sicha7.gif

תחתמ שפנ ןוילימ יצחכ םויכ םייח ,תרושקתב הנורחאל ומסרפתנש םינותנ יפל :תוביבס
'?ינוע' רידגמ התא ךיא ...םינש שולש ךות לפכוי םרפסמו ,לארשי תנידמב ינועה וקל
'?ינועה וק' תא הוותמ התא ךיא

,ןוזמ :םדאה לש םייסיסבה םיכרצה יפ-לע תחא '.ינוע' רידגהל םיכרד יתש שי :ןאהד
הלא םיכרצ םא .תישונאה הליהקב רבחכ יאכז אוה םהל - הקוסעת ,ךוניח ,רויד ,שובל
וז '.םיינעכ םירדגומ םה זא - םישישק םידלי ,םירגוב - םהשלכ םיחרזאל םיקפוסמ אל
הנממ עבר '.ינע'כ םדא הרידגמ ויתחתמ הדירי רשא ,םיוסמ 'ינוע וקל תסחייתמה הרדגה
.יח אוה הבש תידמעמה הרבחב םדא לש ומוקימ ךכב ןמוסמ רשאכ .ינועה ףס אוה -
...ודוהב ינעכ תירבה-תוצראב ינע אלו ,רתוי הובג 'ינועה וק' תורישע תורבחבש רורב
.םוצע אוה םיינעל םיינעה ןיב רעפה הרישע הרבחב ןכ םא אלא ...ורנ ’ז-הד-וירב וא

תא ךכב ריתכמ רשא ',תושלחה תובכש'ה אוה תאזה הרבחב שרתשמו ךלוהה גשומ :תוביבס
'...תוקזח'כ תורישעה תובכשה

...תרושקתה לש - םירישעל ףינחמה תימדת בוציע הז :ןאהד

םלועב Homeless תיבה-ירסח תעפות תראומ ( 2 ) וז הנש רבמצד עצמא לש -TIMEב :תוביבס
,םיטיעממה ידי-לע שפנ 126,000-כב דמאנ הילגנאב תיבה-ירסח רפסמ .ב"הראב רקיעבו ,יברעמה
...שפנ 3,000,000-ל 300,000 ןיב ןה תוכרעהה ב"הראב .םירימחמה ידי-לע ןוילימכו
םיסכתמ ...םיירוביצ םינג ילספס לע ,תוכרדמה לע ,םיתבל תוסינכב ,תובכר ירשג תחת
Hi-Tec... תוזירא לש ןוטרק תואספוקב ,תישפוחה תונותיעה ינותיעב

,תיסחי הובג 'קשמב עצוממה רכשה' םג - דאמ ההובג תורישעה תובכשה תסנכה םא :ןאהד
,רתוי ןטק רעפהש לככש רורב .הייסולכואה לש יתימאה הבצמ תא חרכהב ףקשמ וניא הז ךא
'םינורישע'ה .ךפהלו ',ינועה וק'ל תחתמ םישנא תוחפ םיאצמנ ,רתוי תינויווש איה הרבחש לככ
תובר םיזוחא תורשעב םיקיזחמה - םירופס םיזוחא - ריעז טועימ םה ב"הראב םינוילעה
ינוציק בוטיק לש ןוויכ ותואב תכלוה ,ונרעצל ,לארשי תנידמ .ימואלה רשועה ללכ לש
( 3 ) .ב"הרא ירחא יברעמה םלועב ינשה םוקמב םויכ איהו ,םייחה תמרב

.תויתבפלאנאה וקל תחתמ הנידמה יחרזאמ 16% םיאצמנ ,ומסרופש םינותנה יפל :תוביבס

?םינש שולש ךות לפכות איה םג םאה '?תויתבפלאנא' רידגמ התא ךיא

".בותכלו אורקל תלוכי" :איה תלבוקמה הרדגהה :ןאהד

'...ארקנה תא םיניבמ םניא' רשא הלאכ לש המלש הבכש תחכונ 'ג תותיכבש ררבתמ זאו :תוביבס
...היפוסוליפב תלבוג איה ...בחרנ גשומ איה 'ארקנה תא ןיבהל תלוכי'

וא יתוזח ןורכיז ךמס-לע ,תמיוסמ המר דע ער אל דקפתל םילגוסמ םיתבאפלאנא :ןאהד
.יסחי גשומ הז םג ',ארקנה תא ןיבהל תלוכי'ל רשא .וז םתלבגמ לע ךכב תופחלו ,ילוק
לע תיתורחת הרבחב תודדומתה תלוכיל םיאנתה דחא איה הביתכו האירק לש תמיוסמ המר
.לבגומ תודמע רפסמ

,תויונמדזהב ןויוושה-יא ךותב ,המינפ-היונבכ תויתבפלאנאה תא םינחוב םא :תוביבס
ההזמ התא ךיא ,תידמעמ-בר הרבח יאנתב ומצע תא םישגהלו םדקתהל הסנמה דיחיל םסחכ
'?תויתבפלאנא'

והשמ רמול םאו .תידוסיה ,תיסיסבה תונמוימל בורל םינווכתמ ומצעלשכ הזה גשומב :ןאהד
תיסחי ךומנ אוה רפסה-יתבמ הרישנה זוחאש ,רמול לכוא ,לארשיב ךוניחה תכרעמ לע יבויח
םירשונ םהבש ,םיעבור םנשי תירבה-תוצראב .ברעמב וליפא ,תורחא תוצראבש הרישנה זוחאל
הבוט-יד הדובע השוע ונלש ךוניחה תכרעמ .דוסיה תותיכב רבכ םידימלתה ןמ 40%-30%
,רתויו רתוי תרגפמו ,תוחפו תוחפ תקפסמ וז תיסיסב תלוכי ךא .תויתבפלאנאה רועיבב
תמדקתמ תיגולונכט הרבחב םישרדנה הדובע תומוקמב תורשמ לש םומינימה תושירד ירחא
'.בותכו אורק תעידי' רשאמ רתוי הברהל םויכ קוקז יתרבחה םודיקה רשוכ .רתויו רתוי
םיבר לש תורחת ;תודמע לע תורחת אוה ,תיברעמה תינרדומה הרבחה לש םינייפאמה דחא
...הדימריפה הלעמב תכלוהו הפירחמ וז תורחת .תורופס תורשמ לע ,תורופס תודמע לע
,ןוכית ס"יב רמג קר אל םהבו ,םירושיכ לש לולכמ תועבות תויתרקוי תורשמל ןוימה תודעו
ךילהת ןאכ שחרתמ ...רמגה עברל וליפא עיגהל יחרכה הובג ףס ןנה - ימדקא ראות אלא
.ךומנה יאטיסרבינואהו ינוכיתה ,ידוסיה ךוניחה לש וכרע תדירי - 'היצלפניא' לש

ל 1 - ב לארשי תנידמב ןותחתהו ןוילעה ןורישעה ןיב רעפה תא םידמואה שי :תוביבס
?תאזה העפותה לע ףיקשמ התא ךיא .רושע ךות לפכוי טעמכ אוהש תוכרעה שיו 30 -

ונוכנ הבש תואיצמכ ?וילע ףיקשמ ינא ךיא .הזכ רעפל ךרדב ונחנאש ,ךירעמ ינא :ןאהד
,תוליו :רתויב םירפושמ רויד יאנתב - 'םיער אל' םייח ןאכ הייסולכואה לש לודג אל קלחל
,רתויב םירפושמ םייטרפ םיבכרו שובל ,הנוזת תומרב ;םירחא תרמצ ינוכישו םיזואהטנפ
'.וכו הסנרפ תוגאד אלל םירפושמ ההובג הלכשהו ךוניח יאנתבו ;ינויחל רבעמו לעמ
,ךורע-ןיאל םידורי םיאנת ונוכנ ,תאזה הנידמה יחרזא לש לדגו ךלוהה קלחל וליאו
טביהב לכמ רתויו ,הלש םיטביהה לכ לע ,תוברת-תת לש ,תרבוג הקוצמ יאנת לש תואיצמב
הרבחל םרותו דקפתמ אוה םהבש ,תועמשמ ילעב םייחב דיחיה לש ימצעה שומימה ייוכיס לש
.תינויווש רתוי וא תוחפו הרואנ

';יתרבח לווע וק' אוה 'ינועה וק'ש רמול ןכומ התא םאה .ךתוא ץוחלל יל ןת :תוביבס
',תקדוצ הרבח' לש תיתרבחה הנמאה תרגסמב רשא הלא םה ויתחתמ םיאצמנ רשא הלא לכש
?הז לוועל םימרוגה םה ינועה וק לעמ םיאצמנ רשא הלא לכ יכו ?יתוהמ לווע םהל םרגנ

תבשונה השדחה חורב םיהדמש המ ...דאמ ןוכנ וליפא .ןוכנ הז תא תרדגהש יל הארנ :ןאהד
תילכלכה תיליעה ,תיתרבחה תיליעה ,העפשה ילעב ,תילארשיה הרבחב םיכלוהו םיבחרתמ םיגוחב
ךילהתכ רתויו רתוי תספתנ ,בחרתמו ךלוה רעפ לש וז העפותש ,אוה - תיתוברתה תיליעהו
לולכל הרומא לארשי תנידמש ,ןיבהל ונל עיצמ ןילייב יסוי .ותא תויחל ךירצש ,ילמרונ
העפותה םע תאשנתמה המלשהה .הלש ילמרונ קלחכ 'תלוכי יטועמ' םילטבומ לש 8% - 7%
תרמוא - םזילרבילה םשב ,קושה לש תורחתה שפוח םשב ,תילכלכה תוליעיה םשב - תאזה
תאזה הסיפתב שי ( השק והשמ רמואו טאמ ) ...ךרע לוטנ אוה הייסולכואה לש הז קלחש
.תונעזג לש דוסי
רשא ,ךרע-תרסחכ ,ךרע-תתוחפכ תמיוסמ הייסולכוא יוהיז לש המינפ-יונב דוסי ןאכ שי
היצזילנויצרב התוא ןגעל ישוק ןיא ,תאזה השיגה םע םילשמ התאש עגרבו ...תוחפ הל עיגמ
,ןאכ רסח ךכ-לכ .הגרד יתוחנ םע םויק-וד לש םיגשומב ,תויטסיטטס תויזחתב ,תילכלכ
םלבסל שפנ-ןויווש אלא ,ןאכ שי ןויווש אל ...הזה לוועה לע ירסומה םעזה ,תאזה הרבחב
...םיחפוקמה לש

םינוילעה םינורישעה תא םיווהמה הלא קר ,תיברעמ 'היטרקומד' לכב ומכש ,המוד :תוביבס
,ןויווש-יאו 'תוריח' לש המינפ-יונב בוליש הז ןיא םאה .תוריחב-יעסמ ןממל םילוכי
?יתרבח לווע םע םזילרביל לש

תוריחבה-יעסמש ,קפס ןיא .יברעמה םלועב תונוש תונידמב תוריחב-יעסמ ןיב ןאכ ןיחבהל שי :ןאהד
קוח ידי-לע םינמוממ םה ץראב וליאו ,םילודג ןוה ילעב ידי-לע םינמוממ תירבה-תוצראב
ןמצעל תורשאמו ןביצקתמ תוגרוח ןה בושו בוש רשאכ ,ןלדוגל רשי סחיב ,תוגלפמה ןומימ
היטרקומדה תרשפאמ ,הרואכל .תוריחב תכרעמ לכ רחאל ןהיתובוח יוסיכל תובצקה תסנכב
ןויווש' חוכמ ותוכז הרואכל וז .רחבי םא ,לשממב םינוש םידיקפתל 'ץורל' הכותב דיחי לכל
תונורתפ ןיב וא ,תונוש תועד ןיב ותעד לוקיש בטימ יפל רוחבל רומא 'רחובה' '.תויוכזה
ןומימל םיפסכ תקלחמה איה תאצויה תסנכה .יוכיס ןיא םישדח םירחתמל .המואה בצמל םינוש
םירחובה רוביצל יוכיס םוש ןיא .הכותבש תוחוכה יסחי יפ-לע תויתגלפמה תוריחבה תוכרעמ
החיצנמה 'תיטרקומד' הטיש יהוז .ולשמ יטנתוא גוצייב םעפ-יא תוכזל 'ינועה וק'ל תחתמש
.יתרבח לווע לש ווק-סוטטס
,ןוסק'ג יס'ג לש היגטרטסאב ,ןיינעמ ןויסינ היה ,הנורחאה תוריחבה תכרעמב ,ב"הראב
,לגר-יטשופ ,םירכיא ':םיקופדה' לכ תא דחי דכיל אוה - 'תויצילאוקה תייגטרטסא' תארקנה
תינקירמאה הרבחבש תוחפוקמהו תוילושה תוצובקה לכ - וינווג לע ישוכה טועימה Homeless,
תוריחבה תטישב ךא ...תיטרקומדה הגלפמה םעטמ תואישנל ץורמב ינשה םוקמל עיגהו -
.לשממה תכרעמב םוקמ םוש םויכ ול ןיא ,םש תמייקה

?וז תינויווש-יא תכרעמב תרושקתה לש הדיקפת והמ :תוביבס

רוסמל ,יטרקומדה רטשמה תרגסמב ,הרומא ,תונושה היתוחולש לע ,תושקתה תכרעמ :ןאהד
שפוחב יהשלכ תוברעתה אלל '...םינפ אושמ אללו ארומ אלל' תיתימא תואיצמ תנומת ונל
תוחוכ .תטלשה תיליעה לש םינוש םירזגמב תימויק היולת איה ,לעופב ךא .הלש יוטיבה
םייקתהל לוכי אל ןותיע םוש .הב םימסרפמה םה .התוא םינמממה םה תילכלכה תיליעב םינוש
וידרה תותשר םג ,םייתוהמ אל םייונישב ךכו ,תמוסרפ תועדומ לש יביסמ חפנ אלל םויכ
וזב םיקודה םירשק הרושקה ,תיטילופה תכרעמב רתוי םייולת םינורחאהשכ ,היזיוולטהו
.םיבתוכ אל םיילארשיה םינותיעהש ,תרוקיב יגוס שי ןכל .תילכלכה
םייתרבחה םיגוחה םה ימו ,יתרבחה םאצומ אוה םיאנותיע לש הביתכה ינכת תא בצעמה ינש רבד
.םיאב םה םירוגמ יעבור הזיאמ ,ינברואה ,יפרגואיגה םמוקימ והמ .םיבבותסמ םה םהבש
בל Homeless... ...רויד-ירסח םיאנותיע ןיא '.תוירטנצואיג' לש םיוסמ גוס ןאכ שי
םירוזאל םיכייש םה ',ןאכ אל' םה ןומר-הפצמ וא רקוב-הדש .ביבא-לתב אוה תונותיעה
...יטוזקא '...רחא עסמ' לש

?תרושקתה ישנא םיכייש ןורישע הזיאל :תוביבס

םייניבה תובכשל םיכייש םה ,תיללכ .לואשל םיגהונש הלאש תאז .קיודמ עדימ יל ןיא :ןאהד
םילבקתמה הלא םה ימ '.ל"הצ ילג'בו םייאבצ םיבתככ םיתרשמ םהמ רכינ קלח .הלעמו
םירשקה יתמצ תא שייאמה ,דימאה ,ססובמה יטילופ-ילכלכ-ויצוסה ךתחה ינב ?הלא םידיקפתל
שרגמה לע םיקחשמ םה .םינוכנה רפסה-יתב ירגוב םה ,םינוכנ םירוה םהל שי .חוכהו
רכש לע םיקבאנ םה אל '...ינועה וק'ל תחתמ ולדג אל םה .תטלשה תכרעמה תניחבמ ןוכנה
םיכייש םה ...תסנכה לומו םיירוביצה םינגב םילהאמה תא םיסלכאמ םה אל ...םומינימה
.תיתוברתו תיתרבח הניחבמ תיטננימודה הבכשל ;הובגה ינוניבה דמעמל תיללכ

?ץראב 'לאמשה' ךייש ןורישע הזיאל ?תסנכה ירבח םיכייש ןורישע הזיאל :תוביבס

אל ינא - לאמשל רשקב .הובג ינוניבה דמעמל םיכייש ,םתסה ןמ ,תסנכה ירבח :ןאהד
ןמ םישנא וירבח ןיב ןיאו טעמכש ',ילארשיה לאמש'ה ומכ 'לאמש' םלועב םייקש בשוח
,ךכל ףסונב .ימואל-ינוחטיבה ריצה ךרואל רקיעב רדגומ ץראב לאמשה .ךומנה דמעמה
.תילכלכ-תיתרבחה תואיצמל הנכו תיניצר תוסחייתה ןיטולחל רדענ הזה 'לאמש'ה

היגולואידיאל ךייש וניא םאה '?ןויווש' ךרעה לש ותוהמ ,ךתסיפת יפל יהמ :תוביבס
?וישכע-ןויווש םאה ?הפוריא-חרזמ תונידמב תונורחאה םינשב וניניעל תסרוקה

םע תיתרבחה תינויוושה הסיפתה תא תוהזל איה הלא םימיב תוחוורה תויועטה תחא :ןאהד
שוג םא - הרואכל .ירגלוו יוהיז והז .יחרזמה שוגב םיסרוקה םייטסינומוקה םירטשמה
,ר'צאת טרגרמ לש וא ,ןגייר דלנור לש םזילטיפקה איה הדיחיה הנקסמה זא ,לשכנ הז
.לווסקמ לש וא
'.ןויווש' ךרעה היה אלש יאדו ולאה תונידמב טלשש המ .הדודר תויפיטואירטס יהוז
תסירקמ םיחקל טעמ אל קיפהל ןתינ .ןויווש לש םיכפהה דחא איה תיטסינומוק הרוטטקיד
ןויווש לע תשקיע הרימש אקווד ;תטלשה הבכשה לע תולבגמ תלטה אקווד :הלאה םירטשמה
ןתובישח ;תיתרבח תושיגרו תוניגה יאנת תרגסמב ישפוח קוש לש ותובישח ;תויטילופ תויוכז
!תושעל אל המ :םה םבורב יטסינומוקה יוסינה יחקל .תוישיא תויוריח לש
ידיל 'תוריח' ךרעה תרקפה איה ימואלניבהו ימוקמה 'לאמשה' לש תושקה תויועטה תחא ךא
הדרפהה ...םזיטוירטפל רקיעב ומצע תא שידקמ ץראב ןאכ יטילופה ןימיה .ילכלכה 'ןימיה'
,םזינמוהל םייוטיב ינש םה וז םגו וז .הדודר איה ,לאמשל ןויוושו ןימיל תוריח :תיטמגודה
ונממ ;תויוכז ןויווש ךרעה רזגנ ונממ .אוה-רשאב-םדאה ךרע אוה ולש ידוסיה ךרעהש
תרזגנ ונממו ;היטרקומדה תרזגנ ונממ ;יטילופ גוצייו יוטיב ,הבשחמ תוריח ךרעה רזגנ
.ינועה וקל תחתמ תחא שפנ הב ןיא רשא ,תקדוצ הרבח םיקהל העיבתה
תא האורה ,הקומע תיכרע הסיפת התוא לש םיילרגטניא תודוסי ינש םה תוריחו ןויווש
תוריח אל ,ךתלוכי יפכ סופתל תוריח אל .ותלוזל הווש ימצע ךרע לעבו ימונוטואכ םדאה
...רשגל תחתמ ףרוחב ןושיל תוריח אל ,ךשמתמ יתרבח לווע םע םויק-וד לש
,תוליהק לש ,תוצובק לש ,םידיחי לש ,החותפ-תישפוח-תינויווש הימונוטוא אוה לאידיאה
תוימונוטוא לש החותפ תיטרקומד תכרעממ היונב תילאידיאה הרבחה .תויתרבח תועונת לש
.תומכחותמו תויוכז-תווש.קרוי-וינ ,היבמולוק תטיסרבינוא ,תיטילופ היפוסוליפב ישילש ראות ( 1 )
.ןליא-רב תטיסרבינואבו החותפה הטיסרבינואב תיטילופ היפוסוליפל הרומ
. ( זאמ רגסנש ) 'תושדח'בו 'ץראה ’ב םירמאמ םסרפמ
17.12.90. ( 2 )
ינפב הנשכ ינפל וגצוהש ,םילשורי תטיסרבינוא ,קסיל השמ 'פורפ ינותנ יפ-לע ( 3 )
.תסנכב יתרבחה יבולה