sicha9.gif

ץיבוניבר ינד חחוש

ונאש ,יתוברתה ךרעמהמ קלח קהבומ ןפואב איה ,תיסיפ היווהכ לארשי-ץרא :ץיבוניבר
הווהמ ,ץראה ייברע רובעו תישיא ךרובע םג םאה .וירצות םה ,םירבצה דחוימבו ,םידוהיה
?תיתוברתה םכתוהזב בושח ביכרמ וז היווה

בורה .ץראהמ ,ףונהמ ,המדאהמ ינגרוא קלח שיגרמ לארשי-ץראב יברעה ירפכה :השוארד
,םהימימ עקרקב ועגנ אלש םידדוב אלא אצמת אלו ,המדא ידבוע ויה ןורחאה רודה דע יביסמה
ינא ימצע לע .קודה ,קזח הילא םהלש רשקה ןכל .תושרוחבו םירפכב ,םירהב ולייט אלש
אבאל יתרזע ,דליכ .המדא תדובע יתדבע םעפ ידמ לבא ,ךוניחב יתקסע םנמאש ,דיעהל לוכי
םושמושה שובייב ,םישדעה תטיבחב ,הטיחהו הרועשה שידב ,ןרוגל תודשהמ האובתה תאבהב
.ץיקב תואשקמב שוכינו הרימשב ,קוריה
לע עיבצמו ןולחה לא הנופ ) רפכל ץוחמ הברה םילבמ ,םירענכ ,ונייה ,הדובעל רבעמ
ולאה םירהב . ( תיליע תרצנ היונב וילע ,ןופצ ןוויכב ,םינרוא םויכ רעוימה םירה סכר
.ונידי ףככ םתוא ונרכה .וב תכלל ילב ליבש םוש ונרתוה אל - חיס לב'ג ,הבטרס לב'ג -
.תונטק תוכירב םירצויו םירכס םינוב ונייה ,ומרז םימהשכ ,ביבאב .חיש לכ ,ץע לכ
םילגלגמ ונייה .רב תוריפ ,םיטולב ,הימרימ ונאבה דימת .תוקיר םידיב ונרזח אל םעפ ףא
םוק דע ךכב ךישמהו 1935-,מ דוע בוכר תורעי רמוש היה יבא .םיקחשמ ,ןורדמב םינבא
.ומוקמב רומשל ,ינאו יחא ,םיאצוי ונייה םעפ ידמו ,םיסוס ונל ויה דימת .הנידמה
,םיבכור ונייה .רובת רה דעו ,הציפקה רה ,עיפימ - תרצנ ירה תודרומ לכ תא ונרכה ךכ
,תרצנל רהה ןורדמ ךרד ליבשב ךלוה יתייה ,רענכ .םיחחושמ ,םיעורה םע םיבשויו םישגופ
רשפאש עלסב םוקמ לכ .אתוחינב ברע-תונפלו ,רחאל אל ידכ ,תוריהמב רקובב .רפסה-תיבל
גלדל ןכיה תקיודמ השוחת ונל התיה .יל עודיו רוכז היה לולתה עטקב לגרה תא וב םישל
.תוריהזב תכלל ןכיהו דרומב

?ץראה ייברע לש םילמסה תכרעמב םוקמ שי לארשי-ץרא לש תיזיפה תוהמל םאה :ץיבוניבר

,יעבט רבד היה הז .תישיא תוסנתהמ .ונמא בלח םע ץראה תבהא תא ונקני ונחנא :השוארד
ךוניחמ עבונש דסוממ והשמ אל ,יעבט רבדכ ונתוא הנייפא עקרקל תוקבדה .העדותל םרזש
תאצמנש ,ונתחפשמ לע ,תיברעה הירוטסיהה לע .ורזע אתבס לשו אמא לש םירופיסהו .דומילו
תומוקמ םג שי רפכ לכב .ימוקמ גיהנמ היהש ,החפשמה יבסמ דחא לע .הנש 400 רבכ ןאכ
םידמוע לסכיאב .הירוטסיהל רשק למסמש ןיינב הזיא וא תורבק-תיב וא םינבא .םישדוקמ
םישודקה לש םהירבק

סא'ע-לא ןבא רמוע איבצמה דצל המחלמב ופתתשהש ,םימלסומ םיאיבצמ ינש - דיעסו דעס
ונתוא רשקמ הז .ןאכ ורבקנ תרוסמה יפלו ,( 2 ) באטיח-לא ןבא רמוע ףיל'חה ןמזב
םוקמ היה הז .םשל סנכיהל ונדחפ םידליכ ךיא רכוז ינא .הנש 1300-כ לש הירוטסיהל
...םהירבקמ םיאיבצמה םיאצוי תולילבש ,םירופיס וחוור ףסונבו ,שודק
ךרדב .םידעיה דחא היה רובת רה .הנש לכ לויטל םיאצוי ונייה םידליכ ךיא רכוז ינא
,רקובב ןאכמ םיאצוי ונייה .ויתולגרמלש ילבישמ וא הירובדמ התיכ ונל וגוויז ללכ
רבסה היה דימת הלעמלו .תימוקמה התיכה םע לגרב םילועו ,םש םיחנ ,הירובדל םיכלוה
חלאצ .תיברעה הירוטסיהה לע
.רהה לש יגטרטסאה םוקימה .תוקיתעה .ןיד-א

?הנומשו םיעברא תמחלמ ירופיס :ץיבוניבר

,ידוסיה ס"היבב יתייהשכ ,םישימחה תונש תליחתב .םוחתל ץוחמ היה הז .אל :השוארד
.העינכלו תונתייצל למס ויה םירומהו ,יאבצ לשממ היה .היסהרפב וב ועגנ אלש אשונ היה הז
הנומשו םיעברא לע ,שבי ,יתדבוע ירוטסיה רופיס וליפא ירהו ,םייטילופ םיאשונב ועגנ אל
.( 3 ) תטלחומ תומלעתה התייה '.יטילופ' היה

?תילארשיה תולייטה תעפותל הנושארל תפשחנ יתמ :ץיבוניבר

קר הליחתה ,לייטמה לארשי םע לש וזה העפותה ירובע .הרומ יתייה רבכשכ קר :השוארד
ס"היבב תיברע יתדמיל .תידוהיה הרבחל יביסנטניא יד רשק רושק יתייה רבכ זא 1967. ירחא
:יעבט ןיינע היה הז יליבשבש רכוז ינא .םירחא םיצוביקב םיגוחב תרבודמ תיברעו ,תעפיב
ררוע אל הז .ץראל הקיז היהת אל םהמ דחא לכלש הביס ןיא ןאכ םיבשוי םימע ינששכ
םילויט ןגראל םיכירצ ונא םגש ,ימצעל יתרמא ךנחמכש ,רכוז ינא .תודחוימ תובוגת יב
.לגרב רקיעבו ,המוד הרוצב
.םירענ לש תוצובק ,דבל קר ולייט לגרב .בכרב דימת ויה ונלצא ןכ ינפל תואיצי יכ
,היה ךוניחה דרשמ דצמ םג .ס"היב םעטמ לגרב םילויט לש ןיינעה תא םג דדועל יתיסינ
יל המדנ - ס"היב תוביבסב רצק ילגר לויט םג :םילויט לש דודיע ,םישישה תונשמ רבכ
.העיסנ ילויט לש םימי 3 םגו - ולאב םימי 7 זא םיבצקומ ויהש

תנוכשב רגש דחא יברע םעפ יל רמא" :המ ןמז ינפל 'תוביבס'ל רמא ירוג םייח :ץיבוניבר
...ןומטק תנוכשב רורחשה תמחלמ ינפל רג אוה יכ .טילפ ינא - 'דארשומ אנא' - חאר'ג 'חייש
לכ ,םואתפ ,התאו ...היווסיע רפכב םיטילפ םמצע ושיגרה 48' ינפלמ אתפיל רפכה ישנא
..."הזל וכשמ רעונה תועונת ...הזל וכשמ ונלש םירומה ...ךלש הריחבה ץרא איה ץראה
?ךכ םנמא םאה ( 4 )

תידיימ הביבס ריכה אוהש הז ,ןיתשלפ לארשי-ץראב יברעה תא הנייפאש העפותה .ןכ :השוארד
טעמכ ,ינש דצמ .הרעמו ידאו ,רה לכ ,ץע לכ ,ןבא לכ ,עלס לכ .רתויב הקימעמ הרוצב
וא תיתרבח תוליעפ תרגסמב םיקחורמ תומוקמל ועיגה ילוא םירבגה .םיקחרמל ולייט אלש
.םיקסעל
ןייפאמש רבד אוה הזמ עבונש המ .ץראה םע ,תימיטניא אל ,תרחא תורכה רבכ התייה וז לבא
.עקרקה תקלח ,רפכה :ידוחייה םוקמה .םוקמל תוקבדה :לארשי-ץראב םיברעה תא םויה דע
בושייל וליפא ,ותמדאמ ותוא םירקוע רשאכו .םיידיימ ,םיישחומ - תדלומה ילמס םה ולא
.ותיבל ,ותדלוה םוקמל אוה ידיחיה קומעה רשקה יכ ,טילפ' שיגרמ רבכ אוה ,ןכש

?תיניתשלפה תוימואלה תשוחת לע רבדה עיפשה ךיא :ץיבוניבר

.ויתובא רפכל תוקבדה לע רתווי אל אוה ,תוצופתב יניתשלפ שגופ התאשכ .דדיח הז :השוארד

םוקמל רבעמ רשא ןיתשלפ ".הפיחמ" ,אוה הפיאמ ויתלאששכ ,יל הנע ב"הראמ רופסע ו'ג
תיברע ץרא לכש יפכ ,תיברעה המואה בחרממ קלחכ םיניתשלפה לצא תספתנ יפיצפסה תיבה
תוהזה דודיחש ,יל המדנ .תוהזהו תונורכיזה םירושק תיבב לבא .הזה בחרמהמ קלח איה
םוקממ לשנל האבש העונתכ הספתנ איה .תינויצה העונתה לש התעפוה ירחא רצונ תיניתשלפה
ןיב תונושארה תויושגנתהה ירחא רבכ ןיינעה תא הדדיח תיניתשלפה תוגיהנמה .תיבמו
.ראשית המדאהשו יעבט רבד אוה תיבהש השוחתה התייה הליחתב .ןאכ םיניתשלפו םידוהי
,הנכסב ונשח אל .ראשנ תיבה ,תראשנ עקרקה ,םיראשנ ונחנא לבא ,ךלוהו אב רז ןוטלש
ןכל .ימואתפ ךכ-לכ היה 48-'ב הרקש המ לכ ןכל .טלתשהל ,שרגל ,אובל לולע ידוהיש
ךלמה ןתנש תוחטבהל םג .םימי המכ ךות רוזחל םידמוע םהש ובשח םהירפכ תא ובזעש ולא
םתוא ורקעיש ונימאה אל םישנאש הדבועל ךכמ רתוי דוע לבא ,לקשמ היה וידרב הללאדבע
.םתמדאמ

תירוטסיהה תיניתשלפה תשרומה תשוחת ,ךתשגרהל ,תרבוע רויסו לויט ירתא ולאב :ץיבוניבר
?רתויב הרורבה הרוצב

ב"הראב ודלונש םירגהמ ינב חיננ - םיניתשלפ םירענ רובע תונבל ךירצ יתייה םא :השוארד
- ןיטיח ינרקל תישאר םתוא חקול יתייה ,תיניתשלפה תשרומה תא םהל שיחמיש לולסמ -
לע ףוסה תליחת תא איבהש ,םינבלצה לע ןד-א חאלצ לש עירכמה ירוטסיהה ןוחצינה רתא
. ( 5 ) םינבלצה תכלממ
םילוגנומה תא ימלסומה סראביב סיבה םש .דורח ןייעמ אוה - דולא'ג-ןיעל םתוא חקול יתייה
ילושב ןאכ ,רארש-א רתאל םתוא חקול יתייה .( 6 ) ץראב תימלסומ הינומגה לע רמשו
.לאערזי קמע
,יכרותה החפה דוקיפ תחת ,םוהאפ הללאדבע 'חיישה לש םיימוקמה וימחול ומחלנ וב םוקמה הז
םויהש ,דבעי רפכל ,ןורמושה ןופצל םג םתוא חקול יתייה 1799. תנש ביבאב ןוילופנב
חוכ שארב םסאק-לא ןיד-א זע 'חייש דמע ובש ,ברק 1936 תנשב היה םש .הדגה חטשב אצמנ
היהש ברק .דחא לוצינמ ץוח וגרהנ םלוכ .םיטירבב ןורחאה רודכה דע םחלנש יניתשלפ
ברקה .יטירבה שבוכב םיניתשלפה ומחלנ ובש ,הנש התוא לחהש יברעה דרמל םימרוגה דחא
ינבאמ היהו ,םיטירבה דגנ תימינפ תונגראתה למיס אוה יכ ,ונלש הירוטסיהב םסרפתה הזה
דיעסב שוגפל םיריעצ םילייטמ איבמ יתייה .תיניתשלפה תימואלה תוהזה תושבגתה לש ךרדה
דגנ תוברקה לכב ופתתשהש ולאמ 80. לעמ אוה םויהש ,יתחפשמ ןב ,השוארד יבה לודבע
םידושחהמ היהו ,תרצנב יחו לסכיאמ יאבצ וצב קחרוה ,קשמדב זפשוא ,תושק עצפנ ,םיטירבה
1936-.ב תרצנב הייסנכה דיל סולדנא ינויצ-ורפה יטירבה ןיצקה חצרב
תושיגר ןיידע ונל שיש קרפ הזש ןבומכ .םהל הארמ יתייהש 48' תמחלממ םירתא ןבומכ שיו
ןאכ .םינכש ןיב המחלמ םג םיבר םירקמבו ,םיברעל םידוהי ןיב המחלמ התייה .ויפלכ
םירפכ ויהו ,תופקתה ויה ,תויושגנתה ויה לבא ,םדמ הבוקע המחלמ התייה אל םנמא רוזאב
יבשות לכ - יגארטה רופיסה היה , ( המודקה רוד-ןיע ) רודניאמ ונינכש לצא .ושטינש
ילוא הז .רוזאה לש הירוטסיההמ קלח אוה יליבשב הזה םוקמה .סרהנ רפכהו ושרוג רפכה
וא רודניא - הסיסתמו הזיגרמ ןיידעש השרפ וזו ,תידוהיה הירוטסיהל אימחמש רתא אל
. ( ירופיצ ) הירופאס וא ,לולעמ וא ,ליד'גומ
רשפא-יאו ,ונלש הירוטסיהה לש ינגרוא קלח הז .ולאה תומוקמל םיריעצ חקול יתייה ,ןכ
ריבסהלו תודבוע שיחמהל ךירצ .םולכל עיגנ אל הירוטסיהה שוטשט ידי-לע .ונממ םלעתהל
.ןתוא
,תויתימא תודבועל סחייתהל םיברע םירוממ ענמש ,איה ךוניחה דרשמ לש תולודגה תויועטה תחא
הרומה המכ דע עדוי ינניא לבא ,שדחמ דמלל תונויסינ שי םויה .יטילופ ךוניח ךנחלו
.םודיק תריצע וא ןירוטיפ תנכסמו כ"בשהמ ששחה םייק ןיידע םויה וליפא .ןכומ היהי
.הריקחל ןמזומ הרומש םג הרוק
םהילע בושחל רשפאש םירתאה בורש תורמל 48-',מ םירתאב רוקיבה אשונל רוזחנ םא לבא
יתייה םשל םגו ,םיניתשלפל תומוקמ שי ירה ,ודבאש םירפכ - יניתשלפה ןוסאה תא םישיחממ
,ילביש-ברע םויה ארקנש ,ונל ךומס רפכ ,חבס-ברעב ברק 48-'ב היה ,לשמל .םיריעצ חקול
וסנכנ םהשכש םירפסמ - 'הנגה'ה ידי-לע םוקמה שבכנ ןושארה בלשב .וב וחילצה םיברעהש
םיירפכה לכו ,הרזע איבהל םיצר ואצי דימ .םידליו םישנ וגרהנו ,חבט םש היה רפכל
םיתבהמ ואצי לסכיאב םירגובמה לכ ךיא ,דליכ ,רכוז ינא .וסייגתה הביבסהמ םיברעה
ףוסה .רוזעל וצרו קשנ וחקל ,הביבסב היהש ימ לכו ,םידודהו אבא .םשל ץורל ,קשנ םע
.םשמ 'הנגה'ה תא שרגל וחילצהו ,החילצה םיברעה לש הפקתההש היה
'הנגה'ה ישנא לש בראמ לע ולע ,םרפכמ ןורדמב םיפושח ודרי ,לשמל ,להאמ ןיע ישנא
,רפכב םויה דע יח ןיידע םש םימחולהמ דחא .םחליהל וקיספה אל לבא ,םהב וגרהו וריש
,םיירוקמ םיניתשלפ לש ברק היה ,שיגדהל ךירצ ,הזה ברקהו .םוי ותואב ותעיצפמ לגר עוטק
.ימוקמ ץמאמ .י'גקואק ילב - ( הלצהה אבצ ) 'דאקניא לא שי'ג' ילב

רשע ,חיננ ,ךות םשגתי לארשי תנידמ דצל תיניתשלפה הנידמה ןוזחש החנהב :ץיבוניבר
?רוד-ןיע תוברוחב רוקיבל םיניתשלפ םירענ תחקל הצרת הנש םירשע דועב םג םאה ,םינש

ךישמהלו תוארלו רקבל םעהמ תענומ אל ,ועבקייש תולובגב ,היהתשכ תונובירה .ןכ :השוארד
םישרוד ונחנא .ולש הירוטסיההמ וקתנל וא .םולחל ךישמהל םלש םעמ עונמל רשפא-יא .םולחל
.םולחה ךשמה ןיבל הז ןורתפ ןיב ןיחבהל שקבמ ינאו .םימד תוכיפש ענמיש יטילופ ןורתפ

?תואיצמו םולח ןיבש רשקב רושקש המב םיברעהו םידוהיה ןיב יתוברת לדבה שי םאה :ץיבוניבר
,וישכעו ןאכ ,דימ תונפל ילב םולח םע תויחל רתוי השק םידוהיל םידוהיל ךתעדל םאה
?ותמשגהל

ול ןיא .האוש ךיבסת ול ןיאש םושמ ילוא .ידוהיה םעהמ רתוי ךר יברעה םעה :השוארד
,םיברעה לצא .םולשלו רדסהל ,החלוסל ותא עיגהל רתוי לק .רתוי ינלבוס אוה ,הדצמ
השולש .םידידי תויהל רשפאו ,החלוס תושעל ףוסב ןתינ ,תוצרפתהל םיעיגמ םא וליפא
ידיב וגרהנ יבלש ינב השולשו ,יבלש ינב השולש ידיב טדנמה ןמזב וגרהנ השוארד ינב
.םיבוט םיסחיה ,וניניב םינתחתמו םיסראתמ ,תיטילופ םידדוימ ונחנא םויהו .השוארד ינב
.וילעמ םילעתמו ,רמגנ אוהו הירוטסיהב קרפ היה
.םירחא םימע םע רשפתהל םיתעל ול העירפמ ולש תונצחשה .ךבסותמ רתוי ידוהיה םעה לבא

,הזה גשומה .רחבנ םע ןיא '.רחבנה םעה' :ול עירפמ דאמש גשומ שי .םיברעה םע קר אל
רוזאב לארשי תנידמלו םלועה תומואב בלתשהל םהל עירפמ ,וב םינימאמ םיבר םידוהיש
.הזה
,תינויצה העונתה יכ ,תוניוע ףאו תומלעתה אוה תיניתשלפה הירוטסיהל ידוהיה לש סחיה
לק ןכל .ץראל רשק ןיא םיניתשלפל ,הרובע .םיבשות אלל 'תממוש ץראל' האב ,התטישל
תילאטפה תועטה יתעדל וז .וזה הסיפתל ףתוש ,הדוקנ יהשוזיאב ,ירוג םייח םג .םתוא רוקעל
לבקל ןכומ ,יתסיפת יפל ,יברעה םעה .םידוהיה ירכועב לכ םדוק הז .תינויצה העונתה לש
םיברעה הז תא .עיקפמכ אל .שבוכ חוככ אל לבא ,םויה ןוכיתה-חרזמהמ קלחכ לארשי תא
חכפתי ידוהיה םעהש דע לארשי תנידמב ומחלי םה .םעה תא אלו הנידמה תא אל - ולבקי אל
תיאמצע הנידמל ,תימצע הרדגהל ,הירוטסיהל - תוימואל תויוכז םע ,םע דוע ןאכ שיש הדויו
.ולשמ
,םעה בור ידי-לע ךמתנה ,ילארשיה יטילופה דסממה תושחכתהב אוה םויה ךוסכסה רוקמ
הרדגהה תוכז םע תשגנתמ וזכ הרכהש ,ששח הארנכ שי .םיניתשלפה לש תימצעה הרדגהה תוכזל
ובורב יניתשלפה םעה יכ .תילאטפ תועט וזו .ץראה לע םידוהיה תוכזו תידוהיה תימצעה
םינכומו ,ץראהמ קלח לע םידוהיה לש תימצע הרדגה תוכז לבקל םויה םינכומ ,ברע ימע בורו
:םוי םוי הנורחאל הז לע תרזוח ף"שא תגהנה .םימעה ינש ןיב התקולח ןורקע תא לבקל
הגהנההש ,איה םויה ילש השוחתהו .םידדצה ינש תויוכזב ,תינטלומיס ,תידדה הרכהל תונוכנ
הגהנההש יפכ שממ .הרשפל הנכומ הנניאש ךכב ידוהיה םעה לש ודיתע תא תנכסמ תינויצה
.יניתשלפה םעה דיתע תא הנכיס ,התונשקעבו 48' ינפל הבוריסב ,תיניתשלפה תימואלה
.םידדצה ינשל ןוסא הזו ,ידוהיה דצל יברעה דצהמ םויה רבע בוריסה
הגהנהה וליפא .ךבסותמ תוחפ אוה שדחה רודה ,ןאכ םידוהיה לצא םויהש ,בשוח ינא לבא
.תורשפל הנכומ רתוי ,תכבסותמ תוחפ הריעצה תיטילופה

?םאלסיאה ןיבל לארשי-ץראל םכתקיז ןיב רשקה והמ :ץיבוניבר

תכנחמ .םיימואלו םייתרבח ,םייתד םיטקפסאב תקסוע לארשיב תימלסיאה העונתה :השוארד
,םייתרבח םילעפמ תמקה ,תלוזל עויס - תויתרבח תווצמ םויקלו ,ןנושלכ תדה תווצמ םויקל
דגסמה דסומ תא ריזחהל םיסנמ ונא .םידגסמו תוירפס תמקה ,הביבסה חופיטל הדובע תונחמ
.תיתרבח תוליעפלו רסומל ,דומיל זכרמ םג אלא ,הליפת םוקמכ קר אל - הנשיה ותועמשמל
.םישודקה תומוקמל ,המדאל רשקה .ימואלה טביהה תא תחפטמ םג תיתדה תימלסיאה העונתה
םיילוחהמ הרבחה תא רהטל הנווכה דצב .םירוהט םייתד םיכרע תרימשל רושק תדלומה תרימש ךרע
הרזחהו יתדה ךפהמה ידי-לעש ,איה הבשחמה .עשפו תונז ,םימס ומכ ,היצזינרדומה האיבהש
.םיימואל םיגשיה םג גישהל רשפא ,תדל
תודהיה .תודהיל תוניוע ןיא .השימגו הנותמ התוהמב איה לארשי תנידמב תימלסיאה העונתה
םידוהיה יאיבנ לכו ,בויחל ןארוקב םירכזומ 'באתיכ לא להא' .םלסיאב תוימיטיגל תורצנהו
איה השיגה וז הניחבמש ךכ .לשמל ,ושיו קחצי ,םהרבא - םימלסומה יאיבנ םה םירצונהו
.תדה תונורקע םע תבשייתמו ,תינלבוס

?לארשי-ץראב ,תיברעהו תידוהיה ,תויגולותימה יתש ןיב םויק-וד ןכתי םאה :ץיבוניבר

שי .תומילאב רמגיהל בייח הזכ םויק-ודש בושחל הביס םוש ןיאו ,ירשפא הז :השוארד
לש םיירוטסיהה םישרושהמ םלעתהל הסנמש ימ לכ .תוימואל תועונת יתשו םימע ינש ןאכ
,ךורא ירוטסיה ףצרב ןאכ ויח םימע ינש ,תירוטסיה הדבוע שי .העטמו העוט ינשה םעה
הירוטסיהב םאו .םהמ דחא לש ומויקמ םלעתהל רשפא-יא .וכישמיו ,ןאכ תויחל םיכישממ
תויושתכתה ,םייגארט םיעוריאו תויגארט תופוקת תונורחאה םינשה 100-ב ויה םימעה ינש לש
םג ומכ ,םידימלתה תא עדייל שי יתעדלו ,הרק הז .םהלש הירוטסיההמ קלח הז ,תוברקו
.וללה םיבואכה םיעוריאב ,ותוללכב רוביצה תא
ינשה דצה לש תירוטסיהה הזתל תונלבוסבו הנבהב סחייתהל רעונה תא ךנחל הז בושחש המ
,קמועל ךכ-לכ םירושק םימעה ינשו ,ולשמ ירוטסיה רסמ שי דחא לכל .םיכסהל תוביוחמ ילב-
.םלעתמה דצה תויוכז תא חיטבת אלו היעבה תא רותפת אל ,ינשהמ דחא דצ תומלעתהש
.קדוצ ןורתפל יוכיס ןתיתו תוחכפתהל איבהל לכות םידדצה ינש תויוכזב תידדה הרכה קר
הירוטסיהה לע רפסי יברע ךירדמש .דחיב ורייסי םיברעו םידוהי רעונ ינבש דעב ינא ןכל
ידוהי ךירדמו ;תיתימאו הנכ הרוצב תולאש לואשל ולכוי םידליהו ,תוצובקה יתשל תיברעה
םילדבהה שוטשט יכ .תיתימאו הנכ הרוצ התואב תוצובקה יתשל תידוהיה הזתה תא ריבסי
.תונכב רבדל .היולג הרוצב ןחלושה לע לכה םישל שי .תויעבה ןורתפב עייסמ אל
ץראל ,קתוני לב רשק ,דאמ קזח רשק רושק ,לארשי-ץראב םויכ יחש יברעה םעהש ,בשוח ינא
רתוי הז .הביתכו האירק לש וא םירויס לש ןיינע קר אל הזו .תדלומב ,המדאב רושק .וז
םג ,יתעדל .הז תא םייח .הז תא םיחירמ ,הז תא םימשונ .הדילמ הז תא םישרוי .קומע
הירוטסיהלו ץראל תוכייש לש השגרה התוא שי ,ותיברמל תוחפל ,ןאכ יחש ידוהיה םעל
.ןאכ תידוהיה
ץראה תא קלחל שי ןכל .תויוכז שי םימעה ינשל :יטילופ ןורתפל חתפמה תויהל לוכי הז
םייקתהל ךישמי הבש ,לארשי תנידמ דיל תיאמצע תיניתשלפ הנידמ םיקהלו ,םהינש ןיב
תימואל תוהז וב שממל ולכויש ,יניתשלפ ימואל תיב היהיש .תויוכז-הווש יברע טועימ
לכוי דחא לכש .הלועפ ףותישב וליפא ,הנבהב ,םולשב לארשי תנידמ דצל תויחלו תונובירו
.וז ץראב ויתומולח תא םולחלו ךישמהל
23.6.1988 ,תרצנ די-לע ,לסכיא


1988. רבוטקוא 21, 'תוביבס' ( 1 )
.הריפסל 644-634 ( 2 )
60-.ה תונש תישארב לוכשא תלשממ ידי-לע לטוב יאבצה לשממה ( 3 )
1988. 20, 'תוביבס'ב ותא החיש האר ( 4 )
.הריפסל 1187 ( 5 )
.הריפסל 1260 ( 6 )