ןוירוג-ןב רבק תזוחא


תדבע


הטבישב תותשק


הטבשב דקפמה תיב

תדבע המודקה ריעה

תדבעב תינופצה היסנכה