sicha3.gif
1986, טסוגוא ףוסב ןומר-הפצמ ס"נתמב םייקתה רשא חיש-ברב ורמאנש םירבדמ עטק
'.עבטה תורומש תושר‘ תמזויב

תושעל ךירצ המ אלא ,אבצה לע ןגהל וא ,רבדמה לע ןגהל םא אל איה תירקיעה הלאשה"...
דגנ ןנוגתהל לכותש תנמ-לע אבצה תא ןמאל הלוכי הנידמה הפיאו ,הנידמה לע ןגהל ידכ
,םייטננימודה םילוקישה אל םה ימואלניבה טפשמה תרימש ילוקיש ןהבש ,תונידמ ןתוא
"?ונתוא שובכל ךיא" ילוקיש אלא
ינאש המ ןיבל ,ןאכ םיבשויש םישנאה בור ןיב טקילפנוק םייק םאה ,םויכ הלאשה תלאשנו
ןאכ םייקתהל ךלוה ,הזה שגפמל יתעגה התיא תוחפלש ,השוחתב ?תאזה המבה לע גציימ
ישנא ,ונחנאש המ לומ ,היגולוקאה תייארב ,עבטה רומיש תייארב רבדמה תויעב לע ןויד
.ול םיללועמ ,הרואכל ,ןוירשה
ריכזהל הצור ינא .וב חמצ לארשי םע לש ןוירשה ליח םג ,רבדמב חמצ לארשי םעש ומכ ,ןכבו
לש םשארב היצאיצוסא דימ הלעמ התייה 'קנט' הלימה ,תובר אל םינש ינפל דעש ,ונלוכל
הנידמה םוקמש םינשב תמאבש ןוויכמ .םיבחרמו קבא תורמת ,לוח לש ,ונלש הנידמה ישנא בור
עצבמב תוברקה תא ליבוהש הז אוה ןכמ רחאל .בגנב ןוירשה ליח חמצ ',שדק' עצבמ דעו
המיחלה רקיע תא השע ,בוש 67-'בו לדגו ןמאתה ,בגנל םשמ רזח ,יניס יבחרמ ךותל 'שדק'
,ןאכל ונרזח 77', תנשמ לחה ,ןכמ רחאל .םינש רשע - תובר םינש םש ראשנו יניס יבחרמב
.בגנל
היה בגנה ,ןוירשל יתסייגתה ינאשכ .םינוש ץרא ילבחל ךייתשה 'בגנ' םשה ,םינשה םע
ימכ ,ילש הייארב םויכ .בגנה היה ןתנ הנחמ 302. רוזאל רבע אוה ןכ ירחא .סילו'גב
,תימורדה הניפב ונרתונ .ץראה ןופצ הז עבש-ראב ,םירייס-ןופזיש-הדבוע תעקב בחרמב תרשמש
.םויכ ונלש ןומיאה יבחרמ םה הלא .המורדו ןומר-הפצממ
וזכ המצוע םע ןוירש ליח רישכהל הכירצש הנידמ לש םיגשומב דאמ םינטק םיבחרמ הלא
ןגהל הסנמש ימ לכו .דומעל םיבייח ונחנא ובש ינוחטיבה רגתאה לומ ,םויכ ונל שיש
ןגהל ןוירש ול היהי אלש בצמב דומעל לולע ,ןוירשה ינפמ ונל הצקוהש הזה בגנה לע
.לארשי תנידמ לע
תונוכמ רציש םדאה עבט ןיבל ',תישארב ימי תשש לש עבטה' ,עבטה ןיב ימוהת טקילפנוק שי
םיחווטל םירונש םיזגפו ,מ"מ 105 לש חתותו תוארשרשו ,סוס תוחוכ 750 םע קנטו ,המחלמ
תייח םע בלתשמ אל קנטה .הביבסבו עקרקב םמתוח תא םיריאשמו םיצצופתמ ,םירטמוליק לש
םימייקש םייחה טעמ םע ,רבדמה תא ןנח תאז לכב עבטהש טעמה םעו הייחמצה םע ,הדשה
ןנוגתהל הסנמש ;םדאה עבטמ קלח אוה .עבטהמ קלח אוה םג קנטה לבא .וב יעבט ןפואב
לכוי הבש ץרא תרבכ ול תוצקהל ןובנ קיפסמ תויהל ךירצ הז םדא .םירשעה האמב וייח לע
.ותדלוממ תורחא תורבכ לע ןגהל תנמ-לע וחוכ תא ןמאל
,םיקנט לע תערכמ הדימב ןעשנש אבצ םויק לש םיכרצהו ,רתוי לודג ינוחטיבה רגתאהש לככ
תאזה ץראהמ לודג רתוי חתנ תוצקהל םיבייח ךכ ,םיקהבומ רתויו רתוי םה ,ןוירש לע
יחטש אל הז ,בגנב הז ,ונא ונתמדא לע הז םויכו '.וכו ריווא ליח ,ןוירש ינומיאל
תרימש תניחבמ הממשל היהי ,ינובאדל ,הז חתנ .רחא םעמ הלאשהב ,יניס יבחרמב םינומיא
טסיקנט תויהל .טסיקנטל ,רנוירשל ביצמ אוהש רגתאה תניחבמ הממש אל אוה ךא ,עבטה
הזה רבדמהש ימכ הביבסו םילקא יאנתב םיקנט ליעפהל תלוכיה םע דדומתהלו ,הלא םיאנתב
.ןטק אל רגתא הז ,ונל ביצמ
.םירבד הברה הנוב םג ,וביבס רצוי אוהש ,הרואכל סרהה תורמל ,הז תא תושעל חילצמש םדא
תא ומצע ךותב הנוב אוה ,תודדומתהל תונוכנ לש שפנ תומוצעת הנוב ,המיחל חור הנוב
ירוזאב םג םתוא םישגיש ריבס ,הלאה םיאנתב םתוא םישגמ אוה םאש ,עדיו ןוצר ותוא
תמחלמב ןוירשה לש הדימעה תלוכיש ,בשוח ינא .ןלוגה תמרב ילוא ,םיחונ רתוי המיחל
םידירומ ונייה ,םיחטשה וקיפסה אל ןלוגה תמרב .בגנב הפ החמצ ,ןלוגה תמרב םירופיכה םוי
ןגהל וחילצה ןתוכזבש ,תושיחנהו תונמוימה תא תונקל תנמ-לע םינומיאל ןאכל תוגולפ
.רוחאל ירוסה ןוירשה תא ףודהלו הילע
תא םיסרוה םנמא ונחנאש ,העידיה םע תויחל םיבייח ונחנא ,ןוירשה תניחבמ ,ונתנחבמ
העידי ךותמ אלא ,החמשב הז תא םישוע אל ונחנא .הזה בחרמב םימייקש םיטעומה עבטה יכרע
ץראב תונבל ךירצש המ לכ ביבס ןגמה תפטעמ תא םייקל לכונ אל ,הלא תא סורהל ילבש
.וז הנטק
הנשמ אלו ,טסיקנט לכל .הזה ץראה לבחל םירשקנ ונחנא ,הלאה םייחה ידכ ךות ,הזל טרפ
,תירבדמה היווחל דאמ קומע רשק שי ,ולש יחרזאה םייחה םוקמ תניחבמ רג אוהש הפיא
דדומתהו ,ךכ-לכ עיזה אוה אלא ,לייט קר אל אוה ןאכ .הזה דחוימה ףונל ,תדחוימה הריוואל
" - - ותושימ קלחל ךפה הזה רבדמהש ,ךכ-לכ