ןיצ לחנ


בקע ןיע


רורצ רה


תולוחה תרומשב ילוח ץורעםיראווח לחנל תיפצת