sicha29.gif

',ץיק תליחתב' 1968; ',תורעיה לומ' 1962; ',ןקזה תומ' :ויתוריצימ .רפוס . :י.ב.א
םישוריג' 1980; ',תוילמרונה תוכזב' 1977; /,בהאמה' 1975; ,תוזחמ ינש 1972; 1970,
1990. ',ינאמ רמ' 1988; ',רההו ריקה' 1987; ',וכלומ' 1982; ',םירחואמ
.הפיח תטיסרבינוא ,תורפסל גוחב ןיינמה ןמ 'פורפ

רשאכ ,ומצע תא לואשל ךירצ ידוהיש רתויב הקומעהו הבושחה הלאשה איה הלוגה תלאש"...
םעה לש ותנבהל חתפמ איה תולגה תעפות תנבה ...ידוהיה םעה לש ותוהמ לע ההות אוה
תידוהיה הירוטסיהב תמייקה ,הלוגה לש היווהה תא חתנל םיסנמ ונא רשאכ קר ...ידוהיה
( 1 ) ...תידוהיה היעבה בל תנבהל םיברקתמ ונא ,הנש תואמ שמחו םייפלאכ
...ידוהיה םעל העריאש הנואת ןיעמ הלוגב האור תחא ...תונוש דוסי-תודמע יתש תומייק...
...ונילע והופכו םימעה והומרגש ןוסא
,יתולג םע אוהש ...ידוהיה םעה לש ...תיעבטו העובק העפותכ הלוגה תא האור היינשהו
ברע...הלוגב ידוהיה םעה לש ךרוצה אוה קומע המכ דע ...ימויקה וחוכ הזו ,ירופסאיד
הלוגב ונייח לשבו ...שפנ ינוילימ השישל העברא ןיב ידוהיה םעה הנמ ינשה תיבה ןברוח
,...האושה לש התביס איה הלוגה ...דבלב שפנ ןוילימ ידכל הרשע-עבשה האמה תליחתב ונעגה
.ותדלומ ץרא תא בוזעל םיהולא ידי-לע ארקנ אוה ;לארשי-ץראל ץוחמ דלונ ,המואה יבא םהרבא
תירבב שדח םע הב רוציל ,םיהולא ידי-לע הרחבנ רשא הדועי ץרא לא תכללו ויבא תיבו
דימ ...ןושארה דרויה םג אוה לבא ,ןושארה הלועה ,אופא ,אוה ןושארה ידוהיה ...השדח
...הירוטסיהה לכ ךרואל הדיריו היילע לש ולא תויוהמ יתש וכותב אשונ ...םירצמל
יבשות ...וינב תובקעב ...המירצמ דרוי בוש דכנה בקעיו ,תורוד ינש אלא םירבוע אל
...בערה ףא לע ןאכ וראשנ םירחאה ץראה
ידוהיה םעה - יטנלוויבמא ,יכרע-וד סחי אוה תאזה ץראה לא םסחי ...וז השדח המוא תובא
רוזאב ...ונתבצחמ רוכ ... ( יניס ) רבדמב הזה םעל הנתינ הרותה ...הלוגב רצונ
...רתויב הבושח איה םעה תעדותב רבדמה תייווה ...רקפה
תברחנ הנש םישימחו האמכ רחאל ...םימלענו הרושא םילוג ( לארשי ) םיטבשה תרשע...
..."לבב תולגל אצוי םעה ,הדוהי תוכלמ

,זלק ,םיליהת ) ..."ןויצ תא ונרכזב וניכב םג ונבשי םש לבב תורהנ לע"... :תוביבס
. ( 1
בושל םעל ( 2 ) שרוכ תרהצה הריתמ רשאכו"... ( טוטיצ ךשמה ) - - םיראשנו םיכוב
תיבה תא תונבל הצרא םעה ןמ ( ןטק ) קלח קר בש ,ותואמצע תא שדחמ הב תונבלו ץראל
תיצחמכ רבכ התייה ינשה תיבה ןברוח ברע ..ונוצרמ לבבב ראשנ םעה ןמ דבכנ קלח ...ינשה
היסאב ,הירדנסכלאב ,לבבב ,בול לובגב ,היסורב הסדואל ןופצמ ...תרזופמ ידוהיה םעה
לע איבה רשא ,יוכיס רסחו ףרוטמ דרמ ותוא ...םירכנ האלמ ץראהו ...אמורב ,הנטקה
םע ...םינמואל-םייתד םיאנק ידיב גהנוה רשא ...ינש תיב ןברוחו ץראה ןברוח תא םעה
...ותואמצעב םיימעפ לשכנש
בושל יתועמשמו יניצר ץמאמ ידוהיה םעה השע אל תולג תונש תואמ הנומשו ףלא ךשמב...
...ץראה-רודכ ינפ-לע םוקמ לכל טעמכ רודחל תנמ לע ...היישות הליג רשא םע ...ןויצל
ןפואב ובשייתה ...לארשי-ץרא לע וחספ לבא ,תוצראה ינפ-לע ףרה אלל ודדנ םידוהיה
,םיידוהיה םיפוסוליפה לודג ...תאזה ץראל טרפ ,ןוכיתה םיה ןגא תוצרא לכב יביסמ
ם"במרה ןיא 1171, תנשב םילשורי תא ןיד-א חלאצ שבוכ רשאכו ...םירצמב בשוי ,ם"במרה
. ( 36 'מע ) ...תחא הלמב וליפא ויבתכב וז המיהדמ הדבוע ריכזמ
תליחתב...םיעוגעג ףקתנ יולה הדוהי יבר ...ןיעיקפב הבשיש הקיתווה תידוהיה החפשמה...
םיעוגעגה ...ןוילימ 2.5 לש םע ךותמ ...םידוהי םיפלא תשמח ןאכ ויה הרשע-עשתה האמה
...םמוקממ םידוהיה תא וזיזה אל לארשי-ץראל
םידוהי ינוילימ ךותמ ...רופלב תרהצה ...הב ןימאה אלו תונויצב הצר אל וינומהב םעה...
לכ ךשמב ...ףלא םישולש קר 1921-1917 םינשה ןיב ולע ,הברעמ הפוריא-חרזממ ורגיהש
...ןוילימ רשע-השימחכ הנמ ידוהיה םעהשכ ...ףלא האמ ישוקב ץראל ועיגה םירשעה תונש
התייה היושע ...םירשעה תונשב לארשי-ץראב תידוהי הנידמ םיקהל היה לוכי ידוהיה םעה
ארונה ולרוגל תוירחאב אשונ ומצע םעה ...האושה ינפל דוע ןאכ תידוהי הנידמ םוקל
...תאזה האמב
...םיאב םניא םידוהיה ךא ...םיחותפ םירעשה םויכו...
תדקוממ תירוטסיהה ותוליעפ לכו ,לארשי-ץרא לע םלוח ,תולגה תא אנוש ידוהיה םעה...
..."הלוגב דימתהל דציכ :תחא תילכתב

הנממ המו ,םינומשה תונש וררשיא הנממ המ .רושעכ ינפל תבתכ תאזה הסמה תא :תוביבס
?וכירפה

ונתוא תנייפאמה - תאזה הירואיתה תא ךירפה אל ןורחאה רושעב רבד םוש :עשוהי .ב.א
ראתל ןויסינב הלוגה לש תדמתמה העפותל שגינ יתייה ךא .הנש תואמ שמחו םיפלא תשולשכ
,הבקנ-רכז ,ינימ-וד רוצי - 'סוניגורדנא' איה ןאכ רתויב המיאתמה הרופטמה .ידוהיה םעה תא
תוכרעמ יתש םהב שיש םירוצי םשו הפ םנשי ?תיאופר הניחבמ הזכ רוצי םייק םאה .יתוהז-וד
'סוניגורדנא' אוה ידוהיה םעה .ןהיתשל םיכייש אלו םיכייש תחא הנועבו תעב םהו ,ןימ
.ןמזב-וב תימואל-תיתד תושי אוה ,םואל קר אלו תד קר אל ,םואל םגו תד םג אוהש ,הז ןבומב
,וז תויתנוכת-ודו ,הנש 3500-כ ינפל יניס רבדמב הרצונ ,תיסוניגורדנאה ,תאזה תושיה
אלפומה קפואה איה ,ודוחיי איה ,הלודגה ותייעב איה ,הזה םויה םצע דע וב תמייקה
.הלודגה ותרצ םג איה לבא ,וינפל חתפנש
דכיל רשא ,תוחפשמ ,םישנא תצובק ,הירוטירט-לוטנ ,םע-רפ ,םירצממ אצי התע הז רשא םע
...והשלכ ילאיצוס ףתושמ הנכמ ילוא םתוא

...םיטבש דגא :תוביבס

תלאשנה הלודגה הלאשהו .םעל תויהל החטבהו תד וילע התחנוה וא ,ול הקבדוהש :עשוהי .ב.א
וא וילא הכתור וז תד םאה ,איה 'לארשי תדוגא' םע ןורחאה ינויצילאוקה םכסהה זאמ
עדוי התא לספכו ?וז תד ,ובג לע וא ,וילא הקתור 'תורוטרפמט' וליאב ?וכות לא הכתוה
ינגרוא קלחל ךופהל ידכ דע ויתומקר יככות לא וז תד הכתוה םאה ...רבדמ ינא המ לע
תויצקידניאה .התוא קרפל רשפא ןיידע לבא ,היהתש לככ הקזח 'המחלה' וזש וא ,ולש ןובלחה לש
תיב ןברוח דעו יניסב הרות ןתמ זאמ ופלחש םינשה ףלאבש רורב - תורתוס ןה וז הבושתל
לארשי ינב םילוהמ ,לארשי-ץרא - הריחבה ץרא - ןענכ ץראב .יחטש ךותיר הז היה - ןושאר
'.תורתשעהו םילעב'ה תא הבר הדימב םידבועו םינתשמ םיזוכיר תולעב תוסימתב ,ינענכב
יניס-רה ילגרל רבכ הדגבנש ,לארשי יהולאב תדמתמ הדיגב לע תכשמתמ הנולת אוה ארקמה
ותדירפ ברע ,ובנ רה לומ השמ לש ותאווצ ךותמ טטצל קר ולו .בהזה לגע תשרפב ומצע
התא רוראו ריעב התא רורא ...ךיהולא 'ה לוקב עמשת אל םא היהו"... - הזה םעה ןמ
םיתשלפה לע אלו םינענכה לע הנולת ארקמב ןיא . ( 16-15 ,חכ ,םירבד ) ..."הדשב
לע תספדומ ,תמחלומ תד יהוז .הזה םעה ינב לע קר אלא '',ה יניעב ערה תא םישוע'ה
.ובג
קוליס תשרפב לארשי םע לש וכות-ךות לא התוא ךיתהל ןויסינ וליאכ השענ ןויצ תביש םע
הרורב תינתא-תיתד תוהז רבכ הרצונ ינש תיב תפוקתב . ( ט ,ארזע ) 'תוירכנה םישנה'
םצע דע םיאצמנ ונא ,ונתוהז תא שבגל הזה ןויסינב .לארשי םע - לארשי-תד - רתוי
לש בצמ והז .שדח ךוביס תכרעמה תא תכבסמ תינוליחה תונויצה תעפוה רשאכ ,הזה םויה
םג ןכל .הזה םויה םצע דע ,יטנלוויבמא ,ינורכ םייניב בצמ ,תוילאוד לש ,תוינש
םואל התא םא .תיעבט-יתלבה ,ונלש תלפרועמה תוהזה תלאש תדמוע םירחא םימע םע וניסחיב
סיסב .יתד םזילרולפ ךכותב םייקתהל לוכי - תירוטסיה תופיצרב ,הירוטירט לע םייקה
לעו ,ילמרונ םע לש ותושי יהוז .תילאטוט םייח תרגסמו ,תימואלה ןושלה אוה ףסונ
םימע ינב ךילא ףרטצהל םילוכי - תד התא םא ,ךדיאמ .ינרדומ םע לש ,המכו המכ תחא
םימייק ונחנא הזה ףפורה רפתה לע '.וכו םאלסיאב ,תורצנב םיריכמ ונאש יפכ ,םינוש
- -
'.הירוטירט לוטנ סוניגורדנא' ונחנא ,ךלש הנחבאה יפל :תוביבס

םייולת םניא ומויקו ותוהז ,רמולכ .ילאירוטירט-סקא אוה אלא לוטנ אל :עשוהי .ב.א
.הילע םולחב קר אלא ,הירוטירטב הבישיב

?תיתוהמ יתולג םע ונחנא םאה :תוביבס

םיקהל' דימתמ ןוצר ",יטורבנה ןורתפה - תולג" לש בצמב ותוא יתרדגה :עשוהי .ב.א
אל םעפ ףא תולגה ןכש ,תיתוהמ אל ',ילש תיבב תויהל' דימתמ ןוצר ',תילמרונ החפשמ
יעמשמ-ודה ומויק תמליד .הזה שומימה ינפמ דחפ שי לבא .םידוהיה ברקב היצמיטיגל הלביק
רשא תוילמרונ-אה תא ,הלוועה תא ןקתל - יטסרד חותינ ידי-לע אלא רתפיהל לכות אל
הרקמב אל .ונלש תירוטסיהה תוילמרונ-אה לש הלכירדא אוה השמ .יניס-רהב וילע התחנוה
- - תחטבומה ץראה ךות לא ןדריה תא חלוצ אלו ובנ רה לע עווג אוה

,הרואכל 61-60. 'מעב הז טביהב עגונ התא .וישכע ידוהיה םעה תא ןחבאל םא :תוביבס
ןימאהלמ בוש-ילבל לודחל ,הפוריא תודהי תאושב ונממ שילש תדמשה רחאל ,הזה םעה היה בייח
.תאז אלו תאז השע אל אוה .וינוילימב הנה תולעלו ',השמ תד'ב

,בוש ילבלו תיפוס קיסהל היה בייח ,הרואכל .דירחמ 'ץניל וב ושע םימעה :עשוהי .ב.א
-אה םצע ,ותוהמ םצע ,ועבט םצע אוה ןאכ םסחה ךא ,ילאירוטירטה ירוטסיהה חקלה תא
-ינניא .תונויצב רחב ונממ ןטק הכ קלח ןכל .ינויצ אל אוה ןכל - - ולש תילאסקודרפה תילאירוטירט
ינא .ויתובא תובא תשרומ - םזיבטאכ - 'יטנג ספדה'כ אלא 'רשבה ריס'כ תולגה תא ספות
ןיבמ ינא ,תאזה תיביטקלוקה הזורבנה תא ,הזה טקש-יאה תא יכות-ךותב םעפ ידמ שיגרמ
- - 'לארשי תדוגא' תא

?תאזה הזתה תא הכירפמ וישכע 'היסור תאיצי' םאה :תוביבס

תאז ןיא .םימעה תחפשמב לבסנ-יתלבה ונבצמ תא תרשאמ איה !אל ללכו ללכ :עשוהי .ב.א
תא .םירחא םימע תמקרל קבדנה רז אוה יכ .החירב ,הקוצמ תיילע אלא ,תינויצ היילע
...'םילשוריב האבה הנשל' ףרה אלל םזפמ אוה ;קדצב ואנשיו קדצב םיאנוש ,קדצב ואנש הזה םעה
...חרובו םק אוה ,טטומתמ ילכלכה בצמהשכו ,ןודנולבו זירפב ,קרוי-וינב בשוי לבא

ירוטסיה ןויסינמ תצרחנ הנקסמכ םג הזה ךרובמה היילעה לג תא תוארל רשפא םאה :תוביבס
?תיסורה הכפהמה םלועב גזמתהל לשוכ

,תימואלו תילכלכ ,תיתרבח הקוצמ תוילע ויה הצרא תוילעהמ זוחא םיעשת :עשוהי .ב.א
.תאזה הללכהב תללכנ וישכע היסור תיילע .תוינויצ תויגולואידיא תוילע זוחא הרשעו
תילכלכה הסירקה .היסור תודהי תא תרקועו המירמ התייה דבלב תוימשיטנאהש חוטב ינניא
.ךכל הברה תמרות םש

דרוי-הלוע'כ םהרבא תא תיהיז .הדיריה איה תונויצה תמשגהמ דרפנ יתלב קלח :תוביבס
תינויצה העונתה תאו ונלש הירוטסיהה תא ,רומאכ ,הוולמ ץראה ןמ הדיריה תעפות '.ןושארה
ללוכ ,שפנ 500,000-כ םויכ הנומ דבלב תירבה-תוצראל ןאכמ םידרויה תליהק .התישארמ
?תאזה העפותה לע ףיקשמ התא ךיא ...תדבועה תובשייתהה ינב ',ץראה חלמ' ',םירבצ'

'ילארשי-ידוהי'כ ילארשיה לש ותרדגה םצע .הברעמ ואירמי דולב םיתחונה ןמ קלח :עשוהי .ב.א
ןכל ...ליעמה תא קר הפילחמ ולש המשנה .ץראה ןמ ותדירי םע תוהז רבשמ תרצוי הנניא
ומכ ,יתוחרזאב קר אל 'ילארשי' '.ילארשי'כ אלא - 'ידוהי'כ ימצע תא רידגהל יתקספה
.יתוהזב הזככ אלא ,יברעה

'?ילארשי-ץרא' התא םאה - 'ואיג'ה ביכרה תא םג וז הרדגהב ללוכ התא םאה :תוביבס

ירוטסיהה דממה לכו ,דחי םויקה תרגסמ ,ןושל ,הירוטירט - 'יתפרצ'ה ומכ :עשוהי .ב.א
ללוכ ,תולגה ללוכ ...תונורחאה םינשה תואמ שמחו םיפלאה תשולש - ונרובעו - ףתושמה
יהוז - ילש הירוטסיהה ןמ דרפנ-יתלב קלח אוה תולגה ילוח ...הלש יפרגואיגה ביכרמה
- - היהת רשא וא ,תוילאפנל ,תויתפרצל המודב ,ילש 'תוילארשי'ה

'?םיילארשי' םה םיסקר'צה םגו םינמראה םג ?ךלש סונתאה והמ :תוביבס

.רורב הז םילארשיה םיניתשלפה יבגל .םתוהזב אל לבא םתוחרזאב םילארשי םה :עשוהי .ב.א
.םתוהזב רתוי םייתועמשמ םיכפוה םתוחרזאב םיקלחש ,םיזורדהו םיסקר'צה ומכ תוצובק ןנשי

םילוחה-תיבב לשמל ודלונש ,תאזה ץראה-ינב לצא הדיריה תעפות תא ןחבאל לכות םא :תוביבס
?הרומה-תעבג תונורדמ לע ,הלופע

הנשל םיאצוי הליחת - קותינ לש ףירח טקאכ תננכותמ הנניא בורל הדירי :עשוהי .ב.א
םילארשי המכ םישגופ םשו ,ךישמהל ידכ ףסכ תצק חיוורהל םיהתשמ ןכמ רחאל ',םלוע תוארל'
.תירבה-תוצראב לשמל ,ידוהיה םורטקפסה ךותבש תילארשיה הדעל 'תינמז' םיחפתסמו רתוי םיקיתו
הזיאב הלאשה תלאשנו םידליה םידלונ טא-טא ...םילארשי לש גוח שי תידוהיה הליהקב
.תינגורטהה תידוהיה הליהקה יככות לא םילחלחמו םילארשיה םישלוג טא-טא - - ודמלי school
הרטמה .תוידוהיה לא תוילארשיה ןמ השילג תשחרתמ ...תילגנא קר םירבדמ רבכ םידליה
.תקתינ יתלב תוהמל ,ינגרוא רועל ילארשיה ליעמה תא ,הפיטעה תא ךופהל התייה תינויצה
- - הדוזיפא אלא היהנ אלש ןכתי - לשכינ ךכב םא

ילבל ולגש 'םיטבשה תרשע'ב ליחתהל םא .תוללובתהה תעפות לע ףיקשמ התא ךיא :תוביבס
ךכ 17-...ה האמה ןמ 5 - יפ םידוהי תברכ ינש תיב תפוקת תא םדוק תנחביא - - בוש
סונתאה יככות לא ךלהו להמנ ,ךלהו גומנ רשא םע ונחנאש אלא ,יתולג םע ונחנאש קר אלש
בתכ דחא ימרופר בר - - תחאכ תיתדו תינתא - - יפויתאה ,יפוריאה ,ינוכית-חרזמה
- ( 3 )"United States is the real Promised Land!...” :םינש רפסמ ינפל

ןורתפהש דאמ ןכתי ,ירוטסיהה ידוהיה לבסה תא קיספהל דציכ איה היעבה םא :עשוהי .ב.א
יתדלונ :רומאל םויכ ידוהי לוכי .תאזה הקיגולה תא דבכמ ינאו .תוללובתה אוה ינויגהה
...ילש תוברתה יהוז ,ינושל איה תיתפרצה ,יתדלומ יהוז ,תפרצב

...סוארטש-יול דולק :תוביבס

ועיגה אלו - וללובתה ,רושאל ןורמוש ןברוח ירחא ולגוהש םיטבשה תרשע :עשוהי .ב.א
ולבוה אל 19-,ה האמב ורצנתהו וללובתה רשא ,הירגנוה-הירטסוא ידוהי ינב ...ץיוושואל
...הזה יתולגה םעה תומקרל ץוחמ לא לחלחל וחילצה םה ...הדמשהה תונחמ לא תובכרב
וליפא .בצמה והז אלש אלא .יופש ןורתפ היה הז - היה הז ךכ ול ...הזה רוטקובורפה
,םיריאכ אלש ,טועימ תווהל םידוהיה םיכישממ ,תילאידיאה םירגהמה ץרא ,תירבה-תוצראב
!תידוהי הקפה איה 'תודע לש דגא'כ תיאקירמאה המואה לש התגצה - - םיגברונכ ,םיקלטיאכ
תמחלמב רפע דע הינמרג תא ץחמ ,ינמרג ואצומש ,רואהנזייא ?...שוב ךייש הדע הזיאל
.בכרומ ןכא הז ךא ...יאנת םושב ונל תאז השוע היה אל ידוהי איבצמ .היינשה םלועה
- - רתויו רתוי םומע ידוהי אצוממ םיאקירמא םנשי ,ןכא .תוסימת לש הקימניד וז

רידגהל והונשקיב ,ןהכ םייח רבעשל ןוילעה טפושה םע הנשכ ינפל ונתחישב :תוביבס
'.ינויצ-סורוקיפא'כ ומצע תא רידגה אוה '.טסיאתא' 'סורוקיפא' ',ינוליח' םיגשומה תא
?התא המ ( 4 )

לש ןבומב - "םיהולא לש ומויקב ןימאמ ונניאש םדא" ימצע תא רידגמ ינא :עשוהי .ב.א
'.לארשי יהלא'ל אקווד רושק ונניאש ,רתויב יללכה ןבומב ',הנוילע החגשה'

- - יתושיה ןבומב :תוביבס

.תירצונה הנומאה תא החוד ינא .ומויקב ןימאמ ינניא .יתושיה ( ץרחנ ) :עשוהי .ב.א
רהרהמ ינא ,ךדיאמ '.תוהלא'ב הנומא לכ החוד ינא .תימלסומה הנומאה תא החוד ינא
לש יביטקלוקה ותעדות םרזב .םדאה לש ותעדותב 'םיהולא' גשומה לע ,הברה בשוח ,הברה
םרזב תיתעדות םייקה 'םיהולא' לש בושחה ןויערה ןיב תכתוח הנחבה ןיחבמ ינא .םדאה
.וז העדותל ץוחמ יביטקייבואה ומויק-יא ןיבל ,ירוטסיהה הבישחה
קותינל ,הנומאב הריפכל רושקה ',סורוקיפא' גשומל בורק ינניא .טסיאתא ינא וז הניחבמ
ינניאש רבד לש ושוריפ ןיא לבא .ילסרבינוא טסיאתא ינא .תיפרגויב םילכ תריבשל ,הנממ
התוא - תילרדתקה תולכירדאהו בגועהו הייסנכה תולהקמ לש וא ,ךאב לש הקיסומה לש רחוש
- - תירצונ - הלודג תרצוי תוברת

סיראפב ןדור לש 'םניהגה רעש'ו תיניטסקיסה הלפקב 'םינודינה ריק' םג ךכ :תוביבס
- -

,לוריבג ןבא לש 'תוכלמ רתכ' - תודהיה לש תולודגה חורה תוריצי םג ךכו :עשוהי .ב.א
בורק ינניא ...תיהולא תולעתה יהשוזיא לש הרטמ התייה הלא לכל .דועו תודיסחה ירופיס
םייקמ וניאש ......ב רפוכה - 'סורוקיפא' גשומל בורקה ',ילוח' - 'ינוליח' גשומל
...שודק וניאש ......... תא

:בתוכ התא - 'תוילמרונ' גשומה לא רוזחל םא :תוביבס
הנשנ םא אלא ,תאז תושעל לכונ אל ,ונכותבש הלוגה תוהמ םע דדומתהל וננוצרב םא"...
,תומדוקה םייתשה לרוגכ היהי תישילשה תוכלמה לש הלרוג .םיידוהיה תיתשתה יגשוממ המכ
ןושארהו ,םעה לש דוסי יכרע המכב יוניש ךורעל ךרוצ שי '...שרוש לופיט' השעיי אל םא
,תושונאה לש ילרגטניא קלחכ ונמצע תא תוארל ונילע .ינושה וא תורחבנה תסיפתב - םהב
,ןגרואמ עשפ הב שי וליפא ...םייקתהל האלמ תוכז שי לארשיל ...תוחנ אלו ןוילע אל
...םיקיר םירוביד םה - תפומ תרבח ,הלוגס םע... . ( 63 'מע ) ...ילאיצוס לוועו תותיחש
התאש 'תוילמרונ'ה לש התוהמ יהמ . ( טוטיצ רמג ) ..."תוילמרונ ...םימעה-לככ-םע
לא ףרטצהל ףאוש התא יכרע סלפמ הזיא לע ?ךתוא החנמה 'המרונ'ה איה המ ?הילא רתוח
?תינוכית-חרזמה ,תימשיטנאה תיפוריא-זכרמה ,תיפוריא-חרזמה ,תיפוריא-ברעמה - םימעה תחפשמ
הנימאמ איה םאה ?תיטסינאמוה איה 'תילמרונ'ה םימעה תחפשמ םאה ?טסינמוה התא םאה
?ךלש םייטסינאמוהה םיכרעה לש קמועה רוקמ והמ ?םימעו םדא ךרע ןויוושב קמועל

תוישא ןתוא לע ןגועמה ימואל בצמל ןווכתמ ינא ',תוילמרונ'ל ארוק ינאשכ :עשוהי .ב.א
',רחבנ םע' אל .יתוברתו ירוטסיה ףצר - הירוטירט - ןושל - תינתא תוהז :םדוק ונעבקש
הליהקה תרגסמב וישעמל יארחאה ,יופש םע .יתולג סוניגורדנא אלו 'םייוגל רוא' אל
גרבנרינ יטפשמב .ולש ותנידמב םירחא םיינתא םיטועימל וסחי תרגסמבו ,תימואלניבה
,םייופש םייצאנ המחלמ יעשופ תירבה-תונב לש ןיד-תיבב וטפשנ היינשה םלועה תמחלמ רחאלש
...םיגולוכיספ לש תולכתסהל םתוא וחלש אל .ועציבש חצרה ישעמל םיארחא ויהש ,םיילמרונ
םעה ןמ קלח לש ותביש םע .וישעמל יארחא אוה ןיא ,הירוטירט לוטנ ידוהיה םעה תויהב
ךפוה אוה התרגסמב רשא ,היצזילמרונ רבוע אוה ,תינוביר הנידמ ומיקהבו ,תאזה ץראל
טקייבוא תויהל ךכב לדח אוה .וז הנידמ לש היפואל ,הרטשמל ,התוינידמל - וישעמל יארחאל
תוירחא תמרל דע תדרויה ,תימואל תוירחא תליטנ יהוז .םירחא םימע תוינידמ לש ליבס
הסיפת התוא - תיטרקומד-לאיצוסה ימלוע תפקשהל רושק יבש םזינמוהה .טסינמוה ינא .טרפה
תורשפא ןתמ תניחבמ ירשפאה בטימה תא היטרקומדב האורה ,ברעמה תונידמ לש ןקלחב תחוורה
;יטילופו יתרבח ןויווש לש םשומימל ךרדכ םזילאיצוסבו ,יטילופו יתוברת ,ינופצמ יוטיב לש
.ןתינה לככ חוורה לוועה םוצמצל הריתחב - יטילופו יתרבח קדצו
.םלועה זכרמב םדאה תא ביצמ ינאש ,הז ןבומב טסינמוה ינא

'?םלועה זכרמ' גשומב ןווכתמ התא המל :תוביבס

.לע-תרטמ וזיאל יעצמא אל אוה .תיקלח ונל ןבומה םלועב םייחה לש ןוילע ךרעכ :עשוהי .ב.א
םיזתינה םיבבשה אל אוה .ןהשלכ תוישונא-לע תורטמ לש ןתמשגהו ןתגשהל 'ריחמ' אל אוה
אוהש הזיא ןעמל וא ,הירוטסיהה לש גרוריכה ידי-לע רגינה םדה אלו ,בטוחה ידי-לע
- - הנוילע האידיא וא ,חישמ

חסינש ( תיעיברה ) תערכמה הלאשה תא ךל ביצהל לוכי ינא טסינמוהכ םאה :תוביבס
סלפמ לע העיפומה 'הלאש'ל רבעמ ההוזמ תויהל לוכיש המש ,המוד '?םדאה והמ' :טנאק
ומויק לע ,ולרוג לע ,ותוהמ לע תללוכ הייהת איה - הבושתל הייפיצ והצקב רשא ,ינושל
- -

...טעמ הכ םיספות ונא .ימאק ונל ריבעמש םירדש טעמ אל לבקמו טלוק ינא :עשוהי .ב.א
ישונאה רמוחה הפ םשונ המ םשל ...ןאכ ונרצונ המ םשל ...ןאכ ונרצונ עודמ ...ונחנא המ
רשאכ ...םלועה לש ןויגהה תרסח הקיתשה - 'דרוסבא'ה לומ לא ...ךלוה אוה ןאל ...הזה
ונחנא - - ונלש תימויקה הידגרטה יהוז ...הלפא לש םייפוס-ניא םיילוש ףקומ הז לכ
תועמשמ לבקמ 'סיסרתק' גשומהש ןכתי ןאכו - - וללה תולאשה לע הבושת םהל ןיאש םיפלוח
םיפלוח לש תוירדילוס - - תאזה םויקה תייווח תא הווחה ,שיגר דחי לש ,דחי לש - יהשלכ
- -

23.11.90 ,הפיח


,תוילמרונה תוכזב :ךותב ',יטורבנה ןורתפה - הלוגה' / עשוהי .ב.א :ךותמ ( 1 )
73-27. 'מע 1980,
.ס"הנפל 538 תנש ( 2 )
"The Real Promised Land is America" /Jacob Neuser, Herald Tribune, / ( 3 )
11.3.1987
1989. 23, 'תוביבס'ב ותיא החיש האר ( 4 )