sicha6.gif


.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םייחה יעדמל ןוכמה רבח .גולוטנואלפ '. :צ.א
חרזמה לש היפרגואיג ויבו היגולוקא ואלפ ,היצולובאה ימוחתב םיבר םירוביח
.ןוכיתה

ינאמוה טביהב עבט תרימש .א
תונויצו עבט תרימש .1.א
,הממשה דגנכ תיגיגח הרהצהכ תונויצה הבשחנ ןמז הברה" :יקסנלימס רהזי רמא
.הממשה םויק לוטיבכ השרפתה הממשה תחרפה ...הממשה תחירפמכ ,הממשה תשבוככ ,הממש-יטנאכ
רבדה תא תושעל חילצנ םאש ,זא ונבשח .םמות דע םיבאשמה לכ לוצינכ .םולכ-אלה תקיחמכ
,תיארפ אל רמולכ ,תבשוימ רמולכ ,תחרופ התוא השענו ,הלטבנ ,הממשה לע הלענ םא ,הזה
".םהילע המלח תונויצהש רתויב םיבוטה םירבדה ורקי םג זא - הכותב םדא יכרע תרסח אל
לומ :גולאידה לש ותובישח הלועו תרזוח ,הלא לכ חכונ" :דמעמ ותואב רהזי םייס דועו
רמשמ לע דומעל הנעדתש תוצובק הנאצמיתש ךירצ ,תוינכתה תויחמומו ןונכתה חוכ ילעב
תכשמנו תכלוה ותמכחש ,תברותמ-אלה ,יושע-אלה ,רומג-אלה רבדמה תא ךיישמש ,ןונכת-יטנאה
הרבחה' תצעומב ןויד - 'עבטה תרימש לש ינויצה דממה' ) ".ירוטסיהה ונמויק לכמ רתוי
',עבטה תנגהל
. ( א"משת ,הכונח ,הבצח

םיסנמה ,ונא יכ המדנ םיתעל ,ןכאו .תולעופ ןהו ,ומקש ולא תוצובקל ךייתשמ ינא
דוגינב םידמוע הרואכל רשא ,םיכרע ןעמל םימחלנ ",תונטקה םיהולא תוקלח" לע רומשל
השוחתב םייח ונא ,ותקדצב םיענכושמ ונאש ןויער לע םחליהל םיאצוי רשאכ .הנידמה יכרעל
תשפתנ םויה םג עבט תרימשש םושמ ,םחליהל .תוישיא תומלידו ןופצמ תופיקנ לש תדמתמ
יכרע ,הנידמה תבוט תא תדגונה הלועפכ "ןונכתה חוכ ילעב"ו תוטלחהה ילבקמ ידי-לע
םיתעל יכ ,תונויצה ירבודכ םיעיפומה רוביצ ישנא ענכשלו תוסנל .םעה ןוחטבו תונויצה
שי יכ ענכשל ;ץעורל היהת םימיה תוברב רשא ,תינויצ-יטנא הלועפ איה בושיי תמקה
,תומייק תויתביבס תוכרעמ חופיטו רומיש אלא ',תוממש תחרפה-'יא ,חותיפ-יא ןהבש תוביסנ
.תיתימא תונויצ איה ,תימואל הלועפ איה
",בוט ינויצ והמ" לע תיטמגוד תיכוניח תכרעמ תועצמאב תיגולוכיספ העבטה ונרבעש ,ונא
תונויערמ קלח יכ ,ןיבהל דחא ריהב םוי םיחכפתמ ",יתימא ידוהי"ו "יבויח ילארשי"
םבוחב םינמוט םה ,דאמ רצק םתוינויחו םתויבויח חווט יכ ;םינכוסמ תויהל וכפה הלא
;דיתעל סרה
'בוט' ןיב ןיחבהל דאמ לק יכ רווחתמ עתפל .םיינאמוה יתלבו םיימואל יתלב םה יכו
ךא ןיבהל לק .ילילשל יבויח ילארשי ןיב ,תינסרה תונויצל הנוב תונויצ ןיב ',ער'ל
תבוטל דוגינב ודמעי ,םימיה ןמ םויב וא ,םויכ רשא הלועפ לכ ,ןויער לכ יכ ,ענכשל השק
,ימואל-יטנא םג אוה ,תושונאל הלילש לש בוטרוק וב שי רשא שעמ לכ ;אוה רשאב םדאה
וז הנידמ יבשות לע םג רחא וא הזכ סרהל ,תוילילש תואצותל איבי ךילהת לש ופוסבו
םויכ לבא .תוישונאל סיסבה וק אוה תושונאה תבוטל םואלה תבוט ןיב הריתס-יא .המצע
תוימואל תולועפכ הרואכל ,תויטילופו תוילכלכ תודמע תורפשמ ',המידק תוצר' תובר תונידמ
.תושונאה תבוטל רחא וא הזכ דוגינב ךא ,תראפתל

,שימאוד טבש לש לטאיס ףי'צה רשאמ ,רתוי עזעזמ ,רתוי הפי והשימ תאז אטיב םעפ-יא םאה
תא ןיבמ וניא ןבלה םדאה יכ םיעדוי ינא"... 1835: תנשב ב"הרא אישנ ,סריפל בתכמב
.ונכרד
המדאהמ לטונו ,הלילב אבה ,רזה וניה אוה יכ ,והנשמל ויניעב המוד ץראה לש דחא קלח
ענ אוה - התוא עינכמ אוה רשאכו ,וביוא אלא ,ותוחא הניא ץראה .ול קקזנ אוהש לכ
...האלה
םוש ןיבמ ינניאו ינא ארפ ...ויחא לאכ וזה ץראה תויח לא סחייתהל חרכומ ןבלה םדאה
םהב הריש ,ןבלה שיאה ידי-לע וגרהנ םש .תוברעב םיבקרנ ולאפוב ףלא יתיאר .תרחא ךרד
רתוי בושח תויהל לוכי ןשעמה לזרבה סוס דציכ ןיחבמ ינניאו ינא ארפ .תרבוע תבכרמ
ודחכנ וליא ?תויח אלל םדאה אוה המ .םייחב ראשיהל ידכ קר םיגרוה ונא רשא ,ולאפובהמ
.םדאל םג הרוק ,היחל הרוקש לכ .שפנה לש הלודג תודידבמ םיתמ םישנאה ויה תויחה לכ
...םירושק םירבדה לכ
.דחא םיהולא אוה וניהולא :דחא םוי ןבלה שיאה הלגי ילוא ותואו ,םיעדוי ונא דחא רבד
םכניא ךא ,ונתמדא היהתש םיצור םתאש םשכ ,םכל ךייש אוה יכ םויה בושחל םילוכי םתא
םג .הילע המהוז םורעל ושוריפ ץראל קיזהלו ,ול הרקי ץראה .םדאה ףוג אוה .םילוכי
דחא הלילבו ,םכתטימ תא םהזל וכישמה .םירחא םיטבשמ רתוי רהמ ילוא - ומלעי םינבלה
.םכתמהוזב וקנחית
ןומה תנחצב וגפסנ רעיה לש תורתסנ תוניפ ,םיסוסה לכ ופלוא ,ולאפובה לכ וטחשנ תע
ןכיה .ונניא ?שרוחה ךבס ןכיה .םירבדמ םיטוחב תוועש תולשבה תועבגה הארמו ,םדא
...ונניא ?רשנה
וידליל ראתמ אוה תווקת ולא .ןבלה שיאה םלוח המ ונעדי וליא ,ןיבהל ילוא ונלוכי
..."םהיתוחומ ךותב ריעבמ אוה תוארמ ולאו .םיכורא ףרוח תולילב

םלועמ םינבלה םישנאה"... :הינרופילקב וטניו טבשמ השודקו הנקז השיא לש הירבד וא
םילכוא וא ,רשבל םיגרוה םינאידניאה ונאשכ .סד וא ,יבצ וא ,ץרא לא םביל ונתנ אל
- םיתב םינוב ונאשכ .םירוחל דעבמ תאז םישוע ונא - םישרוש םירפוח ונאשכ ,לכה וב
ונא .םירבד םיסרוה ונניא - םיבגח דיצל בשע םיריעבמ ונאשכ .םינטק םירוח םישוע ונא
לבא .תמ ץעב קר םישמתשמ ונא .םיצע םיתרוכ ונניא .רעי יזוגאו םילבורטצא םירענמ
,אנ לא, :רמוא ץעה .לכה תא גרוה ,םיצעה תא רקוע ,ושירחב המדאה תא ערוק ןבלה םדאה
.םתוא תאנוש המדאה חור .ותוא םירתבמו םירקוע םה ךא ',יב עגפת לע ...יל ביאכמ התא
םירזפמו םיעלס םיצצופמ םה .םיסרוה םינבלה ךא ,רבדב ועגפי אל םלועמ םינאידניאה
תא אל ןבלה םדאה לבא ',ונל ביאכמ התא ,אנ לא' :םירמוא םיעלסה .ץראה ינפ-לע םתוא
..."באוכ וב עגנש םוקמ לכ ?ןבלה םדאה תא בוהאל המדאה חור הלוכי ךיא ...ובל

,עבטה יכרע רומיש רשאמ ,המדאה תבוטו םדאה תבוט ןיב 'הריתס'ל תפלאמ רתוי המגוד ןיא
,איה היעבה .ונלש ןוזמה יבאשמ םינומט תויגולוקאה תוכרעמה לש ילויהה ןבצמבש םושמ
אוה יכ םיניבמ םיטעמ קרש ,בכרומ ךכ-לכ אוה םחל רכיכל ינוכית-םי שרוח ןיב רשקהש
.םייק
,יערא בצמ אוה םויכ םלועב םימיוסמ תומוקמב ןוזמה עפשש ,ךכל םתעד םינתונ םיטעמ קר
האושש ;יופצ יתלבו דאמ בורק דיתעב לדלדתהל םילוכי האובתה תודשש ;תונתשהל לולע רשא
רובשל' ותכלב ונתאמ דחא לכ רשאכ קר .תושונאה ללכ לע תמייאמו חתפב םויכ תצבור תיאלקח
תודש לשמל ומכ ) תויגולוקא תוקלח רומיש ןיב קודהה רשקה לע בושחי ,טקרמרפוסב 'רב
הקירמא לש לודגה האובתה םסא ןיבל , ( יחרזמה לילגבו ןוילעה ןדריה קמעב רבה תטיח
.תינופצה
תטיח תמייקמ רשא ,המטסיסוקא לע םירופחד םתולעהבש ,וניבי תוטלחהה ילבקמ רשאכ קר
תא םיברקמ םה ,םייחוור תונולמ וא ,תראפתל בושיי תונבל תנמ-לע ,יעבטה הבצמב רב
היהי ןתינ זא ;חותיפל רומיש ןיב 'הריתס'ל ץקה םג אובי זא וא .תיאלקחה החירפה ץק
םגו - רחמה םויל קנבב םינמוזמ תדקפה ןיעמ ,תראפתל חותיפ אוה רומיש םיתעלש ,ןיבהל
.תינאמוה הלועפ
יניעב .ןמז לש דממל ,ער וא בוט ינויצ תויהל ןיב יטמרדהו רידאה לדבהה סנכתמ ךכ
םינמוזמה לכ תא דבעשל - רצקה חווטל לועפל אוה בוט ינויצ תויהל ,םויכ תוטלחהה ילבקמ
םינויצה ךא .הברהו רהמ ,וישכע ( םייטילופו םיילכלכ ) םיחוור קיפהל ;םויה קנבבש
םיתעל ,תיתוברת הכשחב םילעופ ,ןמזה תועמשמ תא םיניבמה םיטעמה םתוא ,תמאב םיבוטה
יפדור ;תרושקתה ידי-לע םידוהא אל ןכלו םינבומ אל ;ןוטלשה ידי-לע םיעקומ תובורק
,תוישונאל הנוכנ תימואל הלועפ ןיב הריתס ןיא עודמ הנבהה .הרושה ןמ םיחרזא יניעב םידק
.םדאה לש תיגולוקאה השיפתב ,אופא ,הנומא

יעבטה בבוסהמ קלחכ טרפה תויוכז .2.א
האמה תישאר דעו 1869-,ב לקה םסרופמה גולויבה ידי-לע עבטוה "היגולוקא" גשומה
םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמב .ותביבסל דדוב ןימ ןיב ןילמוגה-יסחיל ןווכ וזה
ורביד זאו ,םינימ תוצובק וא תורובח ןיבל בבוסה ןיב ןילמוגה-יסחיל גשומה בחרוה
הדיחיכ "המטסיסוקא" גשומה חתופ 1950-מ לחה '.תויגולוקא תודימריפ'ו 'ןוזמ תרשרש' לע
םייחה םינימהו תיסיפ הביבס ןיב ןילמוגה-יסחי לכ תא הכותב תדחאמה ,תרדגומ תיבחרמ
ןילמוג-יסחיב תואצמנ ץראה-רודכ לע תונושה תומטסיסוקאהש ,הבחר הרכהל ועיגה 70-ה תונשב .הב
,תומטסיסוקאה לכ לע עיפשמה םרוג אוה ישונאה ןימהש ,םיניבמ ונא םויכ .םייגולויב
.הלוכ תילאבולגה המטסיסוקאה לש ילרגטניא קלח הווהמ אוה ןכלו
הנידמ םא .תבכרומ תחא תימלוע הנוכמ ,ןכא ,םה םדאהו תויגולוקאה תוכרעמה ללכ ,ןכ םא
םא .תושונאה דגנכ תעשופ איה ;דבלב הלש התייעב וז ןיא ,התביבס דגנכ תעשופ תחא
םכסוה 1979-ב .םלועה לש וניינעמ הז - םייגולויבה היבאשמ תא תרמשמ הנניא הנידמ
ןיב הינומרה תגשהב הנתומ םדאה לש ומויק ךשמה" יכ ,יגולוטמילקה סנכה םותב ,הבנ'גב
לכ .המכחב ולצנל שיש ,תיעבטה ונתביבס לש דחא ביכרמ קר אוה םילקאה .עבטל הרבחה
וא ץרא לכב בבוסה לודלד .םיכוראו םירצק םיחווטל הז לע הז םיעיפשמ בבוסה יביכרמ
בבוס ללכ לע עיפשמ יוניש לכש םושמ ,תישונאה הרבחה לש התייעב אוה יפרגואיג רוזא
..."ץראה רודכ ינפ
קלח ;דיחיה לש ויתויוכזמ אלא ,ללככ הרבחה םוחתל קר ךייש ונניא עבטה רומיש ךא
תועמשמה ףא-לע ) 1976-ב ם"ואה ידי-לע םכסהב חסונ הז טביה .טרפה שפוח לש יתוהמ
,תובר תוטלחהש ןיבהל שי ,ויתודסומו ם"ואה תוטלחהל עגונה לכל םיברל שיש תילילשה
הרבחהו םדאה תויוכז דוביכו םויק ,םודיקל תובר ומרת ,לארשי תנידמל רשקהב ויה אל רשא
תוכז .דבלב יסיפה ומויקל תלבגומ הנניא תויחל טרפה תוכז יכ עבוק הז םכסה . ( םלועב
םיקקותשמ רשא ולא תא אכדל תוכז לשממ ףאל ןיא .םייח תוכיאב םויק םג תללוכ טרפה
,םישקבמה םיחרזאב ךומתל בייח אוה רשאב לשממ ,אברדא .םתביבס םע דובכבו םולשב תויחל
יפלכ םייבויח םיכרע לע תנעשנה הרבח תונבל ,הנידמב תיללכה העדהו םרזה דגנכ םג םא
.תיעבטה הביבסה
עבטה - םזירטנצויב לש השיפתל ומוקמ תונפל ,אופא ,בייח ןשיה ונבומב םזירטנצופורתנא
הרבחל ,הביבסל דוגינב םא םג ,וישכעו ןאכ ,ההובג המרב ומויק ךשמה ןעמל - זכרמב
.ינאמוה יתלב גשומ אוה ןכלו ,הדיתעלו
אולמב ירטנצופורתנא תויהל ךפוה ,םויכ ותוא ןיבהל םישקבמ ונאש יפכ ,םזירטנצויבה
ם"ואה סנכ חסינ 1972-ב .וישכעו ןאכ םיפטוק ןיא ויתוריפ תא יכ םא ;הלימה ןבומ
ןויווש ,שפוחל תיסיסבה תוכזה םדאל" :םיאבה תונורקעה תא ,םדאה תביבס אשונב םלוהקוטשב
םיחונ םיאנתו , ( םלועה תונידמ בורב תלבוקמ אל ןיידע תפסותה ךא ,ילאנב ןאכ דע )
רומישל תוירחא ךות ,תואירבבו דובכב םייח רשפאתש המרב תוכיא תלעב הביבסב ,םויק לש
".םיאבה תורודה ןעמלו הווהה ןעמל בבוסה רופישלו
םע היצרגטניא אלל חותיפ ןיאש ,ןויערה תא ם"ואה לש תיללכה הפיסאה הצמיא 1982-ב
.יעבטה בבוסה םויקל םלועה תוכז לע הזירכהו ,רומיש

ןוזמ יבאשמכ עבט תורומש .3.א
) "ימלוע לקלקתו בייחת אלש ךתעד ןת .יתארב ךליבשב - יתארבש המ לכו"...
. ( תלהק שרדמ
תושדחתהל רחא רוקמ ןיאו ,ץראה-רודכ ינפ-לע ןוזמה יבאשמ ןה תויעבט תויגולוקא תוכרעמ
.יגולויבה באשמה ךותמ םיאבה ןוזמה ירצומ רופישב תידעלב טעמכ תקסוע תואלקחה .ולא תורוקמ
אלא ,תורישי םישמתשמ ןיאו טעמכ וב ,ימלוג רצומ תקפסמה ,טפנ ראבל המוד המטסיסוקא
ימלוג טפנש ,םנמא ןוכנ .םדאה ידי-לע םירחא תומוקמב ונממ םידבועמה םיברה םירצומב
,היצולובאה יכילהתב שדחתמ יגולויבה באשמה וליאו ,ץראה-רודכ ינפ-לע שדחתמ ונניא
היצולובאה יכילהת תקספה .תיעבטה הביבסב לועפל ול םירשפאמ רשאכ קרו ךא תאז לבא
ץראה-רודכ לע היצולובאה יכילהתמ יתועמשמ קלח .תויגולויבה 'טפנה תוראב' שובי התועמשמ
.וקספוה
םתומלעיהמ דאמ גאדומ תויהל תנמ-לע עבשומ עבט בבוח תויהל ךירצ אל ?יגולויב באשמ והמ
םיקפסמ םיחמצ ינימ 30-כ .לוכאל תוצרל קר ךירצ .םייח-ילעבו םיחמצ לש םינזו םינימ לש
.ישונאה ןימה לש הטאידהמ 75% םיווהמ םהמ םינימ 8-ו ,תימלועה הנוזתהמ 95%-כ םויכ
םינז .תינרדומה תואלקחה שומישל םינז לש דאמ ןטק רפסמ וריתוה םייטנגה חובישה יעצמא
תולחמל םידימע יתלב םה ,הרצ תיטנג תונוש ילעב םתויהבו ,תיטנג הניחבמ דאמ םידיחא ולא
תנעשנ ודוה תייסולכוא לכ ,המגודל .בורקה דיתעב ןווינ וא הדחכה תנכסל םינותנו
םיסופיט 30,000 ודוהב ויה הנש 50-כ ינפל ךא ,זרוא לש םיחבושמ םינז 10 לע םויכ
םינזהמ 85% ב"הראב .םדאל הז בושח חמצ לש יטנגה בחרמהמ דבכנ קלח וליכהש ,זרוא לש
תאצומ ,שממ תונורחאה םינשב .תונורחאה םינשה םירשעב ודחכוה תוברתה יחמצ לש םייאלקחה
םייח-ילעבו םיחמצ תולשוש וא םיעזג לש םצמוצמ רפסמ לע תידעלב תנעשנ תושונאה המצע
.הבר תיאלקח הקופת וא ,ההובג תוירופ ילעב
לש ןטק הכ רפסמב םדאה תלכלכ לש וז תטלחומ תולתב הרומח הנכס תררועתמש ןיבהל שי
.דאמ הכומנ םייתביבס םייונישלו תולחמל ןתודימע ,ולא תויטנג תולשוש .םיחבושמ םינז
,תוכורא תופוקת ךרואל תיעבטה הרירבה ךרדב וחתפתה רשא תויעבטה תויסולכואה ,ןתמועל
םע תודדומתה תרשפאמה ,תונווגמ תונוכת לש הבחר תשק ,רישע יטנג ןווגמ ןכל תוארמ
.ונכש ןהבש המטסיסוקאה סרה םע תובר תויעבט תויסולכוא ומלענ הנורחאל .הנתשמ הביבס
םישורדה םינג תוולל ןתינ ,םייביטימירפ םינז וא ,רבה תויסולכואמ קרש ,אקע אד ךא
,רבה תויסולכוא תא תורמשמה ,תויגולוקאה תוכרעמב תפסונ העיגפ לכ ןכלו .תואלקחל
,לשמל ,הנה .תושונאל ןוסא תרה איה ,םדאה תואלקח שומישב תויביטימירפ תויסולכוא וא
לש םתודימע :רתויב ןכוסמ בצמל הרצוה ,םלועב םויכ היוצמה הטיחה לש תיטנגה תשקה
רפושמ ןז רשאכו .תילאטוטו תידיימ היהת ,אובתשכל ,םהב העיגפהו ,הדורי םימייקה םינזה
.יאלקחה רוצייב יתבר העיגפ היהת ,דחכיי הזכ חבושמו
םיאנתב ,םש ןכלו .עבטב םיינויצולובאה םיכילהתה רטשמ תחת תשחרתמ תיטנג הקימניד
תונוכת לש טקרמרפוס ;יגולויב ןווגמ לש הבחר תשק םע יעבטה רגאמה רמשנ ,םייעבטה
תומיאתמ תונוכת ילעב םייח-ילעבו םיחמצ רורבל ןתינ ונממ ,םינג לש קנב ;שרוד לכל
;הכלהמב תיעבטה הרירבה הכישממ דוע לכ ומייקתי ולא םירגאמ .םדאה לש םייאלקח םיכרצל
םיביכרמה םינימה ןיב ןילמוגה-יסחי ןהבש ,תוערפומ תוחפ תויגולוקא תוכרעמב קר ,ונייהד
םייקל תנמ-לע ,ךכו .תונוכת לש בחר ןווגמ רצייל תנמ-לע םיימניד קיפסמ םה תכרעמה תא
.וביבס םייחה םינימה לכ תא רמשל ךרוצ שי ,יעבט ןפואב דחא ןימ
םיחמצ לש םינימ ןוילימל בורק ץראה-רודכ ינפ לעמ דחכיהל םילולע 20-ה האמה ףוסב
םייטנגה םיבאשמה לודלדל איבתו ,וניניע דגנל תשחרתמ וז תיביסמ הדחכה .םייח-ילעבו
איה ןימ לש תומלעהו רחאמ ,הרזח ךרד ןיא ונממש בצמ ;ןכוסמ בצמל םדאה תושרל ודמעש
.ןלצנל היה ןתינש ,תוידוחיי תונוכת םמע םירבוק םידחכנ םינימ .ךיפה יתלב ךילהת
ןיידעש עדימ םידימשמ ונא הז הרקמבש אלא ,ףילחת םהל ןיאש םירפס תפירש ריכזמ רבדה
תויהל ךפה ,ןימ לכ לש יטנגה בחרמהו םינימה ןווגמ לש יתבר רומיש .רבד וילע ונארק אל
.םדאה לש יסיפה ומויק ךשמהל ףוחד ךרוצ
ראיתש יפכ ,םיילנויצר םידומע העברא לע תויעבט תוכרעמ רומיש תתשומ תינויער הניחבמ
םניא הלא םידומע ךא .יעדמ דומעו ירסומ דומע ,יטתסא דומע ,ילכלכ דומע :טוקס רטיפ
ילנויצר ןפואב ןתינ אלו הזב הז םיכורכ אלא ,טוקס ראיתש יפכ ,םייולת יתלב םיכרע
.םהיניב דירפהל
ןבא ותויהב ,ילכלכ ךרע ,םדא ינב הברהל ינויח ךרוצ אוהש ,יטתסאה דומעל םג ,לשמל
ינפ-לע עבט יכרע לע רומשל ,ןכ-לע תבייחמ תירסומה ונתוירחא .םירויתלו םילויטל תבאוש
תריצי ירפ ,םייגולויב םינימש ,ךכל גואדל ותוא בייחמ םדאה לש יתא חרוכ ;ץראה-רודכ
,ינאמוה ךרע םג שי .םמויקב וכישמי ,רתויב םיבכרומ םיינויצולובא םיכילהת תונש ינוילימ
ומויק ךשמהש ןוויכמ .םדאה ןימ לש יסיפה ומויקל ךשמה םג היהי אל םהידעלבש םושמ
,ןעשנ אוה םהילע םייגולויבה םיבאשמה תרימש ,ןוילעה ירסומה וצה אוה ישונאה ןימה לש
לכונ אל" :לקנרפ וטוא יאקיטנגה בתכ 1970-ב דוע .הז וצמ דרפנ יתלב קלח תויהל תכפוה
,ולא םיכילהת ידי-לע ןיידע םיכרדומ םנמא ונא .תינויצולובאה ונתופח לע זירכהל
םילוקש ונא ןיא .םיליעפמה תויהל ונכפה לבא ,םהילע המ-תטילש הנורחאל ונגשה יכ ףא
חוקיפלו םיכילהת יוזיחל םילגוסמ ונא ;םימיה ינפ תיילע וא חרק תפוקת דגנכ רתוי
'.תינויצולובא תוירחא' ונשכר .םהילע
עבט יכרע תרימשל הקדצהה תא ( 1985 ) רופ דימעה ,טוקס לש םידומעה תעברא תמועל
:םילנויצר השולש לע
תדחכה ,תורובב ןיידע תלבוגו הנטק הכ איה עבטה תא ונתעידיו רחאמ - עדיה לנויצר .א
םינימ
תא הכלהכ םייקלו םדקל תנמ-לע דיתעב רקחמל היצפוא תענומ תויגולוקא תוכרעמו

.ץראה-רודכ לש םייעבטה םיבאשמה
תואלקחל יגולויב באשמ תווהמ תויעבטה תויגולוקאה תוכרעמה - ישומישה לנויצרה .ב
הווהה
.דיתעהו
,תורפס ,תונמא ,הריש ) הקיטתסא הווהמ תושונאה לש ןטק אל קלחל - יטתסאה לנויצרה .ג
םייחה תוכיאב העיגפ הווהת עבט יכרעב העיגפ .ינויח ךרוצ , ( עבט יכרע ,הקיסומ
שפוחב ןכלו
.טרפה

ססבל ,הנעמל םילעופהו ץראב עבטה תרימש לע םינוממה םייזכרמה םיפוגה ודיפקה הכ דע
תורייתהו האנהה ךרע לעו ,תידעלב טעמכ יטתסאה דומעה לע עבט יכרעל ךוניחהו הרבסהה תא
ימויקה חרוכה תרבסהמ ;תירטנצויבה השיגהמ לילכ טעמכ ומלעתה םה .ונממ אצוי-לעופכ
תיתרבסהה השיפתה ףרחו .ולא םיכרע תרימשב ,טרפב לארשי תנידמ לשו ,ללכב םדאה לש
םיקסועה םיירקיעה םיפוגה ינש לש םהיגשיה םיאילפמ ,תילנויצר דימת אלו ,תילקידר יתלבהו
ףוגכ 'עבטה תנגהל הרבחה'ו ,יתכלממ ףוגכ 'עבטה תורומש תושר' :ץראב עבטה תרימשב
.ירוביצ
,םיעבשה תונש ינפלמש םיכרע לע ונעשנ עבטה תורומש לש םלוהינ ךרדו ןתוהמ תשיפת םג
אל ולא םיכרע .ץראבו םלועב עבטה תרימש לש 'תיטנמורה הפוקת'ל םינוכנ ויהש םיכרע
תלוכיה תא הלאש ןמיסב םידימעמ אלא ,עבט יכרע תרימשל תיסיסבה םתשיגב םינוכנ םניאש קר
ונעמשש םישקה םידהה .ללכב וא ,התואנ הרוצב תיגולוקא תכרעמ וא ץרא לבח לע רומשל
התופירח אולמב וגיצה ,ןא'ג-תיב רפכה יבשותו ןורימ רה תרומש ךוסכסמ הנורחאה תעב
.הכ דע תלבוקמ התייהש ,יטאטסהו ילאטוטה חסונב עבטה תרימש תטיש לש תונשייתהה תא
.אבה קרפב ביחרא ,תויגולוקא תוכרעמ םויקו עבט יכרע תרימשב השדחה השיגה לע

תוירפס ויב תורומש לש ןתוהמ .ב
תוירפס ויב תורומש .1.ב
"היצזיליביצ ארקנה רצומה תא םדאה בציע ונממ םלגה רמוח איה תישארב ץרא"

(‘A Sand County’ / Almanac / Also Leopold)
תומוקמב יתוהמ ןפואב תונוש ךא תוכורא תורוסמ ,חמוצלו יחל ,עבט יכרע לא תוסחייתהל
ומקוה רשאכ 19-,ה האמה ףוסב חתפתהל הלחה עבט תרימשב תיעדמ תיגולוקא השיג .םינוש
לודיג-יתב רמשל םיידיימ םיכרצ ךותמ ,רתיה ןיב ,ועבנש ,םיימואל םיקראפו עבט תורומש
םירידנ וא םימישרמ םינימ וא ,הדחכה ינפב ודמעש םייח -ילעב ,טלחומ סרה ינפב ודמע רשא
.םרומישל לודיג-יתב וגישהו ושרד םינעדמו עבט יבבוחש ,דחוימב
לודיג-יתב וא תומטסיסוקא ךא .םיביהרמ וא םיידוחיי םיפונל םיקראפו תורומש ורצונ םג ךכ
,ןבומכ ,סרהיהל וכישמה ולאו ,םרמשל וחרט אל ,יגולויב וא יפונ דוחיי םהב היה אלש
םירוזאב םיקראפו עבט תורומש םיקהל הרורב הייטנ םג התייה 20-.ה האמה ךלהמב זרוזמ בצקב
םדאה לש השיפת התייה וז .עבטה תורומשב ללכנ אל םדאה ;תוישונא תויסולכואמ םייקנ
.םכותב םדאה רשאכ ףונה ןמ םיקלח וא ,עבט יכרע רמשל תורשפא ןיאש תסרוגה ,עבטה דגנכ
הינומרה רוציל תלוכיב הריכמ אל רשא השיפת ;רומיש-יטנא אוה חותיפ לכש ,תנעוטה הפקשה
תדגונ ,תיברעמה תוברתב הנורחאל דע החוורש ,וז השיפת .ותביבסל םדא ןיב תיגולוקא
.םוגפ םזינמוהב הקול ףאו ,היצולובאהו היגולוקאה יקוח תא
,ןואיזומ גצומכ תישארב-ץרא לש תוסיפ המכ רומשל הניחת יהוז" ) דלופואיל ודלא לש וחורב
לש היתורוקמ תא דומלל וא שיגרהל ,תוארל שקבל םייושע דחא םוי רשא הלא לש םכוויתל
,ןיסולכואמ םיקיר ,םיקחורמ תומוקמב תורומשו םיקראפ ורצונ ןכא , ( "תיתוברתה םתשרומ
.רמושמ עבטל םייטאטס םינואיזומ - םיבשותל םהו םהל רכונמ םדאה ;םדאמ םייקנ
אל ,בלל תעגונ ןושלב ואטיב םירחאו דלופואילש ,עבט תורומש לע וז תיטנמור הפקשה
וענמנ ןכ ומכ .תיגולוקאה תכרעמהו םינימה ןווגמ לש דימתמ לודלדל האיבהו ,הפי התלע
ךכו ,הייער וא דייצ לש תורוסמ ורמשנ םהב םירוזאב עבט תורומש םיקהלמ תונוש תויושר
קיפסמ 'םייטנמור' ויה אל ',הריבס הדימב' םיערפומ ויהש ,םירידנו םיבושח לודיג-יתב
.םרמשל תוסנל תנמ-לע
הרוצב רומשל ולדתשה םהבש , ( םייטרפו ) םיימואל םיקראפו עבט תורומש ,אופא ,ורצונ
ןהבש ,תויטאטסו תוילאטוט תורומש ורצונ ,ונייהד .המ יהיו ,םש 'רתונש המ לכ‘ תטלחומ
,וא .תישונא הערפה לש םומינימ םע ,םלוע דעו התעמ אוהש יפכ רמשיהל ךירצ היה לכה
'.םיקקופמ םיקובקב' ךותב עבט תורומש השעמל ורצונ ,תורחא םילימב
םייקתהל לגוסמו ירשפא ןכא ילאטוט רומישש ,חינהל התייה וז השיגב רתויב הרומחה תועטה
לודלדל האיבמה ,הסיסת םה קובקבב םישחרתמה םייגולויב םיכילהת ,השעמל .ןמז ךרואל
,עבטה תורומשלו םיקראפל הכו הכ ןיב רדח םדאה ,ןכ לע רתי .םינפב הסומכה היגרנאה
הלחה ותעפשהו ,עבט בבוחכ ,רייתכ רקיעב אלא ,ןיישעתכ וא יאלקחכ אקווד ואל ;תוסאמבו
.היוזח יתלבו תננכותמ יתלב הרוצב היתותוא תתל
,הרוגס תכרעמ לכב ומכ .תורוגס תויגולוקא תוכרעמל יופצה לע םילימ ריבכהל ךרוצ ןיא
,ךדיאמ ,תוחותפ תוכרעמב .דוביאל תכלוה היגרנא ,הקימנידומרתה יקוחל הריתס לכ אלב
,קיפסמ ונניא ןחטש רשאכ רקיעבו ',דדוב יא'ב תורוגס עבט תורומש .היגרנא רוגאל ןתינ
.רמשמ לכמ ןהילע רומשנ םא םג ,ןוונתהל ןלרוג
קרו ךא תיביטקלס התייה עבטה תרימש תשיפתש ןוויכמש ,הדבועה התייה הרומח תוחפ אל
לש ןוכנ גוציי היה אל ,םדאמ םיקיר תוזוחמלו םירידנ יחו חמוצל ,םיידוחיי םירוזאל
,םיבושח םייטנג םינווגמ ,תונוש תויסולכוא ,םיבר םינימ .ץראה-רודכ ינפ-לע תומטסיסוקאה
םירוזאב הערפהה תדימש וא ,תוישונא תויסולכואל םתונכשו ,יפרגואיגה םמוקימל ןברוק ולפנ
םוחתב תגצוימ התייה אלו טעמכ ,לשמל ,תינוכית-םיה המטסיסוקאה .ידמ הבר התייה ולא
ינוכית-םיה רוזאהש םושמ תאזו ,ןוזמ יחמצ תובא לש בר רפסמ תסלכאמ איהש ףא ,רומישה
.ערפומו ןיסולכוא-בר אוה
תודגנתהה .הילכ ינפב םידמועו םילדלודמ וז תכרעמב םירוצאה םיבושחה םייעבטה םירגאמה
,הרומשה ךותמ םדאה תא איצוהל תורשפא םוש ןיאש ,תימניד איה תיגולוקא תכרעמש ןיבהל
ןניא םא םג ,תומטסיסוקאה יסופיט לכל םינימה ןווגמ לכ לש ןוכנ גוצייב ךרוצ שיש
,ץראה-רודכ לש לודיגה-יתב גוצייב םירעפ תריציל המרג ',תויקנ אל' ,תוביהרמ ,תוביהלמ
.רתויב םירומשה ולא םג ,םיקראפהו תורומשהמ קלח לש רומח לודלדמ דבל

החותפ תכרעמכ תירפס ויב הרומש .2.ב
תויגולופורתנאו תויטויב-א ,תויטויב תועפשהו םייונישש ,רורב היה םישישה תונשב רבכ
,חוקיפו יוזיח לש תורשפא אלל ןתוא םינשמו ןכותל םיעפעפמ ,תורומשל ביבסמש םירוזאב
תורצוי תוחותפ תויגולוקא תוכרעמ אקווד ךא .הל הצוחמ אלו הרומשב קר אוה חוקיפהש םושמ
,םיוסמ יגולוקא ןוזיא גישהל ןתינ םש אקווד ,ונייהד .ןתביבס םע לקשמ-יוויש לש בצמ
.התביבס םע םיביציו םיליעפ ןילמוג-יסחיל וזכ תכרעמ העיגמ ןכמ רחאל ךא ,םנמא רחאו שדח
.הטילשו חוקיפל ןכלו ,יוזיחל רתוי לקו עובק ךא ימניד לקשמ-יוויש גשומ
.תכרעמב םדאה תוברועמו תדמתמה הקימנידה תייעב לע ,ןכ םא ,הנוע תירפס ויב הרומש
הנושו רקובמ ךא םייק וב שומישהש ,םיוסמ יגולוקא ףונ תגציימה ,תירפס ויב הרומשב
השימג השיג תרשפאתמ ,יקלח רומיש לש םירוזאל אלמ רומיש לש םירוזאמ הרומשה יככותב
םייפרגואיג ויב םיסופיט תוגציימ תוירפס ויב תורומשש םושמ .רידת הנתשמה ץרא לבח לוהינב
םירמוח ,יאלקח שומישל םייטנג םירגאמ לש בחר םורטקפס תורצוי ןה ,םיינייפואו םימיוסמ
םיבאשמה .םירחא םיבר םישומישו הקיטתסא ,עדמ ,ןיינב ירמוח ,תיגולויב המחול ,םיימיכ
רשא םיימוקמ םינימ לש היצקודורטניא םג םירשפאמ תוירפס ויב תורומש לש םיינגויבה
.תיסחי תולקב תכרעמב שדחמ םתטילקו ,רוזאה ןמ ומלענ
רצוויתש ךכ ,הכותב םימיוסמ םיקלחב תרקובמ הרוצב יאלקח שומיש תרשפאמ תירפס ויב הרומש
תוישונא תויסולכוא לש יאלקחה ןויסינל בר ךרע שי םיתעל .הביבסה םע תיגולוקא הינומרה
תוטיש .תיגולוקאה תכרעמה בוצייב ,הביבסה םע ןוזיאב תורוד ךשמב תואצמנה ,תוימוקמ
םיאלממ ,תרקובמ הייער ומכ ,תכרעמל דחוימב םינש ךשמב ומאתוהש ,תויתרוסמ תויאלקח
תא תמיוסמ הרוצב אלממ םדאהו ,תכרעמה ןמ ומלענש תויעבט תויגולוקא תוחמוג םיתעל
.ןמוקמ

- הרפסויבהמ קלח אוה םדאה 3. .ב
תיגולוקאה תכרעמה לש ישונאה דצה
םא .המויקב עירכמ דיקפת תירפס ויב הרומש ךותב תבשויה תישונאה הייסולכואל
גציית רשא הרומש םייקל םישקבמ תאז לכבו ,ישונא 'רפסנרט' לש ןויער לכ םיקלסמ ונא
הייסולכואה תא םייקת רשא תכרעמ רובצל שי ,ורמשל ונילע הבוחש םיוסמ יפרגואיג ויב לבח
ףאו ליעפ ןפואב ףתשל איה תאז תושעל הדיחיה ךרדה .התבוטל הרומשב תבשויה תישונאה
תויהל ;םדיתעו םמויק תא הרומשב תוארל םיכירצ םה .הרומשה ייחב םיבשותה תא עירכמ
,ןיבהל םיכירצ םה ;םביבסמש תכרעמה םע תימניד הינומרה םויקב םיירקיעה םינינועמה
,תעדלו שוחל םיכירצ םה ;דיתעבו הווהב םהייח יפוא תא ביתכת תכרעמב םתוברועמ תדימש
ןיבל םניב יניינע דוגינו הריתס ןיאש ,םדיתעלו םהל תרכונמ תכרעמ הנניא הרומשהש
.םביבסמש ףונה תדיחי רומיש
,ןונכתה יכילהת לכב תוימוקמה תויסולכואה תא ברעל ינויח תוירפס ויב תורומש תמקהב ,ןכל
,םלועבו ץראב רמה וננויסינמ םיעדוי ונאש ןוויכמו .ןוזחהו ךוניחה ,רקחמה ,רומישה
...חצנמ דימת םדאה ,םדאל הרומש ןיב טקילפנוק רצונ ובש יטילופ-ויצוס בצמ עיגמ רשאכש
שיגדהל שי .המויקב םיימוקמה םיבשותה םינינועמ ןכ םא אלא ,תלדלודמ תאצוי דימת הרומשה
תונורחאה םינשה האמ ךשמבש ,ןיבהל רתא לכב עבטה תרימש לע םידקפומה םישנאה לע יכ
יאכ תכרעמה רומיש - אדירג םייגולוקא םימעטמ קר אל ,תוילאטוטה תורומשה לכ ולדלדתה
םייטילופהו םיימונוקא-ויצוסה םיסרטניאה םע טקילפנוקה םושמ רקיעב אלא - רעוס םיב קתונמ
.םיימוקמה םיבשותה לש
םירגאמ םויקל ,תויגולויבה תוכרעמה ןווגמ תא םיגציימה ,עבטה לש םיינויח םיקלח תרימשב
,תוחפ אל בושח .רשפאה לככ םילודג םיחטש רמשל קיפסמ אל ,םיבר םינימ ןווגמ לש םייטנג
לשו םהלש הקימנידה ;תיגולוקאה תכרעמהמ קלחכ ,רוזאה ינכוש תא ףתשל ,רתוי ףא ילואו
,תבחרנ הרבסה ,םיאתמ ךוניחל םיקוקז ךכ םשל .הליחתכלמ תמאותמ תויהל תבייח םתביבס
הבחר תיתשת רוציל שי ,ןכ לע רתי .חווט-ךורעאו ןיבמ ,קדקודמ ןונכת ,תיבויח תוברועמ
םירקחממ דבל ,םיירוטסיה-םייתוברתו םיימונוקא-ויצוס ,םייגולוקא-ויב םירקחמ לש הקימעמו
.הרומשה תמחות התוא רשא ,תיגולוקאה תכרעמה תנבהל םיפורצ םייגולויב
,הכותב םיבשויה םיבשותה ללוכ ,היביכרמ לכ רשא ,עבט תרומש איה תירפס ויב הרומש
םירתאה ומכ םייפונה םירתאה ,תישונאה תשרומה ומכ תיעבטה תשרומה .הינומרהב םיאצמנ
םיווהמ ,יחהו חמוצה תויסולכוא ומכ ,תיאלקחה תכרעמהו םדאה תייסולכוא ,םיירוטסיהה
םיעודיו םירקובמ הב םיללוחתמה םייונישה בצקו תמצוע ,תדימ רשא ,תחא תימניד תכרעמ
םע דחי תיעבטה היצולובאה תא תחא תכרעמב בלשל אוה תירפס ויבה הרומשה תילכת .שארמ
.םדאה תוחתפתה

הקיטילופו ךוניח ,תורומש .4.ב
תונושה תומטסיסוקאה לש ימלוע גראמ גצייל תורומא תוירפס ויבה תורומשהש הדבועה
בר רפסמ לש תיטנגה תונושה תדימ לע רומשל ךכו ,תונושה תויפרגואיג ויבה תודיחיהו
ףותיש ,תילסרבינוא הנבה תבייחמ ,היצולובאה יכילהת ךשמהל סיסבכ םינימ לש ןתינש לככ
הז ןיינע .תונידמה ןיב יעדמ עדימ ףוליחו םיפתושמ םיטרדנטס ,ינונכתו ירקחמ הלועפ
.תובבל ברקמ ומצעלשכ
.תירפס ויב עבט תרומש םויקב יסיסב ביכרמ תויהל םיכפוה ,הרבסההו ךוניחה ,רקחמה
שי .םיימושיי םיטרפב הלכו יגולוקאה סיסבה וקמ לחה ,ימוחת-בר תויהל בייח רקחמה
תיכוניחה תכרעמה .תוימדקאב השענהמ קתניהל אלב ךא ,הדש תודבעמו הדש רקחמ יחטש תוצקהל
ידי-לע רשפאה לככ ולהוני דחי םג םהינשו ,תירקחמה תכרעמה םע תבלושמ תויהל הכירצ
.הרומשה לע ,תיעדמו תיכוניח רשפאה לככו ,תילוהינ םידקפומ ויהי רשא ,םוקמה ישנא

םוגיאהו ,םיחלצומ ויהי םירקחמה ,יבויח יוטיב ידיל ואובי םא םג ,ולא לכש תעדל שי ךא
וא עוציב-רב היהי אל יעדמ ןונכת םוש ,תיטילופה תכרעמה בוליש אלל - םלשומ היהי
.םויק-רב
םושמ ,רתויב השקה המישמה ,םיתעל ,איה םתמכסה תלבקו תוטלחהה ילבקמל ןויערה בוריק
תורשפאל רבעמ וא ,ידיימ-יטילופה חווטל רבעמ ,להנימ ישנאו םיאקיטילופ לש םתייאר רצוק
.הבורקה הנשב םיילכלכ םיחוורב תוכזל
הברקה אלל רתוי קוחר דיתע רפשל ןתינ אל ,םייחב םג ךכ ,תימניד ומרת תכרעמ לכב ומכ
חיטבהל תנמ-לעש ,ןיבהל תלגוסמ הרואנ תיטילופ תכרעמ קר .בורקה דיתעה לש תמיוסמ
דיתעהמ ףא ילואו ,הווההמ והשמ ןכשמל שי ,הרבחהו טרפה לש ההובג תוכיאב ומויק דיתע
,תונובנ תוטלחהב םשגתמה ,יטרואית אל ,שדח גוסמ םזינמוהב םישגופ ונא ןאכ .בורקה
יבשותל ןה רתוי בוט דיתע חיטבהל אב םימתבו תמאב רשא ליעי ןונכתב ,תירעזמ הברקהב
.ללכב תישונאה היסולכאל םג ,אלפ הז הארו ,הנידמה יבשותל ןהו םוקמה

תירפס ויב הרומש לש קשממו ןוגרא .5.ב
Core ) 'הבילה רוזא' אוה ,דחוימב רומש רוזא לולכת הרומשהש ,אוה יזכרמה ןויערה
שומיש ,רקחמ עצבל ןתינ הבש , ( Zone Buffer ) 'ץיח תרוגח' ידי-לע ףקומ , ( Area
שומישב אצמנו שדח ונניא הז ןויער .םירומש תוחפ םירוזאל רבעמ חטש וא ,עקרקב יתרוסמ
.רובידה תא ןאכ וילע ביחרנ אלו ",ינוציח ישונא ףחד" דגנכ םיימואלה םיקראפהמ המכב
תובישח הל שיש ,תידוחייה המטסיסוקאה תא המצעה לכב גציימ רשא אוה 'הבילה רוזא‘
.תיגולויב הקימנידב תיטנגה תכרעמה תא םייקל תנמ-לע היד הלודג איהו ,תימואלניב
תא חתמי רשא םוקמהו ,םדאה לש דבלב תילמינימ העפשה היהת ובש רוזאה ,ןבומכ ,והז
לכ ךרעיהל לוכי 'הבילה רוזא'ב רקחמ .הרומשב םיללוחתמה םייונישה דועיתל סיסבה וק
.ינסרה יפוא אשונ ונניא דוע
םייכוניח םיאשונל דעייל שיש רוזאה אוה 'הבילה רוזאל ביבסמ ינושארה ץיחה רוזא‘
שומישו עקרק דוביעל שמשל םג הלוכי וז הרוגח .קשממו רומישב םירקחמל ןכו ,םהינימל
'ץיח תורוגח' תולוכי ,תאז רשפאמ רוזאה רשאכ . ( גיד ,הערמ ) תרקובמ הרוצב יאלקח
הרבסה לש רוזא ,ייוסינ רתוי רקחמל תישפוח רתוי הרוצב שמשל ( תוינוינש ) תוינוציח
ךכ .םיימוקמה םיבשותה שומישל רקיעב , ( Recreation ) יוליבו ךוניח ,תיביסנטניא
.הביבסה תוכיא לע תינדפק הרימש ךות ,תיביסנטניא רתוי תואלקחל רובעל ןתינ הז רוזאב םג
.םידעיהו םיכרצה יפל לכה ,רוזא לכב הנושו הרומש לכל םאתומ תויהל לוכי יבחרמה לדומה

ךפההש רבתסמ ...המויק תא תנכסמ הרומשה רוזאב םיבשות לש םתואצמיה יכ ונימאה הכ דע
םיבוטה היניגמ תויהל היבשות םיכפוה ,הנוכנ השיפתב תלהונמ הרומשה םא .ןוכנה אוה ךכמ
תקפהבו הל תוירחאב ,הרומשה ייחב תימוקמה הייסולכואה בוליש לש יסיסבה ןויערה .רתויב
,רוזאה יבשותב תבשחתמ הנניא רשא ,תרחא ךרד לכ .עבטה לע רומשל ךרדה אוה ,הנממ םיחוור
רקיע עבונ ,םלועב רתויב תויתרקויהו תובושחה תורומשב .הרומשה יביואל םתוא תכפוה
וצעייתה אל ,ןתובישח יהמ ןיבהל ליכשה אל שיא רשא ,ןהל םיכומסה םירוזאה יבשותמ סרהה
םיכוז םניאו ,םתשרומו םהיגהנממ תונשל םתוא וצליא ,עקרק ידועייו תולובג לע םמיע
הל םיכפוה םהו ,ץעורל םהל הרומשה תכפוה ךכ .ןהילא תמרוזה תורייתהמ הנוגה הרומתל
.הוואגו הסנרפ רוקמ םהל תויהל הכירצ הרומשה .ביואל
שיש םושמ רקיעב ,דיתעב עבט יכרע לע הרימשל הדיחיה הווקתה איה תירפס ויב הרומש
הנבהו ףותיש שי ,שרושמ הריקע ןיא ,תיתוברת הייפכ ןיא ;רצוי םזינמוה לש השיג הב
.םיבשותה םע
םיימואל םיכרצ לשב תושרומו תורוסמ לש הטסהו הייפכ לש םוגעה ירוטסיהה ןויסינה עקר לע
ךותמ ,םייבויח ןילמוג-יסחי רוציל בר יוכיס שי הבש השיפת הנושארל תגצומ ,םינוש
םוחתב אוהש עקרק חטש דועיי לש יונישל ,חותיפל םיבשותה לש המכסהו הנבה ,הנכ הרכה
הרומש תבייח ךכל ףסונב ?עבט תרימש לש תיסיסבה השיפתה איה וז אל םאה .םתדלומ ףונ
לככו ,הרומשה יככותב הרבסהלו בקעמל ,רקחמל ,ךוניחל ססות זכרמ תויהל תירפס ויב
.םמצע היבשות ידי-לע - ןתינש

תוירפס ויב תורומש תשיפת םושיי .ג
) Biosphere’ the and ‘Man הדעוה תרגסמב החמצ תירפס ויב הרומש לש השיפתה
ידי-לע ןגרואש - Conference Biosphere - ימואלניב סנכב המקוה וז הדעו . ( MAB
הרפסויבב ילנויצר שומישל ימוחת-בר יעדמ סיסב חתפל התייה ותרטמו 1968-,ב ו”קסנוא
לע ןגהלו רומשל םידחוימ םידעצ טוקנל השרדנ MAB תדעו .םיינגויבה היבאשמ רומישו
םינימו ,םדאה לש ןוזמה תובא םייח םהבש ,םידחוימ לודיג-יתבו תובושח תומטסיסוקא
לש תימלוע תשר רוציל ןויערה תא תוצרא 30-מ םינעדמ 80 ושביג 1969-ב .הדחכה תנכסב
ךותמ .רשפאה לככ םייעבט םיאנתב םייגולויבה םירגאמה רקיע ורמשיי םהב רשא םירוזא
הרומשל תימשרה הרדגהה '.תירפס ויב הרומש' חנומה הנושארל עבטנ ,היתוינכתו הדעווה םש
1974-:ב היתורטמ חוסינו 1970-,ב המסרופ תירפס ויב
:תירפס ויב הרומש תורטמ .1
תומטסיסוקאב יחהו חמוצה תורבח ןווגמ תא ,דיתעהו הווהה ןעמל ,היצרגטניאב רמשל .1.1
היצולובאה יכילהתש ךכ ,םינימה לש יטנגה ןווגמ לע ןגהלו ,הצחמל-תויעבטהו תויעבטה
.ץראה רודכ ינפ-לע םייקתהל וכישמי
תורומשה ךותב ,םייתביבסו םייגולוקא םירקחמב קוסעל היהי ןתינ םהבש םיחטש קפסל .2.1
.ןהל ךומסבו
.הכרדהלו ךוניחל םיעצמא קפסל .3.1

:תוירפס ויב תורומש לש םיירקיעה םינייפאמה .2
תומטסיסוקא לש תימלוע תשר דחי םג ווהי רשא ,םינגומ ץרא יקלח ןה תוירפס ויב תורומש .1.2
.תוצראה ןיב עדימ ףוליחו תפתושמ הנבה לש סיסב לע ,תורומש
לש תוירקיעה תומטסיסוקאה וא ,םימויבה תא גציית תוירפס ויבה תורומשה תשר .2.2
.ץראה-רודכ
:םיאבה םינייפאמהמ רתוי וא דחא לולכת הרומש לכ .3.2
;תיעבט המטסיסוקא לש גוציי -
;ימוקמ דוחיי םהל שיש ,םיפונ וא םייח-ילעב ,םיחמצ תורבח -
.ותביבסל םדא ןיב ןוזיא םייקתמ ובש רוזא -
,יביטקפא רומש חטש רשפאל תנמ-לע היד הלודג תויהל הכירצ תירפס ויב הרומש לכ .4.2

.םהיניב הריתס אלל ,םדאה לש םירחא םישומיש םע דחי
,ימוקמ בקעמ זכרמ רוצילו ,הכרדהו ךוניח ,רקחמל םיעצמא קפסל תוכירצ תורומשה .5.2
.הרומשב ושחרתישו םישחרתמה םייונישה לש םינוש ןמז יחווטל הכרעה רשפאיש
.הכורא הפוקתל תימשר תנגומ תויהל הכירצ הרומשה .6.2
,םימייק םיקראפו עבט תורומש תוירפס ויב תורומש הנלולכת ,רשפאש תומוקמב .7.2
.הירוטסיהו עבט ירתא ,רעי תורומש

ץראב בצמה .ד
200-כ ודסונ ,תירפס ויב הרומש לש השיפתה הנושארל השבוגש רחאל הנש 15 ,םויה דע
םייפרגואיג ויבה םיסופיטה לש ידמל דבכנ קלח תוגציימה ,דאמ תובר תוצראב תורומש
.ץראה-רודכ ינפ-לע םינושה
,הילגנאב 13 ,ב"הראב 30-כ ןהמ ,תורומש 120 תוחפל םויכ שי םייטקרא לפה םירוזאב
ויב תורומש 20-כ ידי-לע םויכ גצוימ 'ינוכית-םי'ה רוזאה .הירטסואב 4 ,היסורב 13
.ב"הראב 3 ,תפרצב 4 ,דרפסב 8 ןהמ ,תוירפס
םיהדמ ןווגמ ןטק חטשב תגציימ רשא ץרא .תחא תירפס ויב הרומש וליפא הדסונ אל לארשיב
ןתמחלמב ןמזה םע תולדלדתמו תוכלוה רשא ,תוילאטוט תורומש תמייקמ ןיידע ,תומטסיסוקא לש
השיפתה םעו ,תוטלחהה ילבקמ לש הנבהה רסוח םע ,ימוקמה ןוטלשה םע ,ןביבסמש םיבשותה םע
.עבט תורומש םויק לש ,תינאמוהה ,תיתימאה תועמשמה תא רוביצב תיעטומה
תימואלה תובישחב ןיידע וריכה אל ןהבש ,תודדובה תויטרקומדה תונידמה תחא איה לארשי
.וז הווקת תלעבו השדח השיפתב תורומש תמקה לש תימואלניבהו
ןתינו ,רוביצה תושרב ללכ-ךרדב םהש ,םיחטש םנוד ןוילימ 15-כ לארשי תנידמ ימוחתב
םיחטשב .יטרפ רקיעב ,יונבו דבועמ חטש ןוילימ 5-כ תמועל ,ירוביצ שומישל םתוא דיעוהל
לארשיש ,םינווגמ םיינגויב םיבאשמ םתוא םילולכ ,הנידמ תומדא םלוככ םבור ,ולא םיחותפ
םרקיע ,עבט תורומש ומקוה ולא םיחטשב .הערפה לש תרחא וא וז המרב ,דחוימב םהב הכרבתנ
רוכינב ,ידג-ןיע תרומשו ןורימ רה תרומש תמגודכ ,םבורו ,םידדובמו ידמ םינטק םיחטש
.ןתביבס יבשותל
םדאה תללכה לש ,חטשב יתילכת-בר שומיש לש תירפס ויב הרומש לש השיפתה ןורקע יפ-לע
עבט יכרע תרימשל רתוי םיבחר םיחטש דעייל ןתינ ,ותביבס םע יגולוקא ןוזיאב וכותב
םגו ,וז השיפתב תורומשב םירישי םינינועמ רתוי ויהיש םושמ רקיעב ,לארשי תנידמב
יתילכת-בר שומישל םיחטש דיעוהל ימוקמה ןוטלשה ישנאו תוטלחה ילבקמ ענכשל היהי לקנש םושמ
תרימשבו םיחותפה םיחטשב וז הנידמב םיקסועה םיפוג רפסמ דכלל היהי ןתינ ילוא .הזכ
דחיב לועפל ,ינויער דוגינב רתוי תובורק םיתעלו הפיפח לש הדימב םיתעל ,עבט יכרע
.רתוי גישהל ךכו ,לע-ףוגכ

ןורימ רה תרומשב ןא'ג תיב ךוסכס .ה
תיב רפכה יבשות לש תוחור תרעסב ,רתויב השיבמה הרוצב וניניע-ומב וניזח הנה
הרוצב ונרשב לע ונדמל הנה ;ןורימ רה תרומש דגנכ 1987, לירפא עצמאב הלחהש ,ןא'ג
.םתביבס םע טקילפנוקל ועיגה וז הרומש יבשות דציכ ,תבאוכ
ויבשותש ןבומו רורב היה ךא ,המוחתמ רפכה אצוה ,ןורימ רה תרומש הזרכוה רשאכ 1965-,ב
םגד הווהמ איהש ,העידיב המקוה איה .הב םילולכה םיחטשב םהיתומדא תא דבעל וכישמי
קר תערפומ ןורימ רה רוזא לש תיגולוקאה תכרעמה .תינוכית-םי המטסיסוקא לש ינייפוא
ןכל .ןוכיתה-םיה חרזמב הטילפל ורתונש תוינוכית-םיה תוכרעמה לכל סחייתנ םא ,טעמ
רגאמו יגולויב באשמ הווהמה תיגולוקא תכרעמכ אלא ,הרידנ יפוי תנינפכ קר אל התובישח
אלל איה .תואלקחל םיבר םינימ וניתובא ובאש ונממ רשא ,ינוכית-םיה לבחה לש יטנג
.ףילחת
1965-ב ,הליחתכלמ ול .תירפס ויב הרומשכ לוהינל םינותנה לכ תא ליכה ןורימ רה רוזא
תיב רפכה ישנא ףותיש ידי-לע ,םידימתמ ךוניחו תיביסנטניא הרבסה ידי-לע ,היה ןתינ
םיקהל רפכה ישנא ןובריד ידי-לע ,הלש ישממ לוהינב ( םיכומס םירחא םירפכו ) ןא'ג
,(תימוקמ הצעומ המקוה ובש ץראב םינורחאה םירפכהמ דחא אוה ןא'ג תיב ) תימוקמ הצעומ
םימחלנ רפכה יבשותש ,בצמל םיעיגמ ונייה אל - הרומשה קשממל תוירחאה לטות הילעש
לככ .הרומשה יחקפו הדש ס"יב יתווצמ קלח תוחפל תויהל םיכירצ ויה רפכה ישנא .הב
.הלש םינעדמו םיכירדמ ,םירומ לש דמעמל םהמ קלח איבהל םינשה ךשמב ךירצ היה ןתינש
ודלונ ובש ףונה תכרעהו תבהא יכרע לע ריעצ ימוקמ רוד ךנחל היה ןתינ הנש םירשע ךשמב
ל"הצ ינקתמ ינפמ הרומשה תרימש לע םחליהל ןתוא איבהל היה ןתינ ;םימייקתמ םה ונממו
םיחוור םיתעל שי תיתרוסמ תואלקחלש ,םתוא ענכשל היה ןתינ ;תורתוימ םיכרד תצירפו
לכ אלו ,הזכ רוזאב תינרדומ תואלקחל רשאמ םיבר ( םייתוברת-םייתרוסמו ) םייפסכ
רוזא אל יכו ,םיחוור הקיפמ ( וז הנידמב םג םיזוח ונאש יפכ ) תינרדומ תואלקח
.תיתיישעת תואלקחל תילכלכ הניחבמ םיאתמה םוקמה אוה ןורימ רה
ףסונ רוד תונש .הרומשל םיבשותה ןיב קומע רוכינ רצונ ,שחרתה אל הז לכש רחאל ,התע
םחליהלו ותובישח תא ןיבהל ,ותוא בוהאל ,ביהרמה ףונב ולדגש םיריעצה תא איבהל ושרדיי
.ונויבצ תרימש לע
;ןהיבשותמ קותינב תורומש רוציל ןיאש ,רתויב הטובה הרוצב ,אופא ,המיגדה ןורימ רה תרומש
ירסח םה ,רתויב דומצה חוקיפה ,רתויב ליעיה ןונכתה ,רתויב קימעמהו חלצומה רקחמהש
הקזח ,ףונל םדא ןיב הערכהה תעש העיגמשכו .ותביבסל םדא ןיב דוגינ רצונ רשאכ ךרע
איבהל יוארה ןמ ןאכו '.הנוילעה לע' ודיו דימת אצוי םדאהו ,ןוזחה ןמ הקיטילופה
אל ינא" : ( 1980 הבצח ) 'עבטה תנגהל הרבחה' תצעומב זוע סומע רפוסה לש וירבדמ
.ונל תיארנה ץראה תומד לע רומשל ידכ חוכה תפש תא ליעפהל ךירצש ,הזיתה תא לבקמ
םירזודלובה יליעפמ לש םכרד וא ונכרד וא ,וא-וא לש ,חוכ לש קבאמ היהי קבאמה םא
תרחא ןושל .עונכשה :תחא ךרד קרו ךא ,אופא ,ונל הראשנ .וב וחצני עבטה יבהוא אל -
".חוכיוה -

םוכיס .ו
הגרדממ ימואל חרוכ אוה הנידמב םיחותפה םיחטשה דועייל תימואל-ללכ תוינידמ בוציע
ןגראתהל תובייח ,ץראב עבטה יכרע תרימשו םהב לופיטה לע תודקפומה תויושרהו ,הנושאר
םישומישל ודעויי ,ןונכת אללו תואיצמה חרוכמ ,ידמ םיבר םיחטשש ינפל ,הז ןיינעב לועפלו
.עבט תורומש לש ןתודרשיה תא דיתעב וענמיו םירחא