sicha4.gif

,רוורפ עשוהי 'פורפ לש ורזועו ודימלת היה .םיינתא םיכוסכס רקוח .ןוירוטסיה . :ב.מ
.םינבלצה רקוח
1970; ',לארשי תנידמב םינבלצה ירצבמ' :וירפסמ
‘The Crusaders in the Holy Land’, 1970-1976;
1984; ',תינבלצה הפוקתב הירתאו לארשי-ץרא ירע'
1981. ',המוח הבלבו ריע'
1974-78. ריעה שאר ןגס 1967-72; םילשורי-חרזמ לע הנוממ

?םויכ לארשי תנידמלו 12-,ה האמה תישארב תינבלצה 'םילשורי תכלממ'ל ףתושמ המ :תוביבס

,תיתוהמ היגולנא שפחמ אל התא השעמלש ינפמ .הזה גוסה ןמ תויגולנא אנוש ינא :יתשינבנב
חתנל רמייתמו ,הנש 2800 ינפל וא ,הנש 800-כ ינפל הרקש ירוטסיה עוריא חקול אלא
לא ךלש תיחכונה תואיצמה ןמ ליטמ התאש ,אוה השוע התאש המ םצעב ;ןוירוטסיהכ ותוא
.ירוטסיה עוריא' ותוא תא טרופמב ןוחבל לכות ובש ילכ םוש ךל ןיא רשאכ ,זא שחרתהש המ
םיאשונ תריקחב הפירחמ ךתפקשה לש תוידדצ-דחה .הווהב ךלש םייפקשמה ךרד ותוא ןחוב התא
םיבצוח הבש ,הבצחמ ןיעכ וז .קפקופמ אוה הלאכ תויגולנאב שומיש ןכל .תקולחמב םייונש
...ךיביריב ןתוא תודייל ידכ אלא ,תמיוסמ הפוקת דומלל ידכ אל 'םינבא'
הסריגה לע ךכ םיביגמ ונא אלא ',םינבלצ = םינויצ' היגולנאה תא ונאצמה ונחנא אל
.תאזה תיברעה

'?תונבלצ'כ תונויצה תא םיברעה והיז הנושארל יתמ :תוביבס

ףוסב ןוכיתה-חרזמל תיברעמה תיטסילאינולוקה הרידחה תא 'תונבלצ'כ והיז םה :יתשינבנב
,השחרתה תאזה הרידחה רקיע .תיברעה תימואלה העונתה תוררועתהל תינמז-וב 19-,ה האמה
.ונרוזא לע תפרצו הינטירב וטלתשה היתובקעב רשא ,הנושארה םלועה תמחלמ ידכ ךות ,עודיכ
ינסרהה קלחכ ...הזה םזילאינולוקה לש ילרגטניא קלחכ םיברעה והיז תינויצה העונתה תא
האוושהה .םיננוגתמ לש השיגב 'תינבלצ'ה היגולנאה ךותל םיררגנ ונחנא ;ולש רתויב
...ןיטולחל תכרפומ ,ןוירוטסיהכ ,יניעב תאזה
: ( 1972 ',םינויצו םינבלצ' ורמאממ םירצק םיעטק המכ ןאכ םינתונ ונא )
;תינאמ'תועה הירפמיאה לש התוטטומתה ,ןוכיתה-חרזמב םייטילופה םיאנתה לש םתונתשה"...
;ןוכיתה-חרזמה לע הינטירבו תפרצ לש ןתוטלתשה םע האישל העיגהש ,תיברעמה הרידחה

ירבדב שדוחמ ןויעל ברע ינב תא וררוע הלא לכ - תיברעה תימואלה העונתה תוררועתה
יתוברתה תומיעה חכונל ,השדחה תיפוריאה השילפה הביצהש רגתאה חכונל .םינבלצה ימי
קימעהל םיברעה ולחה ,יחרזמה םייחה-חרוא ןיבל תימנידה תיברעמה היצזיליביצה ןיבש
ינבלצה םזילאינולוקה ןיב הווש הריזג דומלל ושקיב םה .קיתעה תומיעה תעפותב רקח
ישעממ דומלל ופאשו ,םירשעה האמב יתפרצ-ולגנאה םזילאינולוקה ןיבל םייניבה ימיב
המדאה לעמ םירפוכה תא שרגל וחילצהו ברעמה תשילפב המרוח תמחלמ ומחלש ,םהיתובא תובא
.תיברעה
העונתה תוררועתהב ץימא רשק הרושק ,םייניבה ימיב וזה תרבוגה תוניינעתההש ,קפס ןיא
,היכרותל דע וקורממ ,תוימלסומה תועונתה .התומצעתהבו התוטשפתהב ,תיברעה תימואלה
רבכ ,ומחלש ,םיימואל םירוביג לש םירתכ ,םינבלצה דגנכ םאלסיאה ימחולל רושקל ולחה
דר'ציר דגנ םירצמ תואמצעל םחולל ןיד-א חאלצ ךפה ךכ .םהיתוצרא תואמצעל הנש 800 ינפל
,םיתפרצב םקבאמ תא םינקורמה םינמואלה וושיה םג ךכ .ילגנאה טסילאינולוקה ,יראה-בל
...ג"יה האמה יהלשב ,שודקה יאול לש בלצה עסמ דגנ םהיתובא קבאמל
דיתע לע ויתוכלשהו םייניבה-ימי לש יתאוושה רקחמב התליחתש ,תירקחמה תורפסה ...
רבכ '.תונויצהו תונבלצ'ה ןיב 'היגולנא'ב הדקמתהו הכלה ,תיברעה תימואלה העונתה
שקיב ורבחמ '.ןיתשלפ תשלפב השדחה תונבלצה' םשב רפס קשמדב םסרופ תואמצעה תמחלמ ברע
,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל לארשי-ץראו הירוס לע תפרצו הינטירב תוטלתשה תא תוושהל
רוזחת םא'... :התייה ותנקסמ רשאכ ,בלצה יעסמ יעוריאל ,ינויצה לעפמה תא רקיעבו
ברעמה תונידמ תא ופדה רשא םיברעה יכ ,תואלתה תא םיארי ונניא - המצע לע הירוטסיהה
ירוחאמ תודמוע ,םנמא .הווהב םירז לש בר-ברע תצובק ףודהל ןהמ רצביי אל ,ןלוכ
ונשגפנ הזב יכ ,ללכ ונדיחפי אל הז רבד ךא ,תורידא תוכלממו תולודג תולשממ תונויצה
...ונתדלומ תא ןהינרופיצמ איצוהלו ןהינפב דומעל ונתאמ רצביי אלו רבעב רבכ
םלועל חקיי הז .םינבלצה ידימ םילשורי תא ררחשל הנש האמ טעמכ ימלסומה םלועל חקל ...
...'תימלסומ תונובירל הריזחהל ידכ ןמז רתוי וא תוחפ יברעה ימלסומה
.תוילאוטקא תורטמל אופא םינווכמ ,םימלסומה םע םהיתומחלממ םיחקל תקפהו םינבלצה רקח...
ונניא ילאוטקלטניאה ץמאמהו ,רבדב היולת יתלב ,אופא ,הנניא םירקוחה לש אצומה תדוקנ
םהלש אצומה תדוקנ ,ךפהל אלא ,תיביטקייבוא תיעדמ הדותמב שומיש ךות ,תמאה רקחל רתוח
הירוטסיהב תויאר אוצמל ושקיב םה .תינוציק תישגר תוברועמ תלעבו תיביטקייבוס איה
.תויוושכעה םהיתוסיפתלו םהיתודמעל
אשונב יברעה יפרגוירוטסיהה רקחמה לש תטלובה ותויתמגמו תויעדמה ויתושלוח תורמל ...
,םינוש םייברעמ םירקוח .יברעה םלועל ץוחמ םג םיכמות הל התנק היגולנאהש ירה ,תונבלצה
,תירוטסיהה תויקוחבש םסקה .םמצעל התוא וצמיא ,םיילארשי-יטנא םיגוחו םיאנידמ לע רבדל אלש
לש התמקה ןיב ',כ-ה האמב תשדוחמה ותשילפ ןיבל ב"יה האמב ברעמה תשילפ לש ןוימדה
םיגוחבש ךכל איבה ,ץרא התואב תידוהי תושי לש התמקה ןיבל ,שדוקה ץראב תירצונ תושי
,היגולנאה השרתשה ךכ ידכ דע '.תינויצ=תינבלצה' האוושמל תוניצרב סחייתהל ולחה םיבחר
תא סחייתהל םיילארשיה לע' :רמא םהמ דחא .הל וספתנ םידוהיו םיילארשי םירקוח ףאש
'.םירבדה תא תושעל אל ךיא םתוא דמלמה ,ישומיש ךירדמ לאכ בלצה יעסמ לש הירוטסיהה
ודמעש ,םילארשי המכ וצר ,רבעב םנוחצינמ ישעמ חקל דומלל םיברעה וצרש םשכ ,ונייהד
...ךופהה חקלה תא דומלל ,סרתמה לש ינשה דצה ןמ
לעב והירה ,יתלומעתה רושימל יברעה ןועיטה םע תודדומתהה רגתא לבגומ דוע לכ ...
,ררועמ םרוג תירוטסיהה הלבקהה תשמשמ דוע לכ .תורדגומה תויתלומעתה ויתורטמל ךרע
יאנתב תאז לכ ,םלוא .תובישח תלעב וליפא יהירה תילאוטקלטניאה תונרקסה תא הרגמה
..."תימצעה תרוקיבה רמשיתש

יוניש לש טביה עיצהל רשפא ,תיתוהמ הללכה לש טביהב הירוטסיהב םיטיבמ ונאשכ :תוביבס
;ןנובתהל ונרחב הבש ןמז תפוקתב חטשה ינפ יעוריא לש ידמל טרופמ רואית .ךדיאמ עבקו דחמ
ןימ לש יסיפ-וכיספה והנבמב םירושקה ,םינתשמ יתלב ,םידימתמ קמוע-תודוסי לש יוהיזו
- רתויו םינש יפלא תורשע לש ינויצולובא בצקב שחרתמ ולש תונתשהה ךילהתש .םדאה
םיפתושמ קמוע-תודוסי ההזמ ,ונתפוקת ןיבל םינבלצה תפוקת ןיב ינושה ,חוכיו אלל םיכסנ
?ולא תופוקת יתשל

הפוקתה לש ,םיללוכה םילודגה םיוותימה תא ראתל ןוירוטסיהכ קר ןכומ ינא :יתשינבנב
.ךל ריאשמ ינא האוושהה תא .לארשי-ץראב זא הרצונש תיפוריאה תושיה לש ,תינבלצה
.ךתוירחא לע השוע התא היגולנאה תא

תויברעה תוכלממה ןיבש םיסחיה תא ךלש ןויפיאב ההזמ ינא תמיוסמ היגולנא :תוביבס
תואמצעל הפיאשה הרבגתה הירוס ירע לש ... ןהיטילש ברקב"... :הפוקת התואב ןמצע ןיבל
...
םלוא ... 'דאהי'ג'ה תאירקלו םאלסיאה תודחא ןויערל םייתפש-סמ תולעהל ופידעה היטילש
* ..."םירפוכב המחלמל ימלסומה םלועה דוחיאל םיכסהל וברס
ביכרמ והזי םאה .לצופמו שומח ,םהלתמ ',ידאהי'ג' ימלסומ םלוע םויכ םג םיאור ונא
?לארשי תנידמל יוכיס לש יתוהמ

האמה עצמא דע ןוכיתה-חרזמב בצמה ןיבל ונתפוקת ןיב היגולנא השוע התא םא :יתשינבנב
דימ אבש ןמזה קרפב םייברעה םינוירוטסיהה ךא ,םיוסמ ןוימד וק םנמא ונשי 12-, ה
רציו ,םינבלצב המחלמל יברעה ןוכיתה-חרזמה תא חוכב ןיד-א חלאצ דחיא ובש ,וירחא
תמייק דוע התייה אל הפוקת התואבש ןוויכ ,יוגש גשומ בוש ) 'תיברעמ-ןאפ' העונת
. ( המ תדימב דחאמ דובירכ תימלסומה תדה קר אלא ,תיברע תוימואל
תא הוושה הז ידרוכל ... ידרוכ אלא יברע היה אל אוהש ,ךכב תפסונ הינוריא ןאכ שיו
,עירכי יתכרעהל המ יתוא לאוש התא םא .ןייסוח םדאס םויכ ומצע תא הוושמו רצאנ ומצע
,תוימואל תויברע תונידמ לש לצפמה ביכרמה .הנתשי אל יברעה םלועב לוציפהש ךירעמ ינא
ןוכיתה-חרזמה לש ודוחיא תא דיתעב םג ענמי ,יברעמה םזילאינולוקה לש םילוליהה ירפ
דחאל חילצת אל תיברע-ןאפה היצביטומה .עבק לש בצמ והז .תינויצה העונתה דגנכ יברעה
תיברע ןאפהו תיטסירלוקיטרפה ,תומגמה יתש ןיב ביצי-יתלב לקשמ-יוויש הפוצ ינא .ותוא
תוביריה וז ירה ,ןוכיתה-חרזמה לש הירוטסיהב ומצע לע רזוחה ,םייק דוסי שי םא .ונביבס
'...קאריע' םויכ ,הימטופוסמל םירצמ ןיב - הרופה רהסה לש תווצקה ינש ןיב תכשמתמה

תא חוכב דחאל ןיד-א חלאצ חילצה ,הלא תווצק ינש ןיבש החותמה תוביציה רסוח תרגסמב
רשאכ ,ותוא תררופמה המגמה הרבג בוש רשא דע ,תורופס םינש תורשע ךשמל 'יברעה םלועה'
.הלאה םיביריה ינש ןיב תדנדנתמ םיינזאמ ןושל הווהמ הירוס