ירבדמ לוסיפל קראפ
1998 ןומר הפצמ
ןוירוא ארזע - םחוריב תוהזה לספ1998 ןומר הפצמ ירבדמ לוסיפל קראפ
ירבדמ לוסיפ - חלמה םי