תישממ - רטועמ דומע


תישממ - שיש ירוטיע


תדבע - הדוצמה תמוח
הטבש - םיסוסה תוורוא

הטבש - ישארה בוחרה