע ענוי עפצ-םודס עוסמ *
לש
.ש"מק 12-כ

:עוציבל םינמזה חול Cable-Belt. תיטירבה הרבחה עוציבל הרחבנ רוגס ימואלניב זרכמב *
1.1.85-.מ ,שדוח 22

ליבוהל ןויער עצוה 1936-ב רבכ .קרפה לע הלוע עונישה ןויערש הנושארה םעפה וז ןיא *
תועצה רפסמ ודריו ולע ופלחש םירושעבו ,לבכ-תבכר תועצמאב םילשוריל הילקמ גלשא
.תומוד

$. ןוילימ 40-כ טקייורפה לש תללוכה תולעה *

תורומש תושר' םעטמ ףונ-לכירדא תקסעהב חלמה םי ילעפמב ועיקשיו ועיקשה רלוד ןוילימכ *
תושירדל ןלבקה לש תירוקמה ותינכת לש תומאתהו םייוניש ,םינוקית עוציבבו ',עבטה
- - לכירדאה
דרשמ ,ץלז הרובד 'בגלו חלמה םי ילעפמ לש םיטקייורפה להנמ ,סה עשוהי רמל םידומ ונא
.ונתושרל ודימעהש םיכמסמהו עדימה לע ,םורד זוחמ םינפהעבטה תנגהל הרבחה תודגנתה
ד"משת ןוויס 'ג
3.6.1984

דובכל
םינפה רש - גרוב .י ר"ד
,רשה דובכ
תינכת תחאה :תוינכת יתש תוחנומ םורד זוחמ היינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה ינפב
תבכר לש םודס-הבצח לזרבה תליסמ תינכת היינשהו ,חלמה-םי ילעפמ לש םודס-עפצ עוסמה
.הנומיד ןוויכל םודסמ גלשאה תלבוה - ןהל תחא הרטמ הלא תוינכת יתש.לארשי
רבדמ ףונב תרתוימו הרומח העיגפ וב האורו עוסמה תיינבל תדגנתמ עבטה תנגהל הרבחה .א
.הדוהי
ןתמו ,לזרבה תליסמ תינכתל ןהו עוסמה תינכתל ןה תינטלומיס תוסחייתה תשרוד הרבחה .ב
.דבלב תחא תינכתל רושיא
הרטמב היינשה תינכתל ףקות לכב דגנתת הרבחה ,ל"נה תוינכתה ןמ תחא רשואתו הדימב .ג
.לופכ קזנ עונמל
ףונבו עבטב העיגפהש ךכ ,יאוותה יונישל הרבחה לעפת ,תויורשפאה יתשמ תחא לכ יבגל .ד
...רתויב התוחפה היהת
:תויופצה תוירקיעה תועיגפה טוריפ...
םוקמה לא הדוהי רבדממ ונתוא הדירומה ,הרידא עלס תגרדמ התוא - םיקתעהה קוצמ .א
הנווכ שי ,תורישה ךרד תלילסו עוסמה תנקתה ךרוצל ...חלמה םי ,םלועב רתויב ךומנה
חרזממ רשא יראווחה רוזאב ההובג הללוס רוציל בצחייש רמוחבו ,קוצמב הקומע הלעת בוצחל
.לופכ יפונ קזנ םרגיי ךכבו ,קוצמל
תורתחתהל תמרוג הדוהי רבדמב תינופטשה המירזה - תירמחו ןומדא ,סרפ םילחנה רבעמ .ב
ולאכ .םוקמב םילחנה יקיפאב םימישרמו םיפי םינוינק תורצוויהלו תוכרה עלסה תובכשב
,םיפי םיינוינק םיעטקב עוסמה תוצחל רומא םתשולש תא .תירמחו ןומדא ,סרפ םילחנה םה
רוזאה.דועו עלס ינפש ,םילעי ומכ םייח-ילעבב םיסלכואמו ,םירופיצל ןוניק ירוזאכ םישמשמה
תודובע עוציב.ץראה לכמ רעונ-ינב יפלאלו ,םיימוקמה הדש רפס-יתבל םילויט רתאכ שמשמ
םוקמכ רוזאה לוסיחל םורגת ,עוסמה תרבעהו תורישה ךרד תלילס ךרוצל הביצחהו רפעה
.םוקמב םייחה-ילעבל םרגייש קזנל ףסונב תאזו ,םילויט
רבוע עוסמה יאוות ,סרפו ןומדא ,תירמח םילחנה ןיבש םיעטקב - סכרה בג לע רבעמ .ג
קוחרמל טולבי עוסמה יאוות ,החרזמ היוטנה המר ןיעמ אוה רוזאה הנבמו רחאמ .סכרה בג לע
.הדוהי רבדמב םיבחרנ םירוזאמ ןהו ,םודס-הנומיד שיבכמ ןה וילע תופצל היהי ןתינו
ןגאמ בושח קלח הווהמה ,םיאבצ תעקב תערתשמ סרפ לחנ ינוינקל תיברעמ - םיאבצ תעקב .ד
םייחה-ילעב תייסולכוא תנעשנ וילעש ,לד ירבדמ חמוצ הליכמ וז העקב .סרפ לחנ לש זוקינה
,רוזאבש יחהו חמוצה עגפיי ךכבו ,העקבה תא תוצחל רומא עוסמה ,ןונכתה יפ-לע .םוקמב
ינוינקב םימה יבג לשו עקרקה לש גלשאב רבטצמ םוהיזמ האצותכ ןהו תודובעהמ האצותכ ןה
.סרפ לחנ
.תבכרל עוסמהמ גלשאה לש הניעט תנחת תננכותמ םתור רושימב - עפצב הניעטה תנחת .ה
םיקהל םזיה תנווכבש םג המ ,הביבסהו ריוואה לש יאדו םוהיזל םורגי הניעטה ךילהת
לש הז קלחש ,םיעטהל יוארה ןמ .םוהיזל ףסונ רוקמ ווהי רשא ,םוריח תעשל םינסחמ םש
ירוטסיה םוקמכ ןה ,הבר תובישח הז רבדמל שי .ידכב אלו ,עבט תרומש וניה הדוהי רבדמ
םילייטמ ןכל .חותיפמ האצותכ ןיידע עגפנ אלש רוזאכ ןהו ,תורחא תותדלו ידוהיה םעל
םעפתהלו םשרתהל ,תוארלו ,ירבדמ רוזאב המטסיסוקא ןיבהל תנמ-לע ותוא םידקופ םיבר
ךרושיא תא קינעהלמ ענמיהל שקבתמ ךנה ,ליעל רומאה לכ רואל ...דוה בר ירבדמ ףונמ
...עוסמה תינכתל
,בר דובכב
איגש באוי
עבטה תנגהל הרבחה ריכזמתוליא לבח תירוזא הצעומ תודגנתה
1984 טסוגואב 29
דובכל
םורד זוחמ לע הנוממ ,אריפש .א
עבש-ראב ,םינפה דרשמ

םודס-עפצ עוסמ תינכתל תודגנתה :ןודנה
יכ הנקסמל יתעגה ,אשונה דומיל רחאל ...ל"נה תינכתל תודגנתה תאזב שיגהל הצור ינא
תינכתכ.תליא-הבצח-םודס תבכרה תליסמ תחנה לש תכשוממ הייחדל םורגל לולע תינכתה רושיא
...עוסמה תחנה לע רורב ןורתי הליסמה תחנהל שי ,םיבחר םיימואל םידעי תלעב
.יתודגנתה תא עימשהל ידכ ,תיזוחמה הדעוול יתוא ןמזלו ,וז יתודגנתה םושרל שקבמ ינא

,הכרבב
ןמלה יבוד
הצעומה שארתליא תייריע שאר תודגנתה
/84/3457של
מ"דשתה ןוויסב ט"כ
1984 ינויב 29
דובכל
םילשורי ,םינפה רש - גרוב ףסוי ר"ד

םודס - עפצ עוסמ :ןודנה
,רשה דובכ
העיגפה איה ןושארה :םיקומינ ינש לע תנעשנ יתשקב ...תינכתה תא רשאל אל ךשקבא...
תויושרה לע הנוממש ימכ .תליאל תבכרה תליסמ תלילסב העקשהה לע עוסמה רושיאל היהתש
יתועמשמ יוניש קר .םיילכלכה היישקו תליא לש דחוימה הבצמל עדומ ךניה ,תוימוקמה
יונישו ,תליא ריעה לש תילכלכ תוחתפתהל יוכיס ןתי ץראה זכרמל תליא תא 'ברקי' רשא
.תליאל תבכרה תעגה םע אובי הז
עוסמה תיינב יכ רורב ,תליאל הליסמה תחנה רבדב תינורקעה הטלחהה תלבק רחאל ,םויה םג
טקייורפ תא בכעתו עגפת ,הבצח - םודס לזרבה תליסמ תינכת םוקמב ,םודס - עפצ עצומה
תליאל םודסמ גלשאה עוניש תויעבל ןהו תליאל ןה שקובמה ןורתפה תא ןתי רשא ,תבכרה
.ןוכיתה םיל םודסמו
ריכזמ לש ובתכמב העיפומש יפכ ,הדוהי רבדמ לש דחוימה ףונב העיגפה אוה ףסונ קומינ
...עבטה תנגהל הרבחה

,בר דובכב
ןמכוה יפר
היריעה שאר