ןוירוא ארזע - רקוב הדש תשרדמב II ןקואא
ןוירוא ארזע - ןיצ לחנ תפש לע תירבדמ הצובק