ןושבד תמר


ןיצ לחנ


רורצ רה


בגנה ןופצ - תוינלכ

1998 ,ןומר הפצמ - ינופצ קוצמ

1998 ראוני ,ןומר שתכמ