sicha5.gif


תטיסרבינוא לש היגולואכראל גוחב הצרמו היגולואכראל ןוכמב רקחמ תימע .גולואכרא . :ב.י
הזנורבה תפוקתמ םיינענכ םיבושיי הליג םש ) יניס-םורדב רפח .ביבא-לת
, ( 'ב המודקה
תברוחו הזוע תברוח ,אריע לת ,דרע/עבש-ראב תעקבב ,בגנה-רהב ,הברעב ןכו
.תימטיק

רכינ רפסמ ךא ,הברעל חרזממש רהה תמבב "םודא ץרא" תא תוהזל םויכ לבוקמ :תוביבס
םיכלמה עסמ תשרפב :ימורדה בגנה-רה ינפ-לע תערתשמ התוא םיהזמ םייארקמ תורוקמ לש
טפשמ ןיע לא ואוביו"... :יקלמע בחרמכ ענרב-שדק רוזא ההוזמ ( 7 ,די ,תישארב )
עיגהב .קחצי ןב ושע לש ודכנ ,עודיכ ,אוה קלמעו ..."יקלמעה הדש לכ תא וכיו שדק איה
הנה"... :םודא ךלמ לא םיחילש השמ חלוש , ( 16 ,כ ,רבדמב ) שדק רוזאל לארשי ינב
..."ךלובג הצק ריע שדקב ונחנא
.(45 ,די ,םש ) ..."המרח דע םותכיו םוכיו אוהה רהב בשויה ינענכהו יקלמעה דריו"
,א םיכלמ ) ..."םודא ץראב ףוס-םי תפש לע ...רבג ןויצעב המלש ךלמה השע ינאו"...
. ( 26 ,ט
- דועו , ( 6 ,זט ,ב םיכלמ ) ..."הזה םויה דע םש ובשיו תליא ואב םימודאו"
?הברעה ירבע ינשמ תימודאה תוברתה לש יגולואכראה אצממה תושרפתה יהמ

.םויה דע םסרופו תויגולואכרא תוריפחב הלגתנש רמוחה ללכ לע םיססבתמ ונחנא :הירא-תיב
ידאו ) דרז לחנל םורדמ ,הברעל חרזממש תיתרוסמה םודא ץרא איה ונלש אצומה תדוקנ
ידי-לע 30-ה תונש עצמאב רקסנ הז רוזא .םורדב תליא ץרפמ שארל חרזממ דעו ( אסח
לולכמ ףשח אוה 4 הבכשב .ץרפמה ףוח לע הפיילח לתב םג רפח רשא ,קילג ןוסלנ גולואכראה
קילג .תיעדמה הליהקה ידי-לע לבקתנ הז יוהיזו ',ימודא'כ ןייפא ותואש ,ידוחיי ימרק
ךראתלו רתוי קיידל םילוכי ונחנא םויכ .ס”הפל 6-8 תואמל תאזה הקימרקה תא ךראית
.7- ה האמל הרקיעב התוא
תיטירבה תיגולואכראה ידי-לע רקיעב ,םודא ץראב יגולואכראה רקחמה בחרתה זאמ םינשה ךשמב
תוריפחב .ןאליוטו הראיב-לא םוא , ( תיארקמה הרצב ) הרייסוב תא הרפחש ,טנב לטסירק
םיירטמואיג םירוטיע םע הקלחבו ,םיינבאב היושעה ,וז תימודא הקימרק קהבומב התהוז ולא
אלל אוה תימודאה הקימרקה לש רחא קלח .םדמדא עקר לע רוחש רקיעב םיעובצ ,םיידוחיי
לולכמל םיינייפוא .רוקמ ילכו תורעק םינייפאמה םישלושמ םיזיזב רטועמ ךא ,עבצ ירוטיע
.תאזה תוברתה לש רידגמ םיווהמה ,דחוימ סופיטמ לושיב יריס הז
.בגנבו תימורדה הדוהיב םירתאב וניתוריפחב תוהזל ונלחתה תאז הקימרק לש התואיצמ תא
,יבכוכ .מ ידי-לע רפחנש ,לשמל ,התחלמ לתב .יברעמה בגנבו דרעב ,עבש-ראב תעקבב רקיעב
העיפומ תימודא הקימרק .ס”הפל 7-ה האמל ךראותמה !ימודא רמוח לש 30% ימרקה אצממה ללוכ
לושיב יריס ינשו הנממ םיטעמ םיסרח .הזוע תדוצמבו שושמ לתב ,אריע לתב ,רעורע לתב
ןיחבה אל ינורהא .יש ,דרע לתב תורחואמה תובכשה לש םילכה ףסואב הנורחאל יתאצמ םימלש
ואצמנ ןכ .ענרב-שדק לתב ויתוריפחב ןהכ .ר ידי-לע ואצמנ םימלש םיימודא םילכ .םהב
אבוהש ימרקה אצממב .יברעמה בגנבש המ'גו רורה ,ערש ילתב תוריפחב הלאכ םיסרח טעמ
.םלש ימודא לושיב ריס ההזמ ינא ,תינופצה הברעבש הבצח-ןיעב רפחנש רתאמ הנורחאל
לולכמ ךותב ,תימטיק תברוחב וניתוריפחב הנורחאל ואצמנ הלאכ םיימודא םיריס תורשע
.תיאדוהי הקימרקב ברועמ ,רורב ימודא ימרק

?תימטיק תברוח תא תיליג ךיא :תוביבס

העבג לע ספיט ונלש פי'גהש העשב ונלש רקסה תיילוח ידי-לע הלגתנ רתאה :הירא-תיב
.התחלמ תעקב לעמ תאשנתמהו אריע-לתל חרזממ מ"ק 7-כ לש קחרמב היוצמה ,החוטשו תרתובמ
בכרה תא ונרצע רשאכו ורבעל ונמדקתה .ןטק רתא לש ויתוברוח ורקדזה העבגה לש האישב
,חטשה ינפ-לע םירוזפ ,תילארשיה הפוקתה ףוסמ םיסרח לש הלודג תומכב ונחבה ,וילא ךומס
חטשה ינפ-לעמ ונטקילו ונחבה רשאכ התייה הלודגה העתפהה ךא .םיימודא םיסרח םג םהבו
התייה .זא דע ונרכהש םירבדהמ רבד םושל ומד אלש ,םיטילבתו סרח תוימלצ לש םיבר םירבש
וניליגש ,קפס ונל היה אל .הלאכ םיאצממב יתלקתנש תיגולואכראה יתדובעב הנושארה םעפה וז
...ינחלופ רתא

?ימודא שדקמכ רתאה לש ויוהיז ססובמ המ לע :תוביבס

,דרע לתל םורדמ מ"ק 10-כ ,( 1 ) רוצ יעלס עורזה העבג שאר לע םקוממ אוה :הירא-תיב
תינכת ילעב םינבמ ינש אלא ,םירוגמ ינבמ ללוכ ונניא אוה .בחרנ חטש לע הפוצו תאשנתמה
חבזמ ,המב ופשחנ םינבמל ץוחמ .םירוגמ ינבמב םיעודי םניאש היינב יטירפו תידוחיי
חטשה ינפ-לע ולגתנש סרחה תוימלצ עפש אוה ינחלופכ ויוהיזב עירכמה םרוגה ךא .הבצמו
.המצע הריפחבו

?היתוריפחב הלאכ תוימלצ לע טנב לטסירק תחוודמ םאה :תוביבס

ינונגס-יתונמא ןוימד תוארמה ,תונטקה תוימלצה סופיטמ תוימלצ יתשל טרפ .אל :הירא-תיב
יניצק לש םייטרפ םיפסואב תויוצמ ןדריה-רבעמ תופסונ תומוד תוימלצ .תימטיק לש הלאל
.ןויגלה

יוריקה תטיש התייה המ ?םירוקמ םינבמ הלא ויה םאה ?ופשחנש תוריקה הבוג המ :תוביבס
?םהלש

םייונב ,םייתמוק-דח הארנכ ויה םינבמה .דחא רטמכ אוה ופשחנש תוריקה הבוג :הירא-תיב
הפירשה תבכשב וניליג אל ךא ,ונתכרעהל םירוקמ ויה םה .( 2 ) ןוטריקו רוצ ינבא
,תוקד ץע תורוק לש תורקת ,הארנכ ,הלא ויה .םירורב יוריק ירמוח לע ודיעיש ץע ימחפ
עפש וילעו ףושחה עלסה יבג-לע ,החותפה רצחב וליאו .םהילעמ קדוהמ טיטו םיפנע ךכס
'.מ 0.30 ההבוגו 'מ 1.00x1.25 היתודימש ,ןבא היונב העובר המב וניליג ,תוימלצ לש
םינטק הריג-ילעמ לש תובר תומצע ואצמנ ,המבל ךומס הנבמב רבטצהש ,ןשדה רפאה תבכשב
.תויגיגח ןברק תודועס ןאכ וכרענש ,הארנ .הסיגנ ינמיס םשו הפ ןהבו ,םישבכו םיזיע -

בגנב םיימודא הנקמ ילדגמ לש בחרמב ינחלופ זכרמכ תימטיק שדקמ רייטצמ םאה :תוביבס
,הזועו דרע תודוצמ לש יאדוהיה הטילשה בחרמ תא ףפוח הז ימודא הייער בחרמ ?ינופצה
?תאזה הריתסה תא רתופ התא ךיא .אריעו שושמ ,התחלמ ,רעורע לש

אצממה ןמ תוירוטסיה תויועמשמ תקפהל םישגינ ונחנא ןאכ .השק הלאש תאז :הירא-תיב
ס”הפל 7-ה האמב ימודא שדקמ התייה תימטיקש ,תואדווב רמול לוכי ינא .יגולואכראה
ינניא .הפוקת התואב בשוימ יאדוהי בחרמ לש ובל-בלב םקוממ הז שדקמ יכו 6-,ה תישארבו
תואמה ךותב קוידב יתמו הז ינחלופ זכרמ דקפית םינש תורשע המכ תואדווב עובקל לוכי
6-7.ה
םילבבה ידי-לע םילשוריב ןושאר תיב ןברוחל רבעמ לא םג הכשמנ ותוליעפ תפוקתש ןכתי
,םינתיא םייאדוהי םיזחאמ ףקומה ,הז שדקמ לש ומויקל רבסה שפחמ ינאשכ . ( ס”הפל 586 )
.היעבב ינא
חכונ היהש ימודא טנמלא תרישש שדקמ והזש ,איה תחא תורשפא :תויורשפא שולש לע יתבשח
םהב להמנו םייאדוהיה םיבושייה לש םדיצב תינתא תושיכ ,הפוקת התואב עבש-ראב תעקבב
.םיימודא תומש םיעיפומ ,רוזאב תוריפחב הלגתנש בותכ אצממב .תמיוסמ הדימב

םיימודא םיבושיי ןכש ) הנקמ ילדגמ לש הארנכ ,ינופצה בגנב תימודא היסולכא :הירא-תיב
,םייאדוהיה הנקמה ילדגמ םע ( תיברעב הריד ) הערמה יחטש תא הקליח רשא , ( םיאצומ ונניא
.הברעל חרזממ ויה הלש עבקה יסיסב רשאו
יפלכ תוככרתמ יתלבו תורשפתמ יתלב הזע האנשו תוניוע הלגמה ,יארקמה בותכה רואל ךא
.םינמיהמכ ונילע םילבוקמה ,םייארקמה תורוקמל דגונמ הז רעושמ םויק-וד היהי ,םודא
םיימודא םינהוכ ידי-לע לעפוהש ,םודא יהולאל ידוהי שדקמ הז היהש ,איה היינש תורשפא
לע..." :קוספל טלחהב םיאתמ תימטיק לש המוקימ .הביבסה יבושיימ םידוהי םינימאמ להקל
בותכ םימיה ירבד רפסב . ( 10 ,זט ,ב םיכלמ ) "...ןנער ץע לכ תחתו ההובג העבג לכ
ול םדימעיו ריעש ינב יהולא תא אביו םימודא תא תוכהמ"... ובוש םע ,היצמא ךלמה לע
. ( 14 ,הכ ,םש ) "רטקי םהלו הווחתשי םהינפלו םיהולאל

...הדוהי תכלממ לש םזיאתילופ והז :תוביבס

ינמיס וב םירכינ אלש ,הז שדקמ לש ערפומ יתלבה ומויק תא ראתל ונל השק ךא :הירא-תיב
, ( ס”הפל 609-639 ) והישאי ךלמה לש המרופרה רחאל תטלחומ הילכו םיקהבומ ןברוח
..."תוכסמהו םיליספהו םירשאהו תומבה ןמ םילשורי תאו הדוהי תא"... רהיטש בתכנ וילע רשא
. ( 3 ,דל ,םש )
הפוקתל הזה שדקמה לש ומויק תא תיגולונורכ תוחדל ונילעש ,איה תישילשה תורשפאהו
,זחאהי םיכלמה לש םתפוקת - ס”הפל 6-ה האמה לש התישארו 7-ה האמה ףוס - והישאי רחאלש
םוקמכ וניבהלו ,ץראב ילבבה ןוטלשה תפוקתל ףא ילואו ,והיקדצו ןיכיוהי ,םיקיוהי
הקוסע התייה הדוהי תכלממש העשב חוכב םדי-לע ספתנש יאדוהי חטשב םימודא לש ןחלופ
וא ךכ .הדוהי תליפנ רחאל םילבבה ידי-לע םהידיל רסמנ הז רוזאש וא .םילשורי תנגהב
תינתא תימודא תוחכונמ האצותכ קר תעדה לע לבקתהל לוכי בגנב ימודא שדקמ לש ומויק ,ךכ
.תינידמו

אוה ס”הפל 7-ה האמב ינופצה בגנב תיאדוהי הטילש שממל רתויב יניצרה דמעומה :תוביבס
,ינחוכ רוקמ ידי-לע בתכנש ',ב םיכלמ רפס . ( ס”הפל 642 דע 697-מ ) השנמ ךלמה
ולעופל תחא הלימ אל ףאו , ( אכ קרפ ) השנמ לש םיינחלופה ויאטחל םלש קרפ טעמכ שידקמ
םשיו"... דחא קוספ ול שדקומ 14, ,גל ,ב םימיה ירבד רפסב .ונוטלש תונש 55 ךשמב יתכלממה
..."הדוהיב תורוצבה םירעה לכב ליח ירש
התא ,גולואכראכ ,הדימ וזיאב ?ס”הפל 7-ה האמב הדוהי בגנ לע יגולואכראה טביהה והמ
?בגנב השנמ לש ותוחכונ תא ךירפהל וא קזחל לוכי

המרופרה תא טילבמ םנמא ארקמה .רתוי הברה םיארוק ונא והישאי לע ,ןכא :הירא-תיב
םייובח 7-6, ,דל ,ב י"הבדבו 28; ,זי 51; 4, ,גכ ,ב םיכלמ ומכ םיקוספב ךא ,ולש תיתדה
,והיבשח דצמב תוריפחה תואצותב םיזחאנה םירקוח שי .ותכלממ לש בחרה הפקיה לע םיטרפ
תובחרתהל תודע ןהמ םיקיסמו ,והישאי ימיל ךראותמה רתא ,דודשאל ןופצמ םיה תפש לע
.(ןמאנ .נ ידי-לע הנורחאל התחדנ וז הרעשה ) תויתשלפה תוכלממל ןופצמ ,םיל דע ותכלממ

יבג-לע וז תויאדוהי תודוצמ שולש ענרב-שדק לתב ויתוריפחב ראתמ ןהכ ףלודור :תוביבס
ןוכנ םאה 7-.ה האמה ןמ םייתשו ,המלשל ודי-לע תסחוימה 10-ה האמה ןמ ןהמ תחא .וז
?והישאיל ,הנוילעה ,תישילשה תאו השנמל היינשה הדוצמה תא ךיישל היהי

סולכא תובכש יתש :אריע לתב ףשוח ינא וז העפות .בשייתהל לוכי הז ,ןכ :הירא-תיב
.ריבס יל הארנ הלא םיכלמ ינשל וכויש .ס”הפל 7-ה האמה ןמ תויאדוהי

ארקמ ירקוח םע תוחישמ ,בגנבו הברעב ימודא-יאדוהיה םויק-ודה אשונל בושל םא :תוביבס
הכירעב ובלוש רשא ,םירחואמ תודוסי םיאלמ עשוהיו רבדמב ,תישארב ירפס יכ םיניבמ ונא
. ( 3 ) ינש תיב תפוקתב יפוסה ארקמה חסונ לש תרחואמה
. ( דועו 12-11 ,ול ,םש ) םודא לש סחיה ןליאב קלמעו זנק םיעיפומ תישארב רפסב
,בל ,םש ) הדוהי טבש לש וגיצנכ ימודא-יזינקה הנופי-ןב בלכ עיפומ רבדמב רפסב
ימודאה זנק ןב לאינתע ובורק .היתוביבסו ןורבחב לחנתמה אוה עשוהי רפסבו , ( 12
תובלושמ ולא םייארקמ תורוקמבש ,תורשפאה תיארנ .ונמע תודלותב ןושארה טפושה אוה
בגנב םימודא לש תרבוגה םתוחכונל םירחואמ םייוטיב םע דאמ תולפרועמו תומודק תורוסמ
לש התישאר איה וז תוחכונ יכו ,יארקמה חסונה לש יפוסה ושוביג תפוקתב ןורבח רהבו
.תיטסינלהה הפוקתה ןמ 'האמודא'
אובל ( ארויג-רב ) ןועמש ידיב ילע הככ..." םודא ץראכ ןורבח רה תא ההזמ סויבלפ
,ד 'םידוהיה תומחלמ' ) "...ןורבח הנטקה ריעה לע םאתפ לפנתה אוה ...םודא לובגב
. ( ז ,ט
ינופצה בגנה לא תימודאה הרידחה ךילהתב הנחת תימטיק שדקמ תווהל לוכי הדימ וזיאב
?ס”הפל 7-ה האמב ןורבח רה לאו

םידרויכ םידעותמ םימודא .ס”הפל ינשה ףלאה ףוסב דוע ותישאר הזה םויק-ודה :הירא-תיב
,ינופצה בגנהו בגנה-רה ,הברעה .ס”הפל 13-ה האמה ןמ 6 יסאטסנא סוריפפב רבכ םירצמל
יסחי ואטיב םהיניב םיסחיה רשא ,םיימש הנקמ ילדגמ לש בחרמ הלאה תופוקתה לכב וויה
רשפא-יאש יפכ .תונובשח לוסיחו תותירב ,תוברק ,קשנ תותיבש ,הגיסנו הרידח ,םינתשמ תוחוכ
השקי ךכ ,בגנה-רהו הברעה ירוזאב םודאו הדוהי ןיב רורב ינתאו ינידמ לובג ןייצל
תימטיק שדקמ .ארקמב ןיוצמכ ,םימעה ינש ןיב תמיוסמ תינתא הגיזמ התייה אלש חינהל
הפוקתה תישארב וא תילארשיה הפוקתה יהלשב בגנל תימודא הרידחל הקצומ תודעכ שמשמ
.וחרזמ לע םתטילשו ,תילבבה

...ןועמש ינב...":ד ,א םימיה ירבדב תראותמ וז תדיינ תואיצמל יוטיבש ןכתי :תוביבס
וכיו תואמ שמח םישנא ריעש רהל וכלה ...םהמו ...לעוש רצחו הדלומו עבש-ראבב ובשיו
םודא-הדוהי-לארשי לש תיפקתה תירב ,הלש רחא טביה "....םש ובשיו קלמעל הטלפה תיראש תא
.ג ,ב םיכלמב תראותמ ,באומ דגנ

תודוסי דגנ םקנו האנש ישגר האלמ ןושאר תיב תפוקת ףוסמ האובנה תורפס :הירא תיב
הלפשה רוזא דע הוביחרה ,התכיעד םע הדוהי םורדב םתטילשו םתזיחא תא וביחרהש ,םיימודא
.םילשוריב שדקמה-תיב תפירשב ,תורוקמה דחא יפל ,ופתתשה ףאו תימורדה

ידי יתיטנו ריעש-רה ךילא יננה ...וילע אבנהו ריעש רה לע ךינפ םיש ,םדא ןב"...
"...םדיא תעב ...לארשי ינב תא רגתו םלוע תביא ךל תויה ןעי ...המשמו המש ךיתחנו ךילע
. ( 5-1 ,הל ,לאקזחי )
םא .ץרא ינדירוי ימ ובלב רמוא ,ותבש םורמ עלס יווגחב ינכש ךאישה ךבל ןודז"...
הנובתו םודאמ םימכח יתדבאהו ...ךדירוא םשמ ךניק םיש םיבכוכ ןיב םאו רשנכ היבגת
םירכנו ...דגנמ ךדמע םויב ...םלועל תרכנו השוב ךסכת בקעי ךיחא סמחמ ...ושע רהמ
...םילשורי לעו וירעש ואב
ףסוי תיבו בקעי-תיב היהו ...םדבא םויב הדוהי ינבל חמשת לא ...םהמ דחאכ התא םג
. ( א ,הידבוע ) "...ושע תיבל דירש היהי אלו ...וקלדו שקל ושע תיבו הבהל
לבבורז בתוכ 45, קוספ ,ד קרפב ,ך"נתב ללכנ אלש ,תינווי בותכה ,ןוציחה ארזע רפסב
ידיב הדוהי הברחנ רשאכ םודא ינב ופרש רשא תונבל תרדנ התאו"... סרפ ךלמ שווירדל
"....םידשכה

?םודא תא םג רצאנדכובנ בירחה םאה :תוביבס

תונעל ןיידע לכונ אל ,טנב לטסירק לש היתוריפח ימוכיס ומסרפתנ םרטב ,םויכ :הירא-תיב
תוכלממ םהיפל , ( ז ,ט ,י ,דק ) והיתתמ ןב ףסוי ירבדל בל םישל יואר ךא .וז הלאש לע
הלרוג םגש ,חינהל רשפא .ס”הפל 586 תנשב רצאנדכובנ עסמב ןציקל ועיגה באומו ןומע
רחואמש ,םייברע רבדמ יטבש לש ץחלמ האצותכ אב הציקש וא ,עסמ ותואב הזכ היה םודא לש
תונורחאה םינשה תואמב בגנה-רהבו םודא ץראב ובשייתהש ,םיטבנה םהיניב םירכומ רתוי
.הריפסה ינפלש.ןוילע ןונס ליגמ שאשימ תרוצת ( 1 )
.שאשימ רוצל תחתמ תאצמנה ,ןותחת ןונס ליג ,החונמ תרוצת ( 2 )
ןגוכ יכדרמ 'פורפ םעו 12; 5, 'תוביבס'ב אפור רדנסכלא 'פורפ םע תוחיש האר ( 3 )
.17-16 'תוביבס'ב