sicha8.gif


ןד לת עבטה תורומש ןונכתב ףתוש , ( ביבא-לת ',ףונ ןונכת' ) ףונ לכירדא . :ד.צ
ןוספלוו קראפ ,ןוקריה קראפ ,דמח ןיעו ןדריה בכוכ ,םעיחי רצבמ םיימואלהםיקראפ ,רונתהו
םידרווה ןג ,ןומר-הפצמב קוצמה תפש , ( ןוורק ינד לש 'הנבלה רככה' ובו ,ביבא-לתב )
.דועו ענמת תעקב ,קקוב-ןיע לש תונולמה לולכמ ,תסנכה ןכשמ דיל

?ענמת קראפ לש םזויה היה ימ :תוביבס

תיתלשממה הרבחהו לארשיל תמייקה ןרקה ',תוליא' תירוזאה הצעומה דחי ןאכ ורבח :לקד
.תימורדה הברעה ילושב תוריית רתאכ ענמת תעקב תא לעפתלו חתפל ,ןנכתל - תורייתל
.םינש רשעכ ינפל ךילהתה לש ותישאר
ודמעוהש םייגולואכראהו םייגולואוזה ,םיינטובה ,םייגולואיגה םירקסה תא טרופמב ונדמל
גולואכראה םע ויה םהבש םייטננימודהש ,העקבב םירויס לש רכינ רפסמ ונעצב .ונתושרל
תינמז-וב אלא ,הלילו םוי ,הדימל ירויס קר אל ויה םירויסה ( 1 ) .גרבנתור ונב
תושיגנה תא ,ןיינעה ידקומ תא רתאל ידכ ,חטשהו עדמה ישנא םע תפתושמ הבישח ירויס
.העונתה יריצ תכרעמ תא רקיעב שבגל ידכו םהילא

?העקבה ןונכתל תיסיסבה ךתשיג התייה המ :תוביבס

ןג לש ןבומב 'קראפ'ל התוא ךופהל הנווכ התייה אלו עבט תרומש הניא ענמת תעקב :לקד
תוניפו םיריעצ םיאליגל םיעושעש ינקתמ ,םיאשד ,םיחיש תוצובק ,תושרוח לש םיביכרמ םע
םיברועמ םה יכ ל"קק ישנאל ררבתה ,הסיפתה שוביג ידכ ךות '.וכו םישישקל תולצומ הבישי
תונולחל דע עיגה אשונהו .ומהדנ םה . ( ! ) דחא ץע תעיטנ וליפא לולכי אלש רתא חותיפב
...םיהובגה
תריצי ידי-לע יחהו םמודה עבטה תועפותו םיאצממה עפש תא תוצמל תפאוש השבגתהש הסיפתה
ונשביג .םישרמה העקבה ףונבו חטשה ינפב תילמינימ העיגפ ךות - השיג יביתנ תכרעמ
,רוגס טעמכ לגעמ רצויה ,יתעבט ימינפ שיבכ :תושיגנ יגוס השולש לש תיכרריה תכרעמ
השיג יכרד תופעתסמ ונממ רשאכ ;הבוט העיסנ תויחונל טלפסא הסוכמ ,וקלחב םייק היהש
תאז .ףונב ענצומה לודג אל הינח שרגמ םייק דקומ לכב .םינושה םיאשונב ןיינע ידקומל
יליבש לש הקיקד תשר תחתפתמ הזכ דקומ לכמ רשאכ ,רפע יכרד לש תוחולש םע טלפסא תעבט
תרשפאמ תאזכ םיליבש תשר .עונצ הנווכה טוליש םיטלושמו תולק םיפרוגמ ,לגרב הכילה
,תוקד 10 לש ,תשוחנ תכתה ינקתמו תורכמ זוכיר לשמל ,יאשונה רתאה ילושב רצק רוקיב ןה
.רתוי ףאו תועש 2-1 לש רתוי םיטרופמ םירויס ןהו

?תימצע הכרדהב םה םירויסה וא רוקיבה םאה :תוביבס

היפ-לעש ,תפדפד םג סיטרכה םע דחי לבקמ התא ,הסינכה לא הברעה שיבכמ ךעיגהב .ןכ :לקד
ינושאר עדימ תלבק ךות ,ךל םיאתמה רויסה וא רוקיבה ןפוא תא רוחבל לוכיו החנומ התא
ויהש ,תודימ ילודג הרבסה יטלש ביצהלמ ענמיהל ונל תרשפאמ תפדפדה .יאשונ דקומ לכ לע
עצבל לכות ,ענמת לש היגולואיגב ןיינעתמ התא םא םויכ .ךכמ רתוי .יפונ עגפמ םיווהמ
יגולואכרא רויס םג םיננכתמ ונא .םייתעשכ לש חתפתמ תונחת טוליש םע טרופמ יד רויס
חתופה ואדיו טרס ,לצ תככס תחת ,ןרקומ הסינכבש םירקבמה זכרמב .בורקה דיתעל הזכ
.םינושה םידקומב םירוקיבהו םירויסה תא םילשמ וא
,ןואיזומ :הליגר תיתוריית תוליעפ לש רתא העקבב והשלכ םוקמב חתפל ונילעש ונעדי
ענמת תורכמ ןקתמל ונדמצה ותוא ',וכו תוחתלמו םיתוריש ,הפק-תיב ,הדעסמ ,הנרקה םלוא
וניהיז ,ןתשוחנ לחנ קיפא תא יביסמ םיעלס ךפש לולתמ םסח הבש הדוקנב .יעקרק-לעה
6 לש קמועב םילולצ םימ םגא - רוזאב דריש דבכ םשג חטמ רחאל םיימוי המיהדמ העפות
ונעגה ןאכו .תוינצוקה םהיתורמצ ישאר דע וסוכ ,קיפאב םיחמוצה תינככוס הטיש יצע '!מ
יממ ןהו תונופטש יממ ןה אלמתיש ,חונינה תורייתה רתא זכרמב ...ענמת םגא :ןויערל
תא םיזכרמ ונא !רבכ םייקה ,הז םגא ביבס .שוטנה הרכמה ךותמ ףרה אלל םיבאשנה םוהת
וילא וסנכוהש םיגד .הצחרל ודעונ ונממ םנוד 2 רשאכ ,םנוד 14 וחטש .שפונה תוריית
חתפל הנווכ הנשי .םימה תולילצ לע םירמושו ,חתפתהל תושקבמה תוצאה ןמ םינוזינ
אשונה .היתוביבסבו העקבה חטשב הדש ירקחמל סיסב היהתש ,הנטק םינבמ תכרעמ ןמזה ךשמב
הפוקתהמ ,ענמתב התקפהו תשוחנה תיירכ אוה ,ןואיזומב שחמומ תויהל דעוימש ,יטננימודה
( 2 ) ...תימלוע היצקרטא יהוז .תימורה הפוקתה דעו תיתילוקלכה
,חורמ םינגומ ךא ,םיחותפ הליל ינוינח רפסמ תעבטה שיבכ ךרואל ונרשכה ךכל ףסונב
העקבה תא םיפיקמו ןחלימ הלעמב םילועה רעונה תועונת ילויט תנילל
.תימוקמ ןבא םייונב ,תוחותפ תורצחכ ,הלא םינוינח .תליאל םכרדב ,קוצמה תפש ךרואל

ולש םייעקרק-לעה םינקתמה רשא ,תשוחנ הרכמ 50-ה תונש זאמ םייק ענמת תעקבב :תוביבס
?הז אשונל ,ףונ-לכירדאכ ,תשגינ ךיא .ףונב דאמ םיטלוב

יריחמ תדירי בקע הכיעד לש תוכשוממ םינש רבע ',לארשי יבצחמ'ל ךיישה ,הרכמה :לקד
,לפשל ודרי הירחאו םיריחמה טעמ ולע םאנטייו תמחלמ לש האישב .ימלועה קושב תשוחנה
כ"הס ,םיכרדה תכרעמ תא יתננכתו ,ףונ עגפמ לאכ וילא יתסחייתה .הרכמהתריגסל איבהש
תרתובמהו הפושחה העקבב יתחתיפש המ ,השעמל .ןתינש המכ דע ותוא ףוקעתש ךכ ,מ"ק 14 -כ
ליבוי ךרד וא שיבכ לש עטק לכש ,השיגרו תילנויצקנופ הפש .םיכרד לש הפש איה תאזה
,ןבל לוח ףושחמ ,הרידנ תרדרד ,ףוקז קיקנ ,םישרמ קוצמ :ףונב יתועמשמ טקייבוא לא
יונבה שפונה זכרמ תא רשאכ ,תוניינעמ ףונ תועפות הכרואל רופחת ךרדהש .דדוב הטיש ץע
.םישוטנה הרכמה ינקתמל יתדמצה םגאה תאו
לש בצמ רוציל ידכ ,המלש ידומע לא םיסובוטוא לש רישי השיג ריצ יתלטיב ,תאז תמועל
תנש דעש וניזח .הבוטל ונידבתה .םירוקיבה רועישל רשא .םהילא לגרב הכילהו הינח
,זפילא ץוביק .ןכל םדוק דוע הזה ףסה תא ורבע םירפסמה .שפנ 50.000 קראפב ורקבי 1985
וב םיקסעומ וירבחמ 7 .קראפה תלעפהב ברועמ ,הסינכל ךומס םינש רפסמ ינפל םקוהש
.ילכלכ לעפמ והז '.וכו הפקה-תיב ,ןואיזומה וחתפיישכל לדגי םתוברועמ ףקיהו ,רבכ
( 3 )

.תיעקרק-תת תוריית רתאל שוטנה הרכמה תכיפהלו ןונכתל הז בלשב סנכנ התא :תוביבס
?טעמ טרפל לכות םאה

יעקרק-תתה ךובמה תכיפה לש ןונכתל ונשגינ ,שדוחת אל היירכהש תיפוס טלחוהש עגרמ :לקד
ןאכ םג .ונתפוקתב תשוחנה תרפע תיירכ יכילהת תא שיחמי רשא ,תוריית רתאל הזה רידאה
םיקמועב ,תורהנמ לש םירטמוליק-לע-םירטמוליק ךרואל םירויס ,םיפי'גב רקיעב ,ונעציב
ירדח :תקקושו היח המקר המייקתה וז תפעוסמ תכרעמב .העקבה ינפל תחתמ 'מ 250-100 לש
םייעקרק-תתה בכרה ילכ יגוס לכל םיכסומ ,תוחתלמו םיתוריש ,לכוא-ירדח ,הרקבו לוהינ
,הדלפ וא ץע תוכימת לע אל תססובמ התייה היירכה תקינכט - םיאלמ םייח םש ויה .דועו
יסדנהמ םע םירויסב יתרתיא ...תבצחנה הבכשה ךותמ םיילמינימ 'םידומע' תראשה לע אלא
.חטשה ינפ לא תורפעה תאלעהו היירכה יבלש לכ תא שיחמהל ןתינ םהבש ,םידקומה תא הרכמה
ושבלי םג וב '.מ 100-כ לש קמועב יעקרק-תת עדימ זכרמ לא יזכרמ ריפב הדירי היהת
.הרכמה יכבנ לא םירויס ופעתסי ונממו ,םיסנפ םע תודסק ושבחיו םירוכ תופילח םירקבמה
,םיפי'גבו תוינורקב ועסוי ,ולעיו םירקבמה ושלגי ,תורפעה תא הלעהש עוסמה טרס יבג-לע
הרואת לש םיטקפא םע הז לכו ,תוממודה היירכה תונוכמ תא וארי ,םיפצומ תומלואב וטושי
...דנלינסיד אל לבא .תיטניק
המכ םנשי .ץראב הגוסמ הדיחי ,תוקד 80-60 ךשמיתש ,הרידנ היווח לע םיבשוח ונחנא
םירזנ ץוחבו .םהמ םיחקלה תא םידמול ונחנאו ,הזה םוידמה תא וחתיפש םלועב תומוקמ
ינפל רתוי תובורקה ,רצב תובכש לש החותפ היירכ ,םיחותפ תורכממ םשרתהל םירקבמ םג
וקמועש םגא ובו ',מ 50-כ וקמועש ,רתאה לש ימורדה וקלחב ,דחא הרכמ לשמל םייק .חטשה
םייתנש-הנש ךותש הווקת ינא !םינווג-ינווגו םיעבצ לש אליעל-רישע ןווגמב הז לכו '.מ 20-כ
.בחרה להקל הרכמה חתפיי

?ירבדמ ףונ ןונכתל ,ףונ-לכירדאכ ,ךתשיג ירקיע םהמ :תוביבס

הנניא ולש חטשה ינפב העיגפ לכש ,איה הזה ףונה לש תקהבומה הנוכתה ( יטיא ) :לקד
ךשמב חתפתה ,םהלש הניטפה ,םהלש רועהש חטשה ינפ .הכיפה-יתלב איה ,םוקישל תנתינ
םוש .הנש יפלא ראשיי פי'ג לש ילוק לכ .םוקישל םינתינ אל ,םינש יפלא תורשע תוחפל
ילבל ותוא עצופ ,ןורדמב רופחד לש ךפשו הביצח ספ לכ .ותוא תוסכל ידכ חמצי אל בשע
ידי-לע בתכומה ,יחרכהה םומינימה תדימב חטשה ינפב ץורחל ץמאמ לכ השוע ינא ןכל .בוש
לבא .קפואה דע תכשמנש ,ףונ ינפ לש תושיגרו תועיגפ יהוז .וטנ חותיפ .חותיפה תורטמ
םינבמ ךרוצל .ןיינע ידקומל םירקבמ ליבוהל הצור .רופיס ןאכ רפסל הצורו םייק ינא םג
ךרדכ ,םיימוקמ םירמוחב רשפאה לככ שמתשמ ינא ,תוסחמ וא ךמת תוריק ,םיילנויצקנופ
( 4 ) .תיתביבס תושיגרל יוטיבכ וא ,העיגפה ןותימ לש ךרדכ ,םייניב

,אליעל-תיגולונכט תוברת ינב ךותבש ,רמול לוכי והשימ .תאזה הדוקנה תא ףירחהל יל ןת :תוביבס
,הטסורינ םייושע ,םיקיקד ,םיפחרמ םינבמ וא םינקתמ םיקהל םיכירצ ונא ,תבשחוממ ,תמכחותמ
,םיכומנ םינבמ בצעל ,םיפורצ םיגולוקא רותב וא ,םייטוחלאו םיירלוס םינקתהו םילבכ
.תימוקמ ןבא יגוסב קרו ךא םתוא תונבלו ,היפרגופוטה ילפקב םיענצומ ,עקרקה ינפל םידומצ
,תיגולונכט-רפוס היצזיליביצ ינב ,םירצונה תריפסל 2000 ,ןאכ ונחנא :הריהצמ הנושארה השיגה
?ךתשיג יהמ .ונלש תוהזה תאזו

םא .וזב וז תושיגה יתש לש ,םישיגר ,םיימוקמ םיבוליש דעב .הזתניס דעב ינא :לקד
,תילנויצקנופ ,תירטמואיג ותוא הנוב ינא ,רידא ירבדמ ףונ תפש לע םירקבמ זכרמ הנוב ינא
,תימוקמ ןבאמ ךמת תוריקו םינבמ תוריק ,לשמל .יל םימיאתמש םיימוקמ םירמוחב לבא
תודוסי םע ,תיכוכזו ריהב טסבסא , תואלצחמ ,תולק תוכתממ לצ יככוסו תותלד ,תוגגו
והשזיא לא לבכר םיקהל טילחנ םא .םיוסמה ןקתמלו םיוסמה רתאל תושיגרל םוקמ שיו .ןוטב
.שמשב תושבוימ ץוב ינבלמ אלו ,הטסורינ וא םוינימולאמ ותוא הנבנ ,רופצמ
.המשא תושגר יל ןיא .םידחפ יל ןיא .טילחמו תויושיגרהו םילוקישה לכ תא לקוש התא
- - ינפל ויה אלש םירבד רצוי ינא ,לכירדא ינא '.תעג-לא'ה תותכל ךייש ינניא1972; Hudson, & Themes Rothenberg, Beno / ‘Timna’ :ורפס האר ( 1 )
14. 'תוביבס' ',דיינ יניידמ שדקמ דעומ להוא' ותא החיש הארו
,הברעל חרזממש םימודקה תשוחנה תורכמ םייוצמ ,הנופצ ןדריה-רבע תזוזת בקע ( 2 )
,ןניפ 'חב ,הנופצ מ"ק 100-כ
.בהי-ןיע לומ
21. 'תוביבס'ב ןומר קראפ לע רוזמ לאונמע 'פורפ םע החיש הארו ( 3 )
15. 'תוביבס' ,ןוסנרהא המלש ףונה לכירדא םע ',השיגר הזתניס' :החיש הארו ( 4 )