ישארה בוחרה ,םחורי


הנומידב ירוביצ ןג


עבש ראבב םינבל די תיב


תושדחה תונוכשה - עבש ראב