םובלאה לש תונומתה ףסוא תא םירישעמו םילידגמ ונא
- בגנה לש ילאוטריוה
http://www.boker.org.il/meida/negev/valbum

,םירתא תוראתמו בגנב ומלוצש תונומת לבקל חמשנ
.םישנאו תועפות ,םיפונ
לש ומשו רצק רבסה עיפוי רתאב םישנש הנומת לכ דיל
.הנומתה תא םליצש םלצה

תולוכי ןהו דואמ הבוט תוכיאב תויהל תוכירצ תונומתה
.םיילאטיגיד םיצבקב וא ריינ לע תוספדומ תויהל

,ינורטקלא ראודב חולשל רשפא תונומתה תא
hannah@boker.org.il :תבותכה יפל

:תבותכה יפל ,ראודב וא
,ןויס הנח
,בושקתה זכרמ
84990,רקוב הדש תשרדמ
07-6532897:םירורבל ןופלט

םלוצמש המ לע םירצק רבסה ירבד הנומת לכל ופיסוה אנא
המלוצ הבש דעומהו םוליצה םוקמ לע םיטרפ ,הב
.םכתבותכ תאו אלמה םכמש תא ןכו הנומתה

© All Rights Reserved - Midreshet Sde-Boker 1996 רקוב הדש תשרדמ - תורומש תויוכזה לכ ©