הטבש - הליבטה ןגא


הטבש - תימורדה הייסנכה


הטבש - תותשק


תישממ - ריעה רעש

תישממ - תותשק

תישממ לחנ - יטירבה רכסה