תדבע - םירימאה תיב


ןוירוג-ןב רבק תזוחא


תדבע - סילופורקאה


תדבע - הליבטה ןגא

הטבש - תיאלקחה הוחה

הטבש - תינופצה היסנכה