ןולא הירזע םע החיש - עבטה תנגהל
ישאר ןוירש ןיצק ,ןנח-ןב יסוי ל"את - שא יחטש וא תישארב ץרא
בונר'צ ןתיא 'פורפ :תאמ - תוירפס ויב תורומש
לקד יבצ 'רדא םע החיש - הברעה ילושב תוריית רתא- ענמת קראפ
ןועבג ההלב םע החיש - תיתביבס תונויצ
יבורח ימר :תאמ / תובקעה תובקעב - תישארב ץרא לע םינורוטקרט
בונירמ ירוא ר"ד םע החיש - דעומה תא ונרחא םאה
גלפ לארשי ר"ד םע החיש - תולובג ןיא הביבסה תוכיאל
ירפ ןד םע החיש - ןוכיתה-חרזמב עבט תרימש
דירש יסוי הביבסה תוכיאל רשה םע ןויאר - הביבסכ לארשי תנידמ
דירש יסוי רשה םע החיש - תישונאה הביבסה תוכיא
עפצ-םודס עוסמ :רומיש לומ חותיפדרוו ץבוקכ תוחישה תדרוה ***

רקוב-הדש הדש ס"יב יכירדמ םע החיש - ירבדמ חטשב הכרדה לע
גרבדלוג לופ ר"ד םע החיש - ךילהתכ תדבע ןיע ןוינק
ןויצרה ימוחנ םע החיש - הביבסכ הקיסומ
ןיול הכימ ר"ד םע החיש - תיתביבס תונמא לע
רוזמ לאונמע 'פורפ םע החיש - ןומר שתכמב יגולואיג קראפ
לשמ באז ר”ד םע החיש - עבט רמוש גולואיכרא
ןוירוא ארזע תאמ - םיכילהת תמולאכ הביבס
ןוירוא ארזע תאמ - םיכרעו עלסמ לע
לטנמיפ ארזע תאמ - ףושחה עלסה לע
דקש םהרבא םע החיש - תישארב ץראדרוו ץבוקכ תוחישה תדרוה ***

יתשינבנב ןורימ םע החיש - םילא םויק-וד
הירא-תיב קחצי 'פורפ םע החיש - בגנב םודאו הדוהי
השוארד בהו לא דבע םע החיש - רחבנ םע אל
קלוק ידט םע החיש - ונידיב אל תיבה רה
ץיבוניבר ינד תאמ - סותפהו סופאה - הרטפ
עשוהי .ב.א םע החיש - המואה בצמ לעדרוו ץבוקכ תוחישה תדרוה ***

ןאהד יסוי ר"ד םע החיש - רשגל תחתמ ןושיל תוריחדרוו ץבוקכ תוחישה תדרוה ***