רבדמה ינועבצ


קורפי


הלודג תיריע


ךלכ


תיטבטבש תיבוכרא


םיקרפה לשא